Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent projectsubsidie voor activiteiten op het gebied van internationale samenwerking (Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent projectsubsidie voor activiteiten op het gebied van internationale samenwerking (Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking)

Burgemeester en wethouders van Deventer,

BESLUITEN

De nadere subsidieregels 'activiteiten internationale samenwerking' vast te stellen;

Artikel 1 Doel regeling

Deze regeling is gebaseerd op artikel 1.3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Deventer en heeft tot doel:

 • a.

  humanitaire activiteiten ten behoeve van projecten op het gebied van internationale samenwerking te stimuleren en te ondersteunen, waarbij de leefsituatie van (een deel van) de bevolking verbetert;

 • b.

  activiteiten te ondersteunen van organisaties die samenwerken met een stad/gemeente waarmee Deventer een formele ‘Stedenband’ heeft;

 • c.

  organisaties te steunen die voorlichting geven over de gestarte en/of bestaande en/of nog op te zetten internationale projecten;

 • d.

  reiskosten voor werkbezoeken van Deventer organisaties naar het land waar projecten opgezet zijn/worden te subsidiëren, waarbij het leggen van blijvende contacten/samenwerkingen het uitgangspunt is;

 • e.

  reiskosten voor werkbezoeken van buitenlandse partners naar de Deventer organisaties te subsidiëren, waarbij het leggen van blijvende contacten/samenwerkingen het uitgangspunt is.

Artikel 2 Subsidieaanvraag

 • 1. De te verstrekken subsidie betreft een projectsubsidie als bedoeld in de Algemene subsidieverordening Deventer.

 • 2. Aanvragen om subsidie op basis van deze regeling kunnen worden ingediend door een organisatie, een vereniging, een vrijwilligersorganisatie of een stichting, gevestigd in de gemeente Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 3. Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

 • 4. De aanvrager overlegt bij de subsidieaanvraag een projectplan en een reële en sluitende begroting.

 • 5. Het projectplan beschrijft de inhoud van de activiteit, voor wie het georganiseerd wordt, wat de verwachte deelname is en in welke mate deze bijdraagt aan de doelstelling van de regeling.

 • 6. Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de kosten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, in direct verband staan met de activiteit;

 • 7. Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van een subsidie, sponsorbijdragen, of een bijdrage in natura, wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.

Artikel 3 Algemene subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager moet actief zijn op het gebied van internationale samenwerking.

 • b.

  Landelijke organisaties, zonder een eigen geregistreerde afdeling binnen de gemeente Deventer, komen niet voor een subsidie in aanmerking.

 • c.

  De subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd.

 • d.

  Het aangevraagde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit.

 • e.

  De aanvrager dient zelf ook een passende eigen (geldelijke) bijdrage te leveren naar aard van de activiteit.

 • f.

  Indien het geen activiteit in het buitenland betreft, dient deze plaats te vinden in de gemeente Deventer.

 • g.

  Personeelskosten, kosten voor eten en drinken, verblijfkosten, oprichtings- en notariskosten en kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Het college verleent geen subsidie voor:

 • a.

  activiteiten met een commercieel karakter;

 • b.

  activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk;

 • c.

  religieuze activiteiten;

 • d.

  investeringen;

 • e.

  het genereren van gelden voor een goed doel.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. De raad stelt jaarlijks in de begroting het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling vast.

 • 2. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarbij geldt als datum van indiening van de subsidieaanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 3. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.500,-- per kalenderjaar, waarvan maximaal € 2.000,-- aan projectkosten en maximaal € 1.000,-- aan reiskosten.

 • 4. Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die op het moment van aanvragen van de subsidie reeds zijn aangevangen of gerealiseerd.

Artikel 6: Beslissing op subsidieaanvraag

 • 1. Het college beslist binnen zes weken na indiening van de aanvraag tot subsidieverlening. De beslissing kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verdaagd.

 • 2. Indien een subsidie wordt verleend, zal het subsidiebedrag als voorschot aan de aanvrager worden uitbetaald.

 • 3. Bij de subsidieverlening kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Artikel 7: Verantwoording subsidieverlening

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit een aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij in de subsidieverlening anders is bepaald.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

Artikel 8: Subsidievaststelling

Het college beslist binnen tien weken op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Deze beslissing kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 9 Meldingsplicht

 • 1. De subsidie-ontvanger meldt onverwijld het niet of slechts gedeeltelijk doorgaan van de activiteit of een wijziging van het programma.

 • 2. Indien geheel of gedeeltelijk niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden of de aan de subsidie verbonden verplichtingen, kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2021.

 • 2. De tot deze datum geldende Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking wordt ingetrokken.

 • 3. Op subsidies die zijn verleend op basis van de in het tweede lid vermelde regeling, maar op de in het eerste lid vermelde datum nog niet zijn vastgesteld, blijft de in het tweede lid vermelde regeling van kracht.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 8 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris

M.A. Kossen

de burgemeester

R.C. König