Aanwijsbesluit bij de verordening openbaar vaarwater 2020

Geldend van 27-03-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit bij de verordening openbaar vaarwater 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 7 van de Verordening openbaar vaarwater 2020;

HEBBEN BESLOTEN:

Het Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020 vast te stellen.

Artikel 1 Begrippen

De begrippen van artikel 1 van de Verordening openbaar vaarwater 2020 (de Verordening) zijn van toepassing op deze regeling.

Artikel 2 Aanwijzing kanaalvakken niet-kwetsbare schepen

 • 1. In onderstaande kanaalvakken mag enkel met niet-kwetsbare schepen ligplaats ingenomen worden:

 • a.

  het Reitdiep tussen de Plantsoenbrug en de Herman Colleniusbrug aan beide zijden;

 • b.

  de zuidzijde van het Reitdiep tussen de Herman Colleniusbrug en spoorbrug, langs de voormalige laad- en loswal;

 • c.

  de zuidzijde van het Verbindingskanaal / hoek Winschoterdiep (Trompkade, tussen Trompbrug en Bontebrug);

 • d.

  de noordzijde van het Verbindingskanaal, direct ten oosten van de Trompbrug;

 • e.

  het Verbindingskanaal aan de zuidzijde tussen de Trompbrug en de Emmabrug en de Zuiderhaven tussen de Emmabrug en de Eelderbrug aan de zuidzijde;

 • f.

  de Zuiderhaven aan de zijde van de Praediniussingel;

 • g.

  het Hoendiep ten westen van de Jan Altinkbrug

 • h.

  het Noord-Willemskanaal oostzijde, tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug;

 • i.

  het Noord-Willemskanaal westzijde, direct ten zuiden van de Van Ketwich Verschuurbrug;

 • j.

  de Noorderhaven;

 • k.

  U.T. Delfiahaven n.z., vanaf 200 meter tot 500 meter ten westen van de Jan Altinkbrug.

 • 2. Voor het in het vorige lid onder k bedoelde kanaalvak geldt dat:

  • a.

   enkel authentieke schepen daar mogen afmeren;

  • b.

   deze schepen dienen te voldoen aan de maatvoeringsbepalingen van het bestemmingsplan openbaar vaarwater 2019;

  • c.

   voor een periode van dertien weken mag worden afgemeerd, welke periode eenmalig kan worden verlengd met nog eens dertien weken;

  • d.

   de schippers lid dienen te zijn van de Stichting Schepencarrousel of van een daarmee vergelijkbare organisatie die zich ten doel heeft gesteld om het behoud van varend erfgoed te waarborgen;

  • e.

   toestemming dient te zijn verkregen van de daartoe aangewezen ambtenaren of hun vertegenwoordigers;

  • f.

   de stichting tot behoud van de Halmhaven Hoogkerk kan adviseren over de toelating van schepen;

  • g.

   er gebruik moet worden gemaakt van de aanwezige nutsvoorzieningen.

Artikel 3 Aanwijzing ligplaatsen bedrijfsschepen

Voor de navolgende plaatsen in het openbaar vaarwater kan krachtens artikel 10 van de Verordening een ontheffing voor een bedrijfsschip worden verleend:

 • a.

  één ligplaats in de Noorderhaven;

 • b.

  één ligplaats in het Verbindingskanaal, tussen de H.N. Werkmanbrug en Herebrug;

 • c.

  de Deense haven, de Zweedse haven en de Finse haven.

Artikel 4 Aanwijzing afmeerplaatsen recreatieschepen

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen de navolgende gedeelten van het openbaar vaarwater aan als afmeerplaatsen voor recreatieschepen:

  • a.

   Zuiderhaven: Sluiskade alsmede Bij de Sluis: Eelderbrug tot Westerhavensluis

  • b.

   Hoge der A

  • c.

   Jachthaven in de Oosterhaven

  • d.

   Eemskanaal, Oosterhaven NZ tussen Pannekoekschip en de Oosterhavenbrug, voor recreatieschepen die redelijkerwijs niet in jachthavens passen;

  • e.

   Jachthaven GMC – hoek Eemskanaal/Van Starkenborghkanaal

  • f.

   Jachthaven Reitdiephaven

  • g.

   Oude Winschoterdiep (Bontebrug alsmede Griffeweg-zuidzijde aan beide zijden van de brug (zie bijlage)

  • h.

   Oude Winschoterdiep (De Linie-zie bijlage)

  • i.

   Oosterhavenbrug (zuidkant onder de brug-zie bijlage)

  • j.

   Reitdiep (aan het begin, ter hoogte van de Van Goghstraat)

  • k.

   Trompkade

  • l.

   Hoendiep noordzijde vanaf de Jan Altinkbrug tot 200 meter ten westen van laatstgenoemde brug

  • m.

   Gedeelte tussen Waterviolier en Woldmeerweg ter hoogte van Overpad huisnummers 275 tot en met 369

  • n.

   Gedeelte tussen Woldmeerweg en Oude Merenweg ter hoogte van Oeverpad huisnummers 145 tot en met 273

  • o.

   Gedeelte tussen Oude Merenweg tot aan park Meerstad ter hoogte van Overpad huisnummers 119 tot en met 143

 • 2. Op de onder a. en b. genoemde gedeelten van het openbaar vaarwater mogen van 1 april tot en met 31 oktober enkel recreatieschepen worden afgemeerd gedurende maximaal vijf aaneengesloten dagen.

 • 3. In de onder c., e. en f. genoemde havens geldt dat het afmeren van recreatieschepen aan de steiger alleen is toegestaan met toestemming van de jachthavenbeheerder.

 • 4. In de onder g t/m k genoemde gedeelten van het openbaar vaarwater mogen enkel na toestemming van de daartoe bevoegde ambtenaren van 1 april tot en met 31 oktober recreatieschepen worden afgemeerd met een maximale lengte van 7 meter en een maximale hoogte van 1 meter. Zeilboten mogen alleen afmeren met gestreken mast. De eigenaar van het schip moet ingeschreven staan in de gemeente Groningen

  In de onder m. tot en met o. genoemde gedeelten van het openbaar vaarwater mogen enkel na toestemming van de daartoe bevoegde ambtenaren van 1 april tot en met 31 oktober recreatieschepen worden afgemeerd met een maximale lengte van 7 meter en een maximale hoogte van 1,5 meter. De eigenaar van het schip moet ingeschreven staan in Meerstad, Achter Klein Harkstede of aan de Hoofdweg 159 t/m 221 of 198 t/m 202 te Groningen.

Artikel 5 Aanwijzing afmeerplaatsen beroepsvaart

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen de volgende gedeelten van het openbaar vaarwater aan als afmeerplaatsen voor beroepsvaart:

  • a.

   Eemskanaal N.Z. van Oosterhavenbrug tot het Van Starkenborhgkanaal;

  • b.

   Deense haven, met dien verstande dat deonderdelen van de sleepbedrijven die bestaan uit opslag/bevoorradingsschepen welke niet van hun plek komen, als bedrijfsschip worden aangemerkt;

  • c.

   Hunzehaven.

Artikel 6 Aanwijzing afmeerplaatsen passagiersschepen

Burgemeester en wethouders wijzen de navolgende gedeelten van het openbaar vaarwater aan als afmeerplaatsen voor passagiersschepen:

 • a.

  Oosterhaven Z.Z. en N.Z. het hele jaar, waarvan exclusief voor zowel motorpassagiersschepen als zeilende passagiersschepen de periode van 1 november tot 1 april.

 • b

  Hoge der A exclusief voor zeilende passagiersschepen voor de periode van 1 november tot 1 april;

 • c

  Zuiderhaven, exclusief voor zeilende passagiersschepen voor de periode van 1 november tot 1 april.

Artikel 7 Aanwijzing strafhaven

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen de gemeentelijke steiger in de Zweedse haven N.Z. aan als locatie waar uitsluitend schepen afgemeerd mogen worden die met toepassing van bestuursdwang elders zijn verwijderd (strafhaven).

 • 2. De hier gelegen schepen mogen niet bewoond zijn of anderszins gebruikt worden.

Artikel 8 Aanwijzing afmeer- en opstapplaatsen open rondvaartboten

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen de volgende locaties aan als algemeen toegankelijke opstapplaats voor open rondvaartboten:

  • a.

   het zuidoostelijke deel van de Winschoterkade grenzend aan de Oosterhaven, bij de zogenaamde ‘blauwe bank’;

  • b.

   de hoek kleine der Aa en de Reitemakersrijge aan het verlaagde houten deel van de kade;

  • c.

   aan de Stationsweg tot 30 meter ten westen van de H.N. Werkmanbrug;

  • d.

   aan de Turfsingel de steiger tussen de woonschepen 1004 en 1009;

  • e.

   de verlaagde kade ten zuiden van de Kattenbrug

Artikel 9 Reguliere openingstijden van de bruggen

Gedurende onderstaande tijdvakken worden de bruggen bediend:

Winterseizoen (van 1 oktober tot 1 mei):

maandag tot en met zaterdag van 09.30 tot 15.30 u.

Zomerseizoen (van 1 mei tot 1 oktober):

maandag tot en met vrijdag

 • -

  van 09.30 tot 15.30 u.

 • -

  van 18.00 tot 19.30 u.

zaterdag tot en met zondag

 • -

  van 09.00 tot 12.00 u.

 • -

  van 13.00 tot 16.00 u.

 • -

  van 17.30 tot 19.00 u.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Op dat tijdstip worden de Nadere Regels bij de Verordening openbaar vaarwater, zoals vastgesteld in de collegevergadering van 30 juni 2009, vervallen verklaard.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020”.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 23 juni 2020,

de burgemeester,

Koen Schuiling

de secretaris,

Christien Bronda

afbeelding binnen de regeling