Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Westerveld 2020

Geldend van 05-11-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Westerveld 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld

gelet op

- de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

- artikel 156 Gemeentewet;

- de Verordening gegevensverstrekking BRP;

- de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

besluit vast te stellen de volgende:

Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Westerveld 2020

Artikel 1: Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Westerveld worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Westerveld en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Westerveld was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

2. Over een ingezetene van de gemeente Westerveld kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking. De Regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Westerveld 2014 wordt hiermee ingetrokken.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Westerveld 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 september 2020,

de secretaris, de burgemeester,

N.L.J.J. Dusink H. Jager

Bijlage 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de gegevens in de Basisregistratie personen. De medewerkers van deze organen hebben rechtstreekse toegang tot de gegevens in de basisregistratie en de GBA-V voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het Autorisatiebesluit.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang, categorieën van derden

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners.

Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren

Niet- gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Maatschap pelijke dienstverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van algemene en geestelijke gezondheidszorg

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van kinderopvangwerk

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van jeugdwelzijnswerk

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van gehandicaptenzorg

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociale werkvoorziening

Sociaal- juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal- juridische zorgverlening

Schuldhulpverlening

Erkende schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet- gemeentelijke inburgeringsbureaus

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningbouwverenigingen/ woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen