Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent losloopgebieden (Aanwijzingsbesluit losloopgebieden Ede)

Geldend van 19-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent losloopgebieden (Aanwijzingsbesluit losloopgebieden Ede)

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 2:57, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2020;

besluit:

Artikel 1.

Aan te wijzen de volgende gebieden waar het de houder van een hond is toegestaan om deze zonder dat deze is aangelijnd op een openbare plaats te laten lopen of verblijven de gebieden die zijn aangeduid als hondenlosloopgebieden op de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2.

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

  • 2. De bij dit besluit behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit losloopgebieden Ede.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 3 november 2020, zaaknummer 175830.

Het college voornoemd,

drs. R.F. Groen MPA

de secretaris,

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester.

Bijlage 1 bij Aanwijzingsbesluit losloopgebieden Ede, zaaknummer 175830

[Deze kaarten zijn vanwege de leesbaarheid ook als pdf document opgenomen in de externe bijlage(n). Deze kunt u bovenaan de regeling vinden.]

afbeelding binnen de regeling