Reglement Burgerlijke Stand Zundert 2020

Geldend van 30-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand Zundert 2020

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert; Gelet op het bepaalde in artikelen 1:16, 1:16a en 1:16c Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994:

Overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden;

Besluit vast te stellen het Reglement Burgerlijke Stand Zundert 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 Burgerlijk Wetboek (BW);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Bbs);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar in dienst van de gemeente Zundert of een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college van burgemeester en wethouders (artikel 1:16 lid 2 Burgerlijke Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zundert of van een andere gemeente;

 • e.

  gemeentehuis: alle gebouwen en de daaraan verbonden omsloten ruimte (buiten)die bij besluit van het college van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 • f.

  rechtsfeit: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

Artikel 2. Aanwijzing Ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bij het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is in gemeentedienst.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie als burgemeester of wethouder van de gemeente Zundert vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 • 4. Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de totstandkoming van één enkel rechtsfeit worden aangewezen: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn aangewezen en beëdigd door de rechtbank. Er wordt verzocht een recente verklaring te overleggen waaruit vorenstaande blijkt.

 • 5. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moeten alle wettige huwelijken voltrekken. Als gevolg daarvan kan het college alleen ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die ook bereid zijn huwelijken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht te sluiten.

 • 6. De aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van lid 4 van dit artikel gebeurt nadat het bruidspaar of de partners hebben aangegeven betrokken persoon als buitengewoon ambtenaar te wensen. Het schriftelijk of elektronisch verzoek hiervoor gebeurt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, uiterlijk zes weken vóór de totstandkoming van het rechtsfeit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de aanvraag moeten afschriften van de aanwijzing en beëdiging worden overgelegd.

 • 7. Na de aanwijzing als bedoeld in de leden 1, 2, 3, van dit artikel, moet op basis van artikel 1:16 lid 4 BW, beëdiging plaatsvinden bij de rechtbank. Pas na beëdiging kan de (b)abs een rechtsfeit voltrekken.

 • 8. Het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand bedraagt tenminste twee;

 • 9. Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW.

Artikel 3. Bezoldiging

Op de bezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand is de “Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zundert 2020” van toepassing.

Artikel 4 Locatie

 • 1. Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis (artikel 1 Bbs).

 • 2. Het college wijst ten behoeve van de totstandkoming van een rechtsfeit gemeentehuizen aan met een daarvoor permanente bestemming.

 • 3. Andere locaties binnen de gemeente kunnen ten behoeve van de totstandkoming van één enkel rechtsfeit worden aangewezen als gemeentehuis.

 • 4. Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor eenmalig gebruik gebeurt pas nadat de direct betrokkenen hebben gekozen voor de totstandkoming van een rechtsfeit in een locatie binnen de gemeentegrenzen.

 • 5. Het schriftelijk of digitale verzoek tot vastlegging van het rechtsfeit evenals de aanwijzing, gebeurt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie.

 • 6. Het verzoek moet uiterlijk zes weken vóór de totstandkoming van het rechtsfeit bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn ingediend.

 • 7. De termijn van zes weken zoals genoemd in art 4 lid 6 kan, indien daar gewichtige redenen voor zijn, met inachtneming van de wet, worden verkort. De beslissing daarover ligt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 5. Leiding

De programmacoördinator Service is belast met de leiding en draagt zorg voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

1. De burgerlijke stand is, voor zover de hierna te noemen dagen niet algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet zijn, voor het publiek geopend:

 • a.

  voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties evenals omzettingen van een partnerschap in een huwelijk voor zover de plechtigheid plaatsvindt in het gemeentehuis(Raadhuis) Markt 1 te Zundert: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur;

 • b.

  voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties evenals omzettingen van een partnerschap in een huwelijk, met uitzondering van gemeentehuis Markt 1 in Zundert: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 00:00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 00:00 uur;

 • c.

  voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandagochtend en donderdagochtend om 09.30 uur onder de volgende voorwaarde:

  • de huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties worden voltrokken door een ambtenaar burgerlijke stand werkzaam bij het team Burgerzaken, zonder gebruik van de toga;

  • geen ceremonie of toespraken maar het voorlezen en tekenen van de akte; de duur van het huwelijk te beperken tot maximaal 15 minuten;

  • geen ondersteuning van de bode en geen inzet buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • gratis huwelijken worden niet gesloten op locaties buiten het gemeentehuis aan de Markt 1 te Zundert.

 • d.

  voor overige werkzaamheden tijdens de uren waarop de dienstverlening Burgerzaken voor publiek geopend is.

2. De burgerlijke stand, met uitzondering van de locatie Markt 1 in Zundert, zal op een schriftelijk gemotiveerd verzoek van belanghebbenden, door het college van burgemeester en wethouders, voor een huwelijksvoltrekking, een registratie van een partnerschap en de omzetting van een partnerschap in een huwelijk, op andere tijdstippen worden geopend dan genoemd in artikel 6, lid 1 sub b, mits de bedrijfsvoering dit toelaat.

3. De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, door de coördinator worden geopend op andere tijdstippen dan genoemd in artikel 6, lid 1, sub d, evenals op zaterdag, zondag en een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de burgerlijke stand.

4. Op de dagen die krachtens een besluit van burgemeester en wethouders als roostervrije dagen zijn aangewezen of op zaterdag- indien de voorafgaande vrijdag of de volgende maandag een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag is- kan de burgerlijke stand op, door de coördinator te bepalen uren worden geopend, na voorafgaande kennisgeving.

5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven dagen en uren.

Artikel 7. Vergoeding buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1. De vergoeding aan (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand in de zin van artikel 2 lid 1 en lid 2 van dit reglement, vindt plaats op basis van een arbeidsrechtelijke overeenkomst.

 • 2. Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, in de zin van artikel 2 lid 3, 4, van dit reglement hebben geen recht op bezoldiging van de gemeente Zundert.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand Zundert 2020.

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 3. Het reglement voor de Burgerlijke Stand gemeente Zundert 2011 houdende bepalingen ten aanzien van de burgerlijke stand vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 13-10-2020

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue