Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het stimuleren van sport en bewegen (Subsidieregeling Sport en Bewegen Altena 2020)

Geldend van 04-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het stimuleren van sport en bewegen (Subsidieregeling Sport en Bewegen Altena 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die sport en bewegen voor een breed publiek in de gemeente Altena mogelijk maken;

overwegende dat het derhalve gewenst is een nadere regeling vast te stellen waarin is vastgesteld welke activiteiten behorende tot het terrein van sport en bewegen in aanmerking kunnen komen voor subsidie en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder die subsidies worden verstrekt;

gelet op artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 4, artikel 7 lid 4, artikel 8 lid 3 en artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de Algemene Subsidieverordening gemeente Altena 2019;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Sport en Bewegen Altena 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening Altena 2019;

 • b.

  sport: het geheel van activiteiten dat is gericht op het leveren van lichamelijke krachtmetingen waarvoor nodig zijn uithoudingsvermogen, inzicht, vaardigheden, kracht of snelheid;

 • c.

  bewegen: het geheel van activiteiten dat is gericht op het leveren van lichamelijke inspanning;

 • d.

  sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die statutair gevestigd is in de gemeente Altena en in de gemeente Altena lichamelijke sportactiviteiten verzorgt en die is aangesloten bij een sportbond, welke is aangesloten bij het NOC/NSF;

 • e.

  binnensportvereniging: een sportvereniging, niet zijnde een korfbalvereniging, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van binnensportaccommodatie(s) in de gemeente Altena;

 • f.

  buitensportvereniging: een sportvereniging, niet zijnde een korfbalvereniging, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van buitensportaccommodatie(s) in de gemeente Altena;

 • g.

  korfbalvereniging: een sportvereniging waar de korfbalsport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van binnen- en buitensportaccommodatie(s) in de gemeente Altena;

 • h.

  scoutingorganisatie: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in de gemeente Altena die zich specifiek richt op het organiseren van scoutingactiviteiten in de gemeente Altena;

 • i.

  overige instelling: een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, niet zijnde een sportvereniging of scoutingorganisatie, die statutair gevestigd is in de gemeente Altena en die zich bezighoudt met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van activiteiten op het terrein van sport of bewegen in de gemeente Altena;

 • j.

  lid: natuurlijk persoon die op de peildatum woonachtig is in de gemeente Altena en actief lid is van een sportvereniging of scoutingorganisatie;

 • k.

  jeugdlid: lid dat op de peildatum:

  • ouder is dan 4 jaar; en

  • de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • l.

  peildatum: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • m.

  kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • A. Basissubsidie

  • 1.

   Een basissubsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het in stand houden van een sportvereniging of een scoutingorganisatie.

 • B. Stimuleringssubsidie

  • 2.

   Een stimuleringssubsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor één of meer door een sportvereniging of scoutingorganisatie georganiseerde activiteiten welke aanvullend zijn op de reguliere activiteiten van de desbetreffende sportvereniging of scoutingorganisatie.

  • 3.

   De aanvullende activiteiten als bedoeld in lid 2 moeten:

   • a.

    een aantoonbaar jaarlijks karakter hebben, wat betekent dat die aanvullende activiteiten jaarlijks of meerdere malen per jaar terugkeren;

   • b.

    worden georganiseerd door vrijwilligers;

   • c.

    plaatsvinden in de gemeente Altena, in het kalenderjaar waarvoor de stimuleringssubsidie wordt aangevraagd; en

   • d.

    gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s en voldoen aan de daarbij behorende eisen:

    • Gezondheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Altena;

    • Duurzaamheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten de duurzaamheid bevorderen, niet zijnde aanpassingen aan gebouwen en/of het aanbrengen van zonnepanelen;

    • Innovatie, in die zin dat de aanvullende activiteiten innoverend en vernieuwend zijn voor de sportvereniging/scoutingorganisatie en/ of de omgeving ;

    • Samenwerking tussen de sportvereniging/scoutingorganisatie en andere natuurlijke en/of -rechtspersonen, in die zin dat de aanvullende activiteiten de samenwerking van de sportvereniging/scoutingorganisatie met andere natuurlijke en/of -rechtspersonen bevorderen en zijn gericht op:

     • 1.

      het delen van kennis en expertise, en/of

     • 2.

      het delen van materiële zaken;

    • Inclusieve samenleving, in die zin dat door de aanvullende activiteiten sociale en/of fysieke drempels worden verlaagd zodat andere doelgroepen dan de gebruikelijke doelgroep(en) van de sportvereniging/scoutingorganisatie mee kunnen doen met die aanvullende activiteiten;

    • Terugdringen alcohol en drugsgebruik onder jongeren, in die zin dat de aanvullende activiteiten het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren terugdringen en/of de bewustwording over dit thema onder jongeren, maar ook onder hun ouders, stimuleren.

    • Eenzaamheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten het terugdringen van eenzaamheid onder inwoners van Altena bevorderen.

    • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, in die zin dat de aanvullende activiteiten de deskundigheid van de vrijwilligers van de sportvereniging/scoutingorganisatie bevorderen zodat zij zich op adequate wijze kunnen inzetten voor hun sportvereniging/scoutingorganisatie, bijvoorbeeld op het gebied van besturen van een vereniging, penningmeesterschap of veiligheidsbevordering binnen de vereniging.

 • C. Projectsubsidie

  • 4.

   Een projectsubsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor al dan niet terugkerende klein- of grootschalige activiteiten, georganiseerd door een overige instelling.

  • 5.

   De activiteiten als bedoeld in lid 4 moeten:

   • a.

    sport- en beweegactiviteiten betreffen;

   • b.

    worden georganiseerd door vrijwilligers;

   • c.

    bij voorkeur worden georganiseerd in samenwerking met één of meerdere lokale maatschappelijke organisaties

   • d.

    plaatsvinden in de gemeente Altena in het kalenderjaar waarvoor de projectsubsidie wordt aangevraagd;

Artikel 4 Doelgroep en subsidiabele periode

 • A. Basissubsidie

  • 1.

   Een basissubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 1 wordt uitsluitend per kalenderjaar verstrekt aan sportverenigingen of scoutingorganisaties mits die voldoen aan de volgende eisen:

   • a.

    de sportvereniging of scoutingorganisatie moet de sportactiviteiten of scoutingactiviteiten organiseren voor een brede doelgroep.;

   • b.

    de sportvereniging of scoutingorganisatie moet moeten zijn activiteiten organiseren in de gemeente Altena;

   • c.

    de sportvereniging of scoutingorganisatie moet op de peildatum aantoonbaar 2 jaar bestaan;

   • d.

    de sportvereniging of scoutingorganisatie moet op de peildatum meer dan 15 actieve en contributie betalende leden hebben;

   • e.

    de sportvereniging of scoutingorganisatie moet een andere wijze van cofinanciering, in de vorm van entree en/ of contributie en/ of anders in haar begroting van het kalenderjaar waarvoor basissubsidie wordt aangevraagd, hebben opgenomen;

   • f.

    de sportvereniging/scoutingorganisatie mag geen subsidie ontvangen voor één en dezelfde activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de sportvereniging/scoutingorganisatie subsidie is verleend.

 • B. Stimuleringssubsidie

  • 2.

   Een stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt uitsluitend per aanvullende activiteit per kalenderjaar verstrekt aan sportverenigingen of scoutingorganisaties mits die voldoen aan de volgende eisen:

   • a.

    aan de sportvereniging of scoutingorganisatie moet voor het kalenderjaar waarvoor de stimuleringssubsidie wordt aangevraagd reeds een basissubsidie zijn verleend als bedoeld in artikel 3 lid 1;

   • b.

    de sportvereniging/ scoutingorganisatie mag geen subsidie ontvangen voor een en dezelfde aanvullende activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de sportvereniging/scoutingorganisatie subsidie is verleend.

 • C. Projectsubsidie

  • 3.

   Een projectsubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 4 wordt uitsluitend per activiteit per kalenderjaar verstrekt aan een overige instelling mits die voldoet aan de volgende eisen:

   • a.

    de overige instelling moet een andere wijze van cofinanciering, in de vorm van entree en/of contributie en/ of anders in haar projectbegroting voor de activiteit waarvoor projectsubsidie wordt aangevraagd hebben opgenomen;

   • b.

    de overige instelling mag geen subsidie ontvangen voor een en dezelfde activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de overige instelling subsidie is verleend.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • C. Projectsubsidie

  • 1.

   Voor projectsubsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 lid 4 en lid 5;

  • 2.

   Niet voor projectsubsidie in aanmerking komen:

   • kosten van salarissen, feesten en partijen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • A. Basissubsidie

  • 1.

   De basissubsidie voor een binnensportvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   Basisbedrag per binnensportvereniging, maximaal € 1.050,--;

   Een bijdrage van maximaal € 52,50 per jeugdlid.

  • 2.

   De basissubsidie voor een buitensportvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   Basisbedrag per buitensportvereniging, maximaal € 525,--.

   Een bijdrage van maximaal € 15,75 per jeugdlid.

  • 3.

   De basissubsidie voor een korfbalvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   Basisbedrag per korfbalvereniging, maximaal € 787,50;

   Een bijdrage van maximaal € 34,10 per jeugdlid.

  • 4.

   De basissubsidie voor een scoutingorganisatie wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   Basisbedrag per scoutingorganisatie, maximaal € 1.050,--;

   Een bijdrage van maximaal € 50,-- per jeugdlid.

 • B. Stimuleringssubsidie

  • 5.

   Een stimuleringssubsidie bedraagt € 525,-- per aanvullende activiteit, met dien verstande dat stimuleringssubsidie wordt verleend voor maximaal 5 aanvullende activiteiten per kalenderjaar per sportvereniging/scoutingorganisatie.

 • C. Projectsubsidie

  • 6.

   Een projectsubsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten voor één of meerdere projecten per kalenderjaar per overige instelling, met een maximum van € 2.625,-- voor één of meerdere projecten per overige instelling per kalenderjaar.

Artikel 7 Subsidieplafonds

 • 1. De subsidieplafonds voor basissubsidie en projectsubsidie worden per kalenderjaar door het college vastgesteld.

 • 2. Het subsidieplafond voor stimuleringssubsidie wordt per afzonderlijk aanvraagtijdvak door het college vastgesteld.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Wanneer de verstrekking van de basissubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, er toe zal leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden door het college de maximale bedragen, zoals genoemd in artikel 6, leden 1, 2 , 3 en 4, met een gelijk percentage verlaagd tot het niveau waarop het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 2. Verstrekking van stimuleringssubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 2, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen per afzonderlijk aanvraagtijdvak, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. Indien het vastgestelde subsidieplafond voor de verstrekking van stimuleringssubsidie dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 3. Verstrekking van de projectsubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 4, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. Indien het vastgestelde subsidieplafond voor de verstrekking van stimuleringssubsidie dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9 Indieningvereisten aanvraag subsidie

 • A. Basissubsidie

  • 1.

   Een aanvraag om basissubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulieren dient, naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van:

   een overzicht van de jeugdleden op de peildatum voorzien van naam, woonplaats en geboortedatum van elk jeugdlid.

 • B. Stimuleringssubsidie

  • 2.

   Een aanvraag om stimuleringssubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulieren dient, naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van:

   een beschrijving op welke wijze voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3, leden 2 en 3.

 • C. Projectsubsidie

  • 3.

   Een aanvraag om projectsubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient vergezeld te gaan van de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om basissubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt, conform artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2. Een aanvraag om stimuleringssubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 2, per aanvullende activiteit per kalenderjaar wordt in afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening, ingediend:

  • a.

   in de periode van 1 januari tot en met 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 1);

  • b.

   in de periode van 2 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot en met uiterlijk 1 maart in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 2); of

  • c.

   in de periode van 2 maart tot en met 1 september in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 3).

 • 3. Een aanvraag om projectsubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 4, wordt per activiteit per kalenderjaar, in afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening, ingediend 13 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 11 Beslistermijn

Voor de activiteiten die volgens deze regeling voor subsidie in aanmerking komen gelden de volgende beslistermijnen:

 • 1.

  Op een aanvraag om basissubsidie, als bedoeld in artikel 10, lid 1, beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.
  • a.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder a (aanvraagtijdvak 1), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

  • b.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder b (aanvraagtijdvak 2), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

  • c.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder c (aanvraagtijdvak 3), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Op een aanvraag om projectsubsidie, als bedoeld in artikel 10, lid 3, beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend, tenzij de aanvraag is ingediend voor 15 oktober van enig jaar ten behoeve van een activiteit in het daaropvolgende kalenderjaar. In dat laatste geval beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de activiteit aanvangt en waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 4 aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie (basissubsidie, stimuleringssubsidie en projectsubsidie) worden geweigerd als:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 6 of 8;

 • 2.

  De subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 3.

  voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde (aanvullende) activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 13 Bevoorschotting

Er wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag beschikbaar gesteld in het betreffende kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1. In afwijking van artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van deze regeling wordt een aanvraag om een basissubsidie voor het kalenderjaar 2021 ingediend in de periode van 1 december 2020 tot en met uiterlijk 15 december 2020.

 • 2. Op een aanvraag om een basissubsidie voor het kalenderjaar 2021 beslissen Burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 11 van deze regeling uiterlijk op 1 februari 2021.

 • 3. In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze regeling, wordt een aanvraag om een stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2, per aanvullende activiteit voor het kalenderjaar 2021, ingediend:

  • a.

   in de periode van 1 december 2020 tot en met uiterlijk 15 december 2020 (aanvraagtijdvak 1);

  • b.

   in de periode van 16 december 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2021 (aanvraagtijdvak 2); of

  • c.

   in de periode van 2 maart tot en met uiterlijk 1 september 2021 (aanvraagtijdvak 3).

 • 4. In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Altena 2019 en in afwijking van het bepaalde in artikel 11, aanhef en onder 2 van deze regeling gelden de volgende beslistermijnen voor de aanvraag om een stimuleringssubsidie voor het kalenderjaar 2021:

  • a.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in het vorige lid onder a (aanvraagtijdvak 1), beslissen burgemeester en wethouders uiterlijk op 1 februari 2021.

  • b.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in het vorige lid onder b (aanvraagtijdvak 2), beslissen burgemeester en wethouders binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

  • c.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in het vorige lid onder c (aanvraagtijdvak 3), beslissen burgemeester en wethouders binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sport en Bewegen Altena 2020.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2020

het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM