Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent delegatie en mandaat (Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020)

Geldend van 27-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent delegatie en mandaat (Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020)

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van GGD IJsselland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

gelet op:

 • -

  hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Gemeentewet;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland voor het laatst gewijzigd vastgesteld op 19 maart 2020

overwegende dat:

 • -

  de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking is getreden

besluiten:

 • -

  het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020 als volgt vast te stellen

HOOFDSTUK 1 DELEGATIE

Artikel 1 Gedelegeerde bevoegdheden

Het algemeen bestuur delegeert aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden, opgenomen in overzicht 1, onder de in artikel 2 vermelde algemene beleidsregels.

Artikel 2 Algemene beleidsregels

De uitoefening van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden:

 • a.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

 • b.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde programmabegroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • c.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van GGD IJsselland.

Artikel 3 Voorwaarde

Als het algemeen bestuur daarom verzoekt, rapporteert het dagelijks bestuur over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden.

HOOFDSTUK 2 MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Artikel 4 Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • 1. Het dagelijks bestuur verleent mandaat, volmacht respectievelijk machtiging aan de directeur publieke gezondheid voor de in overzicht 2 genoemde bevoegdheden om besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, daarmee verbonden rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten.

 • 2. De voorzitter verleent mandaat, volmacht respectievelijk machtiging aan de directeur publieke gezondheid voor de in overzicht 3 genoemde bevoegdheden om besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, daarmee verbonden rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten.

 • 3. Het mandaat, de volmacht respectievelijk de machtiging omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van documenten die ter uitvoering daarvan worden opgesteld.

 • 4. Documenten die ter uitvoering van een mandaat worden opgesteld, worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur van GGD IJsselland’ respectievelijk ‘namens de voorzitter van GGD IJsselland’, gevolgd door ‘drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid’.

 • 5. Documenten die ter uitvoering van een volmacht worden opgesteld, worden ondertekend met ‘GGD IJsselland’ gevolgd door ‘namens de voorzitter’, aangevuld met ‘namens deze’, gevolgd door ‘drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid’.

Artikel 5 Algemene beleidsregels, beperkingen en voorwaarden

De uitoefening van het mandaat, de volmacht respectievelijk de machtiging, bedoeld in artikel 4:

 • a.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

 • b.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde programmabegroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • c.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van GGD IJsselland.

Artikel 6 Vervanging

 • 1. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur publieke gezondheid gaat het mandaat, de volmacht respectievelijk de machtiging over op de eerste plaatsvervangend directeur publieke gezondheid.

 • 2. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur publieke gezondheid en de eerste plaatsvervangend directeur publieke gezondheid gaat het mandaat, de volmacht respectievelijk de machtiging over op de tweede plaatsvervangend directeur publieke gezondheid.

Artikel 7 Informatieplicht

Als het dagelijks bestuur of de voorzitter daarom verzoekt, rapporteert de directeur publieke gezondheid over de uitoefening van de bevoegdheden die op basis van mandaat, volmacht respectievelijk machtiging worden uitgeoefend.

Artikel 8 Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging

 • 1. Verlening van ondermandaat, ondervolmacht respectievelijk ondermachtiging door de directeur publieke gezondheid is toegestaan voor de in de overzichten 2 en 3 genoemde bevoegdheden waarbij dit staat aangegeven.

 • 2. De directeur publieke gezondheid legt de verleende ondermandaten, ondervolmachten en ondermachtigingen schriftelijk vast en toetst deze ten minste één keer in de vier jaar.

 • 3. Documenten die ter uitvoering van een ondermandaat worden opgesteld, worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur van GGD IJsselland’ respectievelijk ‘namens de voorzitter van GGD IJsselland’, gevolgd door de naam en de functie van de ondergemandateerde.

 • 4. Documenten die ter uitvoering van een ondervolmacht worden opgesteld, worden ondertekend met ‘GGD IJsselland’ gevolgd door ‘namens de voorzitter’, aangevuld met ‘namens deze’, gevolgd door de naam en de functie van de ondergevolmachtigde.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Intrekken oude regeling

Het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 1 april 2020 en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020’.

Ondertekening

Aldus besloten op 19 maart 2020.

Het algemeen bestuur,

M.W.J. van Willigen, voorzitter

A.M. van den Berg, secretaris

Het dagelijks bestuur,

M.W.J. van Willigen, voorzitter

A.M. van den Berg, secretaris

De voorzitter,

M.W.J. van Willigen

Bijlage 1 OVERZICHT 1: BEVOEGDHEDEN DIE HET ALGEMEEN BESTUUR DELEGEERT AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

vaststellen van tarieven, anders dan rechten, voor concrete dienstverlening

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

aangaan van verplichtingen met financiële consequenties

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; vastgestelde programmabegroting)

besluiten over klachten gericht aan GGD IJsselland en het algemeen bestuur

(Algemene wet bestuursrecht; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Bedrijfsvoering

(Informatie)

besluiten over Wob-verzoeken gericht aan GGD IJsselland en het algemeen bestuur

(Wet openbaarheid van bestuur)

besluiten over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht

(Wet openbaarmaking van bestuur)

Bijlage 2: OVERZICHT 2: VERLENING MANDAAT, VOLMACHT RESPECTIEVELIJK MACHTIGING DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR AAN DE DIIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Specifieke beleidsregels / beperkingen / voorwaarden

Gezondheid

het aanwijzen van een gemeentelijk lijkschouwer als be-doeld in de Wet op de lijkbezorging voor de deelnemende gemeenten

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

 

aangaan van verplichtingen met financiële consequenties

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voort-vloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

 • -

  bij diensten en leveringen lager zijn dan € 214.000 (EU-drempel);

 • -

  bij werken lager zijn dan € 1.000.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing..

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

De volmacht geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

 • -

  bij diensten en leveringen lager zijn dan € 214.000 (EU-drempel);

 • -

  bij werken lager zijn dan € 1.000.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

Ondervolmacht is toegestaan aan de strategisch managers, de programmamanager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

besluiten namens GGD IJsselland, het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur rechtsgedingen, bezwaarproce-dures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten tenzij:

 • 1.

  het algemeen bestuur, voor zover dat het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

 • 2.

  het dagelijks bestuur voor zover dat het dagelijks bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt voor:

 • 1.

  het verrichten van voorbereidende handelingen;

 • 2.

  het voeren van verweer tijdens een zitting.

Ondermandaat en ondermachtiging is toegestaan aan:

 • 1.

  medewerkers van GGD IJsselland en van de teams HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland;

 • 2.

  externe deskundigen.

besluiten tot alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt in spoedeisende gevallen.

besluiten over klachten gericht aan GGD IJsselland, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur

(Algemene wet bestuursrecht en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Het mandaat geldt voor de bevoegdheden die in de Klachtenregeling GGD IJsselland 2017 aan het dagelijks bestuur zijn toegekend. Het mandaat is door het dagelijks bestuur op 15 december 2016 verleend en op 1 januari 2017 van kracht geworden.

besluiten tot verdaging van de beslistermijn van bezwaar-schriften

(Algemene wet bestuursrecht)

Het mandaat geldt voor bezwaarschriften die op grond van de Algemene wet bestuursrecht in behandeling zijn bij de bezwaarschriftencommissie van GGD IJsselland. Een verzoek tot verdaging wordt ingediend door de voorzitter van een kamer van de bezwaarschriftencommissie.

besluiten om aangifte te doen bij de politie (in het kader van Veilige publieke taak) bij agressie tegen medewerkers van GGD IJsselland

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland.

Bedrijfsvoering

(Informatie)

Het optreden als verwerkingsverantwoordelijke

(Algemene verordening gegevensbescherming en Uit-voeringswet Algemene verordening gegevensbescher-ming)

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland.

 

het als verantwoordelijke melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(Algemene verordening gegevensbescherming en Uit-voeringswet Algemene verordening gegevensbescher-ming)

Melding van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens dient te geschieden volgens de procesbeschrijving ‘Melden van datalekken’.

besluiten over Wob-verzoeken gericht aan GGD IJssel-land, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur

(Wet openbaarheid van bestuur)

besluiten over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht

(Wet openbaarmaking van bestuur)

Ondermandaat is toegestaan voor het nemen van een besluit over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht aan de verantwoordelijk strategisch manager en de teammanager van team Toezicht Wmo. De beslissing over een bezwaar tegen een besluit neemt het dagelijks bestuur zelf.

Bedrijfsvoering

(HRM)

indienstneming, schorsing en beëindiging van dienst-verbanden, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 41 en verder van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland en voor zover het algemeen bestuur zich de betreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

De volmacht betreft indienstneming op functies binnen de formatie volgens de vastgestelde programmabegroting, schorsing en beëindiging van een dienstver-band.

uitvoeren rechtspositie medewerkers

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

De volmacht betreft het uitvoeren van de bevoegdheden op grond van het arbeidsrecht, de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en het Personeelshandboek GGD IJsselland, met uitzondering van indienstneming, schorsing en beëindiging van dienstverbanden. Niet onder de volmacht valt de uitoefening van de betreffende bevoegdheden ten aanzien van de directeur publieke gezondheid. Ondervolmacht is toegestaan aan de strategisch managers en de teammanagers van GGD IJsselland voor medewerkers die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Bijlage 3: OVERZICHT 3: VERLENING MANDAAT, VOLMACHT RESPECTIEVELIJK MACHTIGING DOOR DE VOORZITTER AAN DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Specifieke beleidsregels / beperkingen / voorwaarden

Overige taken

(Bestuur)

houden van toezicht op uitvoeren besluiten AB en DB

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

Het mandaat betreft:

 • -

  onderzoek naar de wijze van uitvoering van besluiten;

 • -

  rapportage aan de voorzitter.

coördineren bestuursprocessen

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

Het mandaat betreft:

 • -

  planning van bestuursprocessen;

 • -

  bewaking dat onderwerpen de juiste bestuursprocessen doorlopen.

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

vertegenwoordigen GGD in en buiten rechte

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

De volmacht betreft de bevoegdheden die zijn opgenomen in overzicht 2. Ondervolmacht en ondermachtiging is toegestaan aan:

 • 1.

  medewerkers van GGD IJsselland en van de teams HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland;

 • 2.

  externe deskundigen.

ondertekenen stukken anders dan AB en DB-stukken

(Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland)

De volmacht betreft:

 • -

  uitnodigingen voor bestuurlijke vergaderingen;

 • -

  documenten ter uitvoering van besluiten van het AB en DB.

Documenten die ondertekend worden in het kader van de bevoegdheden die zijn opgenomen in overzicht 2, vallen niet onder deze volmacht.

Betekenis van de gebruikte begrippen:

 • -

  mandaat = bevoegdheid besluiten te nemen en te ondertekenen;

 • -

  volmacht = bevoegdheid privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • -

  machtiging = bevoegdheid overige handelingen te verrichten.

KORTE TOELICHTING DELEGATIE- EN MANDAATBESLUIT

Delegatie en mandaat

Een omschrijving van de begrippen delegatie en mandaat is te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij delegatie is sprake van overdracht van een bevoegdheid. Een bestuursorgaan draagt een bestaande bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aan een ander. Deze ander oefent deze bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid uit. Delegatie aan ondergeschikten is niet mogelijk. Delegatie past niet in een hiërarchische verhouding!

Bij mandaat vindt geen overdracht van een bevoegdheid plaats maar wordt de bevoegdheid om besluiten te nemen namens een bestuursorgaan uitgeoefend. Het bestuursorgaan dat het mandaat verleent, blijft verantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar voor de genomen besluiten. Het bestuursorgaan kan als mandaatverlener toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Mandaat past in een hiërarchische verhouding.

De afdeling 10.1.1 van de Awb die gaat over mandaat is van toepassing op de verlening van mandaat, op verlening van volmacht en op machtiging door een bestuursorgaan aan een persoon die werkzaam is onder zijn verantwoordelijkheid. Zie de schakelbepaling, artikel 10:12 Awb. Bij volmacht of machtiging van een externe persoon geldt de regeling over volmacht uit Boek 3 Titel 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Het doel van het besluit

Doel van het delegatie- en mandaatbesluit is duidelijkheid over de uitoefening van bevoegdheden binnen GGD IJsselland. Slagvaardig werken door bepaalde verantwoordelijkheden en uitvoerings-taken zo dicht mogelijk bij de plek te leggen waar de resultaten bereikt moeten worden. Bedoeling is dat hierdoor een goede organisatie en stroomlijning van de werkzaamheden ontstaat.

Het bereiken van het doel

 • 1.

  GGD IJsselland moet zijn wettelijke taken uitvoeren. GGD IJsselland beschikt hiervoor over bevoegdheden. Belangrijke voorbeelden van wetten waarin bevoegdheden zijn opgenomen zijn: de Wet publieke gezondheid, de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Burgerlijk Wetboek.

 • 2.

  Deze wetten kennen bevoegdheden toe aan het bestuur van GGD IJsselland. Het wordt in veel gevallen aan het algemeen bestuur overgelaten om de uitoefening van de bevoegdheden nader in te vullen.

 • 3.

  De eerste stap bij de invulling is, dat het algemeen bestuur, om doelmatig te kunnen werken, bepaalde bevoegdheden overdraagt (delegatie) aan het dagelijks bestuur. Hierdoor kan het algemeen bestuur zich concentreren op financiële en juridische kaders, op hoofdlijnen van beleid en op toetsing.

 • 4.

  De tweede stap is, dat het dagelijks bestuur de uitvoering van bepaalde taken opdraagt aan de directeur publieke gezondheid (mandaat, volmacht respectievelijk machtiging). Die opdrachten gelden voor uitvoerende taken binnen vastgestelde kaders.

 • 5.

  De derde stap bij de invulling is, dat de voorzitter de uitvoering van bepaalde taken opdraagt aan de directeur publieke gezondheid (mandaat, volmacht respectievelijk machtiging). Die opdrachten gelden voor uitvoerende taken binnen vastgestelde kaders.

 • 6.

  De hoofdlijnen van het besluit zijn weergegeven in het volgende overzicht:

Wie

Wat

Waar

algemeen bestuur

Vaststelling financiële en juridische kaders, hoofdlijnen van beleid en toetsing

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

dagelijks bestuur

Bevoegdheden van dagelijks bestuur binnen de vastgestelde kaders

Artikelen 1-3; overzicht 1

directeur publieke gezondheid

 • -

  Zelfstandige uitvoering binnen de vastgestelde kaders van bepaalde taken dagelijks bestuur

 • -

  Ondertekening documenten die ter uitvoering van mandaat, volmacht respectievelijk machtiging worden opgesteld

Artikelen 4-8; overzicht 2

directeur publieke gezondheid

 • -

  Zelfstandige uitvoering binnen de vastgestelde kaders van bepaalde taken voorzitter

 • -

  Ondertekening die ter uitviering van onder-mandaat, ondervolmacht respectievelijk onder-machtiging worden opgesteld

Artikelen 4-8; overzicht 3

De positie van de directeur publieke gezondheid

In alle gevallen wordt er in het delegatie- en mandaatbesluit mandaat, volmacht respectievelijk machtiging verleend aan de directeur publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van GGD IJsselland en is belast met het integraal management, de producten en output van de organisatie en het relatiebeheer. De directeur publieke gezondheid is hierop aanspreekbaar door het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

De directeur publieke gezondheid heeft de leiding over de GHOR: de geneeskundige hulpverlenings-organisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulp-verlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening.

Voor de GHOR-taken is de directeur publieke gezondheid gedetacheerd naar Veiligheidsregio IJsselland en is verantwoording schuldig aan het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. De directeur publieke gezondheid vult deze rol in met in achtneming van de regelingen, instructies en mandaten van Veiligheidsregio IJsselland.

Bekendmaking

Het delegatie- en mandaatbesluit kan ook gevolgen voor burgers hebben. Zij kunnen geconfronteerd worden met bijvoorbeeld besluiten die genomen zijn door een ander dan het oorspronkelijk bevoeg-de bestuursorgaan of namens een bestuursorgaan. Daarom is er een verplichting om het besluit bekend te maken.