Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021)

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021)

De raad van gemeente Hoeksche Waard;

Overwegende, dat het vaststellen van de Winkeltijdenverordening een raadsbevoegdheid is;

Gelezen het voorstel van het college van 6 oktober 2020, inzake het “Vaststellen Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021 met bijbehorende kaart en toelichting”;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet jo artikel 2 en 3 van de Winkeltijdenwet;

Besluit: De Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021 met bijbehorende kaart en toelichting vast te stellen.

Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard;

 • -

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag;

 • -

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  Wet: Winkeltijdenwet;

 • -

  Winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling zon- en feestdagenregeling

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet vervatte verboden geldt voor winkels in gebied A een vrijstelling op de door het college aangewezen zondagen.

 • 2. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet vervatte verboden geldt voor winkels met uitzondering van (1) supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen (2) gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen, in gebied B een vrijstelling op de door het college aangewezen zondagen.

 • 3. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet vervatte verboden geldt voor winkels in gebied A, B, C, D en E een vrijstelling op de door het college aangewezen feestdagen voor zover deze niet op een zondag vallen.

 • 4. De in dit artikel bedoelde vrijstelling geldt van 12.00 tot 18.00 uur.

 • 5. Per kalenderjaar kunnen door het college ten hoogste 12 zon- en feestdagen worden aangewezen.

 • 6. De gebieden A, B, C, D en E zijn aangewezen op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3. Ontheffing voor bijzondere situaties

 • 1. Het college kan, naast het in artikel 2 van deze verordening bepaalde, op aanvraag ontheffing voor bijzondere situaties verlenen voor de zondagen en feestdagen.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend te behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, het uitstallen van goederen, tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 3. Deze ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Jachthaven Strijensas

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen, niet:

 • a.

  Voor de volgende delen van de gemeente: jachthaven te Strijensas;

 • b.

  Gedurende 1 april tot 1 oktober;

 • c.

  Op de volgende dagen en tijdstippen: zondag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag;

 • d.

  Voor de verkoop van de volgende artikelen: in hoofdzaak watersportartikelen.

Artikel 5a. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  Musea;

 • b.

  Winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht.

Artikel 5b. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   Winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   Winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 5c. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken in de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 5d. Culturele evenementen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 5e. Woonvoorziening gericht op gezondheid en verzorging

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van woonvoorzieningen gericht op gezondheid en verzorging, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, ansichtkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten worden verkocht.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van woonvoorzieningen gericht op gezondheid en verzorging niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, ansichtkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 5f. Ramadan

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1. Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  Verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  De exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  Aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 9. Intrekking oude verordeningen en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden gemeente Binnenmaas 2014, Verordening winkeltijden Cromstrijen 2013, Winkeltijdenverordening Korendijk 2015, Verordening winkeltijden gemeente Oud-Beijerland en de Winkeltijdenverordening Strijen worden ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Binnenmaas 2014, Verordening winkeltijden Cromstrijen 2013, Winkeltijdenverordening Korendijk 2015, Verordening winkeltijden gemeente Oud-Beijerland en de Winkeltijdenverordening Strijen verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Binnenmaas 2014, Verordening winkeltijden Cromstrijen 2013, Winkeltijdenverordening Korendijk 2015, Verordening winkeltijden gemeente Oud-Beijerland en de Winkeltijdenverordening Strijen maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 december 2020.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van gemeente Hoeksche Waard gehouden op 10 november 2020.

G. de Schipper-Tinga

Griffier

A.P.J. van Hemmen

Voorzitter

Toelichting Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021

Algemeen

De Winkeltijdenverordeningen van de vijf voormalige gemeenten verliezen op grond van de wet Arhi hun rechtskracht per 1 januari 2021. Indien de gemeenteraad niet voor 1 januari 2021 een nieuwe verordening vaststelt vallen we terug op de Winkeltijdenwet. Op grond van de Winkeltijdenwet is het verboden om winkels op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur en op zon- en feestdagen open te stellen. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van deze verboden. De gemeenteraad kan bovendien aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in bepaalde gevallen op verzoek ontheffing van deze verboden te verlenen.

Op 8 januari 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 Samen meer Waard’ (hierna: Hoofdlijnenakkoord) vastgesteld. Over de winkelopenstelling en de zondagsrust staat in het Hoofdlijnenakkoord het volgende:

“De zondag is voor vele inwoners van de Hoeksche Waard een dag van bezinning, rust, ontmoeting en ontspanning. Zondagsopenstelling van winkels is ook niet in het belang van werknemers en kleine ondernemers. In de praktijk blijkt dat er de afgelopen jaren per gemeente/ dorp verschillend wordt omgegaan met de zondagsopenstellingen van winkels en horeca en het houden van evenementen. De coalitie wil daarom wat betreft de koopzondagen het huidige gedifferentieerde beleid handhaven. In de gebieden van de voormalige gemeenten Cromstrijen, Korendijk en Strijen worden dus geen koopzondagen vastgesteld en in de gebieden van de voormalige gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland wordt het bestaande beleid gehandhaafd. Ook de manier waarop wordt omgegaan met de openstelling van de horeca blijft gehandhaafd. Wat betreft particuliere recreatieve evenementen zal de gemeente geen stimulerende of faciliterende rol spelen”.

Op grond van dit besluit van de gemeenteraad is de Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021 opgesteld.

Aan het raadsbesluit, zoals verwoord in het Hoofdlijnenakkoord, is invulling gegeven door gebruik te maken van het VNG model om de Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche Waard 2021 op te stellen. De bepalingen van de vijf Winkeltijdenverordeningen van de voormalige gemeenten zijn hier in verwerkt.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2, eerste lid, onder b van de Wet. In de Wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar worden expliciet de dagen genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn.

In artikel 1 van de Verordening is gedefinieerd wat er onder feestdagen wordt verstaan. Eerste Kerstdag is niet als feestdag gedefinieerd.

Artikel 2. Vrijstelling zon- en feestdagenregeling

In de Winkeltijdenverordening geldt een vrijstellingsregime voor de gehele gemeente. Dit betekent dat bepaalde openstellingsmogelijkheden met de vaststelling van de verordening door de raad voor een ieder bekend wordt en dat er geen aanvraag bij de gemeente hoeft te worden ingediend om er gebruik van te maken. Het college besluit vervolgens voor welke dagen en voor welke gebieden in het betreffende kalenderjaar de vrijstelling geldt.

De Winkeltijdenverordening is binnen het Hoofdlijnenakkoord, voor een betere uitvoerbaarheid van de verordening, geharmoniseerd door:

 • geen verschillen meer tussen dorpen of gebieden te hanteren op het gebied van openingstijden tijdens feestdagen: in de Winkeltijdenverordening is gekozen voor een vrijstellingsregime voor feestdagen. Bij een vrijstellingsregime worden bepaalde openstellingsmogelijkheden bij de vaststelling van de verordening door de raad besloten. Het college besluit vervolgens voor welke dagen in het betreffende kalenderjaar de vrijstelling geldt;

 • binnen de vrijstelling de openingstijden van winkels op zon- en feestdagen in de Winkeltijdenverordening gelijk te trekken tussen de verschillende gebieden in de gemeente, namelijk open van 12-18 uur (aangezien in het oude beleid in de verschillende gebieden verschillende openingstijden van toepassing zijn of geen openingstijden zijn bepaald). Dit geldt alleen voor de jaarlijks door het college vastgestelde en dus vrijgestelde zon- en feestdagen;

 • de definitie van feestdagen in de Winkeltijdenverordening gelijk te trekken, waarbij Eerste Kerstdag niet gedefinieerd is als feestdag;

 • door in de Winkeltijdenverordening voor de voormalige gemeenten Korendijk en Strijen de mogelijkheid voor winkels om open te zijn op feestdagen niet meer te beperken tot winkels waar uitsluitend of in hoofdzaak eet- en drinkwaren worden verkocht. In het beleid van deze voormalige gemeenten was deze bepaling namelijk onderdeel van het beleid;

 • in de Winkeltijdenverordening voor voormalig Binnenmaas ook de supermarkten en speciaalzaken (SBI-code 4711 respectievelijk 47299) op feestdagen open te stellen en hiervoor geen separate uitzondering meer op te nemen.

Vrijstelling feestdagen (voor zover deze niet op een zondag vallen)

Voor de gehele gemeente geldt een vrijstelling voor feestdagen voor zover deze niet op een zondag vallen.

Vrijstelling zondagen

De vrijstelling op zondagen geldt voor winkels in gebied A. Daarnaast geldt de vrijstelling op zondagen voor de winkels in gebied B met uitsluiting van: (1) supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen (2) gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen.

Aanwijzingsbesluit maximaal twaalf zon- en feestdagen

Op maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Deze zon- en feestdagen worden jaarlijks, na consultatie van de winkeliers, door het college aangewezen. Indien Eerste Kerstdag op een zondag valt dan zal door het college deze niet als een van de twaalf zon- en feestdagen worden aangewezen.

Artikel 3. Ontheffing voor bijzondere situaties

Op basis van dit artikel kan het college ontheffing verlenen om voor afzonderlijke situaties openstelling van winkels op zon- en feestdagen mogelijk te maken.

Artikel 4. Jachthaven Strijensas

De toelichting van dit artikel betreft de toelichting destijds van de voormalige gemeente Strijen, namelijk dat het toeristische karakter van de jachthaven, de ondersteuning van het toerisme door de openstelling van winkels op zondag en een belangenafweging ertoe hebben geleid om voor de jachthaven in Strijensas de zon- en feestdagenopenstelling toe te staan voor de verkoop van in hoofdzaak watersportartikelen tijdens het vaarseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober.

Artikel 5a. Bepaalde winkels e.d.

Als gevolg van de Wetswijziging in 2013 is een deel van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijden komen te vervallen. Dit betekent dat bepaalde winkels (bijvoorbeeld winkels in musea en woonvoorzieningen gericht op gezondheid en verzorging) niet meer onder het Vrijstellingenbesluit vallen en dus voortaan dicht moeten zijn op zon- en feestdagen. Gemeenten kunnen dit in hun Verordening regelen. Voor bijvoorbeeld apotheken, winkels in ziekenhuizen, verpleegtehuizen, benzinestations, stations, wegrestaurants, luchthavens, beroepsscheepvaart en winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk nieuwsbladen en tijdschriften worden verkocht gelden uitzonderingen ten aanzien van de verboden genoemd in de Wet.

Artikel 6. Beslistermijn

Dit artikel geeft aan binnen welke termijn het college een besluit neemt en dat het college de mogelijkheid heeft om die termijn te verlengen.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

In dit artikel zijn de gronden voor het wijzigen of intrekken van een ontheffing opgesomd. Het betreft een limitatieve opsomming: slechts in het geval dat er zich één van de hier genoemde gronden voordoet, kan het college besluiten tot intrekking of wijziging van de ontheffing.

Artikel 8. Toezicht

Overtredingen van de Wet en de daarop gebaseerde Verordening zijn een economisch delict. De buitengewoon opsporingsambtenaren worden belast met toezicht op naleving van de bepalingen.

Artikel 9. Intrekking oude verordeningen en overgangsrecht

Als de bestaande gemeentelijke verordeningen wordt vervangen door een nieuwe verordening dan zullen de op de oude verordening gebaseerde besluiten (nadere regels, ontheffingen en vrijstellingen) vervallen voor zover ze niet krachtens overgangsrecht in stand worden gehouden. Daarom is in dit artikel geregeld dat een krachtens de oude verordeningen verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens de nieuwe Verordening. Dat geldt ook voor vrijstellingen die waren verleend onder de oude verordeningen. Deze dienen te gelden als vrijstellingen verleend onder de nieuwe Verordening.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening treedt op 1 december 2020 in werking.

Gewaarmerkte kaart gebieden A, B, C, D en E

afbeelding binnen de regeling