Aanwijzingsbesluit detectieverbod Ede

Geldend van 13-11-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit detectieverbod Ede

De burgemeester van de gemeente Ede;

Gelet op artikel 2:47b van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede 2020;

Overwegende dat:

 • 1.

  tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementen en zware gevechten hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de gemeente;

 • 2.

  zeker is dat als gevolg daarvan nog altijd explosief materiaal in de grond aanwezig is, maar dat niet bekend is op welke locaties zich deze stoffen zich bevinden;

 • 3.

  als gevolg van het tijdsverloop sinds de Tweede Wereldoorlog het explosief materiaal mogelijk instabiel is geworden;

 • 4.

  uit anonieme meldingen blijkt dat een aanzienlijke groep mensen hobbymatig op zoek gaat naar overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog die daarbij onbedoeld op explosief materiaal kan stuiten;

 • 5.

  dat hierdoor de openbare orde, openbare veiligheid en de openbare gezondheid in het geding zijn.

Besluit

Artikel 1

De volgende gebieden aan te wijzen als gebied waar het ingevolge artikel 2:47b van de APV Ede 2020 verboden is om een metaaldetector, een mijndetector of enig ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen van explosieven, metalen voorwerpen en dergelijke, bij zich te hebben (detectieverbod):

 • 1.

  het grondgebied van de gemeente Ede, met uitzondering van de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1:1 van de APV Ede 2020;

 • 2.

  het gebied dat is gelegen binnen het bestemmingsplan “Kazerneterreinen”, vastgesteld door de raad van de gemeente Ede op 25 april 2013;

 • 3.

  het gebied dat is gelegen tussen de Bennekomseweg/Edeseweg, de Doctor Hartogsweg, de Heetveldlaan en de Horalaan; en

 • 4.

  het gebied dat is gelegen tussen de Edeseweg, de A12 en de Bovenbuurtweg en de Zandlaan zoals opgenomen op de kaart die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Artikel 2

 • 1.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De bijlage behorende bij dit besluit wordt bekengemaakt door terinzagelegging. [Kaart ligt ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu adres Raadhuisplein 3 te Ede]

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit detectieverbod Ede.

Ondertekening

Vastgesteld op 3 november 2020, zaaknummer 175830.

De burgemeester voornoemd,

mr. L.J. Verhulst

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester. Dit kan door het invullen van het webformulier op www.ede.nl/bezwaarmaken of door het zenden van een brief naar postbus 9022, 6710 HK Ede.