Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers

Geldend van 19-11-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-I do-Ambacht;

gelet op:

• artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

• artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffen verordening Hendrik-Ido-Ambacht, eerste wijziging;

• het door de gemeenteraad op 09-09-2019 vastgestelde grondstoffenbeleidsplan 2019-2023.

• de Inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht en afdeling 3.4 van de Awb.

Overwegende dat:

• de container zowel voor de inzameldienst als voor de gebruikers voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn;

• een evenredige spreiding van glascontainers in de gemeente gewenst is;

• het ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers 6 weken ter inzage heeft gelegen.

besluit:

vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit:

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers;

Artikel 1

De volgende plaatsen worden aangewezen als locatie voor een ondergrondse glascontainer:

  • Tegenover Amandelgaarde 65

  • Tegenover Fonteinkruid 45

  • Tegenover Molenhoef 32

  • Struweel

  • Tegenover Voorn 7

  • Wijngaarde

  • Tegenover Zilverreiger 17

  • Tegenover Vlasakker 176

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2020,

de secretaris, de burgemeester,

D. Martens J. Heijkoop