Regeling vervallen per 01-04-2022

Beleidsregel OFGV werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Geldend van 31-10-2020 t/m 31-03-2021

Intitulé

Beleidsregel OFGV werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft op 20 oktober 2020 besloten de werking van onderstaande beleidsregel te verlengen tot 1 april 2021 te hanteren in Almere.

Werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreeki.v.m. coronacrisis

Gedogen

Op grond van jurisprudentie is het niet meer mogelijk een gedoogbeschikking te nemen welke tevens appellabel is (gedoogbeschikking zelf is geen Awb-besluit).1 Toch wordt geadviseerd om i.v.m. de coronacrisis aanvragen van bedrijven om te gedogen als zodanig in behandeling te nemen en een gedoogbrief te versturen, waarbij het verzoek wordt toegekend of afgewezen.

Het gedoogverzoek wordt afgehandeld overeenkomstig de gedoogstrategie zoals vermeld in het vastgestelde beleid “regels omtrent VTH het Regionaal beleidskader Vergunningen Toezicht en Handhaving 2019-2022”. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel kan gedogen worden toegestaan onder voorwaarde(n) dat:

 • De oprichting/wijziging van de inrichting niet leidt tot onaanvaardbare milieuhinder voor derden;

 • De oprichting/wijziging van de inrichting niet leidt tot acuut gevaar voor milieu, volksgezondheid en/of openbare veiligheid;

 • De oprichting/wijziging van de inrichting niet leidt tot een dreigend gevaar voor of onomkeerbare schade aan natuur, milieu, monumenten, volksgezondheid en/of openbare veiligheid;

 • Bij oprichting/wijziging van de inrichting wordt voldaan aan BBT (Best beschikbare technieken) voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden;

 • De oprichting/wijziging van de inrichting tijdelijk van aard is;

 • De oprichting/wijziging van de inrichting een (afgeleid) gevolg van het coronavirus is;

 • Indien het coronavirus geen reden meer vormt om te gedogen, het bedrijf weer overeenkomstig “legale” situatie in werking dient te zijn en/of de tijdelijke inrichting wordt opgeheven;

 • Voor de tijdelijke wijziging een tijdelijke Wabo-omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

In de brief tot gedogen worden de voorwaarden als hierboven gemotiveerd. Zaken die in ieder geval in de gedoogbrief worden vermeld (eventueel door middel van verbonden voorschriften):

 • De termijn waarbinnen een ontvankelijke aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning moet zijn aangevraagd;2

 • De termijn waarin de afwijkende bedrijfssituatie wordt toegestaan;

 • Dat één maand voor het verstrijken van de gegeven gedoogtermijn, om een verlenging van de gedoogtermijn kan worden verzocht;

 • Eventuele voorwaarden voor uitvoering van activiteiten (omvang/capaciteit van de activiteiten, tijdelijk bouwwerk, welk type machines, elektrische heftruck, capaciteit enz.);

 • Binnen welke termijn tijdelijke bouwwerken/voorzieningen moeten zijn verwijderd;

 • Dat aan de tijdelijk toegestane situatie geen rechten kunnen worden ontleend om de activiteiten permanent/voor onbepaalde uit te voeren en er geen rechten kunnen worden ontleend m.b.t. vergunbaarheid;

 • Dat er handhavend zal worden opgetreden als niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de gedoogbeschikking

 • Dat aan de tijdelijke toestemming geen rechten kunnen worden ontleend;

 • Dat gedogen niets af doet aan de verantwoordelijkheid en mogelijkheid van het Openbaar Ministerie om stafrechtelijk op te treden. Dit geldt ook voor andere overheidsorganen die bevoegd zijn om in het bepaalde geval handhavend op te treden;

 • Dat de risico’s en de aansprakelijkheid rondom het gedogen bij de inrichtinghouder/verzoeker liggen.

Hoe om te gaan bij gedoogverzoeken?

Gedogen enkelvoudig milieu

Indien een bedrijf een gedoogverzoek doet waarbij verzocht wordt om op een milieudeel te gedogen (zonder toereikende omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e en/of i Wabo) wordt door de OFGV het advies voor het milieudeel opgesteld en wordt de gemeente/Provincie op de hoogte gesteld op bestuurlijk niveau. De OFGV heeft immers geen mandaat om zelfstandig gedoogverzoeken af te handelen. De gemeente of Provincie verstuurt de brief. De strafrechtelijke partner wordt door OFGV op de hoogte gebracht.

Gedogen meervoudige aanvraag, bevoegd gezag gemeente

Indien het verzoek tevens betrekking heeft op bouwen en/of afwijken en/of waarbij de aangevraagde activiteiten gevolgen kunnen hebben voor natuur/ecologie zal de coördinatie/lead bij de gemeente komen te liggen voor zover de gemeente voor de inrichting het bevoegd gezag is. De OFGV levert dan het advies voor gedogen m.b.t. het milieudeel aan bij de gemeente. De strafrechtelijke partner wordt op de hoogte gebracht door de gemeente.

Gedogen meervoudige aanvraag, bevoegd gezag Provincie Flevoland

De OFGV neemt de lead in deze verzoeken, en stemt eerst af op bestuurlijk niveau of gedogen op elk front gewenst is (Ruimtelijke ordening, milieu, bouw en ecologie/natuur). Indien op bestuurlijk niveau eenduidigheid bestaat of de wens tot gedogen aanwezig is, zal op ambtelijk niveau het advies verder worden uitgewerkt (gedoogbrief), waarbij voor ro/bouwen advies wordt gevraagd bij de gemeente en voor ecologie/natuur advies wordt gevraagd bij de Provincie. De brief tot gedogen wordt door Provincie Flevoland verstuurd. De strafrechtelijke partner wordt door OFGV op de hoogte gebracht.

Publicatie

Indien tot gedogen wordt overgegaan, wordt dit gepubliceerd, zodat belanghebbenden kennis kunnen nemen van het gedogen en weten dat bepaalde activiteiten of handelingen al dan niet op een bepaalde locatie worden gedoogd.

Ondertekening


Noot
1

ECLI:NL:RVS:2019:86

Noot
2

Overeenkomstig het handhavingsbeleid moet de aanvraag voor de omgevingsvergunning gelijktijdig met het verzoek tot gedogen worden verstuurd. Het kan gelet op de spoed van gevallen noodzakelijk zijn alvast te anticiperen en uitstel te verlenen voor het indienen van de ontvankelijke aanvraag. Daarom wordt in dit bijzondere geval gekozen om de aanvraag voor de omgevingsvergunning als voorwaarde te verbinden bij het toewijzen van het gedoogverzoek.