Gemeente Middelburg - Overzicht mandaten Afdeling Samenwerking Belastingen WSD Afdeling Leefomgeving

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Gemeente Middelburg - Overzicht mandaten Afdeling Samenwerking Belastingen WSD Afdeling Leefomgeving

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de artikelen 75, tweede lid, 166 en 171 tweede lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

b e s l u i t :

I.

Het bij het Mandateringsbesluit 2004 behorende ‘’Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004’’ als volgt te wijziging (6e wijziging):

Bij de mandaten van de Afdeling Samenwerking Belastingen WSD de bevoegde functionarissen bij de onderstaande bevoegdheden te wijzigen en bij de laatste bevoegdheid tevens de specifieke bepalingen te wijzingen:

Bevoegde Functionaris

Omschrijving Bevoegdheid

M/V/O

Specifieke bepalingen

G-32, G-33 en G-35

De afbakening van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen

M

Artikel 6 Wet BAG en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen).

G-32, G-33 en G-35

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen

M

Artikel 6 Wet BAG en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen).

Als gevolg van vorenstaande mandatering het mandaat van de Afdeling Leefomgeving inzake het vaststellen van nummeraanduidingen in te trekken.

Bevoegde Functionaris

Omschrijving Bevoegdheid

M/V/O

Specifieke bepalingen

G-33

Het toekennen van nummers als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Middelburg 2013.

M

-

II.

Als gevolg van vorenstaande mandatering komt het Mandaatbesluit uitvoering wet BAG/GEO van 1 september 2018 te vervallen.

III.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

Middelburg, 21 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

Ondertekening