Heffingsverordening begraafplaatsen en crematoria Amsterdam

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Heffingsverordening begraafplaatsen en crematoria Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum],

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, onder a en b, van de Gemeentewet,

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Heffingsverordening begraafplaatsen en crematoria Amsterdam

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die - al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer - opdracht geeft voor een begrafenis, crematie, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of as verstrooiing, degene die de uitgifte van een graf of urnenplaats verzoekt en degene die het plaatsen van een naamplaatje op een gedenkmuur of gedenkzuil verzoekt.

 • b.

  algemeen graf: een graf, dat in beheer is bij de gemeente, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven van lijken.

 • c.

  algemene nis: een niet voor publiek toegankelijk ruimte in een crematorium, die bestemd is voor de tijdelijke bijzetting van asbussen.

 • d.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene.

 • e.

  begraafplaats:

  • *

   De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, stadsdeel Oost;

  • *

   De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83, stadsdeel Noord;

  • *

   Ransdorp, Dorpsweg 85, stadsdeel Noord;

  • *

   Zunderdorp, Achterlaan 12, stadsdeel Noord;

  • *

   Holysloot, Dorpsstraat 30, stadsdeel Noord;

  • *

   Durgerdam, Durgerdammerdijk 76, stadsdeel Noord;

  • *

   Nieuwendam, Brede Kerkepad 8, stadsdeel Noord;

  • *

   Schellingwoude, Wijkergouw 6, stadsdeel Noord;

  • *

   Buiksloot, Buiksloterkerkpad 10, stadsdeel Noord;

  • *

   Driemond, Provincialeweg 2, stadsdeel Zuidoost;

  • *

   de gesloten begraafplaats Huis te Vraag, Rijnsburgstraat 51, stadsdeel Zuid.

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders.

 • g.

  crematorium:

  • *

   het crematorium “De Nieuwe Ooster”, gelegen op de begraafplaats De Nieuwe Ooster;

  • *

   het crematorium “De Nieuwe Noorder”, gelegen op de begraafplaats De Nieuwe Noorder.

 • h.

  beheerder: de functionaris, die door het college is belast met het (dagelijkse) beheer van een begraaf¬plaats en crematorium.

 • i.

  dorpskerkhoven Noord

  de begraafplaatsen Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot, Durgerdam, Nieuwendam, Schellingwoude en Buiksloot in stadsdeel Noord.

 • j.

  eigen graf: een particulier graf dat tot 1 januari 2010 is uitgegeven onder de benaming 'eigen graf'.

 • k.

  gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf, urnenplaats of op een gedenkmuur of gedenkzuil is verleend.

 • l.

  gedenkmuur: een muur, die in beheer is bij de gemeente, waarop ter herinnering aan overledenen naamplaatjes kunnen worden aangebracht.

 • m.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan één of meer overledenen.

 • n.

  gedenkzuil: een zuilvormig gedenkteken, dat in beheer is bij de gemeente, waarop ter herinnering aan overledenen naamplaatjes kunnen worden aangebracht.

 • o.

  graf: een ruimte waar een lijk- of de restanten daarvan wordt begraven

 • p.

  grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door het college het grafrecht wordt verleend.

 • q.

  grafbedekking: gedenktekens of beplanting die op een graf of urnenplaats zijn geplaatst.

 • r.

  grafrecht:

  • -

   het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een urnenplaats, het doen plaatsen van een naamplaatje, hetzij

  • -

   het uitsluitend recht op een particulier graf.

 • s.

  keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken kunnen worden begraven en - indien toegestaan - asbussen kunnen worden bijgezet. Keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand.

 • t.

  onderhoudsbijdrage: een verplichte bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats voor gebruikers en rechthebbenden.

 • u.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend.

 • v.

  particulier kindergraf: een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en het bijzetten van asbussen of urnen van kinderen tot en met 11 jaar.

 • w.

  rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf.

 • x.

  strooiweide: terrein op de begraafplaats dat bestemd is om as op te verstrooien.

 • y.

  uitsluitend recht

  Het uitsluitend recht omvat het recht om in een particulier graf:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten van asbussen of urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as in het graf.

 • z.

  urn: een voorwerp ter berging van de as uit één of meer asbussen.

 • aa.

  urnengraf: een graf, dat in beheer is bij de gemeente, waarin gelegen¬heid wordt gegeven tot het doen begraven van asbussen of urnen.

 • ab.

  urnennis: een nis in de urnenmuur of kelder in het urnenplateau, in beheer bij de gemeente, waarin gelegen¬heid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen of urnen.

 • ac.

  urnenplaats: een urnengraf, een urnenkelder, een nis in de urnenmuur of een kelder in het urnenplateau, een sierurn in de vijver, of een andere ruimte, in beheer bij de gemeente, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven of bijzetten van asbussen of urnen.

 • ad.

  wet: de Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

 • ae.

  zandgraf: een graf in de grond.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats en het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstelling

Voor de werkzaamheden, die verband houden met het opgraven van een stoffelijk overschot of voor het verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag worden geen rechten geheven.

Artikel 5 Heffingsmaatstaf en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende bijlagen met tarieventabellen, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in een tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. In geval van afkoop van rechten voor meerdere jaren mogelijk is en door betaling ineens worden voldaan is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het belastingtijdvak in het jaar van aanvang van het gebruik gelijk aan het aantal in dat kalenderjaar nog aan te vangen kalendermaanden.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een aanslag of door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan belastingschuld / aanvang en einde belastingplicht

 • 1. De rechten als bedoeld in een tarieventabel in een van de bijlagen zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Bij beëindiging van het uitsluitend recht op een particulier graf of gebruiksrecht op een urnenplaats in de loop van het belastingjaar wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde graf-, onderhouds- of gebruiksrechten betreffende dat belastingjaar.

Artikel 9 Belastingtermijn

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Van de rechten geheven op grond van deze heffingsverordening wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 12 Intrekking bestaande verordening en overgangsrecht

 • 1. Met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing wordt de Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2020 ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en ingang heffing

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening begraafplaatsen en crematoria Amsterdam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 november 2020.

De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier

Jolien Houtman

Bijlage 1: tarieventabel voor het jaar 2022 begraafplaats en crematorium De nieuwe Ooster

 • 1.

  Begraven

1.1 Algemeen graf

begraven in algemeen graf

€ 950

begraven in algemeen graf, kind t/m 11 jaar

€ 700

begraven in algemeen graf speciaal

€ 1.250

De maximale uitgiftetermijn voor een algemeen graf is 10 jaar.

De kosten van begraven in een algemeen graf zijn inclusief grafrechten en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, maar exclusief tarief grafgang van 30 minuten.

Na afloop van deze periode kan alsnog worden gekozen voor een herbegraving in een particulier graf of voor een crematie.

1.2 Begraafrecht particulier graf/kindergraf

begraven in particulier graf

€ 800

begraven in particulier graf kind t/m 11 jaar

€ 500

begraven in kindergraf op het kinderhof

€ 300

Het tarief begraafrecht van een particulier graf/ kindergraf is exclusief grafrechten en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, dit vanwege prijsverschillen in graflocaties. Het tarief begraafrecht is exclusief grafgang van 30 minuten.

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 6.5 Accommodatiegebruik, overig.

1.3 Overige begraafkosten

gebruik rijdende baar

kosteloos

aanbrengen grafgroen

€ 80

opgraving binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 500

opgraving na 2 maanden en binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust van 10 jaar

€ 2.000

opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 250

opgraving kind t/m 11 jaar na 2 maanden en binnen de voorgeschreven wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 1.000

samenvoegen/ruimen en 1e plaats vrijmaken particulier graf

€ 550

samenvoegen/ruimen en 2e of 3e plaats vrijmaken particulier graf, inclusief 1e plaats

€ 850

verwijderen/herplaatsen grafbedekking urnenplaats

€ 200

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf

€ 300

verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf

€ 500

verwijderen/herplaatsen omvangrijke grafbedekking

n.t.b.

toeslag extra werkzaamheden wegens niet of te laat gemelde afwijkende kistafmetingen

€ 250

grafgang 30 minuten doorloper, geen accommodatiegebruik

€ 80

toeslag tijdsoverschrijding grafgang doorloper per 15 minuten, geen accommodatiegebruik

€ 110

geluidsinstallatie aan graf

€ 35

gebruik golfkar bij grafgang - met chauffeur

€ 70

Een opgraving kan alleen met vergunning plaatsvinden, zie 7. Administratieve kosten/vergunningen.

Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis of verassing op De Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt.

 • 2.

  Uitgifte (huur) van een graf voor bepaalde tijd, maximaal 50 jaar

2.1 Uitgifte van een particulier graf / kindergraf

Categorie

Afkoop voor 10 jaar

Afkoop voor 20 jaar

Afkoop voor 30 jaar

Afkoop voor 40 jaar

Afkoop voor 50 jaar

A 1-diep

€ 1.300

€ 2.440

€ 3.660

€ 4.880

€ 6.100

A 2-diep

€ 1.400

€ 2.640

€ 3.960

€ 5.280

€ 6.600

A 3-diep *

€ 1.550

€ 2.940

€ 4.410

€ 5.880

€ 7.350

AA 1-diep

€ 1.550

€ 2.940

€ 4.410

€ 5.880

€ 7.350

AA 2-diep

€ 1.650

€ 3.140

€ 4.710

€ 6.280

€ 7.850

AA 3-diep *

€ 1.750

€ 3.340

€ 5.010

€ 6.680

€ 8.350

AAB 1-diep

€ 1.950

€ 3.740

€ 5.610

€ 7.480

€ 9.350

AAB 2-diep

€ 2.100

€ 4.040

€ 6.060

€ 8.080

€ 10.100

AAB 3-diep *

€ 2.250

€ 4.340

€ 6.510

€ 8.680

€ 10.850

kindergraf

€ 750

€ 1.450

€ 2.180

€ 2.900

€ 3.600

De uitgiftetermijn van een particulier -/ kindergraf is minimaal 10 jaar. Bij uitgifte van een graf moet de minimale uitgiftetermijn van 10 jaar in 1 keer worden voldaan. De kosten van de huur van het graf is inclusief de verplichte bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, maar exclusief de kosten van het begraafrecht.

* Uitgifte van 3-diep graven is tot nader bericht niet mogelijk.

Categorie: A = klein graf, afmeting 100 bij 200 cm

Categorie: AA = standaard graf, afmeting 130 bij 260 cm (in enkele gevallen 130 cm bij 230 cm)

Categorie: AAB = standaard graf 130 bij 260 cm graf, maar dan goed gelegen op de begraafplaats

Kindergraf op het kinderhof = standaard 80 bij 100 cm

De indeling van de vakken in A, AA en AAB is vastgelegd in het Besluit indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster.

2.2 Uitgifte (huur) van een urnenplaats voor bepaalde tijd, maximaal 20 jaar

Urnenplaats

Afkoop voor 5 jaar

Afkoop voor 10 jaar

Afkoop voor 20 jaar

vak 87 B, C en D: bloementuin, K: tegeltuinen, M: vrije baan, N: bloemenstraat, magnoliabos, E: bloembollenweide, F: berken & grassen, L: zuilenrij per jaar en (enkel) urnenmuur

€ 575

€ 1.070

€ 2.140

 
 

vak 87 D: (dubbel) per jaar

€ 725

€ 1.370

€ 2.740

vak 87 G: langs vijver per jaar, inclusief gedenkplaat zonder inscriptie

€ 1.150

€ 2.220

€ 4.440

vak 87 H: Charon in vijver, inclusief inscriptie op strip

€ 1.275

€ 2.470

€ 4.940

vak 87 A: galerij, inclusief inscriptie op strip

€ 1.650

€ 3.220

€ 6.440

De uitgiftetermijn van een urnenplaats is minimaal 5 jaar. Bij uitgifte van een graf moet de minimale uitgiftetermijn van 5 jaar in 1 keer worden voldaan. De kosten van de huur van de urnenplaats is inclusief de verplichte bijdrage algemeen onderhoud.

2.3 Verlengen grafrecht (huur) particulier graf/kindergraf

grafrecht categorie A 1-diep per jaar

€ 50

grafrecht categorie A 2-diep per jaar

€ 60

grafrecht categorie A 3-diep per jaar

€ 75

grafrecht categorie A 4-diep per jaar

€ 85

grafrecht categorie AA 1-diep per jaar

€ 75

grafrecht categorie AA 2-diep per jaar

€ 85

grafrecht categorie AA 3-diep per jaar

€ 95

grafrecht categorie AA 4-diep per jaar

€ 105

grafrecht categorie AAB 1-diep per jaar

€ 115

grafrecht categorie AAB 2-diep per jaar

€ 130

grafrecht categorie AAB 3-diep per jaar

€ 145

grafrecht categorie AAB 4-diep per jaar

€ 170

grafrecht kindergraf op het kinderhof per jaar, inclusief bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats

€ 75

Het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kunnen voor minimaal 1 en maximaal 20 jaar worden verlengd. Indien het te verlengen grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats tezamen wordt afgekocht voor een periode van 10 of 20 jaar dan zijn de afkoop bedragen gelijk aan die vanuit tabel 2.1.

Bij een bijzetting van een overledene moet de grafrusttermijn gekoppeld worden aan het grafrecht en de algemene bijdrage onderhoud begraafplaats. Indien de looptijd van de afgekochte periode kleiner is dan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar dan moet het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats aanvullend worden afgekocht, zodat voldaan wordt aan de eis van de wettelijke grafrust. Deze aanvullende afkoop moet ineens worden afgekocht en betaald.

2.4 Verlengen grafrecht (huur) van een urnenplaats

grafrecht vak 87 B, C en D: bloementuin, K: tegeltuinen, M: vrije baan, N: bloemenstraat, magnoliabos, E: bloembollenweide, F: berken & grassen, L: zuilenrij per jaar en (enkel) urnenmuur per jaar

€ 35

grafrecht vak 71 (alleen verlengen met maximaal 1 jaar)

€ 50

grafrecht vak 87 D: (dubbel) per jaar

€ 65

grafrecht vak 87 G: langs vijver per jaar, inclusief gedenkplaat zonder inscriptie

€ 150

grafrecht vak 87 H: Charon in vijver per jaar, inclusief inscriptie op strip

€ 175

grafrecht vak87 A: galerij per jaar, inclusief inscriptie op strip

€ 250

grafrecht vak 87 S (special) urnenmuur per jaar

op aanvraag

Het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kunnen voor minimaal 1 en maximaal 20 jaar worden verlengd. Indien het te verlengen grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats tezamen wordt afgekocht voor een periode van 5, 10 of 20 jaar dan zijn de afkoop bedragen gelijk aan die vanuit tabel 2.2.

 • 3.

  Uitgifte van een graf voor onbepaalde tijd of omzetten uitgegeven graf naar onbepaalde tijd

Categorie

Afkoopbedrag voor onbepaalde tijd op jaarbasis

Afkoopbedrag voor onbepaalde tijd

A 1-diep

€ 122

€ 12.200

A 2-diep

€ 132

€ 13.200

A 3-diep *

€ 147

€ 14.700

AA 1-diep

€ 147

€ 14.700

AA 2-diep

€ 157

€ 15.700

AA 3-diep *

€ 167

€ 16.700

AAB 1-diep

€ 187

€ 18.700

AAB 2-diep

€ 202

€ 20.200

AAB 3-diep *

€ 217

€ 21.700

Kindergraf op kinderhof

€ 72

€ 7.200

* Uitgifte van 3-diep graven is tot nader bericht niet mogelijk.

In de begraafplaatsindelingen van beide begraafplaatsen zijn grafvakken aangewezen waar graven voor onbepaalde tijd kunnen worden uitgegeven of waar voor bepaalde tijd uitgegeven graven omgezet kunnen worden naar onbepaalde tijd.

Voor het bepalen van het uitgifte- of omzettingstarief is uitgegaan van de huidige tarievenstructuur. Dit om ten opzichte van degenen die een graf voor bepaalde tijd hebben genomen een ‘eerlijk’ tarief te berekenen. Het afkoopbedrag voor onbepaalde tijd is gelijk aan het dubbele tarief van het afkooptarief voor 50 jaar, zoals vermeld in 2.1 Uitgifte van een particulier/kindergraf.

De afkoop van huur van het graf en de bijdrage algemeen onderhoud bedraagt 100 jaar. Het afkoopbedrag van een graf voor onbepaalde tijd moet vooraf worden betaald.

Omzetting van uitgegeven graf voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd:

 • 1.

  Bij omzetting van een contract voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd wordt de bestaande contractduur in jaren, voor zover deze daadwerkelijk zijn afgekocht, in mindering gebracht.

  Voorbeeld: Huur graflocatie A 1 diep, inclusief bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats is voor 20 jaar afgekocht en rechthebbende doet verzoek om een omzetting te doen naar onbepaalde tijd. Het te betalen tarief bedraagt dan 100 – 20 = 80 x het afkoopbedrag op jaarbasis.

 • 2.

  Indien de huur van het graf voor bepaalde tijd is afgekocht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats jaarlijks wordt gefactureerd, dan kan de graflocatie niet meteen worden omgezet naar onbepaalde tijd. Eerst moet de bijdrage algemeen onderhoud van de begraafplaats worden afgekocht, zodat het verschil in afkoop van grafrechten en bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats is opgeheven.

 • 4.

  Onderhoudsbijdragen begraafplaats

bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats per jaar

€ 80

onderhoud/huur bankje per jaar

€ 80

onderhoud oorlogsgravenstichting per jaar

€ 14

De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier graf / urnenplaats / gedenkplaats en optiehouder optiegraf.

Bij de uitgifte van een graf (minimaal 10 jaar) of urnenplaats (minimaal 5 jaar) is de onderhoudsbijdrage begraafplaats opgenomen in het huurtarief (zie 2.1 en 2.2).

De onderhoudsbijdrage voor een optiegraf dient altijd voor een periode van 5 jaar te worden afgekocht of worden verlengd. Voorafgaand aan de afloop van de uitgiftetermijn wordt een verlengingsvoorstel toegestuurd naar de rechthebbende.

Indien in het verlengingsvoorstel is aangegeven dat de uitgiftetermijn met 1 jaar moet worden verlengd, dan ontvangt de rechthebbende tot wederopzegging een jaarfactuur voor het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats.

 • 5.

  Cremeren

cremeren, inclusief basistarief asbestemming

€ 1.080

cremeren foetus / kind t/m 11 jaar, inclusief basistarief asbestemming

€ 540

technische crematie voor 9.30 uur, inclusief asbestemming

€ 540

technische crematie foetus/ kind t/m 11 jaar voor 9.30 uur, inclusief asbestemming

€ 320

Alle crematietarieven zijn inclusief heffing algemene nis voor een periode van 6 maanden.

Een technische crematie vindt plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden en is dus zonder accommodatiegebruik.

Indien bij een crematie bij De Nieuwe Ooster gebruik wordt gemaakt van de heffer, dan is de huur van de aula altijd noodzakelijk.

Cremeren van stoffelijke resten na opgraving is alleen mogelijk van opgravingen van 1 van de gemeentelijke begraafplaatsen van Amsterdam.

Tarief cremeren van stoffelijke resten na opgraving is gelijk aan het tarief cremeren, inclusief basistarief asbestemming.

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 6.5 Accommodatiegebruik overig.

5.1 Asbestemmingen, crematie heeft op DNO of DNN plaatsgevonden

verlengen bijzetten algemene nis (2e termijn max 6 maanden)

€ 90

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

as ophalen, verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden

kosteloos

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden

kosteloos

huur naamplaat gedenkzuil/gedenkzuil strooiweide/bosprieel per jaar

€ 35

as splitsen, verdelen over maximaal 2 asbussen, strooikokers of zakjes

kosteloos

as splitsen, verdelen over meer dan maximaal 2 asbussen, strooikokers of zakjes

€ 60

vullen van een aangeleverde urn of sieraad van elders

kosteloos

opgraven asbus uit (urnen)graf

€ 150

5.2 Asbestemmingen, crematie heeft elders plaatsgevonden

verlengen bijzetten algemene nis (2e termijn max 6 maanden)

€ 90

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

as ophalen, verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 60

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 60

huur naamplaat gedenkzuil/gedenkzuil strooiweide/bosprieel per jaar

€ 35

as splitsen, verdelen over asbussen, strooikokers of zakjes

€ 60

vullen van een aangeleverde urn of sieraad van elders

€ 60

De huurperiode van een naamplaat is bij uitgifte minimaal 5 jaar. De huur is inclusief aanschaf en plaatsing.

Ambtshalve verstrooiingen worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door de beheerder te bepalen tijdstip en locatie.

 • 6.

  Accommodatiegebruik

6.1 Voorafgaand aan de uitvaart te reserveren

aula 30 minuten / grafgang 30 minuten / koffiekamer 30 minuten voor 10 uur

€ 480

aula 30 minuten / koffiekamer 30 minuten, voor 10 uur

€ 400

aula 45 minuten / koffiekamer 45 minuten

€ 500

aula 45 minuten / grafgang 30 minuten / koffiekamer 45 minuten

€ 580

aula meer dan 45 minuten, per 15 minuten

€ 120

koffiekamer meer dan 45 minuten, per 15 minuten

€ 120

grafgang, meer dan 30 minuten, per 15 minuten

€ 70

Vanaf 10.00 uur bedraagt de minimale afname gebruik aula en koffiekamer 45 minuten. De minimale afname van een grafgang is 30 minuten.

6.2 koffiekamers

koffiekamer tijdens plechtigheid 45 minuten

€ 120

koffiekamer tijdens plechtigheid, langer dan 45 minuten per 15 minuten

€ 80

koffiekamer na doorloper 45 minuten, inclusief grafgang

€ 360

koffiekamer na doorloper, langer dan 45 minuten per 15 minuten

€ 120

6.3 Uitvaartcentrum (alleen te reserveren via uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster)

gebruik rouwkamer

€ 755

toeslag familiebezoek op zondag (max 1 uur)

€ 65

condoleancebezoek avond voor de uitvaart (max 1 uur)

€ 130

bediening consumpties bij condoleancebezoek

nnb

gebruik rouwkamer voor de uitvaart (max 1 uur)

€ 195

Familiebezoeken op afspraak. Familiebezoeken vinden plaats tussen 9.30 en 17.30 uur.

Een familiebezoek is 30 minuten, koffie/ thee is dan kosteloos.

Een officieel condoleancebezoek op uitnodiging is mogelijk op de avond voor de uitvaart (tijdsduur 45 minuten) of desgewenst, voorafgaand aan de uitvaartdienst. Hier worden consumpties wel in rekening gebracht.

Het tarief “gebruik rouwkamer voor de uitvaart” wordt alleen in rekening gebracht als de rouwkamer vlak voor de uitvaart wordt gebruikt en er in de voorgaande dagen geen opbaring van de overledene in het rouwcentrum heeft plaats gevonden.

6.4 Islamitisch paviljoen

gebruik Islamitisch paviljoen

€ 180

bewassingspakket vrouw

€ 200

bewassingspakket man

€ 185

bewassingspakket kind

€ 170

6.5 Overig

toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 minuten of een deel daarvan (> 60 minuten plechtigheden)

€ 200

toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 minuten of een deel daarvan (45 minuten plechtigheden)

€ 400

toeslag tijdoverschrijding grafgang per 15 minuten of een deel daarvan (30 en 45 minuten plechtigheden)

€ 160

begeleiding vanuit uitvaartcentrum / Islamitisch paviljoen, inclusief rijdende baar

€ 90

verlengen koffiekamer op dag van uitvaart, per 15 minuten

€ 150

gebruik piano in grote aula

€ 125

gebruik LCD-scherm in aula/koffiekamer/wachtruimte

kosteloos

organist op zaterdag

€ 185

toeslag uitvaart op buitengewoon uur (voor 9:00 uur en na 17:00 uur)

€ 300

USB-stick per stuk met beeldopname plechtigheid

€ 60

extra USB-sticks (per stuk)

€ 30

livestream uitzending van de uitvaart

€ 60

toeslag bijzondere werkzaamheden aula vanaf

€ 60

Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde datum en tijdstip annuleert, blijven de accommodatiekosten verschuldigd.

 • 7.

  Administratieve kosten/vergunningen

vergunning gedenkteken/opgraven

€ 60

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf / aanvraag ontheffing bewaartermijn as / registratie asbestemming in monument

€ 50

 • 8.

  Grafbedekking en materialen

tegel 40 x 40 x 4,5 cm, met gat/inlegplaat/lezenaar

€ 45

funderingsraam 260 x 130 cm, incl. plaatsen

€ 320

funderingsraam 230 x 100 cm, incl. plaatsen

€ 260

inlegplaat 102 x 53 cm

€ 45

plaat/deksel 230/260 x 130 cm

€ 440

plaat/deksel 200 X 100 cm

€ 370

funderingsroef 240 x 110 (dikte 15/25 cm)

€ 410

funderingsroef 150/170/150/90 (dikte 15/25 cm)

€ 350

funderingsbalk 100/130 cm

€ 110

funderingsraam/plaat / deksel 100 x 100 x 5 cm

€ 130

funderingsroef 50 x 65 (dikte 10/15) cm

€ 190

funderingsbalk 75 x 25 x 8 cm

€ 100

impala tegel 50 x 50 x 3 cm

€ 200

enkele grafkelder 1 dp of bovengronds graf

€ 2.200

enkele grafkelder 2 dp

€ 3.500

enkele grafkelder 3 dp

€ 4.900

dubbele grafkelder 1 dp

€ 4.900

dubbele grafkelder 2 dp

€ 7.350

dubbele grafkelder 3 dp

€ 9.600

bekisting in graf achterlaten (per ring)

€ 130

kist t.b.v. her begraving / verassing

€ 280

urnenkeldertje 40 x 40 cm (incl. plaatsing)

€ 200

naamplaat t.b.v. grafmarkering

€ 55

betonnen bekisting, islamitisch graf

€ 1.100

bekisting en afdekking islamitische grafbedekking kindergraf

€ 130

afvoeren zand graf per ring

€ 300

strips verzinkt 260/130

€ 400

strips verzinkt 200/100

€ 300

strips verzinkt 100/130

€ 200

huur gedenkteken (tegel) vak 65 voor een periode van 10 jaar

€ 140

 • 9.

  Bijzondere verrichtingen

bijzondere verrichtingen

op aanvraag

 

Bijlage 2: Tarieventabel voor het jaar 2022 begraafplaats en crematorium De Nieuwe Noorder

 • 1.

  Begraven

1.1 Algemeen graf

begraven in algemeen graf

€ 900

begraven in algemeen graf, kind t/m 11 jaar

€ 700

De maximale uitgiftetermijn voor een algemeen graf is 10 jaar.

De kosten van begraven in een algemeen graf zijn inclusief grafrechten en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, maar exclusief tarief grafgang van 30 minuten.

Na afloop van deze periode kan alsnog worden gekozen voor een herbegraving in een particulier graf of voor een crematie.

1.2 Begraafrecht particulier graf/kindergraf

begraven in particulier graf

€ 800

begraven in particulier graf kind t/m 11 jaar

€ 500

begraven in kindergraf

€ 300

begraven op één van de dorpskerkhoven

€ 1.350

Het tarief begraafrecht van een particulier graf/ kindergraf of het begraven op 1 van de dorpskerkhoven is exclusief grafrechten en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, dit vanwege prijsverschillen in graflocaties. Het tarief begraafrecht is exclusief grafgang van 30 minuten.

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 5. Accommodatiegebruik, overig.

1.3 Overige begraafkosten

gebruik rijdende baar

kosteloos

aanbrengen grafgroen

€ 80

opgraving binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 500

opgraving na 2 maanden en binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust van 10 jaar

€ 2.000

opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 250

opgraving kind t/m 11 jaar na 2 maanden en binnen de voorgeschreven wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 1.000

samenvoegen/ruimen en 1e plaats vrijmaken particulier graf

€ 550

samenvoegen/ruimen en 2e of 3e plaats vrijmaken particulier graf, inclusief 1e plaats

€ 850

verwijderen/herplaatsen grafbedekking urnenplaats

€ 200

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf

€ 300

verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf

€ 500

verwijderen/herplaatsen omvangrijke grafbedekking

Op aanvraag

toeslag extra werkzaamheden wegens niet of te laat gemelde afwijkende kistafmetingen

€ 250

grafgang 30 minuten doorloper, geen accommodatiegebruik

€ 80

toeslag tijdsoverschrijding grafgang doorloper per 15 minuten, geen accommodatiegebruik

€ 110

geluidsinstallatie aan graf

€ 35

Een opgraving kan alleen met vergunning plaatsvinden, zie 7. Administratieve kosten/vergunningen.

Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis of verassing op De Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt.

 • 2.

  Uitgifte (huur) van een graf voor bepaalde tijd, maximaal 50 jaar

2.1 Uitgifte van een particulier graf / kindergraf

Categorie

Afkoop voor 10 jaar

Afkoop voor 20 jaar

Afkoop voor 30 jaar

Afkoop voor 40 jaar

Afkoop voor 50 jaar

DNN 1-diep

€ 1.200

€ 2.260

€ 3.390

€ 4.520

€ 5.650

DNN 2-diep

€ 1.300

€ 2.460

€ 3.690

€ 4.920

€ 6.150

DNN 3-diep *

€ 1.450

€ 2.760

€ 4.140

€ 5.520

€ 6.900

DNN kindergraf 1-diep

€ 750

€ 1.420

€ 2.130

€ 2.840

€ 3.550

Dorpskerkhoven 2-diep

€ 1.450

€ 2.730

€ 4.095

€ 5.460

€ 7.050

Dorpskerkhoven kindergraf 1-diep

€ 850

€ 1.600

€ 2.400

€ 3.200

€ 4.000

De uitgiftetermijn van een particulier -/ kindergraf is minimaal 10 jaar. Bij uitgifte van een graf moet de minimale uitgiftetermijn van 10 jaar in 1 keer worden voldaan. De kosten van de huur van het graf is inclusief de verplichte bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, maar exclusief de kosten van het begraafrecht.

2.2. Uitgifte (huur) van een urnenplaats voor bepaalde tijd, maximaal 20 jaar

Urnenplaats

Afkoop voor 5 jaar

Afkoop voor 10 jaar

Afkoop voor 20 jaar

urnenplaats

€ 500

€ 950

€ 1.900

De uitgiftetermijn van een urnenplaats is minimaal 5 jaar. Bij uitgifte van een graf moet de minimale uitgiftetermijn van 5 jaar in 1 keer worden voldaan. De kosten van de huur van de urnenplaats is inclusief de verplichte bijdrage algemeen onderhoud.

2.3 Verlengen grafrecht (huur) particulier graf / kindergraf

DNN grafrecht categorie 1-diep per jaar

€ 50

DNN grafrecht categorie 2-diep per jaar

€ 60

DNN grafrecht categorie 3-diep per jaar

€ 75

DNN grafrecht kindergraf 1 diep per jaar

€ 35

Dorpskerkhoven grafrecht 2 diep per jaar

€ 60

Dorpskerkhoven grafrecht kindergraf 1 diep per jaar

€ 35

Het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kunnen voor minimaal 1 en maximaal 20 jaar worden verlengd. Indien het te verlengen grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats tezamen wordt afgekocht voor een periode van 10 of 20 jaar dan zijn de afkoop bedragen gelijk aan die vanuit tabel 2.1.

Bij een bijzetting van een overledene moet de grafrusttermijn gekoppeld worden aan het grafrecht en de algemene bijdrage onderhoud begraafplaats. Indien de looptijd van de afgekochte periode kleiner is dan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar dan moet het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats aanvullend worden afgekocht, zodat voldaan wordt aan de eis van de wettelijke grafrust. Deze aanvullende afkoop moet ineens worden afgekocht en betaald.

2.4 Verlengen grafrecht (huur) van een urnenplaats

grafrecht per jaar

€ 50

Het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kunnen voor minimaal 1 en maximaal 20 jaar worden verlengd. Indien het te verlengen grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats tezamen wordt afgekocht voor een periode van 5, 10 of 20 jaar dan zijn de afkoop bedragen gelijk aan die vanuit tabel 2.2.

 • 3.

  Uitgifte van een graf voor onbepaalde tijd of omzetten uitgegeven graf naar onbepaalde tijd

Categorie

Afkoopbedrag voor onbepaalde tijd op jaarbasis

Afkoopbedrag voor onbepaalde tijd

DNN 1-diep

€ 113

€ 11.300

DNN 2-diep

€ 123

€ 12.300

DNN 3-diep

€ 138

€ 13.800

DNN Kindergraf 1-diep

€ 71

€ 7.100

In de begraafplaatsindelingen van beide begraafplaatsen zijn grafvakken aangewezen waar graven voor onbepaalde tijd kunnen worden uitgegeven of waar voor bepaalde tijd uitgegeven graven omgezet kunnen worden naar onbepaalde tijd.

Voor het bepalen van het uitgifte- of omzettingstarief is uitgegaan van de huidige tarievenstructuur. Dit om ten opzichte van degenen die een graf voor bepaalde tijd hebben genomen een ‘eerlijk’ tarief te berekenen. Het afkoopbedrag voor onbepaalde tijd is gelijk aan het dubbele tarief van het afkooptarief voor 50 jaar, zoals vermeld in 2.1 Uitgifte van een particulier/kindergraf.

De afkoop van huur van het graf en de bijdrage algemeen onderhoud bedraagt 100 jaar. Het afkoopbedrag van een graf voor onbepaalde tijd moet vooraf worden betaald.

Omzetting van uitgegeven graf voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd:

 • 1.

  Bij omzetting van een contract voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd wordt de bestaande contractduur in jaren, voor zover deze daadwerkelijk zijn afgekocht, in mindering gebracht.

  Voorbeeld: Huur graflocatie A 1 diep, inclusief bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats is voor 20 jaar afgekocht en rechthebbende doet verzoek om een omzetting te doen naar onbepaalde tijd. Het te betalen tarief bedraagt dan 100 – 20 = 80 x het afkoopbedrag op jaarbasis.

 • 2.

  Indien de huur van het graf voor bepaalde tijd is afgekocht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats jaarlijks wordt gefactureerd, dan kan de graflocatie niet meteen worden omgezet naar onbepaalde tijd. Eerst moet de bijdrage algemeen onderhoud van de begraafplaats worden afgekocht, zodat het verschil in afkoop van grafrechten en bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats is opgeheven.

 • 4.

  Onderhoudsbijdragen begraafplaats

DNN, bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kindergraf per jaar

€ 40

DNN, bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats particulier graf per jaar

€ 70

DNN, Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats urnenplaats per jaar

€ 50

Dorpskerkhoven, bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats particulier graf per jaar

€ 85

Dorpskerkhoven, bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats urnengraf per jaar

€ 50

Dorpskerkhoven, bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kindergraf per jaar

€ 40

De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier graf / urnenplaats / gedenkplaats en optiehouder optiegraf.

Bij de uitgifte van een graf (minimaal 10 jaar) of urnenplaats (minimaal 5 jaar) is de onderhoudsbijdrage begraafplaats opgenomen in het huurtarief (zie 2.1 en 2.2).

De onderhoudsbijdrage voor een optiegraf dient altijd voor een periode van 5 jaar te worden afgekocht of worden verlengd. Voorafgaand aan de afloop van de uitgiftetermijn wordt een verlengingsvoorstel toegestuurd naar de rechthebbende.

Indien in het verlengingsvoorstel is aangegeven dat de uitgiftetermijn met 1 jaar moet worden verlengd, dan ontvangt de rechthebbende tot wederopzegging een jaarfactuur voor het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats.

 • 5.

  Cremeren

Cremeren, inclusief basistarief asbestemming

€ 1.080

Cremeren foetus / kind t/m 11 jaar, inclusief basistarief asbestemming

€ 540

toeslag aanwezigheid van nabestaanden zonder accommodatiegebruik

€ 100

technische crematie voor 9.30 uur, inclusief asbestemming

€ 540

technische crematie foetus/ kind t/m 11 jaar voor 9.30 uur, inclusief asbestemming

€ 320

Alle crematietarieven zijn inclusief heffing algemene nis voor een periode van 6 maanden.

Een technische crematie vindt plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden en is dus zonder accommodatiegebruik.

Cremeren van stoffelijke resten na opgraving is alleen mogelijk, wanneer de opgraving heeft plaatsgevonden op 1 van de gemeentelijke begraafplaatsen van Amsterdam.

Kosten cremeren van stoffelijke resten na opgraving is gelijk aan cremeren, inclusief basistarief asbestemming.

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 6.2 Accommodatiegebruik overig.

5.1 Asbestemmingen, crematie heeft op DNO of DNN plaatsgevonden

verlengen bijzetten algemene nis (2e termijn max 6 maanden)

€ 90

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

as ophalen, verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden

kosteloos

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden

kosteloos

huur naamplaat gedenkzuil/gedenkzuil strooiweide/bosprieel per jaar

€ 35

as splitsen, verdelen over maximaal 2 asbussen, strooikokers of zakjes

kosteloos

as splitsen, verdelen over meer dan maximaal 2 asbussen, strooikokers of zakjes

€ 60

vullen van een aangeleverde urn of sieraad van elders

kosteloos

opgraven asbus uit (urnen)graf

€ 150

5.2 Asbestemmingen, crematie heeft elders plaatsgevonden

verlengen bijzetten algemene nis (2e termijn max 6 maanden)

€ 90

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

as ophalen, verstrooien op zee of op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 60

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 60

huur naamplaat gedenkzuil/gedenkzuil strooiweide/bosprieel per jaar

€ 35

as splitsen, verdelen over asbussen, strooikokers of zakjes

€ 60

vullen van een aangeleverde urn of sieraad van elders

€ 60

De huurperiode van een naamplaat is bij uitgifte minimaal 5 jaar. De huur is inclusief aanschaf en plaatsing.

Ambtshalve verstrooiingen worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door de beheerder te bepalen tijdstip en locatie.

6. Accommodatiegebruik

6.1 Voorafgaand aan de uitvaart te reserveren

aula 30 minuten

€ 170

grafgang 30 minuten., alleen bij begravingen

€ 80

grafgang, meer dan 30 minuten, per 15 minuten of een deel daarvan

€ 70

koffiekamer 30 minuten

€ 170

aula meer dan 30 minuten, per 15 minuten

€ 110

koffiekamer meer dan 30 minuten, per 15 minuten

€ 110

korting: aula 30 minuten / grafgang 30 minuten / koffiekamer 30 minuten, met aanvangstijd 9:30 uur

€ 70

korting: aula 45 minuten / grafgang 30 minuten /koffiekamer 45 minuten, met aanvangstijd 9:30 uur

€ 100

Vanaf 10.00 uur bedraagt de minimale afname gebruik aula en koffiekamer 30 minuten. De minimale afname van een grafgang is 30 minuten.

6.2 Overig

toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 minuten of een deel daarvan (> 60 minuten plechtigheden)

€ 200

toeslag tijdoverschrijding aula/koffiekamer per 15 minuten of een deel daarvan (45 minuten plechtigheden)

€ 400

toeslag tijdoverschrijding grafgang per 15 minuten of een deel daarvan (30 en 45 minuten plechtigheden)

€ 160

toeslag meegaan naar de oven

€ 90

verlengen koffiekamer op dag van uitvaart, per 15 minuten

€ 150

toeslag uitvaart op DNN op buitengewoon uur (voor 9:00 uur en na 17:00 uur) vanaf

€ 300

toeslag uitvaart op 1 van de dorpskerkhoven op buitengewoon uur (voor 10:00 uur en na 15:00 uur) vanaf

€ 300

USB-stick per stuk met beeldopname plechtigheid

€ 60

extra USB-sticks (per stuk)

€ 30

livestream uitzending van de uitvaart

€ 60

toeslag uitvaart op zaterdag

€ 200

toeslag aanvoer en doorloper op zaterdag

€ 200

toeslag bijzondere werkzaamheden aula / koffiekamer vanaf

€ 60

Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde datum en tijdstip annuleert, blijven de accommodatiekosten verschuldigd.

 • 7.

  Administratieve kosten/vergunningen

vergunning gedenkteken/opgraven

€ 60

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf / aanvraag ontheffing bewaartermijn as / registratie asbestemming in monument

€ 50

 • 8.

  Grafbedekking en materialen

funderingsraam 260 x 130 cm, incl. plaatsen

€ 320

funderingsraam 230 x 100 cm, incl. plaatsen

€ 260

inlegplaat 102 x 53 cm

€ 45

funderingsraam/plaat / deksel 100 x 100 x 5 cm

€ 130

enkele grafkelder 1 dp of bovengronds graf

€ 2.200

enkele grafkelder 2 dp

€ 3.500

enkele grafkelder 3 dp

€ 4.900

dubbele grafkelder 1 dp

€ 4.900

dubbele grafkelder 2 dp

€ 7.350

dubbele grafkelder 3 dp

€ 9.600

bekisting in graf achterlaten (per ring)

€ 130

kist t.b.v. her begraving / verassing

€ 280

urnenkeldertje 40 x 40 cm (incl. plaatsing)

€ 200

naamplaat t.b.v. grafmarkering

€ 55

Betonnen bekisting, islamitisch graf

€ 1.100

bekisting en afdekking islamitische grafbedekking kindergraf

€ 130

afvoeren zand graf per ring

€ 300

 • 9.

  Bijzondere verrichtingen

bijzondere verrichtingen

op aanvraag

 

Bijlage 3. Tarieventabel voor het jaar 2022 begraafplaats Driemond

 • 1.

  Begraven

1.1 Algemeen Graf

begraven in algemeen graf

€ 950

begraven in algemeen graf kind t/m 11 jaar

€ 700

De maximale uitgiftetermijn voor een algemeen graf is 10 jaar.

De kosten van begraven in een algemeen graf zijn inclusief grafrechten en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, maar exclusief tarief grafgang van 30 minuten.

Na afloop van deze periode kan alsnog worden gekozen voor een herbegraving in een particulier graf of voor een crematie.

1.2 Begraafrecht particulier graf/kindergraf

(her)begraven in particulier graf

€ 800

(her)begraven kind t/m 11 jaar

€ 500

(her)begraven in kindergraf

€ 300

Het tarief begraafrecht van een particulier graf/ kindergraf is exclusief grafrechten en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, dit vanwege prijsverschillen in graflocaties. Het tarief begraafrecht is exclusief grafgang van 30 minuten.

Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven 5. Accommodatiegebruik.

1.3 Overige begraafkosten

aanbrengen grafgroen

€ 80

Opgraving binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 500

opgraving na 2 maanden en binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust van 10 jaar

€ 2.000

Opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na het verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 250

opgraving kind t/m 11 jaar na 2 maanden en binnen de voorgeschreven wettelijke grafrust van 10 jaar

€ 1.000

opgraven/samenvoegen/ruimen en eerste plaats vrijmaken particulier graf

€ 550

opgraven/samenvoegen/ruimen en 2e plaats vrijmaken particulier graf, inclusief 1e plaats

€ 850

verwijderen/herplaatsen grafbedekking urnenplaats

€ 200

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf

€ 300

verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf

€ 500

Grafgang 30 minuten

€ 80

grafgang, meer dan 30 minuten, per 15 minuten

€ 70

Een opgraving kan alleen met vergunning plaats vinden, zie 6. Administratieve kosten/vergunningen.

Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis of verassing op De Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt.

2. Uitgifte (huur) van een graf voor bepaalde tijd, maximaal 50 jaar

2.1 particulier graf

Categorie

Afkoop voor 10 jaar

Afkoop voor 20 jaar

Afkoop voor 30 jaar

Afkoop voor 40 jaar

Afkoop voor 50 jaar

1-diep

€ 1.100

€ 2.080

€ 3.120

€ 4.160

€ 5.200

2-diep

€ 1.200

€ 2.280

€ 3.420

€ 4.560

€ 5.700

De uitgiftetermijn van een particulier graf is minimaal 10 jaar. Bij uitgifte van een graf moet de minimale uitgiftetermijn van 10 jaar in 1 keer worden voldaan. De kosten van de huur van het graf is inclusief de verplichte bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats, maar exclusief de kosten van het begraafrecht.

2.2 verlengen grafrecht (huur) particulier graf

grafrecht categorie A 1 diep per jaar

€ 50

grafrecht categorie A 2 diep per jaar

€ 60

Het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats kunnen voor minimaal 1 en maximaal 20 jaar worden verlengd. Indien het te verlengen grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats tezamen wordt afgekocht voor een periode van 10 of 20 jaar dan zijn de afkoop bedragen gelijk aan die vanuit tabel 2.1.

Het grafrecht op een graf betekent tevens de verplichting tot het betalen van een onderhoudsbijdrage begraafplaats. Zie hiervoor de tarieven 3. Onderhoudsbijdragen begraafplaats.

Bij een bijzetting van een overledene moet de grafrusttermijn gekoppeld worden aan het grafrecht en de algemene bijdrage onderhoud begraafplaats. Indien de looptijd van de afgekochte periode kleiner is dan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar dan moet het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats aanvullend worden afgekocht, zodat voldaan wordt aan de eis van de wettelijke grafrust. Deze aanvullende afkoop moet ineens worden afgekocht en betaald.

 • 3.

  Onderhoudsbijdragen begraafplaats

bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats per jaar

€ 60

De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier graf / kindergraf / urnenplaats/gedenkplaats en optiehouder optiegraf.

Bij de uitgifte van een graf (minimaal 10 jaar) is de onderhoudsbijdrage begraafplaats opgenomen in het huurtarief (zie 2.1 particulier graf).

De onderhoudsbijdrage voor een optiegraf dient altijd voor een periode van 5 jaar te worden afgekocht. Voorafgaand aan de afloop van de uitgiftetermijn wordt een verlengingsvoorstel toegestuurd naar de rechthebbende.

Indien in het verlengingsvoorstel is aangegeven dat de uitgiftetermijn met 1 jaar moet worden verlengd, dan ontvangt de rechthebbende tot wederopzegging een jaarfactuur voor het grafrecht en de bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats.

 • 4.

  Asbestemmingen

4.1 Asbestemmingen, crematie heeft op DNO of DNN plaatsgevonden

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

verstrooien op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden

kosteloos

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden

kosteloos

opgraven asbus uit (urnen)graf

€ 150

4.2 Asbestemmingen, crematie heeft elders plaatsgevonden

verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

verstrooien op gemeentelijke begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 60

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf in aanwezigheid van nabestaanden

€ 90

bijzetten asbus urnenplaats of particulier graf zonder aanwezigheid nabestaanden

€ 60

Ambtshalve verstrooiingen worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door de beheerder te bepalen tijdstip en locatie.

 • 5.

  Accommodatiegebruik

5.1 Voorafgaand aan de uitvaart reserveren

gebruik aula (per 45 minuten of een deel daarvan)

€ 150

gebruik koffiekamer (per 45 minuten of een deel daarvan)

€ 150

toeslag uitvaart op buitengewoon uur voor 10:00 uur en na 14:00

€ 300

toeslag uitvaart op zaterdag

€ 200

Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde datum en tijdstip annuleert, blijven de accomodatiekosten verschuldigd.

 • 6.

  Administratieve kosten/vergunningen

vergunning gedenkteken/opgraven

€ 60

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf/aanvraag ontheffing bewaartermijn as/registratie asbestemming in monument

€ 50

 • 7.

  Grafbedekking en materialen

Voor de tarieven van de grafbedekking en materialen wordt verwezen naar de tarieventabel 1. begraafplaats / crematorium De Nieuwe Ooster.

 • 8.

  Bijzondere verrichtingen

bijzondere verrichtingen

op aanvraag

Bijlage 4. Tarieventabel voor het jaar 2022 begraafplaats Huis te Vraag

 • 1.

  Overige begraafkosten

opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar

€ 500

opgraving kind t/m 11 jaar binnen 2 maanden en na 10 jaar

€ 250

verwijderen/herplaatsen grafbedekking urnenplaats

€ 200

verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf

€ 300

verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf

€ 500

Een opgraving kan alleen met vergunning plaats vinden, zie 3. Administratieve kosten/vergunningen.

Het tarief opgraving binnen 2 maanden en na 10 jaar wordt niet in rekening gebracht als de herbegrafenis of verassing op De Nieuwe Ooster / De Nieuwe Noorder of Driemond plaatsvindt.

 • 2.

  Onderhoudsbijdragen begraafplaats

bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats per jaar

€ 30

De bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats geldt voor rechthebbende of gebruiker van particulier graf / kindergraf / urnenplaats / gedenkplaats.

 • 3.

  Administratieve kosten/vergunningen

vergunning gedenkteken/opgraven

€ 60

wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht of optie op graf/aanvraag ontheffing bewaartermijn as/registratie asbestemming in monument

€ 50

 

Bijlage 5: Tarieventabel voor het jaar 2022 Rouwcentrum De nieuwe Noorder

 • 1.

  Gebruik van het Rouwcentrum De Nieuwe Noorder

Pakket condoleance: gebruik ‘Familiekamer DNN’ incl. 60 minuten familiekamer en 24 uurs koeling, exclusief consumpties.

€ 400

24 uurs kamer per dag, inclusief koeling en 24 uurs toegang, max. 10 gasten per bezoek exclusief consumpties.

€ 190

24 uurs kamer 5 dagen, inclusief koeling, verzorgingsruimte, 24 uurs toegang, max. 10 gasten per bezoek, exclusief consumpties.

€ 850

Pakket condoleance: gebruik ’Familiekamer DNN’ Inclusief 5 dagen koelen, verzorgingsruimte tot 30 minuten, bezoek van 60 minuten, max. 20 personen en exclusief consumpties.

€ 490

10% korting op te factureren kosten uitvaartcentrum, indien de uitvaart (crematie of begraving) plaatsvindt op De Nieuwe Noorder.

Korting 10%

Voor de kosten van consumpties/cateringmogelijkheden verwijzen wij naar de consumptietarieven tabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam.

 • 2.

  Overige bijkomende kosten

toeslag extra schoonmaak werkzaamheden na gebruik 24-uurs / familie kamer

€ 250

toeslag tijdoverschrijding dienst van 60 minuten Familiekamer

€ 110

De toeslag extra schoonmaakwerkzaamheden wordt in rekening gebracht, wanneer de afspraken m.b.t. het schoon achterlaten van de 24-uurs / familiekamer niet zijn nagekomen.

Toelichting

De gemeente Amsterdam kent elf gemeentelijke begraafplaatsen en twee gemeentelijke crematoria: begraafplaats/crematorium De Nieuwe Ooster (stadsdeel Oost), begraafplaats/crematorium De Nieuwe Noorder met zeven dorpsbegraafsbegraafplaatsen (stadsdeel Noord), begraafplaats Driemond (stadsdeel Zuidoost) en de - voor begraven – gesloten begraafplaats Huis te Vraag (stadsdeel Zuid). Behalve begraafplaats Zorgvlied (gemeente Amstelveen) zijn de overige begraafplaatsen en crematorium binnen de gemeentegrenzen in private handen. Uitgangspunt is dat de tarieven van de gemeentelijke begraafplaatsen/crematoria kostendekkend en marktconform zijn. De nominale ontwikkeling van de loonkosten en materiële lasten worden opgevangen door het verhogen van de lijkbezorgingsrechten. Hierom worden jaarlijks de leges van de lijkbezorgingsrechten van de gemeentelijke begraafplaatsen door de raad vastgesteld.