Instellingsbesluit stikstofbank

Geldend van 13-07-2021 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit stikstofbank

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

Gelet op artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 17 november 2020 hebben besloten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem in te stellen;

Overwegende dat het besluit van 17 november 2020 een wijziging behoeft;

BESLUITEN:

Het Besluit tot het instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS), zoals vastgesteld bij hun besluit van 17 november 2020, kenmerk 4.5/2020002241, Provinciaal Blad 8579 van 2020, als volgt te wijzigen:

Dit wijzigingsbesluit regelt de naamswijziging van RSRS naar stikstofbank.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 6 juli 2021

Kenmerk 5.1/2021001262

Uitgegeven: 12 juli 2021

Artikel I

Stikstofbank

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een stikstofbank in, waarin zij vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kunnen vastleggen die ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunningen.

 • 2.

  In de stikstofbank wordt met behulp van AERIUS Calculator berekende depositieruimte opgenomen die bestaat uit vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Beleidsregels salderen.

 • 3.

  Depositieruimte kan uitsluitend worden geregistreerd in de stikstofbank indien de in het tweede lid bedoelde depositie is vrijgemaakt of vrijgevallen na de instelling van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten stellen een microdepositiebank in als onderdeel van de stikstofbank.

Toelichting

Op 17 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) ingesteld. Het RSRS is ingesteld om te borgen dat vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kan worden vastgelegd om deze later weer uit te geven.

De gezamenlijke provincies hebben de instelling van het RSRS nader vormgegeven. Dit heeft ertoe geleid dat de naam van het RSRS is gewijzigd in ‘stikstofbank’. Binnen deze stikstofbank kunnen afzonderlijke stikstofdepositiebanken functioneren. Voor de gezamenlijke provincies is dat de microdepositiebank waarin de provincies participeren. Daarnaast kunnen dat doelgebonden depositiebanken zijn, die door een of meerdere bevoegde gezagen worden ingesteld.

leden 3 en 4

Dit besluit bevestigt dat depositieruimte die opgenomen is in het RSRS, of daarvoor bestemd was, over gaat naar de stikstofbank. Daarnaast regelt dit besluit dat Gedeputeerde Staten de microdepositiebank instellen

Ondertekening