Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over mandaatverlening en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake ontheffing verlening in het kader van het Definitieve Verkeersbesluit Milieuzone Amsterdam 2020 (Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontheffingen Milieuzone Amsterdam 2020)

Geldend van 03-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over mandaatverlening en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake ontheffing verlening in het kader van het Definitieve Verkeersbesluit Milieuzone Amsterdam 2020 (Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontheffingen Milieuzone Amsterdam 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam

Gelet op

 • Artikel 86d, zesde lid, onder b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • Artikel 149 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 62 en 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • Het Definitief verkeersbesluit Milieuzone Amsterdam 2020, zoals dat is vastgesteld bij besluit van 14 april 2020, gepubliceerd op 17 juni 2020, Staatscourant 2020, nr. 32736;

 • Artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 25 augustus 2020, kenmerk MD202072INSTHH;

 • Artikel 10:6 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en het Ontheffingenbeleid milieuzone Amsterdam 2020 dat is vastgesteld bij besluit van 14 april 2020, gepubliceerd op 17 juni 2020 in het Gemeenteblad 2020, nr. 153165;

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Verkeersbesluit: Definitief verkeersbesluit Milieuzone Amsterdam 2020 van het college van B&W van de gemeente Amsterdam, zoals vastgesteld op 14 april 2020, Staatscourant 2020, 32736.

 • 2.

  Ontheffingenbeleid: het Ontheffingenbeleid milieuzone Amsterdam 2020 van het college van B&W van de gemeente Amsterdam, zoals vastgesteld bij besluit van 14 april 2020, gepubliceerd op 17 juni 2020 in het Gemeenteblad 2020, nr. 153165.

 • 2.

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2

 • 1. De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen ten aanzien van de bij het Verkeersbesluit ingestelde milieuzone, voor zover passend binnen artikel 10 van het Ontheffingenbeleid, en uitsluitend voor zover het daarbij specifiek gaat om

  • kermis- en circusvrachtauto’s,

  • trekkers met 4 of meer assen,

  • verhuisauto’s en

  • vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer

  wordt gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • 2. De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden.

Artikel 3

De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontheffingen Milieuzone Amsterdam 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 september 2020.

De burgemeester,

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting

Bij besluit van 29 oktober 2019 is onder meer het RVV per 1 januari 2020 gewijzigd (Besluit van 29 oktober 2019 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement in verband met de harmonisatie van milieuzones, Staatsblad 2019, 398, 11 november 2019).

De toegang tot milieuzones is daarmee wettelijk geregeld in het RVV. Amsterdam past de nieuwe regels uit het RVV per november 2020 toe: dan treedt het Verkeersbesluit Milieuzone Amsterdam 2020 in werking.

Uit artikel 86d, zesde lid, onder b van het RVV, volgt dat het bevoegd gezag in ieder geval ontheffing verleent van deze milieuzone voor de volgende 4 categorieën voertuigen, tot het moment dat deze 13 jaar oud zijn, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating:

 • kermis- en circusvrachtauto’s,

 • trekkers met 4 of meer assen,

 • verhuisauto’s en

 • vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer,

In het ontheffingenbeleid Milieuzone Amsterdam 2020 is in artikel 10 bepaald dat ten behoeve van deze voertuigen onder deze voorwaarden ontheffing wordt verleend.

Uit het RVV volgt dat het RVO de ontheffing verlening voor deze 4 categorieën voertuigen in mandaat namens het bevoegd gezag verleent. In dit Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontheffingen Milieuzone Amsterdam 2020 verleent het college van B&W dat specifieke mandaat aan de directeur van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.