Verordening vertrouwenscommissie procedure benoeming burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul 2020

Geldend van 23-10-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie procedure benoeming burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul 2020

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gehoord het voorstel van de fractievoorzitters, na consultering van de raadsfracties, de dato

25 september 2020,

Gelet op de artikelen 61, 61.3,61.4, 84, 86,147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995,

Gelet op de Handreiking burgemeesters, benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid d.d. mei 2016, circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 september 2017.

B e s l u i t :

De Verordening vertrouwenscommissie procedure benoeming burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul 2020 vast te stellen.

De Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 en de herbevestigde verordening van 2017 hiermee in te trekken.

 • a.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  De commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Limburg;

 • c.

  De commissie: de vertrouwenscommissie.

 • 1.

  De vertrouwenscommissie voert daartoe gesprekken met de door de commissaris geselecteerde kandidaten.

 • 2.

  Indien de commissie gesprekken wenst te voeren met eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die hetzij zich uit eigen beweging tot de commissie hebben gewend, hetzij door de commissie worden uitgenodigd, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de commissaris.

 • 3.

  Indien de commissie besluit een door de commissaris geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, worden de commissaris en de kandidaat door haar schriftelijk, met vermelding van de redenen, van de beslissing op de hoogte gesteld.

 • 4.

  De gesprekken met en de oordeelsvorming over de sollicitanten vinden plaats in aanwezigheid van en door de raadsleden die lid zijn van de vertrouwenscommissie. De adviseurs kunnen hierbij op uitnodiging van de commissie aanwezig zijn.

 • 1.

  Nadat de vertrouwenscommissie haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten heeft bepaald, brengt zij schriftelijk en gemotiveerd verslag uit aan de raad en aan de commissaris.

 • 2.

  De commissie brengt haar in artikel 3 lid 1 bedoeld verslag uit op basis van de door de commissaris verstrekte informatie over de kandidaten en op basis van de informatie ontleend aan het gesprek met de door haar ontvangen kandidaten, zulks na weging van een en ander.

 • 3.

  De commissie doet het verslag aan de raad vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van tenminste twee kandidaten die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar oordeel hebben geleid.

 • 4.

  De commissie brengt in haar verslag tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten aan.

 • 1.

  Het verslag aan de raad en de commissaris, bedoeld in artikel 3 lid 1 en de concept-aanbeveling aan de raad, bedoeld in artikel 3 lid 3, worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  In het verslag aan de raad en de commissaris kunnen leden van de vertrouwenscommissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 3.

  Bij staking van stemmen over het uit te brengen verslag aan de raad en de commissaris, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 4.

  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden in het verslag de verschillende meningen binnen de vertrouwenscommissie ter kennis van de raad en de commissaris gebracht.

 • 5.

  De vertrouwenscommissie kan de commissaris van de Koning vragen in de gelegenheid te worden gesteld de op schrift gestelde opvattingen mondeling toe te lichten.

 • 1.

  De leden van de vertrouwenscommissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht van de vertrouwenscommissie geldt ook ten opzichte van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest.

 • 3.

  Deze geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie.

 • 4.

  De leden een tot en met drie van dit artikel zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op degene die op grond van artikel 7 de vertrouwenscommissie ambtelijke bijstand verleent en de adviseur van de commissie.

 • 5.

  De geheimhouding brengt onder meer met zich mee dat, anders dan door tussenkomst van de commissaris, geen inlichtingen – schriftelijk of mondeling - kunnen worden ingewonnen over de sollicitanten en dat overleg met derden is uitgesloten.

 • 6.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de privacybelangen van de sollicitant verder worden beschermd, bijvoorbeeld bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken en bij het voeren van de correspondentie.

 • 1.

  De vertrouwenscommissie bestaat uit 5 leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 1.

  De raadsgriffier verleent als secretaris van de vertrouwenscommissie bijstand aan de commissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris /algemeen directeur wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd.

 • 3.

  De raadsgriffier en de adviseur zijn géén lid van de commissie en hebben géén stemrecht.

 • 1.

  De vertrouwenscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten. De eerste maal wordt de commissie bijeen geroepen door de secretaris van de commissie.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter tenminste 24 uur van te voren aankondiging gedaan aan de leden van de vertrouwenscommissie.

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten en draagt zorg voor de externe communicatie in overleg met de commissaris.

 • 2.

  Alle stukken voor de commissie worden aan het adres van de griffier gericht en op dit adres bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden vanaf dit adres verzonden.

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor, dat op het in artikel 11 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Originele bescheiden die de commissie van derden heeft ontvangen worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

 • 4.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2. Taak vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie heeft tot taak een door de commissaris aan te reiken selectie van kandidaten te beoordelen en de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 3. Verslag

Artikel 4. Stemming en standpunten

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht

Artikel 6. Samenstelling vertrouwenscommissie

Artikel 7. Ambtelijke ondersteuning

Artikel 8. Vergaderingen

Artikel 9. Communicatie

Artikel 10. Gesprekken met de kandidaten

De secretaris nodigt namens de voorzitter nodigt de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

Artikel 11. Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die, waarop de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeenteraad heeft geïnformeerd over de benoeming van de burgemeester.

Artikel 12. Archivering

Artikel 13. Beslissingsrecht commissie

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de procedureregels niet voorzien beslist de commissie.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad de dato 15 oktober 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen, dr. J.J. Schrijen,

griffier voorzitter