Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020

Geldend van 19-11-2020 t/m 01-12-2020

Intitulé

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020

Zaaknummer: 1773989

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op grond van artikel 4.2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020 (hierna: de Noodverordening).

Overwegende:

 • Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 • Dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid opdracht is gegeven tot het treffen van maatregelen;

 • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de Noodverordening deze maatregelen heeft opgelegd;

 • Dat er belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften van de Noodverordening;

Gelet op:

 • Artikel 4.2, aanhef, onder b en c, van de Noodverordening;

Besluit:

Vast te stellen het aanwijzingsbesluit “Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020”

Artikel 1 Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening bepaalde en bevoegd tot het geven van aanwijzingen ter handhaving daarvan zijn belast:

 • a.

  de op grond van de “Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar” voor domein I tot en met VI aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren;

 • b.

  de toezichthouders openbare ruimte in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

 • c.

  de toezichthouders belast met het toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

 • d.

  de medewerkers in dienst van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De voorzitter kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 2 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als het “Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 18 november 2020”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de publiekswebsite van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl en treedt na bekendmaking hiervan met ingang van 18 november 2020 om 23.59 uur in werking.

Artikel 4 Intrekking voorgaand Aanwijzingsbesluit

Het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 6 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Overgangsrecht

Besluiten genomen op basis van het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 6 november 2020 worden geacht te berusten op dit aanwijzingsbesluit.

Alkmaar, 18 november 2020

De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Emile Roemer

Ondertekening