Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en invordering van leges Krimpenerwaard 2021

Geldend van 03-08-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Krimpenerwaard 2021

De raad van de gemeente Krimpenerwaard

Gelet op artikelen 156 leden 1 en 2 aanhef en onderdeel h en 229 lid 1 Gemeentewet en artikelen 2 lid 2 en 7 Paspoortwet

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges Krimpenerwaard 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • f.

  non-profit instelling: een instelling (waaronder een Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting of een vereniging) zonder winstoogmerk waarvan de netto-inkomsten of verdiensten niet worden verdeeld of ten goede komen aan een individu, maar worden aangewend voor de gestelde doelstelling van de organisatie, bijvoorbeeld liefdadigheid en/of het organiseren van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel;

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren op daken of aan gevels;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.16.3, 3.1 tot en met 3.2.1.3, en 3.6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag wordt ingediend door een plaatselijk actieve non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.9.1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien aangevraagd door een vrijwilliger bij een door de gemeente Krimpenerwaard gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, tenzij deze aangevraagd kan worden via www.gratisvog.nl.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (Rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   hoofdstuk 16 (Kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. De Legesverordening Krimpenerwaard 2020 laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Krimpenerwaard 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op dinsdag 10 november 2020.

de griffier,

dr. M-L van Muijen

de voorzitter,

mr. R.S. Cazemier

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Krimpenerwaard 2021

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Huwelijkslocatie

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

1.1.1.1

maandag om 9:00 uur en om 9:30 uur in het gemeentekantoor in Stolwijk

kosteloos

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur in een gemeentekantoor

€ 178,15

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag voor 9:00 uur en vanaf 18:00 uur of zaterdag in een gemeentekantoor

€ 330,85

1.1.1.4

zondag of een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet in een gemeentekantoor

€ 483,55

1.1.1.5

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur in een locatie niet zijnde een gemeentekantoor

€ 152,70

1.1.1.6

maandag tot en met vrijdag voor 9:00 uur en vanaf 18:00 uur of zaterdag in een gemeentekantoor

€ 229,05

1.1.1.7

zondag of een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet in een locatie niet zijnde een gemeentekantoor

€ 279,95

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door:

1.1.2.1

een ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) op maandag om 9:00 uur en om 9:30 uur

kosteloos

1.1.2.2

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur

€ 223,95

1.1.2.3

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag voor 09:00 uur en vanaf 18:00 uur of op zaterdag

€ 376,65

1.1.2.4

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Krimpenerwaard op zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet

€ 529,35

1.1.2.5

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die eenmalig benoemd is

€ 152,70

1.1.2.6

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die eenmalig benoemd is en die ondersteund wordt door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur en 18:00 uur

€ 203,60

1.1.2.7

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die eenmalig benoemd is en die ondersteund wordt door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag voor 9:00 uur en vanaf 18:00 uur

€ 305,40

1.1.2 Overige kosten burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor:

1.1.2.1

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 32,90

1.1.2.2

het aanleveren van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, per getuige

€ 16,00

1.1.2.3

het bespelen van het carillon (in Schoonhoven)

€ 155,05

1.1.2.4

het hernieuwen van een reeds bestaand huwelijk

€ 116,80

1.1.2.5

het annuleren van een huwelijksdatum binnen 1 maand voor de vastgestelde datum van het huwelijk

€ 26,75

1.1.2.6

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

wettelijk tarief

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen voor een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 50,90

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.4.2.1

een aanvraag, niet zijnde een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.4.2.2, tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,55

1.4.2.2

een digitale aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,90

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.4.4.1

een aanvraag, niet zijnde een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.4.4.2, tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,55

1.4.4.2

een digitale aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,90

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het maximumtarief zoals dat is opgenomen in artikel 10.2 van de Regeling basisregistratie personen.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,70

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift van de gemeentebegroting of de gemeenterekening:

€ 51,75

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 6,85

1.8.1.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 7,50

1.8.1.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 7,75

1.8.1.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 9,05

1.8.1.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 16,55

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.2.1

het gemeentelijk adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 7,45

1.8.2.2

het gemeentelijk relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 7,45

1.8.2.3

het gemeentelijk adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 7,45

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.9.1.1

het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

het legaliseren van een handtekening

€ 6,55

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 15,70

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van nog niet overgedragen archiefbestanden:

€ 24,35

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 40,00

1.11.2

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 50,00

1.11.3

tot het inschrijven in het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 3 van de Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2015

€ 15,00

1.11.4

tot het verlengen van de inschrijving in het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 3 van de Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2015

€ 10,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 99,95

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 99,95

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (gereserveerd)

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 (Vervallen)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat, voor een periode van 12 maanden

€ 56,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, voor de periode van 12 maanden

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor ieder volgend kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 224,00

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 224,00

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De onderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden maar ten hoogste 4 jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 10,10

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard:

€ 62,65

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemeente Krimpenerwaard 2016:

€ 88,15

1.17.1.1

Het tarief bedraagt voor werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

1.17.1.1.1

bij 0 tot en met 1 strekkende meter voor een lasgat

€ 110,95

1.17.1.1.2

bij 0 tot en met 15 strekkende meter

€ 221,90

1.17.1.1.3

bij 16 tot en met 50 strekkende meter

€ 443,80

1.17.1.1.4

bij 51 tot en met 100 strekkende meter

€ 887,60

1.17.1.1.5

bij 101 strekkende meter of meer

€ 1.775,20

1.17.1.2

Het tarief bedraagt voor werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond:

1.17.1.2.1

bij 0 tot en met 1 strekkende meter voor een lasgat

€ 110,95

1.17.1.2.2

bij 0 tot en met 15 strekkende meter

€ 221,90

1.17.1.2.3

bij 16 tot en met 50 strekkende meter

€ 443,80

1.17.1.2.4

bij 51 tot en met 100 strekkende meter

€ 887,60

1.17.1.2.5

bij 101 strekkende meter of meer

€ 1.775,20

1.17.1.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief in onderdeel 1.17.1 verhoogd met:

€ 83,65

1.17.1.4

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) Gemeente Krimpenerwaard 2016, wordt het tarief in onderdeel 1.17.1 verhoogd met:

€ 83,65

1.17.1.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief in onderdeel 1.17.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.18.1

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 50,90

1.18.2

het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 20,30

1.18.3

het verkrijgen van en het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 350,00

1.18.4

het verkrijgen van een onderbord voor een gehandicaptenparkeerplaats in verband met wijziging van het kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 100,00

1.18.5

het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 100,00

1.18.6

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor:

1.18.6.1

een medisch onderzoek met een standaardrapportage

€ 105,00

1.18.6.2

een standaard medisch onderzoek inclusief het opvragen van medische informatie bij derden

€ 200,00

1.18.6.3

een medisch onderzoek met huisbezoek

€ 210,00

1.18.6.4

een medisch onderzoek met huisbezoek inclusief het opvragen van medische informatie bij derden

€ 305,00

1.18.6.5

het niet aanwezig zijn bij het spreekuur of huisbezoek ("no-show"):

€ 105,00

1.18.6.6

het vervallen van een medisch onderzoek na aanmelding van het onderzoek bij de medisch adviseur

€ 50,00

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 77,25

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,45

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

1.19.2.2.1

niet groter dan A3-formaat

€ 0,50

1.19.2.2.2

groter dan A3-formaat

€ 1,65

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 7,95

1.19.2.4

een afschrift van een eerder afgegeven beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 5,15

1.19.2.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,60

1.19.2.6

van een geluidopname, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geluidsdrager

€ 20,65

1.19.3

Voor elk ander dan een met name in deze verordening vermeld stuk, dat in het bijzonder belang van de daarin genoemde persoon of van de aanvrager wordt opgemaakt of gewijzigd, wordt het tarief verhoogd met:

€ 9,50

1.19.4

De kosten voor het doen van publicaties op verzoek van een derde, vergunning verlenende instanties in een regionaal dagblad, een weekblad of de Staatscourant worden volledig doorberekend.

1.19.5

Alle kosten die de Politie Rotterdam-Rijnmond in rekening brengt in verband met de afgifte van een Havenbeveiligingscertificaat als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Havenbeveiligingswet, worden volledig doorberekend.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de onmzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

2.2.1

het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 144,95

2.2.2

het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 144,95

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 20.000 bedragen:

€ 377,10

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 20.000 tot € 500.000 bedragen:

van de bouwkosten;

3,66%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

van de bouwkosten;

3,50%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

van de bouwkosten;

3,17%

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

van de bouwkosten;

3,01%

2.3.1.2

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 870,00

2.3.1.2.2

Wanneer de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een startend en geheel nieuw te vestigen bedrijf (niet verplaatsing) betreft en er een advies van de agrarische commissie nodig is over een nieuwe vestiging en/of beoordeling van een bedrijfsplan, bedraagt het tarief:

€ 1.030,00

2.3.1.2.3

Wanneer de commissie wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken bij het advies, bedraagt het tarief:

€ 1.085,00

2.3.1.2.4

Wanneer nader advies op eerder uitgebracht advies moet plaatsvinden, bedraagt het tarief:

€ 520,00

2.3.1.2.5

Voor het uitbrengen van een second opinion bedraagt het tarief:

€ 1.350,00

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

10%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2,45%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 377,10

2.3.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de aanlegactiviteit

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

10%

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (binnenplanse afwijking):

€ 387,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering), passend binnen het gemeentelijk beleid (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 387,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering), niet passend binnen het gemeentelijk beleid (buitenplanse kleine afwijking):

€ 774,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (buitenplanse afwijking):

€ 3.666,40

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van exploitatieplan):

€ 3.666,40

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 3.666,40

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van nationale regelgeving):

€ 3.666,40

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 774,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (binnenplanse afwijking):

€ 387,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering), passend binnen het gemeentelijk beleid (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 387,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering), niet passend binnen het gemeentelijk beleid (buitenplanse kleine afwijking):

€ 774,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (buitenplanse afwijking):

€ 3.666,40

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van exploitatieplan):

€ 3.666,40

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 3.666,40

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van nationale regelgeving):

€ 3.666,40

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (zowel bij verlening als bij weigering) (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 774,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 352,95

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks- of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 13 van de Erfgoedverordening gemeente Krimpenerwaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 377,10

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 377,10

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 19 van de Erfgoedverordening gemeente Krimpenerwaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 377,10

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g of artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 20 van de Erfgoedverordening gemeente Krimpenerwaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 377,10

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 377,10

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 377,10

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Bomenverordening gemeente Krimpenerwaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 93,80

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10, vijfde lid, van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten en die activiteiten bestaan uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 377,10

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 260,10

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 260,10

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 377,10

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 377,10

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 377,10

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

1,74%

van de bouwkosten, met een minimumtarief van:

€ 377,10

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

1,74%

van de bouwkosten, met een minimumtarief van:

€ 377,10

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad de verklaring moet afgeven en deze op de vvgb-lijst (categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist) staat aangegeven:

kosteloos

2.3.16.1.2

indien de gemeenteraad de verklaring moet afgeven en deze niet op de vvgb-lijst (categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist) staat aangegeven:

€ 611,10

2.3.16.1.3

indien een ander bestuursorgaan de verklaring moet afgeven:

€ 305,55

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.4.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 5 Buiten behandeling stellen (niet-ontvankelijke) aanvraag

2.5

Indien de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo, nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, wegens onvolledigheid conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, bedraagt het tarief:

€ 145,05

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

kosteloos

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 377,10

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 4.568,75

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 2.284,35

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 145,05

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 163,50

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 57,20

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 30,90

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard (horecabedrijf)

€ 84,95

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en markten

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.1

tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement klasse A als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM

€ 22,55

3.2.1.2

een evenement klasse B als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM

€ 95,20

3.2.1.3

een evenement klasse C als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM

€ 243,10

3.2.2

op grond van de Marktverordening gemeente Krimpenerwaard 2016:

3.2.2.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning (artikel 3)

€ 37,35

3.2.2.2

tot het overschrijven van een standplaatsvergunning op naam van een ander (artikel 9)

€ 11,05

3.2.2.3

tot het verlenen van een vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen (artikel 11, tweede lid)

€ 11,05

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.3.1

het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard:

€ 1.010,90

3.3.2

het wijzigen van een in onderdeel 3.3.1 bedoelde vergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer:

€ 289,75

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 5:18 (standplaats, anders dan op de weekmarkt) van de geldende Algemene plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard:

3.4.1

een dag

€ 18,65

3.4.2

een week

€ 49,10

3.4.3

een vaste dag per week gedurende een kalenderjaar per dag

€ 418,70

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor:

3.5.1

een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikelen 1.45 en 1.46 van de Wet kinderopvang:

€ 1.021,40

3.5.2

een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikelen 1.45 en 1.46 van de Wet kinderopvang:

€ 501,80

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:

€ 46,45

Behoort bij besluit van de Raad van de gemeente Krimpenerwaard van 10 november 2020.

de griffier,

dr. M.-L. van Muijen

Toelichting op artikel 4 onderdeel g

De vrijstelling voor leges voor activiteiten door non-profit instellingen is opgenomen om het sterke verenigingsleven in de gemeente Krimpenerwaard in stand te houden. Vanuit de sport, de kerken, de detailhandel, de cultuur en de woningbouw is een grote verscheidenheid aan verenigingen ontstaan. Deze verenigingen, en overigens ook de scholen, leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de relatief kleine dorpse kernen in de Krimpenerwaard. Het behoud van de verenigingen en de vrijwilligers daarbinnen, is van belang voor de sociale cohesie en de dynamiek binnen de gemeenschap in Krimpenerwaard. Een legesvrijstelling voor het organiseren van evenementen past hierin. De gemeente ziet in de vrijstelling vanwege bovenstaande redenering een objectieve rechtvaardigingsgrond. Immers, zonder deze vrijstelling wordt de organisatie van sociale cohesie bevorderende activiteiten beperkt en zullen dergelijke activiteiten in aantal afnemen.

De vrijstelling geldt alleen voor plaatselijk actieve non-profit instellingen. Dat betekent dat de aanvrager van het evenement aan de volgende cumulatieve voorwaarden moet voldoen:

 • non-profit instelling: een instelling (waaronder een Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting of een vereniging) zonder winstoogmerk waarvan de netto-inkomsten of verdiensten niet worden verdeeld of ten goede komen aan een individu, maar worden aangewend voor de gestelde doelstelling van de organisatie, bijvoorbeeld liefdadigheid en/of het organiseren van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard. Daaronder worden in ieder geval verstaan de in Krimpenerwaard gevestigde sportverenigingen, welzijnsstichtingen, oranje-verenigingen, stichtingen en andere entiteiten die plaatselijke feesten, tentenkampen of rommelmarkten organiseren;

 • plaatselijk actief: de aanvragende/organiserende instelling behoeft niet statutair te zijn gevestigd in Krimpenerwaard, maar de activiteit moet ten behoeve van de inwoners van Krimpenerwaard worden georganiseerd ín de Krimpenerwaard;

 • in hoofdzaak door vrijwilligers verricht: minimaal 70% van de organisatie van het evenement/de activiteit bestaat uit vrijwilligers (zijnde personen die niet tegen betaling diensten ten behoeve van de activiteit verrichten).

Toelichting op artikel 4 onderdeel h

De vrijstelling voor leges voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) is opgenomen om het vrijwilligerswerk in de gemeente Krimpenerwaard in stand te houden. Landelijk kunnen vrijwilligers van een organisatie voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen, maar dit geldt niet voor welzijnsorganisaties. Deze vrijwilligers leveren echter ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de relatief kleine dorpse kernen in de Krimpenerwaard. Het behoud van de vrijwilligers is van belang voor de sociale cohesie en de dynamiek binnen de gemeenschap in Krimpenerwaard.

Een legesvrijstelling voor een verklaring omtrent gedrag past hierin. De gemeente ziet in de vrijstelling vanwege bovenstaande redenering een objectieve rechtvaardigingsgrond. Immers, zonder deze vrijstelling wordt de organisatie van sociale cohesie bevorderende activiteiten beperkt en zullen dergelijke activiteiten in aantal afnemen.

De vrijstelling geldt alleen voor vrijwilligers die werken voor een vrijwilligersorganisatie. Hiervoor gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

 • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;

 • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • de organisatie is een rechtspersoon;

 • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;

 • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen;

 • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid.