Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders

Geldend van 19-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Overwegende dat:

het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;

dat door aanwijzing als toezichthouder, de toezichthouder van de bevoegdheden als genoemd in de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht gebruik kan maken;

Gelet op:

artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

artikel 6.2, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2020

B E S L U I T E N:

De ambtenaren openbare orde en veiligheid aan te wijzen als toezichthouder, belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening.

Ondertekening

10 november 2020,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.