Beleidsregels Subsidie Energiezuinige terrasverwarming via kussens

Geldend van 14-11-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Subsidie Energiezuinige terrasverwarming via kussens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 10 november 2020, zaaknummer Z/20/625392;

Besluit:

1. De regeling ‘Beleidsregels Subsidie Energiezuinige terrasverwarming via kussens’ vast te stellen.

Actievoorwaarden

Wat is de actie?

De gemeente Dalfsen heeft als missie nu en in de toekomst leefbaar.

Energiebesparing is een belangrijke pijler binnen het duurzaamheidsbeleid. Door de coronamaatregelen wordt er van horecaondernemers gevraagd hun binnen en buitenruimtes zo in te delen dat er voldaan wordt aan de regelgeving. Dit houdt in dat veel horecaondernemers minder mensen binnen een plek kunnen geven komende winter. Om deze buitenruimte zo lang mogelijk beschikbaar te houden verwachten wij dat horeca ondernemers gaan investeren in terrasheaters.

Het doel van deze regeling is ondernemers te verleiden om in plaats van gasbranders of elektrische heaters, de energetisch zuinige warmtekussens aan te schaffen. Onder warmtekussens verstaan wij: energiezuinige terrasverwarming in de vorm van warmtekussens die elektrisch opgeladen kunnen worden. Dit doen we door bovenop de provinciale subsidie “energiezuinige terrasverwarming via kussens” extra subsidie beschikbaar te stellen aan horecaondernemers in Dalfsen.

Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  micro en kleine onderneming: een onderneming tot 50 fte werknemers als bedoeld in de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, PbL124/36;

 • b.

  warmtekussen: energiezuinige terrasverwarming in de vorm van warmtekussens, die elektrisch opgeladen kunnen worden;

 • c.

  horecaonderneming: onderneming die volgens de KvK-registratie valt onder een van de volgende SBI-codes:

  • a.

   hotel-restaurants: 55.10.1

  • b.

   eet- en drinkgelegenheden:

  • 56.1 Restaurants, cafetaria’s e.d.

  • 56.10 Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

  • 56.10.1 Restaurants

  • 56.10.2 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen e.d.

  • 56.3 Cafés.

Wat zijn de actievoorwaarden?
 • 1.

  Gemeente kan een subsidie verstrekken voor de aanschaf van warmtekussens inclusief bijbehorende lader.

 • 2.

  De aanvraag voldoet aan de volgende criteria

  • a.

   de aanvrager is een horecaonderneming met een vestiging in Dalfsen, die aangemerkt is als micro- of kleine onderneming;

  • b.

   de warmtekussens worden gebruikt bij een vestiging in Dalfsen;

  • c.

   na aanschaf van de warmtekussens heeft de ondernemer geen gas- of elektrische heaters in gebruik. De warmtekussen zijn de enige vorm van energieverbruikende terrasverwarming;

  • d.

   indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening.

 • 3.

  Hoogte van de subsidie:

  • a.

   De subsidie als bedoeld in punt 1 bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,- per aanvrager.

 • 4.

   Subsidiabele kosten

  • a.

   Uitsluitend de daadwerkelijke aanschafkosten van de warmtekussens en laders zijn subsidiabel.

  • b.

   de warmtekussens zijn subsidiabel als de betaling ervan is gedaan na 1 september 2020.

 • 5.

  Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

  • a.

   de aanvrager overlegt bij de aanvraag om subsidie als bedoeld in punt 1 de kopieën van alle facturen en betaalbewijzen van de gemaakte en betaalde kosten.

 • 6.

  Er is een subsidieplafond ingesteld van €10.000

 • 7.

  De subsidie wordt geweigerd indien

  • a.

   de aanvrager voor de betreffende onderneming met hetzelfde kVK nummer al subsidie heeft ontvangen op grond van deze beleidsregels;

  • b.

   de aanvrager niet beschikt over een geldige terrasvergunning.

 • 8.

  Looptijd: Deze beleidsregel is geldig tot en met 31 december 2020.

 • 9.

  Er moet in de aanvraag vermeld worden of er gebruik wordt gemaakt van de gelijknamige subsidie van de provincie Overijssel.

 • 10.

  Naast deze actievoorwaarden is de gemeentelijke algemene subsidieverordening 2013 van toepassing (www.overheid.nl).

 • 11.

  Het college mandateert de beleidsmedewerker Milieu voor de algemene coördinatie van de actie en de toekenning van deze subsidie.

Slotbepaling
 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels Subsidie Energiezuinige terrasverwarming via kussens’.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 september 2020.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 10 november 2020.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de adjunct-gemeentesecretaris/directeur,

drs. E. van Lente H.J. van der Woude