Machtigingsbesluit uitvoering aanvragen consumptieve kredieten Werkpein Hart van West-Brabant

Geldend van 20-11-2020 t/m heden

Intitulé

Machtigingsbesluit uitvoering aanvragen consumptieve kredieten Werkpein Hart van West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

het wenselijk is voor inwoners van de gemeente Zundert om de mogelijkheid te hebben tot het aangaan van consumptieve kredietovereenkomsten via een kredietbank;

de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant reeds een aantal taken uitvoert namens het college van Zundert op het gebied van werk en inkomen;

daarom gekozen is om voorbereidende administratieve werkzaamheden ten behoeve van een aanvraag voor een consumptief krediet te laten uitvoeren door genoemde organisatie namens het college;

besluit:

vast te stellen het machtigingsbesluit uitvoering aanvragen consumptieve kredieten Werkplein Hart van West-Brabant

1. Het college verleent machtiging aan de klantmanagers en inkomensconsulenten, die werkzaam zijn voor de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, om aanvragen voor consumptieve kredieten van inwoners van de gemeente Zundert, bestemd voor de PLANgroep schuldhulpverlening B.V., te Culemborg in te nemen en te behandelen.

2. Onder inname en behandeling van deze aanvragen wordt verstaan:

a. het verstrekken van informatie over consumptieve kredieten;

b. de inname van aanvraagformulieren;

c. het zorgdragen voor completering van onvolledige aanvragen;

d. de doorgeleiding van bij het werkplein ontvangen aanvragen naar de

PLANgroep schuldhulpverlening B.V. waar de besluitvorming en verdere

administratieve/financiële verwerking plaatsvindt.

3. De bevoegdheid tot afgifte van een zogenaamde garantieverklaring aan de PLANgroep schuldhulpverlening B.V. in verband met door de PLANgroep schuldhulpverlening B.V. te verstrekken kredieten aan inwoners van de gemeente Zundert valt niet onder deze machtiging.

4. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

5. Dit besluit wordt aangehaald als ‘machtigingsbesluit uitvoering aanvragen consumptieve kredieten Werkplein Hart van West-Brabant’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 03-11-2020

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue