Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent de leefbaarheid in wijken en dorpen (Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen Tiel 2020)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent de leefbaarheid in wijken en dorpen (Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen Tiel 2020)

De raad van de gemeente Tiel;

overwegende dat het gemeente de Leefbaarheid en vergroening in wijken en dorpen wil bevorderen door het verstrekken van eenmalige activiteiten- en kalenderjaarsubsidies en het beschikbaar stellen van een vergroenings- en duurzaamheidssubsidie voor initiatieven en activiteiten van inwoners die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening Tiel 2020;

b e s l u i t:

vast te stellen de Deelverordening Leefbaarheid en vergroening in Wijken en Dorpen Tiel 2020:

Artikel 1. Definities

 • 1. Alle begrippen die worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Subsidieverordening gemeente Tiel 2020.

 • 2. In deze verordening bedoelen we met:

  • a.

   Wijken en dorpen:

   • de indeling in wijken en dorpen in de gemeente Tiel zoals die in het team Leefbaarheid Wijken en dorpen wordt gebruikt, te weten:

    • °

     Tiel Noord

    • °

     Tiel West

    • °

     Tiel Oost

    • °

     Tiel Centrum

    • °

     Passewaaij

    • °

     Wadenoijen

    • °

     Kapel Avezaath, en

    • °

     Zennewijnen;

  • b.

   Eenmalige activiteitensubsidies:

   • subsidie die eenmalig wordt betaald aan inwoners of organisaties, ook wel bekend als wijkbudget.

  • c.

   Kalenderjaarsubsidies:

   • subsidie die jaarlijks wordt betaald aan een wijkvereniging of bestuur van een wijkcentrum;

  • d.

   De wijkorganisatie:

   • is een organisatie in een wijk van Tiel van en voor inwoners,

   • is herkenbaar en bekend in de gemeente Tiel en zet zich in voor inwoners in de wijk of de buurt,

   • heeft een bestuur dat in principe bestaat uit mensen uit de wijk;

  • e.

   Het wijkcentrum:

   • Is een gebouw dat open staat voor alle mensen en organisaties in de wijk;

   • is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking;

   • heeft een bestuur dat in principe bestaat uit mensen uit de wijk;

  • f.

   Vrijwilligersorganisatie / vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid:

   • Een vrijwilligersorganisatie of een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bestaat uit twee of meer personen die een idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken;

  • g.

   Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

   • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • h.

   Energie coöperatie:

   • Bij de KvK geregistreerde coöperatie met als doel het bevorderen van duurzame energie opwekking;

  • i.

   Vergroenen :

   • het verwijderen van bestrating en vervangen door een stuk grond met planten en of bomen;

  • j.

   Verduurzamen:

   • een bijdrage leveren aan het vergroten van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Tiel of door de bewustwording van klimaatverandering te vergroten en het nemen van duurzame maatregelen te bevorderen;

Artikel 2. Reikwijdte

Deze subsidieverordening is alleen van toepassing op subsidies die door burgemeester en wethouders worden verstrekt voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelstelling

De doelstelling van deze verordening is het vergroten van de leefbaarheid en de vergroening in wijken en dorpen.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1. Eenmalige activiteitensubsidie (wijkbudget) kan worden verleend:

  • a.

   ter ondersteuning van initiatieven of voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid en of het welbevinden van inwoners in de wijken of dorpen;

 • 2. Kalenderjaarsubsidie kan worden verleend aan (wijk)organisaties die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan:

  • a.

   het zelforganiserend vermogen van inwoners

  • b.

   het bevorderen van sociale cohesie in de wijk of in de stad

 • 3. Vergroenings- en duurzaamheidsssubsidie wordt uitsluitend verleend voor activiteiten die bijdragen aan minstens één van de volgende thema’s:

  • a.

   het verduurzamen van de gemeente Tiel

  • b.

   het vergroenen van de gemeente Tiel

  • c.

   bijdragen aan biodiversiteit van de gemeente Tiel

  • d.

   bijdragen aan het behouden van bijen en vlinders

  • e.

   bijdragen aan bewustwording van klimaatverandering en energietransitie

  • f.

   bijdragen aan informatie over collectieve duurzame energie opwekking

  Vergroeningsactiviteiten moeten worden uitgevoerd in de openbare ruimte van de gemeente Tiel. De grondeigenaar moet toestemming geven voor de vergroening en kan eventuele aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot toegankelijkheid.

Artikel 5. Doelgroep

 • 1. Voor de eenmalige activiteitensubsidie komen vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen EN natuurlijke personen in aanmerking.

 • 2. Voor de kalenderjaarsubsidie komen (wijk)organisaties in aanmerking.

 • 3. Voor de vergroenings- en duurzaamheidssubsidie komen natuurlijke personen, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en energie- coöperaties in aanmerking.

Artikel 6. Kosten van een activiteit die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 4.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komen maatregelen om woningen en gebouwen te verduurzamen d.m.v. bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de eenmalige activiteitensubsidie ter ondersteuning van initiatieven of voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid en of het welbevinden van inwoners in de wijken of dorpen bedraagt maximaal het jaarlijks beschikbare wijkbudget per wijk.

  • a.

   Het budget voor Tiel Centrum bedraagt € 12.000,00

   De budgetten voor de wijken Tiel Noord, Tiel West, Tiel Oost, Passewaaij, bedragen € 10.000 per jaar.

   De budgetten voor de dorpen Wadenoijen, Kapel Avezaath bedragen € 8000,00 per jaar. Het budget voor Zennewijnen bedraagt € 5000,00 per jaar.

  • b.

   Als in een subsidiejaar niet het volledige bedrag wordt uitgegeven wordt het resterende bedrag gereserveerd in het betreffende wijkbudget tot een maximum van € 30.000,-.

 • 2. De hoogte van de kalenderjaarsubsidie bedraagt maximaal € 1.000 per jaar per (wijk)organisatie.

 • 3. De subsidie voor vergroening en duurzaamheid bedraagt maximaal € 2.500 per aanvraag.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Wijze van verdeling van eenmalige activiteitensubsidies:

  • a.

   Er vindt een gesprek plaats met initiatiefnemers over de aanvraag. In het gesprek wordt het onderstaande waarderingssysteem uitgelegd:

   Burgemeester en wethouder waarderen een eenmalige activiteiten subsidieaanvraag (wijkbudget) op basis van de volgende punten:

   • de mate van eigen inzet van inwoners bij de activiteit

   • draagvlak onder bewoners bij de activiteit

   • de mate waarin de aanvraag rekening houdt met het belang van de hele wijk.

   • de mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk

   • het beleid van de gemeente Tiel

    Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het budget kan de aanvraag worden aangehouden tot 15 oktober van het betreffende jaar als meer dan 40% van het jaarlijks toe te kennen wijkbudget in een keer wordt aangevraagd.

 • 2. De verdeling van kalenderjaarsubsidies:

  • a.

   Indien het subsidieplafond wordt bereikt, vindt verstrekking van subsidie plaats in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

  • b.

   Bij de rangschikking van de aanvragen kennen burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

   • 0 tot 1 punten: de eerste aanvrager;

   • 0 tot 4 punten: de mate van eigen inzet van inwoners bij de activiteit;

   • 0 tot 4 punten: draagvlak onder bewoners voor de activiteit;

   • 0 tot 4 punten: de hoogte van de aanvraag houdt rekening met het belang van de hele wijk;

   • 0 tot 2 punten: het beleid van de gemeente Tiel.

 • 3. De verdeling van vergroening- en duurzaamheidssubsidie:

  • a.

   Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

  • b.

   Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

  • c.

   Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een eenmalige activiteitensubsidie kan, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de ASV Tiel 2020, worden ingediend van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

 • 2. Op aanvragen voor een kalenderjaarsubsidie is artikel 7, eerste lid ASV 2020 van toepassing.

 • 3. Op aanvragen voor een subsidie voor vergroening en verduurzaming is artikel 7, derde lid ASV 2020 van toepassing.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van één of meer artikelen of artikelleden van deze deelverordening afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die, wegens bijzondere omstandigheden, onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2021

 • 2. Deze deelverordening wordt aangehaald als: Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen Tiel 2020

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 oktober 2020

De griffier,

L. de Lange

de voorzitter,

ir. J. Beenakker

Toelichting op de Subsidieregeling Leefbaarheid Wijken en Dorpen

Algemeen

De Algemene subsidieverordening (hierna: ASV) geeft algemene regels over het subsidieproces. De subsidieverordening beschrijft per soort subsidie onder andere:

 • voor wie de subsidie is;

 • voor welke activiteiten de subsidie is;

 • welke kosten in aanmerking komen voor subsidie

 • Hoe we de subsidie verdelen;

Onderwerp van deze subsidieverordening

Deze subsidieverordening gaat over subsidie voor drie verschillende onderwerpen die toch met elkaar samen hangen. Deze samenhang bestaat uit de kleinschaligheid van de initiatieven, het gaat vooral om initiatieven van inwoners of vrijwilligersorganisaties en het gaat om het verbeteren van de leefomgeving van inwoners.

 • 1.

  De leefbaarheidssubsidie is bedoeld voor inwoners van Tiel die een idee hebben om hun wijk of buurt leefbaarder te maken. We maken daarbij een onderscheid tussen incidentele subsidies, dus een bedrag dat eenmalig betaald wordt, of structurele subsidies. Dat zijn subsidies die jaarlijks betaald worden.

  Het geld wordt betaald voor activiteiten van inwoners die de leefbaarheid in de stad verbeteren.

  Voorbeelden hiervan zijn verbeteren van veiligheid in de buurt, of voor mooiere parken of plantsoenen, maar ook een activiteit die zorgt voor betere contacten tussen mensen in de buurt. Het kan dus om allerlei ideeën gaan.

 • 2.

  Subsidie voor wijkorganisaties.

 • 3.

  Subsidie voor de ‘Tielse Uitdaging’.

 • 4.

  Subsidie voor kleinschalige vergroenings- en duurzaamheidsinitiatieven.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel leggen we enkele begrippen uit. Bijvoorbeeld wat wij bedoelen met wijken en dorpen.

Artikel 2

In artikel 2 staat dat u alleen voor bepaalde zaken subsidie kunt aanvragen.

Artikel 3

In dit artikel wordt de doelstelling omschreven.

Artikel 4

In dit artikel staat voor wat voor soort activiteiten u subsidie kunt aanvragen.

Eerste lid

In deze deelverordening wordt onderscheid tussen eenmalige activiteiten en kalenderjaar subsidies gemaakt.

Het wijkbudget valt onder een eenmalige subsidie. Het is een subsidie voor initiatieven of activiteiten van inwoners die helpen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. De gemeente Tiel werkt al lange tijd met het wijkbudget. Bij toekennen van het wijkbudget wordt gekeken of de initiatieven of activiteiten draagvlak hebben in de wijk of het dorp. Dit kan blijken uit de bereidheid van initiatiefnemers om zelf een bijdrage te leveren en of door ondersteuning van een wijkorganisatie, een bewonersgroep of omdat het helpt bij de uitvoering van de plannen van de gemeente Tiel voor de stad. Ook wordt rekening gehouden met de hoogte van het bedrag dat wordt aangevraagd en wat de impact zal zijn voor de wijk. Als er een hoog bedrag wordt aangevraagd, zal de hele wijk of dorp er van moeten profiteren.

Tweede lid

Een kalenderjaar subsidie is bedoeld voor een (wijk)organisatie die activiteiten of initiatieven organiseert om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.

Derde lid

Hier wordt omschreven voor wat voor activiteiten of initiatieven u een vergroenings- of duurzaamheidssubsidie kunt aanvragen.

Artikel 5

In dit artikel staat wie de subsidie mag aanvragen.

Artikel 6

In dit artikel staat omschreven voor welke kosten subsidie kan worden aangevraagd

Artikel 7

In dit artikel staat hoe hoog het bedrag voor elke subsidie is.

Artikel 8

In dit artikel kunt u lezen hoe de subsidies verdeelt wordt tussen verschillende aanvragers.

Artikel 9

In dit artikel staat voor welke datum u een aanvraag moet doen. Dit verschilt per subsidie.

De eenmalige activiteiten subsidie kan het hele jaar door aangevraagd worden, de kalenderjaar subsidie moet u elk jaar voor 1 oktober aanvragen.

Algemeen

In een Algemene subsidieverordening (hierna: ASV) wordt de hoofdstructuur van het subsidieproces neergelegd. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in subsidieregelingen vastgelegd. De bevoegdheid tot het vaststellen hiervan wordt in artikel 3 van de ASV gedelegeerd aan het college. In een subsidieregeling wordt in ieder geval vastgesteld welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Verder kan worden vastgesteld wat de doelgroep van de subsidie is, welke kosten in aanmerking komen, hoe het beschikbare budget wordt verdeeld over de aanvragen, enz. Ook kan op punten worden afgeweken van de hoofdregels zoals neergelegd in de ASV. Hierdoor is het mogelijk een subsidieregeling op maat te snijden. Zeker waar een subsidieregeling onder een Europees steunkader wordt gebracht verdient dit aandacht.