Telecommunicatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Telecommunicatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gezien het voorstel van het college van 2 november 2010, nr. GemHG/INTERN/4014;gelet op artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 108, tweede lid en 149 van de Gemeentewet;b e s l u i tvast te stellen de volgendeVerordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. wet : Telecommunicatiewet;b. openbaar telecommuni- : telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder g.,catienetwerk van de wet;c. omroepnetwerk : omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o., van de wet;d. kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r., van de wet;e. openbare gronden : openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1, onder s., van de wet;f. aanbieder : aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnet¬werk;g. werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden; h. gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;i. college : college van burgemeester en wethouders;j. melding : melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a., van de wet; k. instemmingsbesluit : besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b., van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

  • 1 Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:a. naam, adres en dagtekening van de aanbieder;b. de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;c. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;d. naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;e. een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;f. welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;g. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:- een tekening met daarop een opgave van het gewenste tracé;- een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;- een omschrijving van eventuele opbrekingen;- de doorsnede van de kabel of kabelgoot;- de lengte en breedte van de kabelsleuf;- de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen; - het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;- naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • 2 Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

  • 3 Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

  • 1 Het college neemt een besluit naar aanleiding van de melding.

  • 2 Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:a. de openbare orde;b. het voorkomen of beperken van schade of overlast;c . de bruikbaarheid van de openbare gronden;d. het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;e . het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;f . de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;g . de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;h. de bescherming van groenvoorzieningen.

  • 3 Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

  • 4 De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de "Voorschriften voor de voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen van openbare telecommunicatienetwerken en omroepnetwerken in de gemeente Hardinxveld-Giessendam", zoals opgenomen in bijlage I.

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op het instemmingsbesluit met betrekking tot de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7 Melding aanwezigheid kabels

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het aanmeldingsformulier als genoemd in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de “Telecommunicatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam", vastgesteld op 16 december 1999.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Telecommunicatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam".

Behorende bij de Telecommunicatieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 1

Voorschriften voor de voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen van openbare telecommunicatienetwerken en omroepnetwerken in de gemeente Hardinxveld-Giessendam1. Onder wegkruisingen mantelbuizen aanbrengen. Wegkruisingen onder asfaltverharding dienen door middel van een doorpersing tot stand te worden gebracht.Zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Beheer en Onderhoud mag er geen asfalt worden opgebroken.2. De aanvullingen onder de tegels met minimaal 0.30 m en onder de bestrating met minimaal 0.50 m zand uitvoeren.3. De aanvullingen op oordeelkundige wijze verdichten.4. Uit de sleuven ontgraven puin, hout, en dergelijke afvoeren naar een door de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan te geven locatie.5. Alle herstellingen aan bestratingen en betegelingen zullen door de gemeente worden uitgevoerd op kosten van uw bedrijf. Hiervoor zullen marktconforme tarieven worden gehanteerd.6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle nodige verkeersmaatregelen te worden getroffen, ter goedkeuring van en in overleg met de politie en de afdeling Beheer en Onderhoud.6a. Minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dienen omwonenden schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de uit te voeren werkzaamheden en de mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.7. Het in uitvoering nemen van de werkzaamheden houdt in, dat de gestelde voorschriften en beperkingen worden geaccepteerd.8. De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat elk weekeinde (vrijdag 17.00 uur tot maandag 06.00 uur) de sleuven zijn gedicht.9. Bij de uitvoering dient de bereikbaarheid van de bedrijven en de bewoners te zijn gewaarborgd.10. Kabels en leidingen die door de aanbieder blijvend buiten gebruik zijn gesteld dienen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd door de betreffende aanbieder of diens rechtsopvolger tenzij anders wordt overeengekomen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Alle kosten komen voor rekening van de aanbieder.11. Ten aanzien van de groenvoorzieningen gelden de volgende voorwaarden:a. Grondwerk.Binnen de kroonprojectie van de bomen mogen geen ophogingen en ontgravingen plaatsvinden, anders dan na toestemming van de afdeling Beheer en Onderhoud, sectie Groen. De te verwerken grond c.q. het zand dient zoutarm te zijn, zonodig dienen monsters te worden overlegd.Kabel- en leidingsleuven moeten op een afstand van minimaal twee m van de stam worden gegraven. Hierbij mogen geen wortels dikker dan drie cm beschadigd/geamputeerd worden. In bijzondere gevallen kan in overleg met de afdeling Beheer en Onderhoud, sectie Groen, hiervan worden afgeweken.Alle grondwerk binnen de kroonprojectie dient in handkracht te worden uitgevoerd, tenzij anders vermeld.b. Bronbemaling.Bronbemaling welke leidt tot grondwaterstandverlaging binnen de kroonprojectie mag slechts in werking worden gesteld na toestemming van de afdeling Beheer en Onderhoud, sectie Groen. Binnen het groeiseizoen zal de watervoorziening van de bomen dienen te worden gewaarborgd. Hiertoe dient water te worden gegeven of een retourbemaling te worden geïnstalleerd.c Opslag.Binnen de kroonprojectie mogen geen bouwstoffen en grond/zand worden opgeslagen. De bomen mogen niet voor verankering van tuidraden dienen of gebruikt worden voor de bevestiging van borden en dergelijke. Op aanzeggen van de afdeling Beheer en Onderhoud, sectie Groen moeten zonodig beschermingsmaatregelen genomen worden in de vorm van bouwhekken of bouwplanken.d. Werkzaamheden aan de bomen.Werkzaamheden aan de bomen mogen alleen door of namens de afdeling Beheer en Onderhoud, sectie Groen, worden uitgevoerd.De aanbieder dient zijn werk zodanig in te richten dat schades aan stam, kroon en wortels niet kunnen ontstaan. Eventuele schades dienen direct aan de afdeling Beheer en Onderhoud, sectie Groen, te worden gemeld.e. Herstel schades.Het herstel van schade als gevolg van veronachtzaming van deze Algemene Voorwaarden komt voor rekening van de aannemer.Verder zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor nutsbedrijven (A.V.N.; N.I.D.I.G. 1985) en de leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straat werkzaamheden (1980).

1 Telecommunicatieverordening

Artikel 1Begripsomschrijvingena. wetDe verordening is gebaseerd op de Telecommunicatiewet (TW). Deze wet is de opvolgster van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, die op haar beurt de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 heeft vervangen.b. openbaar telecommunicatienetwerk Een openbaar telecommunicatienetwerk wordt in artikel 1, onder g., TW omschreven als een telecommunicatienetwerk dat onder meer voor de verrichting van openbare telecommunicatiediensten wordt gebruikt of een telecommunicatienetwerk waarmee aan het publiek de mogelijkheid tot overdracht van signalen tussen netwerkaansluitpunten ter beschikking gesteld wordt. Deze omschrijving valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats geldt dat een openbaar telecommunicatienetwerk wordt gebruikt voor de verrichting van openbare telecommunicatiediensten. Dit betekent dat de betreffende telecommunicatiedienst beschikbaar is voor het publiek. Deze dienst wordt openbaar aangeboden en is beschikbaar voor een ieder die van dat aanbod gebruik wil maken. Dit betekent dat telecommunicatiediensten die uitsluitend beschikbaar zijn voor leden van een besloten gebruikersgroep, niet openbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een besloten netwerk op een bedrijventerrein.In het tweede deel van de omschrijving wordt gesproken over de ‘mogelijkheid tot overdracht van signalen tussen netwerkaansluitpunten’. Hiermee wordt onder meer gedoeld op huurlijnen. Een huurlijn wordt in de TW in artikel 1, onder i., gedefinieerd als het aan het publiek ter beschikking stellen van transparante transmissiecapaciteit tussen twee netwerkaansluitpunten van een telecommunicatienetwerk, zonder routeringsfuncties waarover gebruikers kunnen beschikken als onderdeel van de geleverde huurlijn. Met een voorbeeld zal worden verduidelijkt wat hiermee precies wordt bedoeld. Stel dat een bedrijf twee filialen met elkaar wil verbinden door middel van een kabel voor telecommunicatie en dataverkeer. De kabel is voor exclusief gebruik van het bedrijf. Er doen zich twee mogelijkheden voor:- Het bedrijf neemt een aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken in de arm. Die zorgt ervoor dat de kabel wordt gelegd en exploiteert deze in het vervolg. Het bedrijf huurt vervolgens de lijn. Deze huurlijn is te beschouwen als een openbaar telecommunicatienetwerk en moet dus worden gedoogd.- Het bedrijf laat in eigen beheer en voor eigen kosten de kabel leggen en exploiteert de lijn zelf. Het betreft een niet-openbaar netwerk, waarvoor de gemeente niet gedoogplichtig is.c. omroepnetwerkEen omroepnetwerk wordt in artikel 1, onder o., TW omschreven als technische inrichtingen, of onderdelen daarvan, die worden gebruikt om met gebruik van kabels of radioverbindingen tussen punten programma’s te verspreiden naar één of meer bij anderen in gebruik zijnde gronden, woningen of niet tot woning dienende gebouwen. In de meeste gevallen zal het gaan om het kabeltelevisienetwerk, met behulp waarvan radio- en televisieprogramma's worden doorgegeven. De aanbieder van een omroepnetwerk kan via ditzelfde netwerk ook openbare telecommunicatiediensten aanbieden, dan wel het netwerk als openbaar telecommunicatienetwerk gebruiken. Voor beide activiteiten is een afzonderlijke registratie verplicht.d. kabelsOnder het begrip kabels vallen, overeenkomstig artikel 1.1, onder r., TW, niet alleen de feitelijke kabels, maar ook de ondersteuningswerken, beschermingswerken en signaalinrichtingen. Tevens worden tot het begrip kabels gerekend: de inrichtingen bestemd om daarin verbinding tot stand te brengen tussen kabels in, op of boven openbare gronden enerzijds en kabels in gebouwen en daarmee één geheel vormende gronden anderzijds, dan wel tussen laatstgenoemde kabels onderling. Onder de TW vallen alleen openbare kabels. Werkzaamheden aan andere telecomkabels vallen onder het vergunningenregime van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam (APV). Ingevolge artikel 2.1.5.2. van de APV is het zonder vergunning van het college verboden de verharding van een weg op te breken of in een weg te graven of te spitten.e. openbare grondenIn artikel 1, onder s., TW wordt het begrip openbare gronden beschreven. Hiertoe worden gerekend openbare wegen, met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken, alsmede wateren met de daartoe behorende bruggen, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen, die voor een ieder toegankelijk zijn. Onder het begrip openbare gronden wordt ook het begrip weg, zoals gebruikt wordt in de APV, begrepen. Het begrip openbare gronden is echter ruimer dan het begrip weg uit de APV, aangezien hieronder ook de wateren met de daarbij behorende bruggen, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn, worden gerekend.f. aanbiederHet begrip aanbieder wordt gedefinieerd als een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk. Voor deze aanbieders geldt de verplichting, zoals genoemd in artikel 5.2, derde lid, TW om voorafgaand aan de aanvang van werkzaamheden ten behoeve van een openbaar telecommunicatie- of omroepnetwerk deze werkzaamheden te melden en vervolgens een instemmingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders af te wachten.g. werkzaamhedenWerkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden betreffen ook de werkzaamheden die verband houden met het medegebruik van voorzieningen. Bij het medegebruik van voorzieningen moet onder andere gedacht worden aan het medegebruik van kabelgoten of geleidingen. Voor dergelijke werkzaamheden geldt ook de meldingsplicht en is eerst een instemmingsbesluit vereist voordat zij mogen worden uitgevoerd. Over het medegebruik van voorzieningen wordt nader ingegaan bij de toelichting op artikel 4.h. gedoogplichtigeIn artikel 5.1, eerste lid, TW wordt bepaald dat een ieder verplicht is om de aanleg en instandhouding van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden, alsmede de opruiming daarvan, te gedogen. De beheerders van openbare gronden moeten dus goedvinden ('gedogen') dat aanbieders van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk kabels in hun grond leggen. Tot de beheerders van het openbare gebied behoren gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk en particulieren in het bezit van openbare grond.i. collegeTen behoeve van de leesbaarheid van de verordening wordt het college van burgemeester en wethouders aangeduid met het college. Waar in hoofdstuk 5 van de TW wordt gesproken over ‘het college’, wordt OPTA bedoeld, en niet het college van B & W.j. en k. melding en instemmingsbesluitIn artikel 5.2, derde lid, TW staat dat een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk slechts overgaat tot het verrichten van werkzaamheden indien deze:a. het voornemen daartoe heeft gemeld bij burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente, enb. van burgemeester en wethouders instemming heeft verkregen over tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van de werkzaamheden.Deze bepaling brengt met zich mee dat een aanbieder niet met de werkzaamheden mag beginnen voordat hij instemming daarvoor heeft verkregen van het college van burgemeester en wethouders.Artikel 2Tijdstip van meldingIn artikel 5.2, vierde lid, TW is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening in ieder geval regels stelt inzake het tijdstip, voorafgaand aan het verrichten van werkzaamheden waarop de melding uiterlijk moet zijn gedaan. Artikel 2 van de verordening is hier een nadere uitwerking van. Gekozen is voor een termijn van acht weken. Deze termijn sluit aan bij de termijn als genoemd in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit staat het college van burgemeester en wethouders echter niet in de weg om eerder, bijvoorbeeld na drie weken, op een melding te besluiten.Artikel 3MeldingArtikel 5.2, vierde lid, TW bepaalt onder meer dat de gemeenteraad bij verordening in ieder geval regels vaststelt over de gegevens die bij de melding moeten worden verstrekt, waaronder een uitvoeringsplan. Artikel 3 van de verordening is hiervan een nadere uitwerking.Eén van de gegevens in de opsomming uit het eerste lid van artikel 3 betreft de registratie, afgegeven door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) genoemd. De OPTA is per 1 augustus 1997 ingesteld in verband met de liberalisering van de Europese telecommunicatiemarkt. De taken van de OPTA zijn: toezicht op de telecommunicatiemarkt, beslechting van geschillen, uitgifte van nummers en de registratie van marktpartijen.Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt genoemd in de opsomming van artikel 3. Indien getwijfeld wordt of de werkzaamheden gedoogd moeten worden, vormt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel namelijk een aanwijzing voor het vermoeden dat het bedrijf in ieder geval openbare telecommunicatiediensten aanbiedt en daarmee dat hun werkzaamheden, werkzaamheden aan een te gedogen openbare kabel kunnen zijn. Van belang is verder of er sprake is van een huurlijn. Om die reden wordt bij de melding gevraagd aan te geven om wat voor soort kabel het gaat. Een huurlijn is te beschouwen als een openbaar telecommunicatienetwerk en moet dus worden gedoogd. Lijnen in eigen beheer of voor eigen exploitatie vormen een niet-openbaar netwerk. De gemeente is voor deze lijnen niet gedoogplichtig op grond van de wet. Voor werkzaamheden aan deze lijnen dient een vergunning op grond van de APV te worden verleend. Tevens moet worden aangegeven wie vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen werkzaamheden. Gedacht kan worden aan burgers of ondernemers die overlast zullen ondervinden van de werkzaamheden. In sommige gevallen kan het ook noodzakelijk zijn dat de politie en de brandweer op de hoogte worden gesteld. Dit zal zich vooral voordoen wanneer de werkzaamheden met wegversperringen gepaard gaan.Uit het uitvoeringsplan moet voorts blijken op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Van belang is onder andere dat de kabels zo worden aangelegd dat de bereikbaarheid voor in de grond reeds aanwezige kabels blijft behouden. Om die reden is het van belang waar de kabelsleuf precies wordt gesitueerd.Het tweede lid ziet op de situatie dat de werkzaamheden ook betrekking hebben op gronden van andere gedoogplichtigen. In dat geval dienen ook de belangen van deze gedoogplichtigen bij het instemmingsbesluit te worden betrokken. Uit artikel 5.2, eerste en tweede lid, TW vloeit immers voort dat de gemeente met de coördinatie wordt belast van de werkzaamheden aan telecommunicatie- en omroepnetwerken binnen haar grondgebied en dat de gemeente hierbij andere belangen moet betrekken. Gelet hierop is in het tweede lid van artikel 3 van de verordening opgenomen dat de uitkomst van het overleg tussen de aanbieders en de andere gedoogplichtigen uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding aan het college van burgemeester en wethouders wordt gemeld. De aanbieder kan op deze wijze tegelijkertijd met de melding aan het college van burgemeester en wethouders de andere gedoogplichtigen benaderen.Voordat tot instemming wordt besloten, dient het resultaat van dit overleg bij de gemeente bekend te zijn. Deze procedure draagt bij aan een redelijke afdoeningstermijn door het college van burgemeester en wethouders. Indien de belangen van de andere gedoogplichtigen niet overeenkomen met de belangen van de gemeente, ligt het vervolgens op de weg van het college van burgemeester en wethouders om de belangen zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. Daartoe zou bijvoorbeeld van de zijde van de gemeente een overleg kunnen worden geëntameerd met alle betrokkenen, waaronder in ieder geval de aanbieders en de andere gedoogplichtigen. Indien de partijen er niet in onderling overleg uitkomen, moet het college van burgemeester en wethouders na afweging van alle belangen een beslissing nemen.In het derde lid is opgenomen dat het college nadere regels kan stellen voor de gegevens die bij de melding worden verstrekt.Artikel 4Voorschriften en beperkingen bij instemmingUit artikel 5.2, tweede lid, TW volgt dat de gemeente bij de coördinatie andere werkzaamheden en andere belangen waarin de TW niet voorziet, moet betrekken. Gedacht kan worden aan de belangen zoals genoemd in het eerste lid van artikel 4 van de verordening.De belangenafweging kan ertoe leiden dat aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften of beperkingen mogen niet zodanig belemmerend werken dat niet meer gesproken zou kunnen worden van de gedoogplicht van de gemeente. Een dergelijke aanpak zou in strijd zijn met de Telecommunicatiewet. Artikel 5.2, tweede lid, TW bepaalt immers dat de coördinatie niet mag leiden tot een zodanige vertraging van voorgenomen werkzaamheden dat redelijkerwijs niet meer kan worden gesproken van gedogen.In het instemmingsbesluit kan het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden op enige tijd na het tijdstip van de melding van de voorgenomen aanvang worden gesteld. De gedoogplicht wordt hierdoor in beginsel niet geschonden. In de nota naar aanleiding van het verslag van 29 december 1997 zegt de minister hierover: "Of dit tijdstip één maand of zes maanden verder weg kan zijn gelegen is niet aan de wetgever om voor eens en altijd te bepalen. Van gemeente tot gemeente, maar zelfs binnen een gemeente kunnen de omstandigheden verschillen. Denk hierbij aan omstandigheden als: buitenwijk, centrum, soort grond, wanneer meest recente opbreking." De coördinatieplicht brengt met zich mee dat vanuit de gemeenten zo veel mogelijk onderzocht wordt of verschillende verzoeken tot werkzaamheden in de openbare grond niet kunnen worden gecombineerd. Dit voorkomt dat een weg bijvoorbeeld om het halfjaar wordt opengebroken. Voor bijvoorbeeld burgers, ondernemers etc. kan dit veel overlast met zich meebrengen. Daarnaast kan het ook in het belang van de aanbieders zijn om gezamenlijk de kosten van het openbreken van de grond te dragen.Niet alleen beperkingen in de tijd kunnen aan het instemmingsbesluit worden verbonden, maar ook voorschriften of beperkingen omtrent de wijze van uitvoering. Een bepaald traject van de kabel kan, gelet op de belangen die genoemd worden in het eerste lid, op grote bezwaren stuiten. Het is dan van belang om samen met de aanbieder te onderzoeken of de kabel ook via een ander traject kan worden aangelegd. De gemeente kan vervolgens instemming geven voor een van de melding afwijkend traject.Indien zich een storing voordoet, die direct verholpen dient te worden, is het vooraf melden en het wachten op voorafgaande instemming niet in alle gevallen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een storing die zich in het weekend voordoet. Indien de storing direct verholpen moet worden, moet achteraf binnen 48 uur melding worden gemaakt van de werkzaamheden.Bij de kamerbehandeling van de TW heeft de minister gesteld dat de gemeente een marktpartij kan verplichten om kabelgoten te gebruiken die voor andere telecomaanbieders toegankelijk zijn. In de verordening wordt uitdrukkelijk bepaald dat een voorschrift hierover aan het instemmingsbesluit kan worden verbonden. Dit betekent niet alleen dat een marktpartij door het college van burgemeester en wethouders kan worden verplicht om van bestaande kabelgoten gebruik te maken, maar ook dat een marktpartij kan worden verplicht om nog niet aanwezige kabelgoten te realiseren. Overigens zijn de aanbieders van telecommunicatienetwerken verplicht, op basis van artikel 5.10, TW, om elkaar medegebruik van voorzieningen (waaronder kabelgoten) te verlenen, mits daar een redelijke vergoeding tegenover staat. Dit is echter een zaak waar de gemeente buiten staat.Artikel 5.2, vierde lid, onder c., TW bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening in ieder geval regels vaststelt over de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming en van medegebruik van voorzieningen. De betreffende voorwaarden van de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn als bijlage I bij de verordening opgenomen.De TW laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente en andere overheden die zijn gebaseerd op specifieke wettelijke regelingen onverlet. Dat wil zeggen dat de aanbieder van een telecommunicatie- of omroepnetwerk bij deze overheden de benodigde vergunningen, ontheffingen etc. dient aan te vragen (bijvoorbeeld een vergunning op basis van de keur van het waterschap als de kabel in een dijklichaam wordt aangelegd). Het ontbreken van dergelijke vergunningen of ontheffingen kan echter geen reden zijn om het instemmingsbesluit te weigeren.Bekendmaking, bezwaar, beroep en schadevergoedingHet instemmingsbesluit wordt door middel van toezending aan de aanbieder bekendgemaakt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht.bezwaar tegen het instemmingsbesluitTegen het instemmingsbesluit kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens staat ingevolge artikel 17.1, TW beroep open op de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en ingevolge artikel 20 van de Wet bestuusrechtspraak bedrijfsorganisatie hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB).schade ten gevolge van gedoogplicht in openbare grondenIs er schade veroorzaakt die verband houdt met de gedoogplicht, dan beperkt het recht op schadevergoeding, ingevolge artikel 5.4, TW, zich voor eigenaren en beheerders van openbare gronden tot vergoeding van de kosten van de voorzieningen en van de meerdere kosten van onderhoud. Artikel 5.9, TW bepaalt dat een eis tot schadevergoeding aanhangig gemaakt dient te worden bij de kantonrechter in wiens ambtsgebied de onroerende zaak is gelegen waaraan schade wordt toegebracht. Hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter is voorts toegestaan.schade ten gevolge van verplaatsing kabelsArtikel 5.7, TW regelt de kostenvergoeding in het geval dat de kabels verplaatst moeten worden. Indien de gemeente als gedoogplichtige wil dat kabels worden verplaatst in verband met de oprichting van een gebouw of de uitvoering van werken, dan dient de aanbieder dit op eigen kosten te doen. In andere gevallen moeten de kosten van het verplaatsen worden vergoed aan de aanbieder. Ontstaat een geschil over de kosten, dan kan de OPTA om een beschikking worden gevraagd, waartegen beroep openstaat bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en hoger beroep bij het CBB.schade ten gevolge van snoeien en inkorten wortelsArtikel 5.8, TW geeft een regeling voor bomen en beplanting die hinderlijk zijn voor de telecommunicatie- of omroepnetwerken. Rechthebbenden van bomen of beplantingen zijn verplicht te voldoen aan een verzoek van de aanbieder van een openbaar telecommunicatie- of omroepnetwerk om deze te snoeien of in te korten indien deze hinderlijk zijn of worden voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van deze netwerken. De OPTA is bevoegd om bestuursdwang toe te passen indien de rechthebbende niet voldoet aan een dergelijk verzoek van de aanbieder. De aanbieders kunnen, ingevolge het derde lid van artikel 5.8, TW, ook zelf tot het opsnoeien of inkorten van wortels of takken overgaan. Er moet dan wel sprake zijn van ernstige belemmering of storing van de telecommunicatie. Artikel 5.9, TW bepaalt verder dat de rechthebbenden ten aanzien van de bomen of beplantingen het recht op schadevergoeding aanhangig kunnen maken bij de kantonrechter. Hoger beroep hiervan is toegelaten.schade ten gevolge van interlokale en internationale kabels in nietopenbare grondenOntstaat er een geschil over de gedoogplicht ex artikel 5.1, tweede lid, TW van interlokale en internationale kabels in nietopenbare gronden, met uitzondering van huizen en aangrenzende tuinen, dan kan op basis van artikel 5.3, tweede lid, TW de OPTA als geschillenbeslechter optreden. De OPTA kan vervolgens een beschikking afgeven waartegen beroep openstaat bij de Rotterdamse arrondissementsrechtbank en hoger beroep bij het CBB.De wet kent ten aanzien van deze gedoogplicht geen beperking toe aan de omvang van het verzoek tot schadevergoeding. Alle schade kan opgevoerd worden in een procedure voor de kantonrechter. Hoger beroep is hierop mogelijk.schade ten gevolge van kabels boven de grondWorden kabels boven de grond aangebracht zonder dat deze de grond raken of in en aan gebouwen behorende gronden, dan is een ieder verplicht om deze te gedogen. Is er schade geleden, dan kan deze via de bovengenoemde procedure bij de kantonrechter aanhangig worden gemaakt. In de artikelen 5.5 en 5.9, TW is dit nader geregeld.HandhavingIndien de aanbieder zonder voorafgaande melding of zonder instemming van het college van burgemeester en wethouders werkzaamheden verricht, wordt in strijd gehandeld met artikel 5.2, derde lid, TW. Dit vormt een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten (WED). Ook het handelen in strijd met artikel 5.2, derde lid, inhoudende het handelen in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering, is onder de werking van de WED gebracht. Handhaving van deze artikelen vindt plaats door de daarvoor in artikel 17 WED aangewezen ambtenaren. Naast deze strafrechtelijke handhaving is bestuursrechtelijke handhaving mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders kan via een bestuursdwangprocedure ex artikel 125 Gemeentewet of een dwangsomprocedure ex artikel 125 Gemeentewet juncto 5:32 Awb naleving van de bepalingen uit de verordening afdwingen.Artikel 5Zakelijk karakter instemmingsbesluitIn de situatie dat een nieuwe aanbieder van de kabel gebruik maakt, is het gewenst dat ook voor hem de voorschriften en beperkingen gelden die aan het instemmingsbesluit zijn verbonden. Het is bijvoorbeeld van belang dat ook een nieuwe aanbieder zich houdt aan het voorschrift over het ruimen van de kabel indien deze niet meer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatie- of omroepnetwerk. Vandaar dat de rechten en plichten bij overdracht van de kabel aan een derde automatisch op deze derde overgaat.Artikel 6Melding wijzigingVoor de gemeente is het van belang om een actueel overzicht te hebben en te houden van de ondergrondse infrastructuur. Daarbij gaat het niet alleen om waar welke kabels liggen, maar ook wie de eigenaar is, de beheerder of de exploitant. Om deze reden is in de verordening een verplichting opgenomen om de wijziging van het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel te melden. Het eigendom, de exploitatie of het beheer kunnen in verschillende handen liggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de aanbieder niet alleen degene is die gebruikmaakt van de kabel, de exploitatie, maar ook het eigendom van de kabel heeft, terwijl het beheer van de kabel is uitbesteed aan een aannemer die alle onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Tevens is het van belang voor de gemeente om te weten of de kabels nog steeds ten dienste staan van een openbaar telecommunicatie- of omroepnetwerk. Zijn de kabels niet meer openbaar, dan zijn ze niet meer gedoogplichtig. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de precarioheffing. De heffing van precariobelasting is namelijk niet toegestaan over openbare kabels, maar wel over nietopenbare kabels.Artikel 7Melding aanwezigheid kabelsIndien de gemeente werkzaamheden wil uitvoeren, is het noodzakelijk te weten waar de kabels en leidingen van telecommunicatie- en omroepnetwerken liggen. Dit artikel bepaalt dat de openbare aanbieders van telecommunicatie- en omroepnetwerken op aanvraag van de gemeente de aanwezigheid van kabels en leidingen aan de gemeente doorgeeft.