Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het aanwijzen vangebieden waar bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning

Geldend van 24-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 18-07-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het aanwijzen vangebieden waar bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

Gelet op artikel 3.a.2 van de Parkeerverordening

besluit vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit Stationsomgeving en historische binnenstad:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

  • 1. De stationsomgeving (gebied rondom CS Leiden) en de historische binnenstad (gebied binnen de Singels) zoals weergegeven in bijlage A van dit besluit worden aangewezen als gebieden waar (toekomstige) bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag dat de beleidsregels Parkeernormen 2020 in werking treden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juli 2020,

de secretaris,

mw. P.M. van Vliet

de voorzitter,

dhr. drs. H.J.J. Lenferink

Bijlage A behorende bij het aanwijzingsbesluit Stationsomgeving en historische binnenstad

Het aan te wijzen gebied

afbeelding binnen de regeling

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. De termijn van zes weken gaat in op de dag na verzending van dit besluit. Uw bezwaarschrift dient u in bij: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC, Leiden.

Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat in ieder geval uw naam en het adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van uw bezwaar.

Ook kunt u, als er een spoedeisend belang is, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op genoemde website staan de precieze voorwaarden daarvoor. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Toelichting

Artikel 3a, lid 2 van de parkeerverordening geeft het college de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waarbinnen (toekomstige) bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Als uitwerking van dit artikel wijst het college de stationsomgeving (gebied rondom CS Leiden) en de historische binnenstad (gebied binnen de Singels) aan als gebieden waar (toekomstige) bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Bij de woningbouwprojecten die in dit gebied gerealiseerd worden, wordt voldaan aan de (maximale) parkeereis. In de stationsomgeving geldt een zogenaamde 0-norm. Dit houdt in dat er – behoudens bij kantoren – geen parkeerplaatsen worden aangelegd voor bewoners en bezoekers. In de binnenstad geldt een maximale parkeereis. Een ontwikkelaar mag aan deze parkeereis voldoen, maar kan er ook voor kiezen om minder of geen parkeerplaatsen aan te leggen. Het is niet wenselijk dat in beide gebieden bewoners- en bezoekersvergunningen worden uitgegeven aan (toekomstige) bewoners waarmee in de openbare ruimte geparkeerd kan worden. Er worden immers geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd voor deze nieuwbouwontwikkelingen of functiewijzingen van gebouwen. Het uitgeven van parkeervergunningen zou dan ook leiden tot een onacceptabele verhoging van de parkeerdruk.