Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de subsidiëring van conciërges op het primair onderwijs (Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021-2022)

Geldend van 21-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de subsidiëring van conciërges op het primair onderwijs (Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021-2022)

Besluiten: 

 • 1.

  de “Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021-2022” vast te stellen, met de volgende randvoorwaarden:

  • a.

   elke schoollocatie primair onderwijs in Leiden kan voor maximaal 1 fte subsidie aanvragen, op voorwaarde dat zij een conciërge betrekken van DZB wanneer het om Wsw-detacheringen gaat of uit het doelgroepregister;

  • b.

   de gemeente stelt voor maximaal twee jaar (2021 t/m 2022) jaarlijks een gelimiteerd subsidiebudget beschikbaar, te weten € 322.000,-;

  • c.

   schoolbesturen sluiten met DZB Leiden detacheringscontracten af voor de conciërges vanuit de Wsw of nemen conciërges in dienst vanuit het doelgroepregister;

Perssamenvatting: 

In de periode 2012-2020 hebben de schoolbesturen primair onderwijs gebruik kunnen maken

van een tijdelijke subsidieregeling voor ondersteuning van de bekostiging van inhuur van

conciërges. Deze conciërges dienen bij DZB Leiden vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingehuurd te worden of in dienst genomen te worden vanuit het doelgroepregister in het kader van de Wet banenafspraak. Op basis van evaluatie van deze regeling en de financiële mogelijkheden in de toekomst, heeft het college in overleg met schoolbesturen besloten de bekostiging van conciërges voort te zetten voor de periode 2021-2022. Voorwaarde blijft dat de schoolbesturen hiermee arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het college van burgemeester en wethouders Leiden;

gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Leiden 2012

besluit vast te stellen de subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021 - 2022:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Fte: fulltime-equivalent, waarbij één fte staat voor één volledige werkweek;

 • b.

  School: school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • c.

  Schoolbestuur: het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de Expertisecentra bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere basisschool;

 • d.

  Schoollocatie: een fysieke locatie met een uniek adres waar onderwijs wordt gegeven;

 • e.

  Primair onderwijs: onderwijs bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dit omvat speciaal onderwijs, regulier en speciaal basisonderwijs;

 • f.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • g.

  Wet Banenafspraak: afspraken tussen het kabinet en werkgevers om extra banen voor mensen met een beperking te creëren;

 • h.

  Doelgroepregister: het landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak, wsw en wajong;

 • i.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • j.

  DZB Leiden: De Zijl Bedrijven, sociale werkvoorzienings- en re-integratiebedrijf Leiden.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 5 bedoelde voorwaarde.

Artikel 3. Doel en duur van de subsidieregeling
 • 1. Het doel van de tijdelijke subsidieregeling is tweeledig:

  • a.

   realiseren van voldoende geschikte conciërges in het primair onderwijs door ondersteuning van de bekostiging;

  • b.

   werkplekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

 • 2. Het college kan subsidie toekennen op aanvraag van:

  • a.

   Leidse instellingen voor regulier basisonderwijs;

  • b.

   Leidse instellingen voor speciaal basisonderwijs;

  • c.

   Leidse instellingen voor speciaal onderwijs.

 • 3. De looptijd van de regeling is 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In 2022 wordt de subsidieregeling geëvalueerd en op basis daarvan worden eventuele vervolgafspraken gemaakt.

Artikel 4. Bevoegdheid
 • 1. Het college is het bevoegde bestuursorgaan voor het nemen van beslissingen op grond van deze subsidieregeling;

 • 2. Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2012 van toepassing.

Hoofdstuk 2. Voorwaarde en de doelgroep

Artikel 5. Voorwaarde

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de inzet van conciërges op scholen binnen en buiten schooltijden. Deze conciërges worden betrokken uit het doelgroepregister in het kader van de Wet Banenafspraak of van DZB Leiden als het gaat om Wsw-detacheringen, zolang er sprake is van inzet van gemeentelijke middelen. DZB Leiden heeft een inspanningsverplichting om gekwalificeerde conciërges te leveren of kandidaten te bemiddelen;

Artikel 6. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een schoolbestuur.

Hoofdstuk 3. Kosten en de subsidie

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie is slechts beschikbaar voor de bekostiging van inhuur van conciërges, te betrekken

van DZB wanneer er sprake is van Wsw-detacheringen of vanuit het doelgroepregister in het

kader van de Wet Banenafspraak. De subsidie is een bijdrage in de kosten die direct verbonden

zijn aan de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 5.

Artikel 8. Subsidieplafond
 • 1. Het college stelt jaarlijks in september het maximale subsidiebedrag per fte vast;

 • 2. Per jaar kan niet meer subsidie worden verleend dan het maximaal beschikbare subsidiebedrag. Een rangorde in de toekenning zal indien nodig worden bepaald op grond van de in artikel 7 genoemde criteria.

Artikel 9. Verdeelsleutel

Indien het maximaal beschikbare subsidiebedrag onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren,

wordt een rangorde vastgesteld op basis van de hieronder genoemde criteria:

 • 1.

  Elk schoolbestuur kan aanspraak maken op subsidie voor maximaal zoveel fte conciërge als zij schoollocaties heeft. Jaarlijks wordt in september door de gemeente vastgesteld hoeveel locaties in aanmerking komen voor subsidie;

 • 2.

  De subsidie wordt per schoolbestuur naar rato voor het daadwerkelijk aantal in te huren fte toegekend.

Artikel 10. Hoogte subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  De gemeente heeft voor de looptijd van de regeling een budget van maximaal € 322.000,- per jaar beschikbaar;

 • b.

  Het subsidiebedrag voor 2021 is vastgesteld op € 9.900 per fte.

Hoofdstuk 4. Vaststellen van de subsidie

Artikel 11. Verantwoording

Uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op het subsidiejaar dient het schoolbestuur een beknopte

verantwoording in, bestaande uit:

 • a.

  afschrift van bewijs van registratie conciërge in het doelgroepregister of afschriften van de facturen van DZB Leiden aan de schoolbesturen;

 • b.

  bewijs van het aantal daadwerkelijk ingehuurde fte;

 • c.

  een overzicht van de totale kosten voor het schoolbestuur en het aandeel gemeentelijke subsidie daarin.

Artikel 12. Vaststelling

De gemeente stelt de subsidie aan het schoolbestuur vast nadat de volledige verantwoording is ontvangen. Wanneer het daadwerkelijk aantal ingehuurde fte minder is dan het aantal fte waarop de hoogte van de subsidie is berekend, wordt de teveel ontvangen subsidie teruggevorderd.

Hoofdstuk 5. Aanvraag van de subsidie

Artikel 13. De aanvraag

Het schoolbestuur dient uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een aanvraag voor subsidie in. In de aanvraag is vermeld:

 • a.

  het aantal fte waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • c.

  De aanvraag wordt ingediend via het betreffende subsidieformulier op de website van de gemeente (www.gemeente.leiden.nl).

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 14. Intrekken oude subsidieregeling

De subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2019 - 2020 wordt per 1 januari 2021 ingetrokken.

Artikl 15. Hardheidsclausule

Het college beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze tijdelijke regeling niet voorziet. Het college is bevoegd om in bijzondere gevallen gemotiveerd van deze tijdelijke regeling af te wijken.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021 – 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 september 2020,

de griffier,

dhr. G.F.C. Van Leiden

de voorzitter,

dhr. drs. H.J.J. Lenferink