Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 4 november 2020)

Geldend van 04-11-2020 t/m heden

Intitulé

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 4 november 2020)

Zaaknummer: Z20-077177

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 14 oktober 2020, nr. 1762562-212713-PDC19 en 4 november 2020, nr. 1775837-213642-PDC19.

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te weten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Artikel 1.2 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant;

 • eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering);

 • evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, Gemeentewet, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, beurzen en congressen, herdenkingsplechtigheden, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, braderieën, straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;

 • gezamenlijk huishouden: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;

 • groepsverband: aantal min of meer bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn

 • mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;

 • openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet Personenvervoer 2000;

 • ophouden: gedurende enige tijd ergens verkeren terwijl er feitelijk gelegenheid is om te gaan;

 • onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling;

 • openbare plaats: openbare plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties;

 • overig bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

 • placeren: toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness-, sauna-, sport-, spel-, theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden;

 • publiek openstaand gebouw: voor publiek openstaand gebouw als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet;

 • publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten;

 • verifiëren van de gezondheid: vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19;

 • vitale processen: vitale processen bedoeld op https://www.nctv.nl/ onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen;

 • voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;

 • warenmarkt: markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt onder gebouw mede verstaan een tent, container of andere constructie die bedoeld is om ter plaatse als binnenruimte te dienen.

Paragraaf 2 Maatregelen

Artikel 2.0 Sluiting voor publiek openstaande gebouwen en eet- en drinkgelegenheden

 • 1.

  Het is verboden voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven, eet- en drinkgelegenheden en bijbehorende terrassen alsmede voor publiek openstaande vaartuigen of voertuig voor publiek geopend te hebben.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   een uitvaartcentrum, met inbegrip van een daarin aanwezige eet- en drinkgelegenheid, mits het groepsverband niet groter is dan dertig personen;

  • b.

   een locatie waar een huwelijksvoltrekking plaatsvindt, mits het groepsverband niet groter is dan twintig personen;

  • c.

   een luchthaven met inbegrip van een eet-en drinkgelegenheid die zich bevindt op de luchthavens na de security check (air side);

  • d.

   het openbaar vervoer of overig bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer niet strekt tot recreatieve doeleinden;

  • e.

   winkels voor detailhandel, warenmarkten, groothandel en gebouwen voor zakelijke dienstverlening;

  • f.

   een gebouw een vaartuig of voertuig waarin een contactberoep wordt beoefend, niet zijnde een seksinrichting;

  • g.

   een instelling voor topsport;

  • h.

   een locatie voor activiteiten van een jeugdvereniging tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport;

  • i.

   een sport- of fitnessclub en sportlocaties, niet zijnde zwembaden;

  • j.

   een hotel of een eet- en drinkgelegenheid binnen een hotel voor zover deze slechts wordt opengesteld voor de hotelgasten die daar daadwerkelijk overnachten.

  • k.

   een stembureau of stemlokaal ten tijde van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;

  • l.

   een plaats die is bestemd voor vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

  • m.

   een gerechtsgebouw;

  • n.

   een zorginstelling;

  • o.

   een parkeergarage;

  • p.

   een station, een gebouw voor openbaar vervoer en de loketten voor openbaar vervoer;

  • q.

   een overheidsgebouw met een publieksfunctie of loket;

  • r.

   een publieke sanitaire voorziening;

  • s.

   op eet- en drinkgelegenheden indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 01.00 en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt;

  • t.

   op coffeeshops indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs voor gebruik anders dan ter plaatse mits de coffeeshop tussen 20.00 en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de coffeeshop te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt;

  • u.

   een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;

  • v.

   een sauna of wellness.

 • 3.

  De maximale grootte van het groepsverband in uitvaartcentra, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, geldt vanaf 9 november 2020.

Artikel 2.1 Verbod samenkomsten

 • 1.

  Het is verboden een samenkomst van meer dan dertig personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats, niet zijnde een woning, of in een voor publiek openstaand gebouw, vaartuig of voertuig, met uitzondering van de daarin gelegen woongedeelten, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als zelfstandige ruimte.

 • 2.

  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:

  • a.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • b.

   personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;

  • c.

   verkiezingen als bedoeld in de Kieswet;

  • d.

   vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

  • e.

   samenkomsten van een internationale organisatie die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

  • f.

   samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, voor zover hun aanwezigheid in het gebouw beperkt blijft tot ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;

  • g.

   uitvaarten;

  • h.

   onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;

  • i.

   kinderopvang;

  • j.

   zorginstellingen;

  • k.

   gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;

  • l.

   detailhandel, groothandel en warenmarkten;

  • m.

   vaartuigen en voertuigen in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer;

  • n.

   hotels voor zover het gaat over hotelgasten die daar daadwerkelijk overnachten.

 • 3.

  Degene die een samenkomst in de publieke ruimte, met uitzondering van daarin gelegene woongedeelten, of in een besloten plaats, niet zijnde een woning, organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan is verplicht:

  • a.

   maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;

  • b.

   ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; en

  • c.

   ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen daarvan gebruik maken.

  • d.

   maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;

  • e.

   hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan.

 • 4.

  Degene die een samenkomst gericht op verrichtingen van vermaak in de publieke ruimte, met uitzondering van de daarin gelegen woongedeelten, of in een besloten plaats, niet zijnde een woning, organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan is, onverminderd het derde lid, verplicht:

  • a.

   te werken met reservering, waarbij geldt dat een reservering voor meer dan vier personen niet is toegestaan;

  • b.

   de aanwezigen te placeren, waarbij geldt dat placering mag niet plaatsvinden in groepen van meer dan vier personen, tenzij het om personen of gevallen gaat die vallen onder de uitzonderingen bedoeld in artikel 2.1a, tweed lid;

  • c.

   de gezondheid van de aanwezigen vooraf te verifiëren.

 • 5.

  Degene die een samenkomst in een sportgelegenheid, in een sauna of wellness of in een hotel organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan is, onverminderd het derde lid, verplicht:

  • a.

   te werken met reservering;

  • b.

   de gezondheid van de aanwezigen vooraf te verifiëren.

 • 6.

  Voor detailhandel en warenmarkten geldt aanvullend op het derde lid dat degene die de samenkomst, organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan een deurbeleid hanteert om ervoor te zorgen dat personen ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

 • 7.

  Voor de levensmiddelenbranche van de detailhandel geldt daarnaast de verplichting om de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur te beperken tot ouderen en kwetsbare mensen.

 • 8.

  Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, maakt gebruik van de toegewezen zitplaats of de toegewezen afgebakende locatie.

Artikel 2.1a Verbod groepsvorming

 • 1.

  Het is verboden zich op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, niet zijnde een bij een woning behorend erf, op te houden in groepsverband met meer dan twee personen.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor:

  • a.

   een gezamenlijk huishouden;

  • b.

   personen tot en met 12 jaar;

  • c.

   personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen;

  • d.

   sporters in instellingen voor topsport en voetballers van de eredivisie en eerste divisie, alsmede de trainers en begeleiders van deze sporters of voetballers en overig personeel;

  • e.

   personen bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan dertig personen;

  • f.

   personen bij een huwelijksvoltrekking, mits het groepsverband niet groter is dan twintig personen;

  • g.

   personen in het openbaar vervoer en in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, mits de voor dat vervoer geldende regels in acht worden genomen en uitsluitend voor de duur van de deelname aan dat vervoer;

  • h.

   zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden en de personen onderling;

  • i.

   betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • j.

   personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;

  • k.

   een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

  • l.

   een verkiezing als bedoeld in de Kieswet.

  • m.

   groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits het groepsverband niet groter is dan 100 personen;

  • n.

   activiteiten van jeugdverenigingen tot en met 17 jaar, waaronder begrepen jeugdverenigingen voor scouting, cultuur, kunst, en sport;

  • o.

   een opsporingsambtenaar, toezichthouder, beveiligingsmedewerker, zorgverlener, geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting of in de vitale asielketen, bij de politie, de brandweer, de krijgsmacht of in de kinderopvang met inbegrip van de buitenschoolse opvang of die eerste hulp biedt bij een het leven of de gezondheid bedreigende situatie, alsmede degenen jegens wie deze persoon zijn taak uitoefent.

 • 3.

  De maximale grootte van het groepsverband bij uitvaarten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, geldt vanaf 9 november 2020.

Artikel 2.2 Veilige afstand

 • 1.

  Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing:

  • a.

   op personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

  • b.

   als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft;

  • c.

   op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling, tenzij deze personen zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;

  • d.

   op leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs onderling op school;

  • e.

   op personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;

  • f.

   op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers;

  • g.

   op personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen;

  • h.

   op personen in het openbaar vervoer, overig bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer voor privédoeleinden, voor zover dit vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en niet strekt tot het mogelijk maken van recreatie in dat voer- of vaartuig, mits zij voldoen aan de in deze verordening gestelde regels over het gebruik van niet-medische mondkapjes;

  • i.

   op sporters in instellingen voor topsport tijdens het beoefenen van de sport en voetballers van de eredivisie en eerste divisie.

Artikel 2.3

[gereserveerd]

Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen.

Artikel 2.5 Verboden gebieden en locaties

 • 1.

  Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

  • b.

   personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

Artikel 2.5a Verbod geluidsapparatuur en muziekinstrumenten

Het is verboden geluidsapparatuur en muziekinstrumenten aanwezig te hebben in de door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties, met uitzondering van woningen en bijbehorende erven.

Artikel 2.6 Registratieplicht contactberoepen

 • 1.

  De beoefenaar van een contactberoep vraagt klanten de volgende gegevens beschikbaar te stellen:

  • a.

   volledige naam;

  • b.

   datum en aankomsttijd;

  • c.

   e-mailadres; en

  • d.

   telefoonnummer.

 • 2.

  De beoefenaar van een contactberoep vraagt toestemming voor de verwerking en overdracht van de in het eerste lid bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, worden veertien dagen bewaard en worden daarna vernietigd door de beoefenaar van het contactberoep.

 • 4.

  Een beoefenaar van een contactberoep werkt met reservering en verifieert vooraf de gezondheid van de klanten.

 • 5.

  Het gebod, bedoeld in het eerste lid, en het gebod bedoeld in het vierde lid voor zover het de reservering betreft, geldt niet voor (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting.

Artikel 2.7 Inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer

 • 1.

  Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen, zodat reizigers in staat worden gesteld zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen en reizigers van 13 jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen in voertuigen en vaartuigen.

 • 2.

  De voorzitter kan na overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer beëindigen of beperken, indien:

  • a.

   de inrichting van deze voorzieningen en de daarmee samenhangende maatregelen reizigers niet of onvoldoende in staat stelt zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen of het dragen van een mondkapje door reizigers van 13 jaar en ouder niet in acht wordt genomen; en

  • b.

   de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.

Artikel 2.8 Overig personenvervoer

 • 1.

  Reizigers van 13 jaar en ouder zijn in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde openbaar vervoer, verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien zij zich met meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, de bestuurder daaronder begrepen, in een voertuig of vaartuig bevinden.

 • 2.

  De aanbieder van overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde de aanbieder van openbaar vervoer of veerdiensten, verifieert voorafgaand aan het vervoer de gezondheid van de reiziger en werkt uitsluitend op basis van reservering.

Artikel 2.9 Verbod toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

 • 1.

  Het is verboden om zonder toestemming van de beheerder:

  • a.

   een instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet langdurige zorg verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking; of

  • b.

   een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg;

te bezoeken indien zich in die instelling of woonsituatie een of meer COVID-19 besmettingen voordoen.

 • 2.

  De beheerder verleent in ieder geval toestemming voor bezoek:

  • a.

   indien het bezoek de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat;

  • b.

   aan een bewoner die verkeert in de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden;

  • c.

   voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten;

  • d.

   door een cliëntenvertrouwenspersoon.

 • 3.

  De beheerder kan aan structurele vrijwilligers toestemming verlenen voor bezoek.

Artikel 2.10 Sluitingstijd detailhandel

 • 1.

  Het is verboden tussen 20.00 uur en 06.00 uur een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor publiek geopend te hebben.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor winkels in de levensmiddelenbranche.

Artikel 2.11 Verbod alcohol

 • 1.

  Het is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcoholhoudende drank te verkopen, commercieel te verstrekken of commercieel op enigerlei andere wijze in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning, aan te bieden.

 • 2.

  Het is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur in openbare plaatsen en in openbare plaatsen aanwezige vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten, alcoholhoudende drank te nuttigen of voorhanden te hebben.

Artikel 2.12 Sport

 • 1.

  Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, sport te beoefenen in een groep van meer dan twee personen.

 • 2.

  Het is verboden een groepsles te geven dan wel daaraan deel te nemen.

 • 3.

  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor sportbeoefening door sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de eredivisie en eerste divisie en personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

 • 4.

  Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.

 • 5.

  Het is verboden douches en kleedkamers in sportaccommodaties voor publiek geopend te houden.

Artikel 2.13 Evenementen

 • 1.

  Het is verboden een evenement te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of daaraan deel te nemen.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden van voetballers van de eredivisie en eerste divisie en wedstrijden van personen tot en met 17 jaar op de eigen club.

Artikel 2.14 Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten

 • 1.

  Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.

 • 2.

  De voorzitter kan van dit verbod ontheffing verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentenvereniging, studentensportvereniging of studievereniging, indien:

  • a.

   de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;

  • b.

   de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;

  • c.

   de samenkomst kleinschalig is;

  • d.

   tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en

  • e.

   de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 07:00 uur.

Paragraaf 3 Uitzonderingen

Artikel 3.1 Uitzonderingen

 • 1.

  De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op:

  • a.

   de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;

  • b.

   activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen;

   • c.

    door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.

 • 2.

  De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op basis van het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften en beperkingen te handelen.

Paragraaf 4 Toezicht en handhaving

Artikel 4.1 Opvolgen aanwijzingen

Alle ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, en militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering zijn bevoegd aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening te geven. Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Artikel 4.2 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 • a.

  ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

 • b.

  door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • c.

  door de voorzitter aangewezen toezichthouders;

 • d.

  militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op http://www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt in werking op 4 november 2020 om 22.00 uur.

Artikel 5.2 Intrekking vorige noodverordening

De Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 14 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 5.3 Overgangsrecht

Besluiten op basis van de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 26 maart 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 2 april 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 8 mei 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juni 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juni 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 1 juli 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 15 juli 2020, de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 4 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 10 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 14 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 21 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 16 september 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 20 september 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 september 2020, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 30 september 2020 en de Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 14 oktober 2020 worden geacht te berusten op deze noodverordening.

Artikel 5.5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 4 november 2020.

Ondertekening

Vastgesteld op 4 november 2020 te Amsterdam,

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Femke Halsema