Regeling vervallen per 17-11-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Culemborg

Geldend van 12-11-2020 t/m 16-11-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Culemborg

Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen kunnen gemeenten kiezen voor samenwerking. Deze samenwerking kan vormgegeven worden door het sluiten van overeenkomsten (regelingen) met andere gemeenten.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen verplicht een register bij te houden van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dit register ligt voor iedereen ter inzage via www.overheid.nl

Het register vermeldt de deelnemers, de wettelijke voorschriften die op de bevoegdheden van het samenwerkingsverband van toepassing zijn, de bevoegdheden die zijn overgedragen, het adres en de plaats van vestiging en of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Het college besluit dit register vast te stellen en Mandaat te verlenen aan het bestuur BWB, Directeur BWB en Teamhoofden BWB voor het aanvullen, verwijderen en wijzigen van gegevens in het register.

De gemeente Culemborg werkt samen in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

A. Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Rivierenland 

Officiële naam

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Rivierenland

Deelnemers

De raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Wet milieubeheer

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

 • De bevoegdheid de afvalstoffenheffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, te heffen;

 • de bevoegdheid om reinigingsrechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, te heffen;

 • het vaststellen van de verordeningen bedoeld in artikel 10.23 en 15.33 van de Wet milieubeheer;

 • de uitvoering van de verordeningen, waaronder ook de bevoegdheid ambtenaren aan te wijzen voor het heffen en invorderen van belastingen en rechten.

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Meersteeg 15 4191 NK Geldermalsen

Postadres Postbus 290

4190 CG Geldermalsen

Email info@avri.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

B. Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Officiële naam

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Mandaat inzake financieel advies, financieel beheer, personeelszaken, juridische zaken en control, facilitaire zaken, IM/ICT, archief, basisregistratie gebouwen

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Ridderstraat 250

Culemborg Postadres Postbus 73

4100 AB Culemborg

Email

info@bvowb.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Bedrijfsvoeringsorganisatie

C. Gemeenschappelijke Regeling belastingsamenwerking regio Rivierenland

Officiële naam

Gemeenschappelijke Regeling belastingsamenwerking regio Rivierenland 2019

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, West Betuwe, IJsselstein en de Dagelijkse Besturen van Waterschap Rivierenland en GR Avri.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • WOZ

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Heffing en invordering van belastingen

Uitvoering WOZ

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8 4001 CE Tiel

Postadres

Postbus 18 4000 AA Tiel

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

D. Gemeenschappelijke Regeling gemeentelijke gezondheidsdienst Gelderland-Zuid

Officiële naam

Gemeenschappelijke Regeling gemeentelijke gezondheidsdienst Gelderland-Zuid

Deelnemers

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Berg en Dal, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Wet Veiligheidsregio’s

 • Politiewet 2012

 • Tijdelijke wet Ambulancezorg (tot 01-01-2021)

 • Wet ambulancezorgvoorzieningen (vanaf 01-01-2021)

 • Wet publieke gezondheid

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Bevoegdheden voor de uitvoering van infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg, gezondheidsbevordering en leefstijl, bevorderen van psychosociale hulp bij incidenten, rampen en crises, toezicht op organisaties voor kinderopvang, reizigersadvisering en vaccinaties, openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, het voorzien in een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015, jeugdgezondheidszorg, advisering in het kader van toegang tot beschermd wonen.

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Groenewoudseweg 275ofKersenboogerd 2 6524 TV Nijmegen4003 BW Tiel

Postadres Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Email

info@ggdgelderlandzuid.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

E. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Officiële naam

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • WABO

 • Wet milieubeheer

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Mandaat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bouwen

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel

Postadres Postbus 6267 4000 HG Tiel

Email info@odrivierenland.nl.

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

F. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Officiële naam

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

 • Wegenwet

Overgedragen bevoegdheden

De artikelen 15 en 16 van de Wegenwet, voor wat betreft door het recreatieschap aangelegde c.q.

aan te leggen dan wel door een deelnemende gemeente in beheer en onderhoud aan het recreatieschap.

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Dorpsstraat 32 4012 BG Kerk-Avezaath

Postadres Postbus 6139 4000 HC Tiel

Email info@uiterwaarde.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

G. Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland

Officiële naam

Regeling Regio Rivierenland.

Deelnemers

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Participatiewet

 • Wmo

 • Aanbestedingswet

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

 • Uitvoering van bijzondere controle ten aanzien van de rechtmatigheid van uitkeringen krachtens sociale zekerheidswetgeving;

 • Organisatie vraagafhankelijk sociaal recreatief vervoer in het kader van de Wmo;

 • Vastellen algemeen verbindende voorschriften om subsidies te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van het Ambitiedocument Regio Rivierenland dan wel een daarvoor in de plaats tredend regionaal beleidsdocument.

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3 4001 VK Tiel

Postadres: Postbus 137 4000 AC Tiel

Email

info@regiorivierenland.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

H. Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland

Officiële naam

Gemeenschappelijke regeling regionaal archief Rivierenland

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Archiefwet

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers, het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel

Postadres Postbus 6267 4000 HG Tiel

Email info@odrivierenland.nl.

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

I. Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Officiële naam

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Er zijn geen bevoegdheden overgedragen. De GR heeft als taak zorg te dragen voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een breedbandnetwerk binnen de gemeenten.

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3 4001 VK Tiel

Postadres Postbus 13

4000 AC Tiel

Email info@ubrivierenland.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

J. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Officiële naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Groesbeek, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Wet Veiligheidsregio’s

 • Politiewet 2012

 • Tijdelijke wet Ambulancezorg (tot 01-01-2021)

 • Wet ambulancezorgvoorzieningen (vanaf 01-01-2021)

 • Wet publieke gezondheid

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Bevoegdheden nodig voor de uitvoering van brandweerzorg, geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing, ambulancezorg en het voorzien in de meldkamerfunctie

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Professor Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Postadres Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Email

info@vrgz.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

K. Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Officiële naam

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Wettelijke voorschriften die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn

 • Participatiewet, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening en de SUWI-wet.

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

Overgedragen bevoegdheden

Alle bevoegdheden van het college op grond van de Participatiewet, BBZ IOAW, IOAZ WSW en SUWI.

Adres en plaats van vestiging

Bezoekadres: Achterweg 2,

4001 MV Tiel

Postadres Postbus 321 4190 CH Geldermalsen

Email info@werkzaakrivierenland.nl

Openbaar lichaam / bedrijfsvoeringsorganisatie / gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam