Uitvoeringsbesluit honden ex artikel 2:57 Algemene plaatselijke verordening

Geldend van 29-10-2020 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit honden ex artikel 2:57 Algemene plaatselijke verordening

Het college van de gemeente Papendrecht;

gelet op de artikelen 2.57 en 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening (APV);

overwegende dat;

artikel 2:57 van de APV een aantal bepalingen bevat waarmee de regulering van het laten loslopen van honden wordt beoogd;

artikel 2:57, eerste lid, onder a van de APV bepaalt dat het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;

artikel 2:57, tweede lid, van de APV stelt dat het in het eerste lid onder sub a bepaalde niet van toepassing is ten aanzien van die plaatsen, die daartoe door het college zijn aangewezen;

artikel 2:58 van de APV een aantal bepalingen bevat waarmee de regulering van de verontreiniging door honden wordt beoogd;

artikel 2:58, tweede lid, van de APV stelt dat het in het eerste lid onder sub a bepaalde niet van toepassing is ten aanzien van die plaatsen, die daartoe door het college zijn aangewezen;

dat de gemeenteraad op 24 september 2009 het gemeentelijke hondenpoepbeleid heeft vastgesteld en het in verband daarmee wenselijk is in dit kader een nieuw besluit te nemen;

dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 de Algemene plaatselijke verordening heeft vastgesteld en het in verband daarmee wenselijk is in dit kader een nieuw besluit te nemen;

besluit vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit honden ex artikel 2.57 Algemene plaatselijke verordening

Artikel 1

Vast te stellen de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, waarop aangegeven is op welke locaties het in de gemeente Papendrecht verboden is honden te laten verblijven of te laten lopen, al dan niet aangelijnd en al dan niet met een verplichting voor de houder van de hond om de uitwerpselen te verwijderen.

Artikel 2

Bij de locaties, aangegeven op de kaart, waar het verboden voor honden is dan wel waar honden los mogen lopen zonder opruimverplichting, wordt dit duidelijk gemaakt door het plaatsen van borden met de tekst ‘geen honden’ dan wel de tekst ‘uitrenplek’.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 4

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Uitvoeringsbesluit honden van 19 juni 2018 ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit honden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2020,

de secretaris (wnd.) de burgemeester

P. Naeije A.J. Moerkerke