Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee

Geldend van 21-01-2021 t/m 04-02-2021

Intitulé

Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is te komen tot een regeling op basis waarvan bedrijven en instellingen op Goeree-Overflakkee tegemoetgekomen kunnen worden in de bekostiging van bepaalde maatregelen die verband houden met het Covid-19-virus;

dat hiertoe door de gemeenteraad op 16 juli 2020 een steunfonds is ingesteld met als doel om activiteiten en projecten te ondersteunen die bijdragen aan een betere bedrijfsvoering van de ondernemers en instellingen binnen het grondgebied van de gemeente;

de gemeenteraad voor deze tegemoetkoming € 1.500.000 beschikbaar stelt en dit als subsidieplafond instelt waarbij dit subsidieplafond kan worden verhoogd;

met deze tijdelijke voorziening de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om ondernemingen met omzetverlies te ondersteunen; 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de navolgende regeling: Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: een onderneming in de zin van deze regeling, die voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe een aanvraag indient;

 • cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij de aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen financiële middelen een bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan het project voor activiteiten die anders gesubsidieerd hadden moeten worden;

 • onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent binnen de grenzen van en gevestigd is in de gemeente Goeree-Overflakkee en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor of op 1 september 2020 en voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst;

 • verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op verstrekking en vaststelling van subsidies door burgemeester en wethouders naar aanleiding van subsidieaanvragen van een tegemoetkoming in de bekostiging van projecten die bijdragen aan bestendiging of verbetering van de bedrijfsvoering van ondernemingen die binnen het grondgebied van de gemeente Goeree-Overflakkee actief zijn en die als gevolg van het Covid-19-virus omzetverlies hebben geleden dan wel naar verwachting zullen lijden.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie wordt verleend voor kosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de activiteit/het project waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • 2. De te subsidiëren activiteit kan bestaan uit een vorm van advies of een vorm van scholing of het treffen van fysieke maatregelen.

 • 3. Maximaal vijftig procent van de kosten van het voorgestelde project wordt gesubsidieerd.

 • 4. De maximale hoogte van de subsidie(s) per aanvrager bedraagt voor advisering € 5.000, voor fysieke maatregelen en/of scholing € 20.000.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Gelet op de korte termijn waarbinnen te subsidiëren projecten en activiteiten dienen te worden uitgevoerd, kan worden afgeweken van de vereisten voor de aanvraag van artikel 19, tweede en derde lid, van de verordening.

 • 2. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   een de-minimisverklaring;

  • b.

   een kopie bankpas;

  • c.

   een actueel, gewaarmerkt, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dat minder dan zes maanden voor het indienen van de aanvraag is afgegeven;

  • d.

   een onderbouwd plan met een offerte of financiële onderbouwing ten grondslag aan het voorgenomen project;

  • e.

   de jaarrekening 2019; en

  • f.

   de jaarrekening 2020 dan wel een overzicht van de omzetgegevens en het behaalde resultaat over de periode van 1 januari 2020 tot de datum van indiening van de aanvraag.

 • 3. Het vereiste in het tweede lid, onderdeel e, geldt niet indien de onderneming na 2019 is opgericht of gestart.

Artikel 5 Beoordeling/wegingscriteria

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende cumulatieve wegingscriteria:

 • a.

  er ligt een plan onderbouwd met een offerte of financiële onderbouwing ten grondslag aan het voorgenomen project;

 • b.

  er moet sprake zijn van omzetverlies gerelateerd aan het Covid-19-virus;

 • c.

  het voorgestelde project draagt bij aan de bekostiging van:

  • 1°.

   maatregelen die nodig zijn om de bedrijfsvoering te laten voldoen aan de maatregelen die de regering en de veiligheidsregio uitgevaardigd hebben om de Covid-19-pandemie te beteugelen;

  • 2°.

   een of meerdere nieuwe producten te ontwikkelen; of

  • 3°.

   een of meerdere nieuwe markten aan te boren;

 • d.

  de kosten van het voorgestelde project worden aan de hand van het principe van cofinanciering aantoonbaar voor minimaal 50% gedragen door de aanvrager van de subsidie.

Artikel 6 Voorwaarden

 • 1. Indien de werkzaamheden waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft vergunningplichtig zijn, wordt de subsidie alleen verleend als er een vergunning is verstrekt voor het uitvoeren van die werkzaamheden.

 • 2. Het project dient uiterlijk een half jaar na beschikking tot verlening en uitbetaling voltooid te zijn.

 • 3. Aan de aanvrager kan op grond van de onderhavige regeling slechts één keer subsidie worden verleend.

 • 4. De producten die gekocht worden en de diensten die worden afgenomen ten behoeve van de realisatie van het project dienen voor zover mogelijk bij een ondernemer op Goeree-Overflakkee besteed te worden.

 • 5. Een positief besluit op een subsidieaanvraag zal worden gepubliceerd.

 • 6. Een onderneming die subsidie is verleend mag over 2020 en 2021 geen dividenden, winstdelingen of bonussen uitkeren of toezeggen aan eigenaren, medewerkers en derden.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.500.000.

Artikel 8 Volgorde behandeling aanvragen

 • 1. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 2. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 • 3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de dag van ontvangst op de aanvraag.

 • 4. De beslistermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 8a Voorschot

In geval van verlening van een subsidie wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van 80% van de verleende subsidie.

Artikel 9 Afwijking steekproef verordening

In afwijking van artikel 12, tweede lid, van de verordening vindt geen steekproef plaats.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1. Een aanvrager aan wie subsidie is verleend voor 31 december 2020 dient uiterlijk voor 1 juli 2021 een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen.

 • 2. Een aanvrager aan wie subsidies is verleend na of op 1 januari 2021 dient uiterlijk voor 31 december 2021 een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen.

 • 3. De aanvraag om beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

 • 4. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager overgelegde kassabonnen/facturen met betaalbewijs en bijbehorende, door de gemeente beschikbaar gestelde, declaratieformulieren nadat de gemeente de uitgevoerde activiteiten heeft gecontroleerd.

 • 5. Indien bij de aanvraag reeds de nodige in het vorige lid bedoelde bescheiden zijn overgelegd, wordt de subsidie zo mogelijk reeds bij de verlening vastgesteld.

Artikel 11 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 september 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 10 november 2020 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman