Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente West Maas en Waal 2020

Geldend van 21-11-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente West Maas en Waal 2020

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

Verordening Stimuleringslening gemeente West Maas en Waal 2020

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal;

Aanvrager: een natuurlijk- en of een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

Aanvraag: een verzoek aan het college om toekenning van een Stimuleringslening;

Toekenning: een besluit van het college op een aanvraag in de zin van deze verordening;

Leningverstrekking: verstrekking van de Stimuleringslening door SVn na een positieve krediettoets;

Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3 ten behoeve van de beleidsdoelen in artikel 4;

Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

Non-profit organisatie: binnen de strekking van deze Stimuleringslening West Maas en Waal 2020 worden hieronder verstaan: Dorpshuizen, Multifunctionele accommodaties, Stichtingen en (Sport)verenigingen;

Bestaand pand: een pand gelegen in de gemeente West Maas en waal waarvan de bouw is voltooid;

Nieuwbouwpand; een pand in de gemeente West Maas en Waal waarvan de bouw nog niet is voltooid;

SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de in de gemeente West Maas en Waal gelegen bestaande gebouwen en nieuwbouwpanden van zg. ‘non-profit organisaties’ als Dorpshuizen, Multifunctionele accommodaties, Stichtingen en (Sport)verenigingen. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed is uitgesloten van deze regeling.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor een Stimuleringslening Duurzaamheid die worden verstrekt aan:

Eigenaren van gebouwen in gebruik voor non-profit organisaties;

Non-profit organisaties die een gebouw beheren en gebruiken, maar niet noodzakelijkerwijs dat gebouw in eigendom hebben.

De aanvrager van een Stimuleringslening Duurzaamheid is een Rechtspersoon.

Het rentepercentage bedraagt 1,6% ten tijde van het vast stellen van deze verordening.

Het college is gemandateerd om het rentepercentage te herzien indien de kapitaalmarktontwikkeling daar aanleiding toe geeft.

Het rentepercentage staat vast gedurende de looptijd van de lening.

De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.

De Stimuleringslening is een annuïteitenlening en dient te worden terugbetaald in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn.

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van €10.000,- en een maximum van €50.000,- inclusief btw. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening. De afsluitkosten voor een aangevraagde lening kunnen worden meegefinancierd.

Artikel 3 Duurzaamheidsmaatregelen

Het college beoordeeld of de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen aansluiten bij de in artikel 4 genoemde beleidsdoelen.

Het college is bevoegd een lijst van maatregelen vast te stellen, uit te breiden of in te korten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot aan een bestaand gebouw;

het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen, of de voorbereiding daarop;

het treffen van maatregelen die de energieprestatie van een nieuwbouwpand verbeteren ten opzichte van de op het moment van aanvraag geldende wettelijke norm.

Artikel 5 Budget

De gemeenteraad van de gemeente West Maas en Waal stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het in 2018 vastgestelde budget van €500.000,- hiervoor toereikend is.

Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Indien het vastgestelde budget uitgeput dreigt te raken, kan het college met een raadsvoorstel de raad voorstellen het vastgestelde budget te verhogen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via de gemeente website en gaat onder opgave van:

de te treffen stimuleringsmaatregelen;

de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes;

een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur.

Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn). Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

Een aanvraag dient binnen 6 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig en krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn af, indien:

Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

De werkelijke kosten minder bedragen dan € 10.000,- inclusief btw.

De aanvraag wordt ingediend het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.

Naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Intrekken toewijzingsbesluit

Het college trekt een toewijzingsbesluit geheel of gedeeltelijk in als:

er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

de Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld verstrekt op grond van onjuiste gegevens.

In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn. Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen (SVn) aanvraagformulier.

De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente West Maas en Waal en SVn.

SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

SVn hanteert een afsluitprovisie van 1% met een minimum van € 1.500,-.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Onder intrekking van Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente West Maas en Waal 2018 treedt de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente West Maas en Waal 2020 in werking, met ingang van de dag volgend op die waarop de verordening is bekendgemaakt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid West Maas en Waal 2020”.

Ondertekening

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier, De voorzitter,

J.A. (Joyce) Satijn V.M. van Neerbos