Raadsbesluit Marktverordening 2020

Geldend van 03-11-2020 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Marktverordening 2020

volgnummer : 19.044

datum raad : 18 februari 2020

agendapunt :

onderwerp : vaststellen Marktverordening 2020

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019;

overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van een ordelijk verloop van de weekmarkt de daarvoor van toepassing zijnde regels in de geldende Marktverordening 1987, vastgesteld bij zijn besluit van 13 oktober 1987, en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 februari 1994, te actualiseren;

gelet op de artikelen 147, lid 1, en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Marktverordening 2020

Artikel 1: Begripsomschrijvingen.

In deze Marktverordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Markt: de door de gemeente ingestelde warenmarkt.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

 • 3.

  Vergunninghouder: de persoon aan wie door het college een vergunning is verleend voor het innemen van een vaste standplaats op de markt.

 • 4.

  Standplaats: de standplaats die door het college aan de vergunninghouder op de markt ter beschikking is gesteld.

 • 5.

  Vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder.

 • 6.

  Marktmeester: de persoon die door het college is aangesteld ten behoeve van de behartiging van de dagelijkse gang van zaken op de markt.

Artikel 2: Nadere regels.

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 3: Inrichting van de markt en branche-indeling.

Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

 • a.

  de plaats, de dag en de tijd waarop de markt wordt gehouden;

 • b.

  de opstelling en indeling van de markt;

 • c.

  het aantal standplaatsen;

 • d.

  de afmetingen van de standplaatsen;

 • e.

  een lijst met artikelengroepen of branches, alsmede het maximum aantal standplaatsen per branche.

Artikel 4: Standplaatsvergunning.

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen.

 • 2.

  Voor toewijzing van een standplaats op de markt komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijke persoon, die een aanvraag voor een ver gunning bij het college heeft ingediend.

 • 3.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een verleende vergunning, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist. In het Marktreglement worden daartoe nadere regels gesteld.

 • 4.

  Degene aan wie een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Artikel 5: Overschrijving standplaatsvergunning.

 • 1.

  In geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot/echtgenote, de geregistreerde partner of de levenspartner.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het bepaalde in lid 1, kan een kind of werknemer van de vergunninghouder de vergunning voor het innemen van de vaste standplaats overnemen onder voorwaarde dat betrokkene ten minste één jaar in loondienst van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in het bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving van de vergunning dient bij het college te worden ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder, of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 4.

  In geval van beëindiging van gebruik van een standplaats door een vergunninghouder zonder dat sprake is van eventuele overname van de standplaats zoals hiervoor bedoeld in lid 1 en/of 2, en een andere gegadigde, al dan niet met medeweten van de vertrekkende gebruiker van de standplaats danwel op diens voordracht, zich aandient voor inneming van de betreffende standplaats, vindt toewijzing van de betreffende standplaats plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

Artikel 6: Intrekking standplaatsvergunning.

 • 1.

  Het college trekt een standplaatsvergunning in:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij de vergunning op grond van artikel 5 wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een standplaatsvergunning intrekken:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste danwel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 4, lid 2 genoemde vereisten.

 • c.

  indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 5 is overgeschreven, reeds een vergunning heeft voor een andere standplaats op dezelfde markt.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan het college een standplaatsvergunning al dan niet voorwaardelijk intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, ingeval de vergunninghouder danwel de persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde in of krachtens deze Marktverordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet;

 • d.

  het algemeen belang van de markt schaadt.

 • 4.

  Indien een vergunninghouder binnen een periode van twee jaar voor vier marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende overtreding zijn vergunning worden ingetrokken.

Artikel 7: Incidentele toewijzing afwijkende standplaats.

In bijzondere gevallen en in het belang van een goed verloop van de markt kan aan een standplaatshouder toestemming worden verleend incidenteel een andere standplaats in te nemen.

Artikel 8: Onmiddellijke verwijdering.

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van het marktterrein te verwijderen, indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening en/of het Marktreglement Veldhoven 2020 en/of het bepaalde in de standplaatsvergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet;

 • d.

  het algemeen belang van de markt schaadt;

 • e.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie danwel de door of namens het college gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 9: Toezichthouders.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de door het college aangewezen personen.

Artikel 10: Overgangsbepalingen.

 • 1.

  Besluiten van het college die zijn genomen krachtens de Marktverordening 1987, vastgesteld bij zijn besluit van 13 oktober 1987, en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 februari 1994, en/of besluiten die zijn genomen krachtens de Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Veldhoven, vastgesteld bij zijn besluit van 7 april 2009, nr. 09.035, gelden als krachtens de Marktverordening 2020 genomen besluiten.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvrage om een standplaatsvergunning op grond van de bestaande Marktverordening 1987 is ingediend en vóór het tijdstip van deze Marktverordening 2020 nog niet definitief op de aanvrage is beslist, wordt op die aanvrage de Marktverordening 1987 toegepast.

Artikel 11: Hardheidsclausule.

 • 1.

  Het college is bevoegd om in bijzondere omstandigheden (eenmalige gebeurtenissen) af te wijken van het bepaalde in deze Verordening, indien toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  Het college beslist in alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

Artikel 12: Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze Marktverordening 2020 treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

 • 2.

  De Marktverordening 1987, vastgesteld op 13 oktober 1987 en gewijzigd op 8 februari 1994’ en de Marktverordening vastgesteld op 7 april 2009 in te trekken.

Artikel 13: Citeertitel.

Deze Marktverordening wordt aangehaald als Marktverordening Veldhoven 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 18 februari 2020.

mr. G.M.W.M. Wasser M.J.A. Delhez MSe

griffier voorzitter