Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zundert 2020

Geldend van 23-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zundert 2020

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

a. Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand: de ambtenaar die een salaris krijgt voor het sluiten van een verbintenis zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

Artikel 2. Arbeidsovereenkomst

Lid 1. De arbeidsovereenkomst geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Lid 2. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3. Salaris

Lid 1. De buitengewoon ambtenaar krijgt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap. De vergoeding is gelijk aan 3 keer het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van salarisschaal 8 van de CAO Gemeenten

Lid 2., Er wordt over de vergoeding in het eerste lid, 8% (vakantietoelage) opgebouwd. Deze reservering wordt jaarlijks in de maand mei uitgekeerd.

Lid 3. Er wordt over de vergoeding in het eerste lid 6,75% (voorheen eindejaarsuitkering) opgebouwd. Deze reservering wordt jaarlijks in de maand december uitbetaald.

Lid 4. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof. De vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen wordt maandelijks uitbetaald.

Lid 5. Voor de buitengewoon ambtenaar die op zaterdag of zondag arbeid verricht, is de toelage onregelmatige dienst van toepassing.

Lid 6. Als vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande leden beschouwd.

Artikel 4. Reiskosten

Lid 1. Reizen worden vergoed tegen 0,19 euro netto per kilometer.

Artikel 5. Aanspraken bij ziekte

Lid 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 14 lid 4 van de Arbeidsomstandighedenwet, 7.3 CAO Gemeenten, 7.4 CAO Gemeenten van overeenkomstige toepassing.

Lid 2. Voor toepassing van lid 1 wordt onder salaris verstaan: de gemiddelde vergoeding over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ziekteverzuim.

Artikel 6. Ontslag en schorsing

Lid 1. Ontslag wordt verleend overeenkomstig de artikelen: 7:667, 7:669 lid 1 onder b, 7:669 lid 3, 7:669 lid 3 onder b, 7:670 lid 1, 7:670 lid 11, 7:672 en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en Artikel 2.10, 7.5 en 9.15 CAO Gemeenten.

Lid 2. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 11.4 CAO Gemeenten en artikel 7:628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Artikel 7. Overige rechten en plichten

Artikel 7:611, 7:658, 7:660 en 7:661 van het Burgerlijk Wetboek (BW), artikel 6, artikel 8 lid 1, onder e en artikel 8 lid 2 onder a van de Ambtenarenwet 2017, artikel 8.1, 11.1 en 11.2 CAO Gemeenten zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020. Deze regeling vervangt de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Zundert 2018.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zundert 2020’.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op 15 september 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 15 september 2020

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

Drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue