Kadernota Energie en Klimaat

Geldend van 17-11-2020 t/m heden

Intitulé

Kadernota Energie en Klimaat

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel R20.098 van burgemeester en wethouders van 15 september 2020,

gelet op:

- de wens om de oude ambitie om energieneutraal te zijn in 2025 te schrappen;

- de behoefte aan een nieuw beleidskader voor klimaatmitigatie;

- de doelstelling zoals geformuleerd in het Nationale Klimaatakkoord,

overwegende dat:

- de oude ambitie voor klimaatmitigatie verouderd en onhaalbaar is gebleken;

- de gemeente Bladel een evenredige bijdrage wil leveren aan de doelstelling zoals geformuleerd in het Nationaal Klimaatakkoord;

- een gezamenlijke aanpak, met externe partijen, cruciaal is om de klimaat-doelstellingen te bereiken;

- behoefte is aan een duidelijk, allesomvattend kader voor dit onderwerp als basis voor een realistische opgave;

- de keuze voor grootschalige opwekking moeten aansluiten bij het nieuwe beleid,

besluit:

1. De kadernota Energie & Klimaat gewijzigd vast te stellen door:

a. de lokale ambitie op te hogen naar 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990;

b. in hoofdstuk 4 Industrie de actie toe te voegen om meer “te controleren op aanwezigheid van Energiebespaarplannen en de uitvoering daarvan in het bedrijfsleven”;

2. Bij de realisatie van de ambitie en in het uitvoeringsprogramma de zonneladder van de natuur en milieufederaties als uitgangspunt te nemen, zodat de ambitie niet ten koste gaat van schaars beschikbare landbouwgrond t.b.v. de circulaire landbouw;

3. Het raadsvoorstel R20.098 en de kadernota Energie & Klimaat op deze ambitie en uitvoeringsstrategie aan te passen, waaronder de tekst in het raadsvoorstel bij kanttekening b. te schrappen, zijnde “De lokale ambitie is lager dan de landelijke ambitie”;

4. De beleidskaders uit de kadernota op te nemen in de aankomende Omgevingsvisie 2.0;

5. De Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025 in te trekken;

6. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de beleidskaders te verwerken in een uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties te verwerken in de P&C cyclus;

7. Het raadsvoorstel ‘Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ (R20.010) niet te behandelen;

8. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven tot 2025 geen medewerking te verlenen aan projecten voor grootschalige opwek van niet-fossiele energie en dan opnieuw te heroverwegen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 november 2020.

De raad voornoemd,

de griffier, J. van der Wiel

de voorzitter, R.P.G. Bosma