Marktreglement Veldhoven 2020

Geldend van 03-11-2020 t/m heden

Intitulé

Marktreglement Veldhoven 2020

Artikel 1: Begripsomschrijvingen.

In dit Marktreglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Markt: de door de gemeente ingestelde warenmarkt.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

 • 3.

  Branchelijst: lijst met artikelengroepen of branches met een maximum aantal standplaatsen en/of kraamlengte per branche.

 • 4.

  Vergunninghouder: de persoon aan wie door het college een vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats op de markt.

 • 5.

  Standplaats: de vaste standplaats die door het college aan de vergunninghouder voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld.

 • 6.

  Waarnemer: de persoon die met instemming van het college een aan een vergunninghouder toegekende standplaats als vervanger mag innemen.

 • 7.

  Marktcommissie: door het college in te stellen commissie van advies inzake marktaangelegenheden.

 • 8.

  Marktmeester: de persoon die door het college is aangesteld ten behoeve van de behartiging van de dagelijkse gang van zaken op de markt.

Artikel 2: Plaats, dag en tijd van de markt.

 • 1.

  De markt vindt regulier plaats op het plein Meiveld op maandag van 10.30 tot 16.30 uur.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het bepaalde in lid 1 op grond van zich terzake van het plein Meiveld voordoende dringende redenen en/of bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt tijdelijk op een andere plaats, op een andere dag of op een andere tijd zal plaatsvinden. Op algemeen erkende feestdagen wordt geen markt gehouden.

Artikel 3: Marktcommissie.

 • 1.

  Het college stelt een Marktcommissie in, die ten behoeve van een zo goed mogelijk functioneren van de markt overlegt over alle zaken in de meest ruime zin, die betrekking hebben op het functioneren van en/of vallen binnen het werkgebied van de markt.

 • 2.

  De Marktcommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over onderwerpen en zaken betreffende het functioneren van de markt en/of vallen binnen het werkgebied van de markt. Tot bedoelde onderwerpen en zaken behoort met name ook de toekenning van een stand-plaatsvergunning.

 • 3.

  De Marktcommissie is te allen tijde gerechtigd ten behoeve van haar advisering een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) in te schakelen.

Artikel 4: Inrichting van de markt.

 • 1.

  De opstelling en indeling van de markt vindt plaats overeenkomstig het bij dit Marktreglement behorende indelingsplan.

 • 2.

  Het college bepaalt het maximale aantal standplaatsen voor marktkramen en verkoopwagens.

 • 3.

  Elke standplaats heeft een lengte van maximaal 16 meter, een diepte van maximaal 4 meter en een doorloophoogte van minimaal 1.90 meter. Het college kan uitsluitend op basis van een gunstig advies van de Marktcommissie een standplaats met een grotere lengte en een grotere diepte toestaan. De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit Marktreglement 2019 bestaande standplaatsen met een grotere lengte dan 16 meter blijven ongewijzigd bestaan zo lang als de voor deze standplaats geldende standplaatsvergunning bestaat, danwel tot het tijdstip dat de betreffende vergunninghouder te kennen geeft de lengte te willen verkleinen.

 • 4.

  De toegewezen standplaatsen zijn vaste standplaatsen.

 • 5.

 • a.

  Het gebruik van eigen kramen of ander eigen materiaal is toegestaan. Het college kan nadere eisen stellen aan te gebruiken eigen kramen of ander eigen materiaal. Het college kan het gebruik van ondeugdelijk materiaal verbieden.

 • b.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het plaatsen van een vrachtauto, bestelbus of soortgelijk vervoermiddel achter een kraam.

 • 6.

  Het college stelt overeenkomstig de daarvoor geldende regels de vergoeding vast voor het innemen van een vaste standplaats. De vergoeding wordt voor ten hoogste 49 weken per jaar in rekening gebracht.

Artikel 5: Inhoud vaste standplaatsvergunning.

 • 1.

  Een standplaatsvergunning vermeldt in elk geval het volgende:

 • a.

  de naam en voornamen van de vergunninghouder alsmede diens adres en woonplaats;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen van de standplaats;

 • c.

  de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • e.

  de wijze waarop de vergunninghouder de elektriciteit ten behoeve van zijn standplaats betrekt of kan betrekken;

 • f.

  welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

 • g.

  een verwijzing naar een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • h.

  een verwijzing naar een recent geldig persoonlijk legitimatiebewijs.

 • 2.

  Bij wijziging van gebruik of vervanging van een kraam of andere verkoopmaterialen dient de vergunninghouder zulks schriftelijk te melden bij de Marktmeester, die bepaalt of en in hoeverre deswege de geldende standplaatsvergunning dient te worden aangepast/gewijzigd.

Artikel 6: Verzorging standplaats.

 • 1.

  De vergunninghouder dient:

 • a.

  er voor te zorgen dat zijn standplaats een goed verzorgd aanzien biedt;

 • b.

  zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke zelf in te zamelen;

 • c.

  zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan veegschoon achter te laten en het afval zelf mee te nemen;

 • d.

  zich gedurende de markttijd aan de achterzijde van de kraam te bevinden en de handel niet onbeheerd achter te laten. Het promoten of aanbieden van producten of goederen vóór de kraam of op doorgaand terrein van de markt is niet toegestaan;

 • e.

  zijn producten of goederen gedurende de markttijd in voldoende en geprijsde mate aan te bieden;

 • f.

  ingeval van de verkoop van vis de standplaats op zodanige wijze goed schoon te spoelen dat geen reuk verspreidende visresten of vocht achterblijven;

 • g.

  ingeval van de verkoop van vis of andere gebakken of gebrande producten voldoende beschermende maatregelen te treffen, zodanig dat de bestrating niet wordt vervuild door lekkende vet- en productresten;

 • h.

  ingeval vergunning is verleend om eet- en drinkwaren te bereiden voor consumptie ter plaatse, aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken te plaatsen.

 • 2.

  De vergunninghouder mag geen tafels, rekken, reclameborden of andere uitstallingen anderszins plaatsen buiten de grenzen van de toegewezen standplaats, tenzij en voorzover hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door het college.

Artikel 7. Elektriciteit.

 • 1.

  Het is verboden om zonder ontheffing van het college op een standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting, noch om elektriciteit te betrekken van een ander dan door het college voor het leveren daarvan is aangewezen, noch om zelf in elektriciteit te voorzien.

 • 2.

  Gebruik van de gemeentelijke elektra-kasten en/of -aansluitingen mag uitsluitend geschieden met daarvoor geschikt deugdelijk materieel, en op de daarvoor door de marktmeester aangewezen groep.

 • Schade door onjuist of ondeugdelijk gebruik van elektra-kasten en/of -aansluitingen wordt op de vergunninghouder verhaald.

 • 3.

  Voor het gebruik van elektriciteit gelden twee door het college vast te stellen tarieven:

 • a.

  elektriciteitsverbruik ten behoeve van basisverlichting van de standplaats;

 • b.

  elektriciteitsverbruik ten behoeve van verlichting met hoge wattage en/of ten behoeve van alle overige apparatuur.

 • 4.

  De vergunninghouder is verplicht en ook zelf verantwoordelijk om ten behoeve van zijn standplaats dienende blootliggende elektriciteitskabels direct op/bij zijn standplaats alsook in het voetgangersgebied met rubberen matten af te dekken.

Artikel 8: Geluidsapparatuur.

Het is niet toegestaan om op de standplaats gebruik te maken van radio’s, luidsprekers, versterkers en andere middelen voor de productie van geluid en/of versterking daarvan.

Artikel 9: Innemen standplaats.

 • 1.

  De vergunninghouder dient de hem toegewezen standplaats persoonlijk in te nemen; hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan, in gebruik geven of verhuren.

 • 2.

  De vergunninghouder dient ten minste driemaal per vier weken en tenminste 48 weken per kalenderjaar zijn standplaats op de markt in te nemen, zulks met inachtneming van het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.

 • 3.

  De vergunninghouder kan zich met schriftelijke toestemming van het college incidenteel danwel voor een langere tijd laten vervangen door een al dan niet met name genoemde waarnemer. Een waarnemer dient een handelingsbekwaam natuurlijk persoon te zijn, die persoonlijk voldoet aan artikel 5 van de Marktverordening Veldhoven 2019.

 • 4.

  Een vergunninghouder die zijn plaats laat waarnemen, blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de inrichting en verzorging van de standplaats en het gebruik ervan, en de nakoming van de bepalingen in de artikelen 6, 7 en 8.

 • 5.

  Een toestemming tot vertegenwoordiging door een waarnemer heeft een geldigheidsduur van ten hoogste één jaar. In geval van een eventueel gewenste verlenging van de waarneming zal op verzoek van de vergunninghouder met de marktmeester een evaluatiegesprek worden gehouden over alle zaken met betrekking tot de waarneming tot dan toe. De marktmeester kan ook op eigen initiatief een evaluatiegesprek met de vergunninghouder voeren.

 • Op basis van het evaluatiegesprek zal het college een beslissing nemen over verlenging van de waarneming.

 • 6.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wil innemen, dient op verzoek van de marktmeester te allen tijde door middel van een geldig legitimatiebewijs te kunnen aantonen dat hij de vergunninghouder/waarnemer van de betreffende standplaats is.

 • 7.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats laten bijstaan door personeel. Het bepaalde in artikel 5 geldt voor zoveel van toepassing onverkort ook voor het betreffende personeel.

 • 8.

  De voor de standplaats verschuldigde gebruiksvergoeding wordt berekend over de bij de vergunningverlening overeengekomen lengte van de standplaats en standaarddiepte van 4 meter, ongeacht of die diepte wel of niet in zijn geheel feitelijk wordt gebruikt. Bij door het college toegestaan feitelijk gebruik van een grotere diepte dan 4 meter wordt voor die meer-diepte over de totale vergunde lengte van de standplaats een aanvullende gebruiksvergoeding berekend naar 75% van de standaard gebruiksvergoeding.

Artikel 10: Afwezigheid wegens ziekte of anderszins.

 • 1.

  De vergunninghouder die wegens ziekte, vakantie, plotselinge of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn standplaats in te nemen, dient dit zo mogelijk vóóraf danwel zo spoedig mogelijk na bekend worden van de aanleiding tot de verhindering schriftelijk of mondeling aan de marktmeester kenbaar te maken; een mondelinge mededeling dient zo spoedig mogelijk te worden gevolgd door een schriftelijke mededeling aan de marktmeester.

 • 2.

  In geval van verhindering wegens vakantie dient de vergunninghouder aan te geven hoe lang zijn afwezigheid duurt; deze afwezigheid mag ten hoogste vier aaneengesloten weken bedragen.

 • 3.

  De vergunninghouder dient bij langdurige afwezigheid wegens ziekte elke drie maanden een geneeskundige verklaring aan het college over te leggen, tenzij het college hiervan ontheffing heeft verleend.

 • 4.

  In geval van ziekte, vakantie, plotselinge of bijzondere omstandigheden kan het college de vergunninghouder op diens verzoek tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting om ten minste drie maal per vier weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in te nemen.

 • 5.

  Bij voorziene afwezigheid (van ten minste vier weken) is het college, gehoord de commissie, bevoegd om in het belang van de markt en onder nader te stellen regels de desbetreffende standplaats door een nieuwe vergunninghouder te laten innemen. Tot de nader te stellen regels behoort in elk geval dat de ten verkoop aangeboden artikelen tot een andere branche dienen te behoren dan gebruikelijk op de standplaats ten verkoop worden aangeboden.

Artikel 11: Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen.

 • 1.

  Het marktterrein mag niet vóór 07.00 uur in beslag worden genomen met een voertuig of goederen.

 • 2.

  De vergunninghouder dient zijn standplaats op het marktterrein uiterlijk anderhalf uur na de sluitingstijd van de markt te hebben ontruimd en het marktterrein te hebben verlaten.

 • 3.

  De vergunninghouder is verplicht de hem toegewezen standplaats vanaf de openingstijd tot en met de sluitingstijd van de markt in te nemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 4.

  Voertuigen voor het aan- en afvoeren van goederen dienen vóór 10.30 uur van het marktterrein te zijn verwijderd, en mogen het marktterrein niet vóór 16.30 uur oprijden.

 • 5.

  Het is verboden om tijdens de openingstijden van de markt met voertuigen het marktterrein op te rijden, deze daar te parkeren of te stallen. Het parkeer- en stallingsverbod geldt niet voor verkoopwagens.

Artikel 12: Branche-indeling.

 • 1.

  Voor de markt geldt de hierna volgende branche-indeling, waarbij met de aanduiding ‘max. aantal standplaatsen per branche’ de ambitie van de markt wordt aangegeven, en waarbij uiteraard als voorwaarde geldt dat de voor de markt beschikbaar gestelde ruimte in voldoende mate aanwezig is.

Branche-omschrijving

Max. aantal stand-plaatsenper branche

Nadere omschrijving brancheonderverdeling in specialistische verkoop

Huidige aantal standplaatsen

TEXTIEL

PERSOONSKLEDING

Bovenkleding volwassenen

2

Onder- en nachtkleding

1

1

Baby-, kleuter- en kinderkleding t/m maat 176

1

Lingerie

1

Dames- en herenmode

1

Beenbekleding

1

1

Stoffen

1

alle stoffen die per meter of coupon worden verkocht

INTERIEURBEKLEDING

Vitrages en overgordijnen

1

Meubelbekleding

1

tafel- en vloerkleden, kussens

1

HUISHOUDTEXTIEL

Badtextiel, hand-, thee-en vaatdoeken,

dweilen, tafellakens

1

1

Dekbedovertrekken, slopen, lakens, kussens,

spreien, dekbedden en dekens

1

1

OVERIGE TEXTIEL

Kleinvakartikelen

1

incl. ceinturen, riemen

1

Handwerkartikelen

1

brei-, borduur-, haak- en naai-

garens en naalden

1

VOEDINGSARTIKELEN

Aardappels, groente, fruit

6

waarvan: 2 fruit, 2 groente en fruit, 1 groente, 1 aardappel

6

Geringe eet- en drinkwaren

2

frites, snacks, gegrilde kip/ spareribs, belegde broodjes en frisdranken

1

Buitenlandse snacks

3

waarvan: 1 met Vietnamese snacks en 1 met andere buitenlandse snacks

3

Verpakt en onverpakt consumptie ijs

1

Vis

1

gebakken en niet gebakken vis(-producten), verse en bewerkte vis, verpakte en ingeblikte vis, zuurwaren

1

Brood, koek, banket

1

Snoepwaren

1

chocolade, drop en suikerwerk

Stroopwafels

1

ter plaatse bereid

Zuivelproducten

3

waarvan: 1 eieren, 1 kaas en verpakte vleeswaren, 1 kaas, verpakte vleeswaren en margarine

1

Traiteur

1

kant en klare maaltijden en/of

gedeelten daarvan

Vlees en vleeswaren

1

1

Noten en zuidvruchten

1

incl. zoutjes, bakproducten, honing en gembersoorten

2

Kruiden, specerijen, thee en koffiesoorten

1

Diepvriesvoedingsartikelen

1

SCHOENEN, LEDERWAREN EN REISARTIKELEN

Schoenen

1

incl. veters, schoenpoets, inlegzooltjes

Lederwaren

1

tassen, koffers, portefeuilles,

portemonnees

1

HORLOGES EN SIERADEN

Uurwerken

1

horloges, klokken, wekkers

Bijouterieën en edelstenen

1

BEZIGHEIDSARTIKELEN

Wenskaarten

1

1

Hobby-artikelen

1

1

Telefonie en accessoires

1

1

IJZERWAREN EN MOTORTECHNISCHE ARTIKELEN

Gereedschappen en ijzerwaren

1

1

Rijwiel- en motortechnische onderdelen, motoroliën en poetsmiddelen

1

1

Onderdelen huishoudelijke apparaten

1

BLOEMEN EN (TUIN)PLANTEN

Snijbloemen, pot- en kamerplanten

1

Perkplanten, moestuinplanten

1

OVERIGE ARTIKELEN

Diervoederbenodigdheden

1

1

Drogisterijartikelen

1

Parfumerie en cosmetica

1

Modeaccessoires

1

haaraccessoires, ceintuurs, broches

Zonnebrillen

1

NIEUWE ARTIKELEN

In food en/of In non-food

3

 • 2.

 • a.

  Voor de branches waarbij het maximum aantal vergunninghouders is bereikt, geldt een branchestop.

 • b.

  De branches waarvoor het maximum aantal vergunninghouders niet/nog niet is bereikt, kunnen worden aangevuld met gegadigden voor een standplaats.

 • c.

  Per vergunninghouder is slechts één branche toegestaan, tenzij het college gehoord de commissie toestemming heeft verleend voor één of meerdere andere branches.

Artikel 13: Toezicht.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens dit Marktreglement Veldhoven 2019 is de marktmeester of diens plaatsvervanger belast.

Artikel 14: Inwerkingtreding Marktreglement.

Dit Marktreglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 15: Citeertitel.

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Marktreglement Veldhoven 2019’.

Ondertekening