Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven

Geldend van 26-09-2022 t/m 30-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 27 oktober 2020, kenmerk 4.10/2020002015, team Ruimte, Energie en Wonen, tot vaststelling van de Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven.

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2023.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 2 november 2020

Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  duurzame energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van hernieuwbare energiebronnen gebruik wordt gemaakt;

 • b.

  energiebesparing: collectieve jaarlijkse energiebesparing van tenminste:

  • 500 m3 gas en of 1.000 kWh stroom per huishouden in het geval van huishoudens of

  • 5.000 m3 gas en of 10.000 kWh stroom per bedrijf of een veelvoud daarvan per industriegebied;

 • c.

  energiecollectief/bewonersgroep: een groep van ten minste drie bewoners, georganiseerd in de vorm van een coöperatie of vereniging met als doel het uitvoeren van gemeenschappelijke duurzame energieprojecten;

 • d.

  lokaal energieproject: project waarin een energiecollectief/bewonersgroep samen met de lokale gemeenschap werkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame energie;

 • e.

  lokale maatschappelijke waarde: de impact die het project heeft op de lokale maatschappij;

 • f.

  dorps- of wijkenergietransitieplan: een plan waarin wordt beschreven welke veranderingen doorgevoerd moeten worden in een dorp of wijk om energiearm, -neutraal of -leverend te worden en wanneer;

 • g.

  businesscase: een onderbouwing van de voorgestelde investering met daarbij een analyse van de verwachte kosten en de baten;

 • h.

  systeemintegratieoplossing: een oplossing voor een energienetwerk waarbij integratie van verschillende mogelijkheden een oplossing van een instabiel energienetwerk mogelijk maakt;

 • i.

  vereniging: rechtspersoon die door een aantal mensen gezamenlijk wordt opgericht om een bepaald doel te dienen;

 • j.

  warmtenet: een netwerk van leidingen (onder de grond), waardoor een warm medium (meestal water) stroomt dat wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten op het gebied van besparing en duurzame energie en deze collectieven helpen tot uitvoering te komen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het oprichten van een energiecollectief/bewonersgroep en voor het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van een lokaal energieproject.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een, al dan niet in oprichting zijnde, energiecollectief of bewonersgroep uit de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regeling digitaal worden ingediend, met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de in het formulier genoemde bijlagen.

Artikel 6 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het lokaal energieproject mag nog niet gestart zijn;

 • b.

  het lokaal energieproject wordt uitgevoerd in Drenthe;

 • c.

  het lokaal energieproject levert een positieve bijdrage aan de realisatie van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking en de activiteiten zijn gericht op het creëren van lokale maatschappelijke waarde;

 • d.

  het lokaal energieproject heeft tot doel bij te dragen aan de versterking van de leefbaarheid in de omgeving;

 • e.

  het lokaal energieproject is realistisch en (financieel) haalbaar;

 • f.

  de aanvrager(s) hebben een actieve rol bij het lokaal energieproject. Deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in het projectplan;

 • g.

  de activiteiten zijn niet bedoeld om winst te maken anders dan hetgeen noodzakelijk is voor de vorming van een buffer om de continuïteit van het collectief op langere termijn te kunnen waarborgen.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 1.

  Kosten die gemaakt worden voor het oprichten van een coöperatie of vereniging zoals:

  • a.

   notariskosten;

  • b.

   kosten van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten;

  • c.

   kosten van ledenwervingsactiviteiten zoals het ontwikkelen van promotiemateriaal en website.

 • 2.

  Kosten die gemaakt worden voor de voorbereiding van energieprojecten zoals:

  • a.

   de kosten van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het opstellen van een businesscase voor een project;

  • b.

   de kosten van het opstellen van een dorps- of wijkenergietransitieplan met uitvoeringsplanning;

  • c.

   de kosten van het opstellen van een systeemintegratieoplossing op wijk of dorpsniveau.

 • 3.

  Proceskosten die gemaakt worden voor de uitvoering van een energieproject in collectief beheer en gebruik zoals:

  • a.

   de realisatie van een zon-pv installatie met meer dan 100 panelen waarmee tenminste 25.000 kWh/jaar opgewekt kan worden;

  • b.

   de realisatie van een advies-, begeleidings- en uitvoeringstraject voor 50 of meer deelnemende huishoudens met daarbij een aanbod voor de gezamenlijke inkoop van maatregelen met een minimale besparing zoals omschreven onder artikel 1 sub b van deze regeling;

  • c.

   de realisatie van kleinschalige windmolen(s) waarmee tenminste 25.000 kWh/ jaar opgewekt kan worden;

  • d.

   de realisatie van een lokaal warmtenet;

  • e.

   de realisatie van een duurzaam mobiliteitsproject.

 • 4.

  De kosten genoemd onder lid 1 van dit artikel komen per collectief slechts eenmaal voor een provinciale subsidie in aanmerking.

 • 5.

  De kosten genoemd onder lid 2 van dit artikel komen per project slechts eenmaal in aanmerking voor een provinciale subsidie.

 • 6.

  Indien een project grensoverschrijdend is, wordt alleen subsidie verstrekt voor kosten gemaakt in het Drentse deel.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  het uurloon van leden van het energie-initiatief of de deelnemers van het energieproject;

 • b.

  exploitatiekosten met uitzondering van voorlichting- en verwervingskosten.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie voor de kosten opgenomen in artikel 7, lid 1 bedraagt maximaal € 5.000,--.

 • 2.

  De subsidie voor de kosten opgenomen in artikel 7, lid 2 bedraagt maximaal € 7.500,--.

 • 3.

  De subsidie voor de kosten opgenomen in artikel 7, lid 3 bedraagt maximaal € 10.000,-- en mag niet meer bedragen dan 75% van het totale financieringsbudget.

Artikel 10 Verdeelsystematiek

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt daarbij als datum van binnenkomst.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • a.

  Bij subsidieverstrekking voor kosten zoals opgenomen in artikel 7, lid 1 dient oprichting binnen 1 jaar na subsidieverlening te hebben plaatsgevonden;

 • b.

  Bij subsidieverstrekking voor kosten zoals opgenomen in artikel 7 lid 3 dient de uitvoering van het project te worden gestart binnen 1 jaar na subsidieverlening;

 • c.

  Van de termijnen genoemd onder a en b kan worden afgeweken na schriftelijke toestemming van de subsidieverstrekker.

Artikel 12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt indien, volgens de Europeesrechtelijke regels omtrent staatssteun, de steun geoorloofd kan worden verleend.

Artikel 13 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond gedurende de looptijd van deze regeling vast op € 600.000,--.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt van rechtswege op 31 december 2023.

Toelichting Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven

Lokale energiecollectieven geven een positieve impuls aan lokale leefbaarheid, sociale cohesie, economie en werkgelegenheid en kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Deze collectieven dragen bij aan lokaal draagvlak voor duurzame energieopwekking, en leiden tot bewustwording en zuinig gebruik van energie.

In de oprichtingsfase hebben collectieven geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen. De vrijwilligers hebben de behoefte aan professionele ondersteuning teneinde de projecten daadwerkelijk te laten slagen. Kortom om collectieven te laten uitgroeien tot organisaties met een professionele aanpak zijn middelen nodig om een aantal eerste stappen te kunnen nemen. Deze subsidieregeling voorziet daarin.

Met de uitvoering van deze subsidieregel willen wij bijdragen aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie en deze collectieven helpen tot uitvoering te komen.

Lokale initiatieven met vragen over bijvoorbeeld het oprichten van een energiecoöperatie of het opwekken en besparen van energie kunnen terecht bij de Energiewerkplaats Drenthe.

De Energiewerkplaats Drenthe is een samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drentse KEI (Koepel Energie-Initiatieven), Buurkracht, SEN (Samen Energie Neutraal) en de Hanzehogeschool Groningen (Onderzoeksgroep Energie en Gedrag van het kenniscentrum Energie).

Het doel van de samenwerking tussen deze partijen in de Energiewerkplaats Drenthe is lokale energie-initiatieven nog beter te stimuleren en te versterken bij het realiseren van hun ambities en projecten. Er wordt gekeken welke expertise nodig is voor deze vraag, die dan wordt opgepakt door de juiste partner(s).

Info vanaf de website https://www.provincie.drenthe.nl/energieexpeditiedrenthe/diversen/energiewerkplaats/

Ondertekening