Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021

Geldend van 07-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, artikel 1.2

van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en artikel 2 van de

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen:

Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  NNN: Natuurnetwerk Nederland;

 • c.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn vastgelegd;

 • d.

  Nota Beheer EHS: de Nota Beheer EHS zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 17 december 2013;

 • e.

  Programma Aanpak Stikstof: het programma als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit Natuurbescherming;

 • f.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 • g.

  SNL 2016: Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • h.

  tarievenlijst: de tarievenlijst als opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL 2016

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

In aanvulling op artikel 2.1 van de SNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt die eindigt op uiterlijk 31 december 2020; of

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan beheerders als bedoeld in artikel 2.2 van de SNL 2016.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein en het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 750.000.

Artikel 6 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd van 15 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 7 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Nieuwe aanvragen

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Subsidie als bedoeld in artikel 2.1 van de SNL 2016 kan worden verstrekt voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein, voor zover het een terrein betreft dat in het kader van de Nota Beheer EHS in 2015 of daarna als natuurterrein is vervreemd;

 • b.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein waarvoor in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof is bepaald dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig zijn ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.

Artikel 9 Doelgroep

In aanvulling op artikel 2.2 van de SNL 2016 wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 uitsluitend verstrekt aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 2.13 van de SNL 2016.

Artikel 10 Kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 8 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein en het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 op terreinen die zijn gelegen binnen het NNN bedraagt € 250.000.

Artikel 12 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 aangevraagd van 15 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 13 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 8 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 3 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 14 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ en ‘opengesteld voor inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 15 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de SKNL in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het door derden laten opstellen van het investeringsplan;

 • b.

  maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;

 • c.

  maatregelen gericht op de wijziging van de waterhuishouding;

 • d.

  grondverzet;

 • e.

  het plaatsen van een raster;

 • f.

  afvoer van grond;

 • g.

  de verwijdering van opstallen;

 • h.

  de verwijdering van begroeiing en beplanting;

 • i.

  maatregelen tot wijziging van de feitelijke bereikbaarheid van een natuurterrein, waaronder in ieder geval is begrepen de aanleg of het herstel van wegen en paden;

 • j.

  overige maatregelen voor zover noodzakelijk in verband met de desbetreffende investering.

Artikel 16 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 14 bedraagt € 20.000.000.

Artikel 17 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 14 aangevraagd van 1 januari 2021 tot en met 30 november 2021.

Artikel 18 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 14 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 19 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 20 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 18 van de SKNL in aanmerking als deze bedoeld zijn:

 • a.

  voor realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in een natuurterrein;

 • b.

  voor realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap.

Artikel 21 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 19 bedraagt € 35.000.000.

Artikel 22 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 19 aangevraagd van 1 januari 2021 tot en met 30 november 2021.

Artikel 23 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 19 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 4 Tarieven

Artikel 24 tarieven begrotingsjaar 2021

 • 1. De jaarvergoeding voor de in artikel 4 en artikel 10 genoemde kosten zijn opgenomen in de tarievenlijst.

 • 2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3. De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.7 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 5. De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald en bedraagt:

  Natuurbeheertype

  Normbedrag per hectare

  N04.02 Zoete plas

  € 68.000

  N04.03 Brak water

  € 68.000

  N05.01 Moeras

  € 45.000

  N08.02 Open duin

  € 20.000

  N08.03 Vochtige duinvallei

  € 60.000

  N10.01 Nat schraalland

  € 46.000

  N10.02 Vochtig hooiland

  € 44.000

  N11.01 Droog schraalgrasland

  € 23.000

  N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

  € 15.000

  N12.03 Glanshaverhooiland

  € 15.000

  N12.04 Zilt grasland

  € 22.000

  N12.05 Kruiden- of faunarijke akker

  € 15.000

  N12.06 Ruigteveld

  € 15.000

  N13.01 Vochtig weidevogelgrasland

  € 15.000

  N13.02 Wintergastenweide

  € 15.000

  N14.02 Hoog- en laagveenbos

  € 30.000

  N14.03 Haagbeuken- en essenbos

  € 29.000

  N15.01 Duinbos

  € 29.000

  N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos

  € 28.000

  N16.02 Vochtig bos met productie

  € 26.000

  Overige typen

  € 15.000

 • 6. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland, zoals die luidde tot 1 oktobe 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,72%.

 • 7. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub w van de SNL 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,20%.

Artikel 24a Verhoging tarieven vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van herbeschikken

 • 1. Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan artikel 2.13a van de SNL 2016 waarbij de met ingang van 1 januari 2021 op de betreffende subsidieverleningen van toepassing zijnde tarieven zijn opgenomen in bijlage 1.

 • 2. Bijlage 1 behorende bij artikel 1, onder h van het Openstellingsbesluit 2021 SNL en SKNL Zuid-Holland 2021 zoals gepubliceerd bij het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2021 van 3 november 2020 wordt vervangen door Bijlage 1 behorende bij artikel 24 van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2021 behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 5 Voorbehouden

Artikel 25 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

Subsidie op grond van dit besluit wordt uitsluitend verleend indien zij door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken is goedgekeurd.

Artikel 26 Voorbehoud beschikbaar gestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland

De subsidieplafonds genoemd in artikel 5, artikel 11, artikel 16 en artikel 21 kunnen worden verlaagd indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidieplafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 27 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 28 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021.

Ondertekening

Den Haag, 3 november 2020,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

plv. secretaris,

ir. J.C. van Ginkel MCM

voorzitter,

drs. J. Smit

Bijlage 1 behorende bij artikel 1, onder h, van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021

Natuurbeheer

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief

 
 
 
 

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 133,52

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.154,28

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 99,84

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 232,97

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,31

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 271,70

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,62

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.771,56

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.603,52

L02

01

Fortterrein

€ 745,22

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs hectare)

€ 34,96

L02

03

Historische tuin

€ 4.542,39

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 839,67

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 60,34

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 101,17

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 75,61

N02

01

Rivier

€ 3,94

N03

01

Beek en bron

€ 78,24

N04

01

Kranswierwater

€ 44,38

N04

02

Zoete plas

€ 44,70

N04

03

Brak water

€ 55,69

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

01

Moeras [OUD]

€ 386,16

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 500,48

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

€ 496,96

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

€ 355,18

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 896,83

N06

02

Trilveen

€ 2.005,50

N06

03

Hoogveen

€ 154,65

N06

04

Vochtige heide

€ 237,78

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 57,34

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 74,85

N07

01

Droge heide

€ 158,16

N07

02

Zandverstuiving

€ 96,70

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,72

N08

02

Open duin

€ 236,64

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.019,38

N08

04

Duinheide

€ 183,48

N09

01

Schor of kwelder

€ 113,23

N10

01

Nat schraalland

€ 1.712,17

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.007,00

N11

01

Droog schraalland

€ 611,82

N12

01

Bloemdijk

€ 1.697,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 182,39

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 385,26

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 450,88

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,16

N12

06

Ruigteveld

€ 88,02

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 554,64

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,38

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 34,61

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,51

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 53,76

N15

01

Duinbos

€ 59,28

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 93,55

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 29,86

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 53,00

N17

02

Droog hakhout

€ 417,76

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 259,00

N17

04

Eendenkooi

€ 2.260,36

N17

05

Wilgengriend

€ 3.400,22

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 590,66

Toeslagen

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 38,31

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 17,39

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 462,53

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 284,06

toeslag vaarland

€ 521,15

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,00

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,30

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,26

N05

01

Moeras [OUD]

€ 24,06

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,81

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

 

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

 

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,79

N06

02

Trilveen

€ 22,99

N06

03

Hoogveen

€ 31,06

N06

04

Vochtige heide

€ 15,99

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,58

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,47

N07

01

Droge heide

€ 14,73

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,73

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,10

N08

02

Open duin

€ 21,31

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,26

N08

04

Duinheide

€ 14,73

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,01

N10

01

Nat schraalland

€ 30,96

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,47

N11

01

Droog schraalland

€ 18,41

N12

01

Bloemdijk

€ 16,40

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,17

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,03

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,01

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,24

N12

06

Ruigteveld

€ 5,22

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,33

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,65

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,52

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,74

N15

01

Duinbos

€ 7,68

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,68

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,15

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,15

N17

02

Droog hakhout

€ 3,12

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,12

N17

05

Wilgengriend

€ 14,52

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,52

Bijlage 2 behorende bij artikel 14 en artikel 19 van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2021

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Oude Land van Strijen. Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting

afbeelding binnen de regeling

Fig. 1 Voorofsche Polder

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 2 Hillenhoek

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 3 De Wilck

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 4 Zwanburgerpolder

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 5 Polder Stein

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 6 Zuiderdiepgorzen

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 7 Aalkeetbuitenpolder

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 8 Vogelplas Starrevaart

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 9 Steinse Groen

Het rood omlijnde gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 10 Steinse Groen

Het rood omlijnde gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 11 Strypse Wetering

Het roze aangegeven gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 12 Ecologische verbindingszone Zijdeweg:

Het donkergroene gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 13 Ecologische verbindingszone Brandwijk:

Het gele gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 14. Zijdeweg / Achterwaterschap

Het geel aangegeven gebied is opengesteld voor inrichting.