Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Beleidsregel PFAS en de Bodemkwaliteitskaart PFAS Regio de Vallei

Geldend van 05-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Beleidsregel PFAS en de Bodemkwaliteitskaart PFAS Regio de Vallei

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op de wijziging van het Besluit Bodemkwaliteit (BbK), Staatsblad 2019, 491 en 492

besluit:

vast te stellen de Beleidsregel PFAS en de Bodemkwaliteitskaart PFAS Regio de Vallei

Beleidsregel PFAS

Het tijdelijke handelingskader vanuit het Rijk geeft de regels en afspraken weer die de basis vormen voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie. In aanvulling daarop wordt de volgende gemeentelijke beleidsregel vastgesteld:

Ter plaatse van provinciale en gemeentelijke wegen en wegbermen wordt bij het toepassen van grond uit de regio de Vallei enkel getoetst aan de bodemfunctieklasse. Gebiedseigen grond mag worden toegepast tot 7 μg/kg d.s. PFOA en 3 μg/kg d.s. voor andere PFAS.

Deze beleidsregel geeft meer ruimte om PFAS houdende grond te kunnen hergebruiken ter plaatse van wegen en wegbermen. Deze regel zorgt voor consistentie met de actuele bodembeheernota waar ook beleidsruimte wordt gegeven voor het toepassen van licht verontreinigde grond ter plekke van wegen en wegbermen. Hiermee wordt gefaciliteerd dat grond met hogere PFAS-concentraties ook nuttig hergebruikt kan worden.

Met de Beleidsregel PFAS wordt ook de bijlage Bodemkwaliteitskaart PFAS Regio de Vallei 29 mei 2020 vastgesteld.

De Beleidsregel PFAS treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 29 september 2020,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester