Regeling vervallen per 05-05-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidiëring EHBO en ouderenwerk (Subsidieregeling EHBO en ouderenwerk Altena 2020)

Geldend van 10-11-2020 t/m 04-05-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidiëring EHBO en ouderenwerk (Subsidieregeling EHBO en ouderenwerk Altena 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

overwegende dat de gemeente Altena ondersteuning wil bieden in de vorm van subsidie voor de uitvoering van activiteiten door verenigingen en instellingen op het terrein van EHBO en ouderenwerk ;

overwegende dat het derhalve gewenst is om een nadere regeling vast te stellen waarin is vastgesteld welke activiteiten, behorende tot het terrein van welzijn en leefbaarheid, in aanmerking kunnen komen voor subsidie en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder die subsidies worden verstrekt;

gelet op artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 4, artikel 7 lid 4, artikel 8 lid 3 en artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de Algemene subsidieverordening Altena 2019;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling EHBO en ouderenwerk Altena 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • b.

  E.H.B.O.-vereniging: een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Verenging Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd in de gemeente Altena en aangesloten bij de Federatie van EHBO-bonden, dan wel een in de gemeente Altena gevestigde eenheid EHBO van het Nederlandse Rode Kruis, met als doel het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

 • c.

  Ouderenbond: in gemeente Altena gevestigde afdelingen van één van de volgende landelijk georganiseerde bonden: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), de Protestant Christelijke Ouderenbond (PCOB) of een naar het oordeel van ons college vergelijkbare instelling;

 • d.

  Ouderensoos: een in de gemeente Altena gevestigde instelling specifiek gericht op het organiseren van recreatieve activiteiten gedurende één of meerdere dagdelen per week met als doel het samenkomen van ouderen ter voorkoming van eenzaamheid;

 • e.

  De Zonnebloem: een in de gemeente Altena gevestigde afdeling van De Zonnebloem (landelijke organisatie);

 • f.

  leden: natuurlijke personen die op de peildatum woonachtig zijn in de gemeente Altena en lid zijn van een instelling als bedoeld onder b, c of d;

 • g.

  peildatum: 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • h.

  kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • A. BASISSUBSIDIE

  • 1.

   Een basissubsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het in stand houden van een instelling als bedoeld in artikel 1 onderdeel b t/m e.

 • B. STIMULERINGSSUBSIDIE

  • 2.

   Een stimuleringssubsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor één of meer activiteiten, georganiseerd door een instelling als bedoeld in artikel 1 onderdeel b t/m e, welke aanvullend zijn op de reguliere activiteiten van de desbetreffende instelling.

  • 3.

   De aanvullende activiteiten als bedoeld in lid 2 moeten:

   • a.

    een aantoonbaar jaarlijks karakter hebben, wat betekent dat die aanvullende activiteiten jaarlijks of meerdere malen per jaar terugkeren;

   • b.

    plaatsvinden in de gemeente Altena, in het kalenderjaar waarvoor de stimuleringssubsidie wordt aangevraagd; en

   • c.

    gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s en voldoen aan de daarbij behorende eisen:

    • Gezondheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Altena;

    • Duurzaamheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten de duurzaamheid bevorderen, niet zijnde aanpassingen aan gebouwen en/of het aanbrengen van zonnepanelen;

    • Innovatie, in die zin dat de aanvullende activiteiten innoverend en vernieuwend zijn voor de instelling en/of de omgeving;

    • Samenwerking tussen de instelling en andere natuurlijke en/of -rechtspersonen, in die zin dat de aanvullende activiteiten de samenwerking van de instelling met andere natuurlijke en/of -rechtspersonen bevorderen en zijn gericht op:

     • 1.

      het delen van kennis en expertise, en/of

     • 2.

      het delen van materiële zaken;

    • Inclusieve samenleving, in die zin dat door de aanvullende activiteiten sociale en/of fysieke drempels worden verlaagd zodat ander doelgroepen dan de gebruikelijke doelgroep(en) van de instelling mee kunnen doen met die aanvullende activiteiten;

    • Terugdringen alcohol en drugsgebruik onder jongeren, in die zin dat de aanvullende activiteiten, het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren terugdringen en/of de bewustwording over dit thema onder jongeren, maar ook onder hun ouders stimuleren;

    • Eenzaamheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten het terugdringen van eenzaamheid onder inwoners van Altena bevorderen;

    • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, in die zin dat de aanvullende activiteiten de deskundigheid van de vrijwilligers van een vereniging bevorderen zodat zij zich op adequate wijze kunnen inzetten voor hun instelling, bijvoorbeeld op het gebied van besturen van een vereniging, penningmeesterschap of veiligheidsbevordering binnen de vereniging.

Artikel 4 Doelgroep en subsidiabele periode

 • A. BASISSUBSIDIE

  • 1.

   Een basissubsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt uitsluitend per kalenderjaar verstrekt aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onderdeel b t/m e, mits die voldoen aan de volgende eisen:

   • a.

    de instelling, met uitzondering van De Zonnebloem, heeft op de peildatum meer dan 15 contributie betalende leden;

   • b.

    de instelling moet een andere wijze van cofinanciering, in de vorm van entree en/of contributie en/of anders in haar begroting van het kalenderjaar waarvoor basissubsidie wordt aangevraagd hebben opgenomen;

   • c.

    de instelling mag geen subsidie ontvangen voor één en dezelfde activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de instelling subsidie is verleend.

 • B. STIMULERINGSUBSIDIE

  • 2.

   Een stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2, wordt uitsluitend per aanvullende activiteit per kalenderjaar verstrekt aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onderdeel b t/m e, mits die voldoen aan de volgende eisen:

   • a.

    aan de instelling moet voor het kalenderjaar waarin de stimuleringssubsidie wordt aangevraagd reeds een basissubsidie zijn verleend als bedoeld in artikel 3, lid 1;

   • b.

    de instelling mag geen subsidie ontvangen voor een en dezelfde aanvullende activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de instelling subsidie is verleend.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • B. Stimuleringssubsidie

  • 1.

   Voor stimuleringssubsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 lid 2 en lid 3 ;

  • 2.

   Niet voor stimuleringssubsidie in aanmerking komen:

   • kosten van salarissen, feesten en partijen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • A. BASISSUBSIDIE

  • 1.

   De basissubsidie voor een EHBO-vereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en wordt als volgt berekend:

   • a.

    basisbedrag per EHBO-vereniging, maximaal € 400,00;

   • b.

    een bijdrage van maximaal € 17,00 per lid;

  • 2.

   De basissubsidie voor een ouderenbond wordt per kalenderjaar verstrekt en bedraagt per ouderenbond maximaal € 500,00;

  • 3.

   De basissubsidie voor een ouderensoos wordt per kalenderjaar verstrekt en bedraagt per ouderensoos maximaal € 600,00;

  • 4.

   De basissubsidie voor een lokale afdeling van De Zonnebloem wordt per kalenderjaar verstrekt en bedraagt per afdeling maximaal € 400,00;

 • B. STIMULERINGSSUBSIDIE.

  • 5.

   Een stimuleringssubsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met dien verstande dat:

   • aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onderdelen b, c. of e. de stimuleringssubsidie slechts wordt verleend tot maximaal € 500,-- voor één of meerdere aanvullende activiteiten per kalenderjaar per instelling;

   • aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onderdeel d. de stimuleringssubsidie slechts wordt verleend tot maximaal € 1.000,-- voor één of meerdere aanvullende activiteiten per kalenderjaar per instelling.

Artikel 7 Subsidieplafonds

 • 1. Het subsidieplafond voor basissubsidie wordt per kalenderjaar door het college vastgesteld.

 • 2. Het subsidieplafond voor stimuleringssubsidie wordt per afzonderlijk aanvraagtijdvak door het college vastgesteld.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Wanneer de verstrekking van de basissubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, er toe zal leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden door het college de maximale bedragen, zoals genoemd in artikel 6 onder 1 , 2, 3 en 4, met een gelijk percentage verlaagd tot het niveau waarop het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 2. Verstrekking van stimuleringssubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 2, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. Indien het vastgestelde subsidieplafond voor de verstrekking van stimuleringssubsidie dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9 Indieningvereisten aanvraag subsidie

 • A. BASISSUBSIDIE

  • 1.

   Een aanvraag om basissubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient, behalve indien aanvrager een instelling is als bedoeld in artikel 1 onderdeel e. (De Zonnebloem), naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van een ledenlijst op de peildatum, voorzien van naam, adres, woonplaats en geboortedatum van elk lid.

 • B. STIMULERINGSSUBSIDIE

  • 2.

   Een aanvraag om stimuleringssubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient, naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van: een beschrijving op welke wijze voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3, leden 2 en 3.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om basissubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt, conform artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2. Een aanvraag om stimuleringssubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 2, wordt per aanvullende activiteit per kalenderjaar, in afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening, ingediend:

  • a.

   in de periode van 1 januari tot en met uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 1);

  • b.

   in de periode van 2 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot en met uiterlijk 1 maart in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 2); of

  • c.

   in de periode van 2 maart tot en met uiterlijk 1 september in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 3).

Artikel 11 Beslistermijn

Voor de activiteiten die volgens deze regeling voor subsidie in aanmerking komen gelden de volgende beslistermijnen:

 • 1.

  Op een aanvraag om basissubsidie, als bedoeld in artikel 10, lid 1, beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  • a.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder a (aanvraagtijdvak 1), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

  • b.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder b (aanvraagtijdvak 2), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

  • c.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder c (aanvraagtijdvak 3), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie (basissubsidie en stimuleringssubsidie) worden geweigerd als:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde inde artikelen 3, 4, 5, 6 of 8;

 • 2.

  de subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 3.

  voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde (aanvullende) activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 13 Bevoorschotting

Er wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag beschikbaar gesteld in het betreffende jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 14 Overgangsbepaling

 • 1. In afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van deze regeling, wordt een aanvraag om een basissubsidie voor het kalenderjaar 2021 ingediend in de periode van 1 december 2020 tot en met uiterlijk 15 december 2020.

 • 2. Op een aanvraag om een basissubsidie voor het kalenderjaar 2021 beslissen Burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 11 van deze regeling, uiterlijk op 1 februari 2021.

 • 3. In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze regeling, wordt een aanvraag om een stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2, per aanvullende activiteit voor het kalenderjaar 2021, ingediend:

  • a.

   in de periode van 1 december 2020 tot en met uiterlijk 15 december 2020 (aanvraagtijdvak 1);

  • b.

   in de periode van 16 december 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2021 (aanvraagtijdvak 2); of

  • c.

   in de periode van 2 maart 2021 tot en met uiterlijk 1 september 2021 (aanvraagtijdvak 3).

 • 4. In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 11, aanhef en onder 2 van deze regeling gelden de volgende beslistermijnen voor de aanvraag om een stimuleringssubsidie voor het kalenderjaar 2021:

  • a.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in het vorige lid onder a (aanvraagtijdvak 1), beslissen burgemeester en wethouders, uiterlijk op 1 februari 2021.

  • b.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in het vorige lid onder b (aanvraagtijdvak 2), beslissen burgemeester en wethouders binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

  • c.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in het vorige lid onder c (aanvraagtijdvak 3), beslissen burgemeester en wethouders, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling EHBO en ouderenwerk Altena 2020.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2020

het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM