Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent ambtelijk horen (Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen)

Geldend van 17-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent ambtelijk horen (Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het Hoofd van de afdeling Juridisch van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning van 30 juli 2020; ABC 2020-3;

gelet op artikel 13 van de Verordening behandeling bezwaarschriften Rotterdam;

overwegende, dat het gewenst is categorieën van bezwaarschriften aan te wijzen waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden;

besluit:

Artikel 1

De in bijlage 1 opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën van bezwaarschriften waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden.

Artikel 2

Het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Verordening behandeling bezwaarschriften Rotterdam in werking treedt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage 1 bij artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

In de hierna volgende categorieën van bezwaarschriften kunnen belanghebbenden ambtelijk worden gehoord.

 • A.

  Bezwaarschriften inzake:

  • 1.

   omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen voor zover het een gebonden beschikking betreft;

  • 2.

   omgevingsvergunningen voor de activiteit kappen;

  • 3.

   verkeersbesluiten;

  • 4.

   maatwerkvoorschriften op grond van de Wet Milieubeheer;

  • 5.

   parkeervergunningen;

  • 6.

   gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen;

  • 7.

   besluiten betreffende het functioneren van markten;

  • 8.

   de basisregistratie personen;

  • 9.

   leerlingenvervoer;

  • 10.

   huisvestingsvergunningen;

  • 11.

   dwangsommen bij niet tijdig beslissen;

  • 12.

   kinderopvang en buitenschoolse opvang;

  • 13.

   subsidieverlening voor zover er ten behoeve van de verlening gebruik is gemaakt van een adviescommissie;

  • 14.

   verlening, anders dan bedoeld onder 13, vaststelling en terugvordering van subsidie voor zover het verleende, vastgestelde of teruggevorderde bedrag niet meer bedraagt dan vijftigduizend euro;

  • 15.

   schadevergoeding bij niet tijdig betaalde uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand;

  • 16.

   ontheffingen op besluiten die zijn genomen op grond van de Wegenverkeerswet;

  • 17.

   besluiten genomen op grond van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012;

  • 18.

   besluiten genomen op grond van de Taxiverordening Rotterdam 2013;

  • 19.

   rechtspositionele besluiten inzake het concernbreed functiehuis, functiebeschrijvingen, functiewaardering, bezoldiging, herplaatsing, overplaatsing en beëindiging tijdelijke aanstelling;

  • 20.

   besluiten genomen op grond van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Wet werk en bijstand;

  • 21.

   inburgering;

  • 22.

   schuldhulpverlening;

  • 23.

   besluiten genomen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • 24.

   besluiten genomen op grond van de Jeugdwet;

  • 25.

   bestuurlijke boetes van niet meer dan het bedrag genoemd in artikel 5:53, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

  • 26.

   kostenbeschikkingen;

  • 27.

   invorderingsbeschikkingen;

  • 28.

   last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.

B. Niet-ontvankelijke bezwaarschriften

C. Alle gevallen waarin bezwaarmaker zelf een ambtelijke hoorzitting wenst

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 2 september 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: http://www.bis.rotterdam.nl/ – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de bekendmaking ervan een bezwaarschrift indienen bij de het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener

 • telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is

 • datum bezwaarschrift

 • de gronden van het bezwaar

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiDcode, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk http://www.eherkenning.nl/. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.