Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Zundert.

Geldend van 31-10-2020 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Zundert.

Het College van de gemeente Zundert overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Zundert;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Zundert;

Besluit:

I. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening – papier 2014 wordt ingetrokken. Het document is onderdeel geworden van onderliggend schrijven;

II. Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Zundert.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  Verordening: Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Zundert;

 • b.

  Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een afvalzak (blauwe-zakken / huishoudelijk restafval en PMD-zakken / heroes-zakken), of minicontainer, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Renewi Overheidsdiensten B.V. (statutair gevestigd Maarssen, hoofvestiging Ridderkerk).

2. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

a. Renewi Nederland Zuid te Eindhoven voor de inzameling van huishoudelijk restafval, GFT en PMD-zakken;

b. Gemeente Breda voor de inzameling van oud papier en karton en verpakkingsglas (glasbollen);

c. Reshare/Leger des heils gevestigd te Oosterhout (Noord Brabant) voor de inzameling van textiel;

d. Gemeente Zundert voor de inzameling van afvalstromen op de milieustraat, met inachtneming van het Acceptatiereglement Milieustraat;

e. Voor de afvoer van op de milieustraat aangeboden afvalstromen:

- Vet, metalen en kca - gemeente Breda

- Asbest en asbesthoudend afval - Saver N.V te Roosendaal

- Autobanden – Renewi te Maarsen

- Bruikbaar huisraad - Saver N.V. te Roosendaal

- Puin, gips en gasbeton, dakleer en dakgrind - Verhoeven B.V. te Breda

- Hout a/b/c - Verhoeven B.V. te Breda

- Harde plastics, eps, vloerbedekking en tapijten en vlakglas - Saver N.V. te Roosendaal

- Matrassen - Retour Matrassen Alphen aan den Rijn

- Grond en zand - Saver N.V. te Roosendaal

- Papier en karton - Saver N.V. te Roosendaal

- Container en transport voor grof huishoudelijk afval en kunststof verpakkingen – Renewi te

Maarsen

- Snoeihout - v Iersel Biezen Mortel

- Wit en Bruin - Saver / Wecycly

- Gasflessen – Avro Tech Waalwijk

- Luiers – Saver N.V. te Roosendaal

f. Verhoeven B.V. te Breda voor de inzameling van huishoudelijk afvalstoffen ter plaatse van park Wernhoutsburg

g. Charitatieve instellingen mogen textiel aan huis inzamelen, na verkregen vergunning van het college van Burgemeester en Wethouders.

h. Andere inzamelaars, die niet met name zijn genoemd, na verkregen toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders. Zij dienen hiervoor een inzamelplan in.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

Inwoners gemeente Zundert (excl. park Wernhoutsburg):

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn hieronder nader uitgewerkt en sluiten aan op artikel 7, tweede lid, van de verordening. Het betreft:

Aan of nabij elk perceel:

- groente-, fruit- en tuinafval (als GFT of GF en T);

- tuinafval 4 x per jaar op afroep gebundeld (maximaal 1 m³)

- papier en karton;

- plastic, blik en drankkartonnen (PBD / PMD);

- huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere

deelstromen;

- klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de site van milieucentraal (2x maal per jaar

op standplaatsen per kerkdorp);

- bruikbare huisraad / wit en bruingoed op afroep door Stichting De Kringloper te Roosendaal.

In brengvoorzieningen of brenglocaties:

- glas;

- textiel en schoenen: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en

gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of

verflappen;

- lege batterijen / defecte lampen.

Milieustraat:

- bouw- en sloopafval (puin e.d.);

- sloophout

- geïmpregneerd hout;

- snoeihout (takken, struiken, blad en gras);

- asbest en asbesthoudend afval;

- grof huishoudelijk afval;

- bruikbaar meubilair;

- gasflessen;

- metalen;

- tempex;

- elektrische of elektronische apparatuur;

- autobanden: banden van een personenauto of motor;

- dakleer: bitumen- en teerhoudende dakbedekkingen met of zonder aanhangend grind;

- frituurvet of- olie: vet of olie voor het bakken van frites en snacks;

- klein chemisch afval;

- papier en karton;

- plastic, blik en drankkartonnen (PBD / PMD);

- verpakkingsglas;

- luiers

- textiel;

- gips: gipsplaten en voorwerpen gemaakt van gips.

- grond/ zand van particulieren (zonder bij mengingen);

- harde kunststoffen: materialen van kunststof zoals tuinmeubilair, kasten en speelgoed;

- matrassen;

- tapijt en vloerbedekking: geweven vloerbedekking, ondertapijten, kleden en vloermatten;

- vlakglas.

Bewoners park Wernhoutsburg:

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn hieronder nader uitgewerkt en sluiten aan op artikel 7, tweede lid, van de verordening. Het betreft:

Aan of nabij elk perceel:

- verpakkingsplastic en drankkartonnen (PMD-zakken).

Inzamelpunt bij hoofdingang park:

- Blik/metalen;

- Papier / karton;

- Huishoudelijk restafval (incl. GF-afval);

- Grof huishoudelijk afval (incl. elektrische of elektronische apparatuur);

- Verpakkingsglas.

Inzamelpunt bij calamiteitentoegang Kalmthoutsebaan:

Tuinafval (en geen GF-afval).

De volgende huishoudelijke afvalstoffen worden op park Wernhoutsburg niet ingezameld, maar kunnen op één of meerdere locaties binnen de gemeente Zundert worden afgegeven:

- textiel;

- lege batterijen / defecte lampen;

Milieustraat:

De volgende huishoudelijke afvalstoffen worden op park Wernhoutsburg niet ingezameld en kunnen ook niet op de milieustraat van de gemeente Zundert worden afgegeven, dit omdat de bewoners / VEP geen gebruik mogen maken van de gemeentelijke milieustraat.

- bouw- en sloopafval;

- hout;

- asbest en asbesthoudend afval;

- klein chemisch afval (KCA).

De ontdoener dient zelf een inzameldienst / inzamelaar te arrangeren.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  Voor restafval van huishoudens: Blauwe-zakken die te koop zijn bij de in bijlage 1 genoemde adressen.

 • b.

  Voor gft-afval van huishoudens: een van gemeentewege verstrekte groene minicontainer van 180 liter met op het deksel de opdruk ‘gft’.

 • c.

  Voor papier van huishoudens: zie uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening – papier – 2014 toegevoegd als bijlage 2;

 • d.

  Voor kunststof verpakkingsmateriaal, drankenkartons en conservenblik (PMD-afval): inzameling aan huis via doorzichtige plastic zakken (heroes-zakken / PMD-zakken) die af te halen zijn bij de in bijlage 1 genoemde adressen;

 • e.

  Voor gft-afval, restafval, papier en PMD-afval van huishoudens: binnen het gebied aangeduid op de plattegrond van de gemeente Zundert in bijlage 3 een verzamelplaats voor inzamelmiddelen aan te wijzen, deze locaties zijn eveneens als zodanig in de openbare ruimte aangeduid;

 • f.

  Voor glas aanwezige glascontainers (zie bijlage 4 voor locaties);

 • g.

  Voor textiel aanwezige textielcontainers (zie bijlage 4 voor locaties);

 • h.

  Voor alle overige in Artikel 3 genoemde afvalstoffen van huishoudens de van gemeentewege aangewezen milieustraat aan de De Ambachten 20, 4881 XZ in Zundert.

NB. De gemeente Zundert verzorgt binnen de gehele gemeente het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Echter zijn er locaties binnen de gemeente Zundert (bijv. appartementencomplex), waar vanwege beperkte ruimte voor het plaatsen van een groene container en/of blauwe afvalzak ondergrondse- of bovengrondse containers aanwezig zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Momenteel loopt er een onderzoek om de locaties waar huishoudelijk afval door middel van ondergrondse- of bovengrondse containers wordt ingezameld in beeld te brengen. Zolang dit onderzoek loopt worden de inzamelaars vrijgesteld van de verplichting zoals beschreven in de Afvalstoffenverordening 2020, artikel 3 en 4.

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de verordening worden de personen, die woonachtig zijn op park Wernhoutsburg vrijgesteld van de gescheiden inzameling, zoals deze geldt voor inwoners van de gemeente Zundert, beschreven in artikel 3. Op park Wernhoutsburgis het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als volgt geregeld:

- De Vereniging van Eigenaren Wernhoutsburg (VEP) is door het college aangewezen om toe te zien dat de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen ordelijk (gescheiden) verloopt.

- Tweemaal per week wordt op park Wernhoutsburg de huishoudelijke afvalstoffen van de bewoners ingenomen door de VEP bij het afvalverzamelpunt op het park;

- De gebruikers van de percelen op park Wernhoutsburg zijn verplicht gebruik te maken van het afvalverzamelpunt op het park;

- Voor gebruikers van percelen op park Wernhoutsburg zijn de blauwe-zakken en de container voor GFT niet verplicht of mogelijk;

- Voor gebruikers van percelen op park Wernhoutsburg zijn de heroes-zakken / PMD zakken voor het inzamelen van verpakkingsplastic en drankkartons wel verplicht;

- Op het park wordt de volgende afvalstromen separaat ingezameld:

o Blik/metalen;

o Papier / karton;

o Tuinafval;

o Huishoudelijk restafval (incl. GF-afval);

o Grof huishoudelijk afval (incl. elektrische of elektronische apparatuur);

o Verpakkingsglas.

- De volgende huishoudelijke afvalstoffen worden opgehaald door de inzameldienst, welke is aangesteld door de gemeente. De betreffende huishoudelijke afvalstoffen worden op een centrale plek langs de openbare weg geplaatst op de dag dat deze worden ingezameld.

o Verpakkingsplastic en drankkartonnen (PMD-zakken);

- De volgende huishoudelijke afvalstoffen worden op park Wernhoutsburg niet ingezameld, maar kunnen op één of meerdere locaties binnen de gemeente Zundert worden afgegeven:

o Textiel;

o Lege batterijen / defecte lampen;

o Luiers en incontinentiemateriaal.

- De volgende huishoudelijke afvalstoffen worden op park Wernhoutsburg niet ingezameld en kunnen ook niet op de milieustraat van de gemeente Zundert worden afgegeven, dit omdat de bewoners / VEP geen gebruik mogen maken van de gemeentelijke milieustraat.

o Bouw- en sloopafval;

o Hout;

o Asbest en asbesthoudend afval;

o Klein chemisch afval (KCA).

De ontdoener dient zelf een inzameldienst / inzamelaar te arrangeren.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 • a.

  het door de gemeente verstrekte inzamelmiddel is perceelsgebonden en is slechts overdraagbaar aan de opvolgende gebruiker van het perceel;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor deze zijn verstrekt;

 • c.

  de gemeente is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een sticker met daarop gegevens betreffende de afvalstroom waarvoor de container is bedoeld, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. De GFT- containers zijn genummerd waarmee deze gegevens kunnen worden uitgelezen;

 • d.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • e.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • f.

  bij beschadiging of vermissing van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen is gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied;

 • g.

  bij beschadiging, defect of vermissing van een inzamelmiddel dient bij de inzameldienst, genoemd in Artikel 2, tweede lid onder a, reparatie van het inzamelmiddel dan wel een vervangend inzamelmiddel te worden aangevraagd;

 • h.

  indien vermissing of beschadiging van het inzamelmiddel te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de gebruiker, wordt voor vervanging het daarvoor vastgestelde tarief in rekening gebracht;

 • i.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de inzameldienst en worden bij normale slijtage voor rekening van de inzameldienst, genoemd in Artikel 2, tweede lid onder a, technisch onderhouden;

 • j.

  bij verhuizing moeten de inzamelmiddelen compleet, onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende perceel worden achtergelaten;

 • k.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente berust bij de inzameldienst, genoemd in Artikel 2, tweede lid, onder a;

 • l.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de in Artikel 2 onder a genoemde inzameldienst te wenden indien het inzamelmiddel en of uitleesnummer op het inzamelmiddel kapot of onleesbaar is. Dit geldt ook indien bij een verhuizing naar een ander perceel een kapot of geen inzamelmiddel wordt aangetroffen;

 • m.

  het uiterlijk van de inzamelmiddelen mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of beplakken;

 • n.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken en op te stellen dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • o.

  de verstrekte inzamelmiddelen mogen alleen met water worden gereinigd.

2. Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg dan wel op een inzamel- of clusterplaats (zie daarvoor bijlage 3), zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  in het belang van een doelmatige inzameling van afvalstoffen kan door of namens het college worden bepaald dat, op daarbij nader te noemen locaties, het inzamelmiddel al dan niet tijdelijk op een andere plaats dient te worden aangeboden;

 • c.

  kunststof verpakkingsmateriaal, drankenkartons en conservenblik dienen te worden aangeboden in een zogenaamde ‘plastic PMD-zak’, deze is verkrijgbaar bij locaties die zijn genoemd in bijlage 1.

 • d.

  inzamelmiddelen dienen volledig gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik volledig worden gesloten, dit ter voorkoming van zwerfvuil;

 • e.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken. Het is tevens verboden om afvalstoffen naast, op of onder de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen aan te (laten) bieden;

 • f.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval moet geschieden in een gesloten blauwe-zak, deze is verkrijgbaar bij locaties die zijn genoemd in bijlage 1 (de kosten voor het verkrijgen van deze zakken wordt jaarlijks bekendgemaakt in de afvalwijzer en op de gemeentelijke website);

 • g.

  het inzamelmiddel mag bij het aanbieden op een inzameldag geen defecten of gebreken vertonen waardoor het niet naar behoren kan functioneren;

 • h.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • i.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden container mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

 • j.

  verpakkingsglas dient licht gereinigd, zonder kurken en kunststof doppen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde glascontainers; Metalen deksels kunnen wel mee aangeboden worden;

 • k.

  textiel dient droog en in gesloten zakken met een inhoud van maximaal 40 liter en schoeisel aan elkaar gebonden te worden aangeboden in de textielcontainers;

 • l.

  de inzamelplaats van de gemeente Zundert is de milieustraat aan de De Ambachten 20, 4881 XZ in Zundert, deze wordt aangewezen als inzamelplaats waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 5 van de verordening kunnen worden achter gelaten;

 • m.

  bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat Zundert zijn de acceptatievoorwaarden van toepassing en de jaarlijkse verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht. Voor bepaalde afvalstromen geldt een tarief. Jaarlijks worden in de afvalwijzer en op de gemeentelijke website de tarieven voor dat jaar gepubliceerd. De acceptatievoorwaarden voor het aanbieden van afvalstoffen zijn opgenomen in het Acceptatiereglement Milieustraat (zie bijlage 5);

 • n.

  de aanbieder van afvalstoffen moet zich op de milieustraat kunnen legitimeren en wordt alleen toegelaten met een door de gemeente Zundert verstrekte milieupas;

 • o.

  een aanbieder kan maximaal 35 m² asbesthoudend afval verpakt in special daarvoor bedoeld plastic asbestzakken aanbieden op de milieustraat. Op vertoon van een formulier welke uitgereikt wordt op het gemeentekantoor te Zundert, worden de plastic asbestzakken verstrekt op de milieustraat. De plastic asbestzakken zijn niet kosteloos;

 • p.

  voor een bezoek aan de Milieustraat heeft u een milieupas nodig Er wordt onderscheid gemaakt tussen betaalde en gratis afvalstromen (zie gemeentelijke website - Uitleg Milieustraat en milieupas). Betaalde afvalstromen kunt u 6 keer gratis brengen. Komt u vaker, dan zijn hier kosten aan verbonden (zie gemeentelijke website). Op de Milieustraat kunt u alleen maar pinnen.

3. Op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening kunnen de afvalstoffen genoemd in artikel 3 gescheiden en conform het Acceptatiereglement Milieustraat worden aangeboden op de milieustraat:

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • a.

  Inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de voor het betreffende perceel vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de afvalwijzer uiterlijk om 7:30 uur. Jaarlijks worden de inzameldagen in de afvalwijzer gepubliceerd;

 • b.

  Op bij sub a van dit artikel bedoelde percelen mogen de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen niet worden aangeboden vóór 17:00 uur de avond voor de vastgestelde inzameldag;

 • c.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk om 22:00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd;

 • d.

  Bewoners die gebruik maken van gemeenschappelijke inzamelvoorzieningen staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/ of andere overlast naar omwonenden wordt veroorzaakt. In verband met geluidhinder dienen glasbakken alleen tussen 7:00 uur en 20.00 uur worden gebruikt;

 • e.

  De openingstijden van de milieustraat worden jaarlijks gepubliceerd in de afvalwijzer en op de gemeentelijke website.

2. De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekendgemaakt via de jaarlijkse afvalwijzer, dan wel via de website van gemeente Zundert.

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de opgestelde inzamelmiddelen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen welke bekend worden gemaakt in het huis-aan-huisblad en/ of de gemeentelijke website of kennisgeving aan alle betrokken percelen.

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de aangewezen inzameldienst van de gemeente is geen sprake van binnen de gemeente Zundert.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, tweede lid, van de verordening de volgende regels:

 • 1. Het bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 7.30 en 20.00 uur;

 • 2. De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 3. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het vastgestelde besluit inzake “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening – papier 2014 van de gemeente Zundert” wordt ingetrokken zodra de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit is bekendgemaakt. Het document is onderdeel geworden van onderliggend schrijven;

 • 2.

  Dit uitvoeringsbesluit, behorende bij de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Zundert, treedt in werking zodra deze is bekendgemaakt.

Artikel 13 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Zundert”.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders gemeente Zundert d.d. 1 september 2020.

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue

Bijlagen:

Bijlage 1: (Verkoop)adressen blauwe-zakken / restafval en heroes-zakken/ PMD-zakken (gratis)

Bijlage 2: Uitvoeringsbesluit afvalstoffen verordening – papier 2014

Bijlage 3 Verzamelplaats voor inzamelmiddelen

Bijlage 4: Locatie waar glas- en textielcontainers staan

Bijlage 5: Acceptatiereglement milieustraat

Bijlage 1:(Verkoop)adressen blauwe-zakken / restafval en heroes-zakken/ PMD-zakken (gratis)

(Verkoop)adressen blauwe-zakken / restafval

Achtmaal

Supermarkt Van Bedaf, Past. de Bakkerstraat 15

Rijsbergen

Boerenbond, St. Bavostraat 104

Plus Van Eekelen, St. Bavostraat 50

Wernhout

Gemeenschapshuis Wierenbos, Diepstraat 12

Zundert

CL.T.V. Zundert e.o., Molenstraat 155

Van Goghhuis / VVV Zundert, Markt 27

Boerenbond, Achtmaalseweg 16

Hubo, Meirseweg 21

Albert Heijn Zundert, Molenstraat 58

Uitgiftepunten heroes-zakken / PMD-zakken (gratis)

Achtmaal

Supermarkt Van Bedaf, Past. de Bakkerstraat 15

Rijsbergen

Boerenbond, St. Bavostraat 104

Plus Van Eekelen, St. Bavostraat 50

Wernhout

Gemeenschapshuis Wierenbos, Diepstraat 12

Zundert

CL.T.V. Zundert e.o., Molenstraat 155

Van Goghhuis / VVV Zundert, Markt 27

Boerenbond, Achtmaalseweg 16

Hubo, Meirseweg 21

Albert Heijn Zundert, Molenstraat 58

Klein Zundert

Bakkerij Douenburg, Klein Zundertseweg 17

Bijlage 2:Uitvoeringsbesluit afvalstoffen verordening – papier 2014

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening papier 2014 gemeente Zundert

Algemene gegevens

Programma/ Paragraaf 4. Beheer openbare

ruimte

Portefeuillehouder Weth. P.G.H.N. Utens

Product Reiniging Openbaar Ja

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in artikel 10, 11, 13 en 14 van de afvalstoffenverordening Zundert 2010.

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is

nadere regels te stellen omtrent wijze waarop de afvalstof papier kan worden overgedragen of ter inzameling

aangeboden aan de inzameldienst, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Zundert.

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening papier gemeente Zundert 2014

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a. verordening: Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Zundert;

b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld

een kartonnen doos, gebundeld met milieuvriendelijk touw, ten behoeve van één huishouden.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instantie

Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel

gevestigd te Eindhoven.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijving van categorie huishoudelijke afvalstof wordt op grond van artikel 3, tweede lid, van de

verordening vastgesteld:

Papier : huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties. Onder

papier wordt bijvoorbeeld verstaan: kranten, reclamefolders, printjes, fax, kopieer, schrijf-en tekenpapier,

enveloppe, cadeaupapier, eierendozen, papieren zakken, kartonnen dozen of kartonnen

verpakkingsmaterialen zonder plastic onderdelen.

Artikel 4. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en

wijze waarop huishoudelijke afvalstof papier moet worden aangeboden:

a. het papier dient gebundeld met een milieuvriendelijk touwtje te worden aangeboden of in kartonnen

dozen die goed gesloten zijn;

b. de aangeboden pakketten mogen niet groter zijn dan 50 cm x 50 cm x 50 cm;

c. het gewicht van de hoeveelheid afvalstof papier dat ter inzameling wordt aangeboden mag niet zwaarder

zijn dan 15 kilogram per inzamelmoment;

d. de maximale hoeveelheid papier mag niet meer dan 0,5 m3 per perceel per aanbieding bedragen;

e. het ter inzameling aanbieden van de huishoudelijke afvalstof papier dient ordelijk te geschieden door

plaatsing van het gebundeld papier op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken

van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat

het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar

of schade wordt voorkomen en waarbij de aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden

opgevolgd;

f. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling zijn

achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder te worden verwijderd van de inzamelplaats.

Artikel 5 Dagen en tijden voor het inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regel op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

De afvalstof papier moet worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals weergegeven in op de

afvalkalender.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 7. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening papier 2014 van de

gemeente Zundert.

Aldus besloten in de vergadering van 25-11-2014

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff

Bijlage 3:Verzamelplaats voor inzamelmiddelen

Bijlage 4:Locatie waar glas- en textielcontainers staan

Locaties glascontainers gemeente Zundert:

Zundert

Ambachten 20 (Milieustraat)

Beukenlaan (P-terrein naast Albert Heijn)

Beukenlaan (P-terrein achter Dirk v/d Broek)

Oranjeplein Burg. Manderslaan 53

Molenstraat (P-terrein vóór Dirk v/d Broek)

Prinsenstraat (P-terrein) Poteindplein

Rijsbergen

Kennedyplein

Margrietstraat

Bremakker

Gommersstraat 83

St. Bavostraat 50 (P-terrein)

Klein Zundert

Jan Koekenplein

Wernhout

Antoon Jurriënsplein (aan Wernhoutseweg)

Achtmaal

Pastoor de Bakkerstraat

Locaties textielcontainers gemeente Zundert:

Zundert

Ambachten 20 (Milieustraat)

Beukenlaan (P-terrein naast Albert Heijn)

Beukenlaan (P-terrein achter Dirk v/d Broek)

Oranjeplein

Molenstraat (P-terrein vóór Dirk v/d Broek)

Prinsenstraat (P-terrein)

Rijsbergen

Kennedyplein

Bremakker

Gommersstraat 83

St. Bavostraat 22 (Action)

Klein Zundert

Jan Koekenplein

Wernhout

Antoon Jurriënsplein (aan Wernhoutseweg)

Achtmaal

Pastoor de Bakkerstraat

Bijlage 5: Acceptatiereglement milieustraat

Acceptatiereglement milieustraat

Zaaknummer: Z19-007659

Documentnummer: ZD19055988

Datum: 23 januari 2020

- 1 -

Algemeen

Dit acceptatiereglement geldt voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat van gemeente Zundert.

De aanbieder van afvalstoffen moet een milieupas van gemeente Zundert overleggen. Het totale volume van de aangeboden afvalstoffen mag per bezoek

niet meer dan 2 m2 bedragen.

De milieustraat accepteert uitsluitend afvalstoffen:

• van huishoudelijke oorsprong en afkomstig van huishoudens in de gemeente Zundert,

• die opgenomen zijn in de tot dit reglement behorende acceptatielijst,

• die voldoen aan de nadere omschrijving en acceptatiecriteria van de acceptatielijst,

• die gesorteerd aangeboden worden en niet vervuild zijn met andere afvalstoffen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder van de milieustraat of de hiertoe bevoegde medewerker over acceptatie van de

aangeboden afvalstoffen.

Acceptatielijst