Regeling vervallen per 06-02-2023

Subsidieregeling aanvullende of ondersteunende subsidie voor Vrijwilligersorganisaties bij inkomstenderving door COVID-19 gemeente Voorst

Geldend van 31-10-2020 t/m 05-02-2023

Intitulé

Subsidieregeling aanvullende of ondersteunende subsidie voor Vrijwilligersorganisaties bij inkomstenderving door COVID-19 gemeente Voorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling vast te stellen voor aanvullende of ondersteunende subsidie;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst,

besluiten vast te stellen: Subsidieregeling aanvullende of ondersteunende subsidie voor Vrijwilligersorganisaties bij inkomstenderving door COVID-19 gemeente Voorst.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening 2004 gemeente Voorst.

 • 2.

  Vrijwilligersorganisaties: in de gemeente Voorst gevestigde verenigingen en stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die in hoofdzaak worden gerund door vrijwilligers. De organisaties worden geclusterd in:

 • a.

  Dorps- of buurthuizen;

 • b.

  Vrijwilligersorganisaties jeugd: organisaties gericht op activiteiten voor Jeugd zoals bijvoorbeeld scouting en jeugd- en speeltuinverenigingen;

 • c.

  Lokale culturele voorzieningen: organisaties gericht op verbindende activiteiten zoals bijvoorbeeld zang-, toneel-, muziek- en sportverenigingen.

 • 3.

  Subsidieperiode: de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

Artikel 2. Doel

Het bieden van een (eenmalige) financiële bijdrage als ondersteuning bij inkomensderving door COVID-19.

Artikel 3. Reikwijdte regeling

Vrijwilligersorganisaties gericht op sociale, culturele, sport en dorpskerngerichte activiteiten zonder winstoogmerk.

Artikel 4. Onderverdeling vrijwilligersorganisaties

De vrijwilligersorganisaties worden als volgt onderverdeeld:

Categorie 1. Dorps- of buurthuizen zonder horeca inkomsten

Categorie 2. Dorps- of buurthuizen met horeca-inkomsten

Categorie 3. Vrijwilligersorganisaties Jeugd zonder horeca-inkomsten

Categorie 4. Vrijwilligersorganisaties Jeugd met horeca-inkomsten

Categorie 5. Lokale culturele voorzieningen zonder kantine inkomsten

Categorie 6. Lokale culturele voorzieningen met kantine inkomsten

Artikel 5. Aanvraagprocedure

 • 1.

  De ondersteunende subsidie wordt met het door het college beschikbaar gestelde formulier aangevraagd.

 • 2.

  De in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen of bewijsstukken worden bijgevoegd.

 • 3.

  Het ingevulde formulier met bijlagen is, in afwijking van de ASV, uiterlijk 1 december 2020 ontvangen door de gemeente.

 • 4.

  Te laat ingediende aanvragen worden alleen in behandeling genomen als en voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 6 Voorwaarden

 • 1.

  De vrijwilligersorganisatie is gevestigd in de gemeente Voorst.

 • 2.

  De subsidieaanvraag ziet toe op inkomstenderving over de periode 1 maart 2020 tot en 30 september 2020.

 • 3.

  De referteperiode voor het berekenen van de inkomstenderving is 1 maart 2019 tot en met 30 september 2019.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode 1 maart tot en met 30 september 2020 is voor de in artikel 3 genoemde categorieën vastgesteld op € 153.000.

Artikel 8. Maximale hoogte en verdeelregels subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal voor:

Categorie 1

Dorps- of buurthuizen zonder horeca inkomsten

€ 2000

Categorie 2

Dorps- of buurthuizen met horeca-inkomsten

€ 4000

Categorie 3

Vrijwilligersorganisaties Jeugd zonder horeca-inkomsten

€ 1000

Categorie 4

Vrijwilligersorganisaties Jeugd met horeca-inkomsten

€ 2000

Categorie 5

Lokale culturele voorzieningen zonder kantine inkomsten

€ 3000

Categorie 6

Lokale culturele voorzieningen met kantine inkomsten

€ 6000

 • 2.

  Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt de subsidie naar evenredigheid lager vastgesteld per categorie.

Artikel 9. Voordeel uit kwijtscheldingen of landelijke compensaties

 • 1.

  Voor zover de vereniging huurlasten, belastingen of andere vaste lasten zijn kwijtgescholden worden deze bedragen als inkomsten aangemerkt.

 • 2.

  Compensatie op grond van en landelijke of provinciale regeling wordt eveneens als inkomsten aangemerkt.

 • 3.

  Een eventueel onbenut recht op een landelijke of provinciale compensatieregeling kan eveneens als inkomsten worden aangemerkt.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van de ASV:

 • beslist het college binnen 6 weken na 1 december 2020 op de aanvraag

 • kan het college de subsidie gelijk vaststellen

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn verlengen met 4 weken.

Artikel 11. Mogelijkheid controle

Het college kan achteraf de bij aanvraag gegeven informatie steekproefsgewijs controleren.

Artikel 12. Citeertitel

De subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling aanvullende of ondersteunende subsidie voor Vrijwilligersorganisaties bij inkomstenderving door COVID-19 gemeente Voorst.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 27 oktober 2020.

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.A. Wolbers-Cents, secretaris