Regeling vervallen per 15-02-2024

Aanwijzingsbesluit Weimarstraat / Beeklaan vergunningplicht bedrijfsmatige activiteiten ex artikel 2:98 apv

Geldend van 16-11-2020 t/m 14-02-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Weimarstraat / Beeklaan vergunningplicht bedrijfsmatige activiteiten ex artikel 2:98 apv

De burgemeester van Den Haag,

overwegende dat:

 • de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Haagse veiligheidsbeleid 2019-2022 als één van de speerpunten is aangeduid;

 • om die reden de gemeenteraad op 18 februari 2020 heeft ingestemd om de APV in die zin te wijzigen dat de burgemeester op grond van artikel 2:98 de bevoegdheid heeft gekregen om bedrijfsactiviteiten in voor publiek openbare panden, branches en/of gebieden vergunningplichtig te maken;

 • in het Haagse ondermijningsbeeld het gebied van de Weimarstraat naar voren is gekomen als een kwetsbaar gebied;

 • uit de rapportage van de politie blijkt dat de openbare orde en de leefbaarheid in een deel van de Weimarstraat en de Beeklaan onder druk staat;

 • in dat kader door middel van verschillende interventies wordt getracht om de openbare orde en de leefbaarheid en het ondernemingsklimaat in dit deel van de Weimarstraat en de Beeklaan te verbeteren;

 • uit het Haagse ondermijningsbeeld volgt dat specifieke ondernemingen naar voren komen als gevoelige ondernemingen voor ondermijnende criminaliteit;

 • gebleken is dat dit deel van de Weimarstraat en de Beeklaan een concentratie van ondernemingen kent die gevoelig is voor ondermijnende criminaliteit;

 • diverse ondernemingen ook daadwerkelijk vatbaar zijn gebleken voor ondermijnende activiteiten en betrokken zijn geweest bij overtredingen en openbare orde incidenten;

 • mede als gevolg daarvan het ondernemingsklimaat, de leefbaarheid en openbare orde en veiligheid onder druk staan;

 • onderdeel van de brede aanpak is het vergunningplichtig maken van bedrijfsmatige activiteiten in dit deel van de Weimarstraat en de Beeklaan;

 • bewoners(organisaties) en ondernemers bij het bestuur van de gemeente Den Haag hebben aangegeven zich onveilig te voelen in dit deel van de Weimarstraat en de Beeklaan en hebben hun zorgen bij de politiek onder de aandacht gebracht;

 • om zicht en grip te krijgen op ondermijnende praktijken is het noodzakelijk om in te zetten op een integrale en gebiedsgerichte aanpak;

 • een integrale, gebiedsgerichte aanpak van ondermijning vraagt om aanvullende bestuurlijke maatregelen;

 • de Politie Eenheid Den Haag adviseert over te gaan tot het treffen van passende maatregelen;

 • met de invoering van een vergunningplicht voor bedrijfsmatige activiteiten in dit gebied is een instrument voorhanden om (het faciliteren van) ondermijnende activiteiten in dit gebied te weren en de vestiging van bonafide ondernemers te stimuleren, en daarmee bij te dragen aan de verbetering van de openbare orde en de leefbaarheid en het versterken van het ondernemingsklimaat in dit gebied;

 • het invoeren van een vergunningplicht mogelijkheden biedt voor toezicht, handhaving en toepassing van het Bibob instrument;

gelet op:

 • artikel 2:98 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag;

 • beleidsregel toezicht vergunningplicht bedrijfsmatige activiteiten e.o. ex artikel 2:98 APV;

besluit:

 • I.

  het navolgende gebied, als aangegeven in bijlage I behorende bij dit besluit, aan te wijzen als gebied waar bedrijfsmatige activiteiten vergunningplichtig zijn als bedoeld in artikel 2:98 van de APV;

 • II.

  dat dit besluit bekend wordt gemaakt in het gemeenteblad en in werking treedt op 16 november 2020 wat betreft fase I en aangaande fase II in werking treedt op 15 februari 2021;

 • III.

  dat dit besluit vervalt op 16 november 2023 wat betreft fase I en aangaande fase II vervalt op 15 februari 2024.

Den Haag, 3 november 2020

De burgemeester,

Jan van Zanen

Algemene toelichting

In afdeling 19 van de APV Den Haag (Tegengaan onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemersklimaat) is in artikel 2:98 lid 2 bepaald dat de burgemeester een gebied, branche of gebouw kan aanwijzen indien hij van mening is dat de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid in of rondom het gebied onder druk komt te staan. Doel van deze bevoegdheid is het opwerpen van een barrière in een gebied, branche of gebouw, zodat malafide ondernemers zich daarin minder makkelijk kunnen vestigen of daar minder makkelijk gevestigd kunnen blijven en de kans op meer bonafide ondernemers juist wordt vergroot. Inzet van deze bevoegdheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de leefbaarheid in het gebied en het tegengaan van risico’s voor de openbare orde in dat gebied. De vergunningplicht maakt het mogelijk dat de burgemeester kan beoordelen of bedrijven binnen een gebied of branche de openbare orde of de leefbaarheid in een gebied door hun (ondermijnende, meer onzichtbare) wijze van exploitatie onder druk zetten. Daarmee is de vergunningplicht een middel om de openbare orde en de leefbaarheid binnen een gebied of branche te verbeteren en te waarborgen, mede door toepassing van de Bibob toets.

De Weimarstraat karakteriseert zich als ‘kantelgebied’ waar met een effectieve aanpak

van ondermijning (verder) afglijden moet worden voorkomen. De belangrijkste problemen zijn malafide bedrijvigheid, de overconcentratie van coffeeshops en de daarmee verband houdende (overlast)problematiek en een ondernemersklimaat dat onder druk staat.

Uit analyse van de politie valt af te leiden dat in een periode van 2017 tot maart 2020 een grote inzet is gepleegd door de politie in het gebied (Weimarstraat en omgeving Beeklaan). Op de Weimarstraat zijn in die periode 1189 incidenten geregistreerd. Op de Beeklaan betreft het 1090 incidenten. De aard van de incidenten lopen uiteen van meldingen over leefbaarheid tot meer ernstige incidenten. Daarnaast betreft dit zowel meldingen van burgers als incidenten waarbij de politie op eigen initiatief heeft opgetreden.

Er hebben ook meerdere ernstige incidenten plaatsgevonden tijdens de onderzoeksperiode waaronder 3 steekpartijen, waarvan twee met dodelijke afloop. In juni 2020 vond een schietpartij op klaarlichte dag in de Weimarstraat plaats die de nodige impact heeft gehad op de bewoners en ondernemers.

Een onderdeel van de problematiek is dat in het deel van de Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan, en een aangrenzend deel van de Beeklaan, relatief veel branches zijn gevestigd die volgens het Ondermijningsbeeld gemeente Den Haag van het RIEC ondermijningsgevoelig zijn: 7 supermarkten, 4 schoonheidssalons, 11 kapsalons, 11 horeca-inrichtingen en 5 uitzendbureaus. Daarnaast kent dit deel van de Weimarstraat een overconcentratie van drie coffeeshops (van de in totaal 4 coffeeshops in de Weimarstraat).

Enkele ondernemingen in dit gebied zijn niet alleen gevoelig, maar ook daadwerkelijk vatbaar gebleken voor ondermijnende activiteiten. Meerdere exploitanten hebben criminele antecedenten of worden in verband gebracht met strafbare feiten.

Zo is uit Bibob-onderzoeken gebleken dat een familie actief was vanuit een pand in de Weimarstraat in de grootschalige productie van heroïne en zijn in 2015 en 2019 exploitatievergunningen op grond van de Wet Bibob geweigerd vanwege betrokkenheid bij grootschalige fraude, bedreiging, geweldsdelicten en valsheid in geschrifte. In dit gebied zijn sinds 2016 op grond van de Wet Bibob in totaal vijf vergunningen geweigerd, één vergunningaanvraag is buiten behandeling gesteld en één vergunning is ingetrokken.

Bewoners en ondernemers hebben de afgelopen jaren veelvuldig hun zorgen geuit bij gemeente en politie. Zij hebben de gemeente gevraagd om onder andere maatregelen te treffen ten aanzien van bedrijven die in dit deel van de Weimarstraat zijn gevestigd en voor overlast zorgen.

Bewoners en ondernemers weten zich ook sterk te organiseren in en rond de Weimarstraat en initiatieven te ontwikkelen die breed worden gedragen in de wijk.

Het college van Den Haag heeft in het coalitieakkoord “Samen voor de Stad” de Weimarstraat specifiek genoemd als gebied waar zij de leefbaarheid en veiligheid wil verbeteren. Een voorstel voor een brede gebiedsgerichte aanpak van de Weimarstraat volgt in het najaar van 2020. Vooruitlopend op deze brede aanpak is door de gemeente een transformatiemanager aangesteld. De focus van de transformatiemanager is de revitalisering van de Weimarstraat en een deel van de Beeklaan. Hij is de schakel tussen pandeigenaren en (potentiële) ondernemers en werkt hierbij nauw samen met de gemeente en direct belanghebbenden. In juni 2020 is tevens een gebiedsmanager gestart voor twee gebieden, waaronder het gebied Weimarstraat.

Eind 2019 heeft de burgemeester besloten tot een integrale aanpak van de ondermijningsproblematiek in de Weimarstraat. Het gaat om uiteenlopende maatregelen waaronder inspanningen ten behoeve van de aanpak van overlast. Deze wordt in het bijzonder ervaren op het terrein van aanverwante overlastproblematiek gerelateerd aan de overconcentratie van coffeeshops. Hoewel het coffeeshopbeleid ter zake al sinds 2009 is gericht op het aanpakken van de overconcentraties in de stad, heeft dat in de Weimarstraat nog geen resultaat opgeleverd. Hierover zijn door de raad diverse moties aangenomen die verplaatsing moeten bevorderen (zie ook RIS302896, RIS305935 en RIS305929). Deze worden thans uitgevoerd. Mogelijke verplaatsingen zullen in overleg met de raad plaatsvinden.

Tevens is ten behoeve van voormelde integrale aanpak een App(licatie) geïntroduceerd voor belanghebbenden om signalen te melden over ondermijning. Ook wordt het gebied regelmatig aangedaan bij (integrale) handhavingsacties. Verder is in 2019 tijdelijk een openbare orde camera geplaatst. De driehoek heeft de inzet van deze camera in mei 2020 verlengd tot 1 april 2021.

Met dit aanwijzingsbesluit wordt een belangrijk nieuw instrument toegevoegd aan de integrale ondermijningsaanpak; de invoering van een vergunningplicht voor bedrijfsmatige activiteiten.

Dit instrument geeft de burgemeester de bevoegdheid om malafide bedrijven te weren en heeft mede tot doel de vestiging van bonafide ondernemers te stimuleren.

Zonder dit instrument kan alleen – achteraf – worden opgetreden als zich strafbare feiten of incidenten hebben voorgedaan, bijvoorbeeld door een pand (tijdelijk) te sluiten op de voet van artikel 2:29 van de APV. Dat biedt echter geen soelaas bij het voorkomen van (het faciliteren van) ondermijnende activiteiten, omdat daarmee de vestiging van malafide ondernemers niet kan worden voorkomen.

Om meer grip te krijgen op de vestiging van ondernemers in het gebied, biedt de vergunningplicht twee sturingsmogelijkheden. Ten eerste kunnen aan de exploitant eisen worden gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een exploitatieplan om maatregelen te treffen ter bescherming van de openbare orde, veiligheid, de leefbaarheid en een bonafide ondernemingsklimaat. Zulke verplichtingen kunnen nu niet worden opgelegd aan ondernemingen die niet vergunningplichtig zijn. Ten tweede kan in het kader van de vergunningverlening een Bibob-onderzoek worden verricht naar eventuele criminele antecedenten van de exploitant, zijn relaties die van invloed kunnen zijn op de exploitatie en de financiering van de onderneming.

Ondernemers die deze toets niet doorstaan, krijgen geen vergunning en mogen niet exploiteren of zullen moeten vertrekken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere informatiepositie, een veiligere buurt met een goed woon- en ondernemersklimaat.

Aanwijzing van een gebied ligt in de rede, omdat de problematiek zich niet beperkt tot een of meer panden of branches. De aanwezigheid van bedrijven in het deel van de Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan die de openbare orde en de leefbaarheid onder druk zetten, moet als zodanig worden tegengegaan, om de algehele openbare orde en de leefbaarheid aldaar en de omringende straten te verbeteren. De bestuurlijke rapportage “Focusgebied Weimarstraat” van de Politie Eenheid Den Haag ondersteunt deze aanpak.

Dat voortaan ondernemers in dit deel van de Weimarstraat een vergunning moeten aanvragen voor het uitvoeren van hun bedrijfsmatige activiteiten, vormt geen onevenredig hoge drempel voor de vestiging van ondernemers. Voor het verkrijgen van een vergunning zullen geen leges worden geheven. De aan de vergunning te verbinden voorschriften zullen uitsluitend zijn gericht op het stimuleren van een bonafide ondernemingsklimaat. Ondernemers die hun bedrijfsvoering en financiering op orde hebben en zich niet inlaten met criminele activiteiten, zullen dus geen negatieve gevolgen ondervinden van het aanwijzingsbesluit. Verder is van belang dat de vergunningplicht ingevolge artikel 2:98, veertiende lid, APV pas drie maanden na inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit gaat gelden, zodat ondernemers de tijd hebben om een aanvraag in te dienen of desgewenst de exploitatie te beëindigen.

Het gebied omvat circa 100 ondernemingen waarvoor de vergunningplicht zal gaan gelden. In dit verband wordt opgemerkt dat het deel van de Weimarstraat circa 65 vergunningplichtige ondernemingen omvat en de Beeklaan circa 35 vergunningplichtige ondernemingen. Gelet op het totaal van aanvragen en de eis van een volledige en zorgvuldige besluitvorming, is het wenselijk om de vergunningplicht op te splitsen en in te voeren in twee fases als volgt.

Fase I

Deel Weimarstraat: oneven kant huisnummer 169 t/m 349 | even kant 180 t/m 366 (inclusief alle hoekpanden op de Weimarstraat van de aangrenzende straten Fahrenheitstraat, Celciusstraat, Professor Kaiserstraat, Marconistraat, Herschelstraat, Noorderbeekdwarsstraat).

Fase II

Deel Beeklaan: oneven kant huisnummers 79 t/m 257 | even kant 102 t/m 234 (inclusief alle

hoekpanden op de Beeklaan van de aangrenzende straten Kepplerstraat, Newtonstraat,

Cartesiusstraat, Vinkensteynstraat).

Deze aanpak heeft als voordeel dat per fase actief kan worden ingezet op het actief informeren van ondernemers over de vergunningplicht, hen vervolgens aan te schrijven voor het indienen van een aanvraag en hen daarin te begeleiden. Met de voorgestelde aanpak is naast inspanning ook de nodige tijd gemoeid. Om deze aanpak zo succesvol mogelijk te doorlopen is het van belang om voor de invoering van de vergunningplicht, tussen fase I en II, een termijn van drie maanden aan te houden. Concreet komt het erop neer dat fase II, pas drie maanden na inwerkingtreding van fase I, in werking zal treden.

In artikel 2:98 APV is bepaald dat een gebied uitsluitend voor een bepaalde termijn wordt aangewezen. Omdat in dit gebied wordt ingezet op een integrale, gebiedsgerichte aanpak die vraagt om aanvullende bestuurlijke maatregelen, wordt het gebied aangewezen voor de duur van drie jaar. Binnen deze

periode zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, waarin de effecten van de in te zetten maatregelen worden gemonitord en of het beoogde doel is bereikt. Afhankelijk van de bevindingen die volgen uit de evaluatie, kan worden besloten de vergunningplicht voor een langere duur te laten gelden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie ervan in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester van Den Haag, t.a.v. de Adviescommissie bezwaarschriften, postbus 12600, 2500 DJ te DEN HAAG. Faxnummer Adviescommissie bezwaarschriften: (070) 353 2331.

U kunt uw bezwaarschrift ook via een webformulier indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl. Het webformulier is te vinden op de website www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-en-compliment/bezwaar-maken-overige-zaken.htm

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het aanwijzingsbesluit niet op. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Den Haag, Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te DEN HAAG. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage I

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening