Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende dat:

 • 1.

  het gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden;

 • 2.

  het in het kader van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om de inzameldienst en andere inzamelaars aan te wijzen;

 • 3.

  definities en bepalingen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalstoffenplan van toepassing zijn;

gelet op de artikelen 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 en 13 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2019;

besluit vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Middelburg 2021.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  bedrijfsafval: afval afkomstig van kantoren, winkels en dienstverleners waarbij de aard, omvang en samenstelling gelijkwaardig is aan huishoudelijke afvalstoffen zoals omschreven in artikel 5 van dit besluit met uitzondering van klein chemisch afval, bouw- en sloopafval en asbest en asbesthoudend materiaal;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, voor meerdere huishoudens;

 • d.

  milieustraat: brengdepot aan de Waldammeweg 9 te Middelburg, ingericht voor het inzamelen en overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijk afval zoals grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval;

 • e.

  sleutelhanger: sleutelhanger verstrekt door Gemeente Middelburg aan een gebruiker die hiermee toegang heeft tot een inzamelvoorziening voor huishoudelijk afval;

 • f.

  verordening: Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2019.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Als inzameldienst, op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de afdeling Stadsbeheer van Gemeente Middelburg.

Artikel 3 Regulering andere inzamelaars

Op grond van artikel 4, eerste lid van de verordening worden de volgende inzamelaars aangewezen voor de hierbij aangegeven categorieën huishoudelijk afval:

 • a.

  de Zeeuwse Reinigingsdienst te Terneuzen op de milieustraat aan de Waldammeweg 9 te Middelburg voor de inzameling van de afvalstoffen overeenkomstig de door de Zeeuwse Reinigingsdienst gestelde acceptatievoorwaarden;

 • b.

  kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens voor zover zij een overeenkomst hebben met Gemeente Middelburg;

 • c.

  diverse charitatieve instellingen voor huis-aan-huisinzameling van textiel;

 • d.

  de contractant voor de dienstverlening op het gebied van de inzameling en verwerking van textiel van de inzamelvoorzieningen voor textiel (textielcontainers);

 • e.

  de contractant van O.L.A.Z. als opdrachtgever voor de dienstverlening op het gebied van de inzameling en verwerking van huishoudelijk flessenglas van de inzamelvoorzieningen voor glas (glascontainers).

Artikel 4 Milieustraat

Op grond van artikel 5 van de verordening wordt bepaald dat:

 • a.

  als locatie waar huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van (niet gescheiden) fijn huishoudelijk restafval en GFT ter inzameling kunnen worden aangeboden, wordt aangewezen de milieustraat;

 • b.

  de wijze van aanbieding van afvalstoffen op de milieustraat plaatsvindt overeenkomstig de door de Zeeuwse Reinigingsdienst gestelde acceptatievoorwaarden.

Artikel 5. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  Op grond van artikel 7 van de verordening worden de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen gescheiden ingezameld:

  • a.

   GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) of GF (Groente- en Fruitafval): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt van omvang is en apart wordt ingezameld;

  • b.

   verpakkingsglas: eenmalige glasverpakkingen van huishoudens gescheiden in blank en bont zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, kunststofflessen en kurken. Het glas hoeft niet schoongemaakt te worden en mag voorzien zijn van doppen en deksels;

  • c.

   oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon moet zijn en niet vermengd mag zijn met andere afvalfracties zoals restafval, GFT, drankpakken en zuivelpakken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  • d.

   plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD): verpakkingsafval van kunststof (plastic), drank- en zuivelpakken;

  • e.

   textiel: kleding (hele of kapotte) en huishoudtextiel, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  • f.

   elektrische en elektronische apparatuur: de producten als genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 3 februari 2014 met nummer IENM/BSK-2014/14758, Staatscourant van 5 februari 2014, nummer 2975. Hieronder vallen ook spaarlampen en TL-buizen;

  • g.

   grof tuinafval: plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout. Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval;

  • h.

   grof huishoudelijk restafval: grof huishoudelijk afval is volumineus en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  • i.

   overige huishoudelijke afvalstoffen ingezameld op de milieustraat overeenkomstig de door de Zeeuwse Reinigingsdienst gestelde acceptatievoorwaarden bijvoorbeeld accu’s, afgewerkte olie, asbest en asbesthoudend afval, frituurvet en plantaardige oliën, gipsafval, harde kunststoffen, hout, klein chemisch afval, kleine dode huisdieren, puin, schone grond, schroot en metalen en vlakglas;

  • j.

   fijn huishoudelijk restafval: dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen (zoals GFT/GF, PMD, oud papier, karton, verpakkingsglas enzovoort).

 • 2.

  Op perceel de Witte Raaf (contactadres Muidenweg 3, 4341 PX Arnemuiden) worden geen afvalstoffen ingezameld.

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende dagen en tijden van aanbieden vastgesteld:

  • a.

   inzamelmiddelen voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval (fijn) moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven vóór 07.30 uur;

  • b.

   oud papier en karton moet los worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag vóór het op de aangeduide tijdstip bij daginzameling of bij avondinzameling;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag worden teruggeplaatst in of op het perceel van de woning waartoe het inzamelmiddel is verstrekt;

  • d.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) worden op afroep tegen betaling ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • e.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voor afzonderlijke inzameling aangewezen:

  • a.

   GFT-afval: een groene minicontainer voorzien van chip. In de Binnenstad vindt uitsluitend inzameling van GFT-afval plaats op de vastgestelde inzamelroute (bijlage 1);

  • b.

   GF-afval: inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel;

  • c.

   verpakkingsglas: inzamelvoorziening op wijkniveau (glascontainers);

  • d.

   oud papier en karton: verzamelcontainers in Dauwendaele en de Binnenstad (daar waar geen huis-aan-huisinzameling plaatsvindt door kerken, scholen en/of verenigingen);

  • e.

   plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD): inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • f.

   huishoudelijk restafval (fijn): grijze minicontainer(s) voorzien van chip of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel. Tegen extra kosten kan een tweede grijze gechipte minicontainer met grijs deksel beschikbaar worden gesteld. Het is niet mogelijk een rolcontainer als inzamelmiddel én een inzamelvoorziening te gebruiken;

  • g.

   textiel: inzamelvoorziening op wijkniveau (textielcontainers) of door vergunde inzamelaar ter inzameling aangeboden plastic zak;

  • h.

   grof tuinafval: tuinkorven op enkele centrale plaatsen in de Binnenstad (bijlage 1) voor bewoners met tuin en zonder gelegenheid voor een groene minicontainer voor GFT (ver van inzamelroute of ontbreken van achterom).

 • 3.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder aangewezen inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden:

  • a.

   oud papier en karton dat aan een inzamelaar ter inzameling wordt aangeboden moet verpakt of gebonden aan de kant van de weg worden geplaatst op zodanige wijze dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt (daar waar losse inzameling plaatsvindt);

  • b.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) wordt op de met de inzameldienst afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning tegen betaling opgehaald.

 • 4.

  De locaties van de inzamelvoorzieningen voor restafval (boven- en ondergrondse containers) zijn gerelateerd aan het aantal gebruikers. Voor de maximale afstand tussen de inzamelvoorziening en de gebruikers geldt als richtlijn:

  • a.

   250 meter: voor maximaal 90% van de gebruikers;

  • b.

   500 meter: voor maximaal 9% van de gebruikers;

  • c.

   1000 meter: voor maximaal 1% van de gebruikers.

 • 5.

  De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekend gemaakt via de afvalkalender en de website van de gemeente. Afwijkingen zoals bijvoorbeeld bij feestdagen worden bekendgemaakt via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad en de website van de gemeente.

 • 6.

  Het college kan besluiten per individueel perceel een bijzondere regeling toe te passen. Hierbij kan gedacht worden aan huishoudens die niet in staat zijn afval aan te bieden op de voorgeschreven wijze en dit niet kunnen regelen met (mantel)zorg, of die door een medische noodzaak, bijvoorbeeld als gevolg van incontinentie of door het gebruik van stoma’s of thuisdialyse, extra afvalstoffen hebben. Het verzoek hiervoor dient te worden ingediend bij de gemeente onder overlegging van een recent medisch advies van een huisarts of medisch specialist. Indien geen advies van een huisarts of medisch specialist kan worden overlegd, dient met een eigen schriftelijke of mondelinge verklaring aannemelijk te worden gemaakt, dat gebruik wordt gemaakt van materiaal dat medisch afval tot gevolg heeft, zulks onder overlegging van bewijsstukken zoals bijvoorbeeld aankoopnota’s apotheek of een kopie van een machtiging van de zorgverzekering. Na toewijzing ontvangen deze gebruikers eventueel een extra minicontainer voor restafval als inzamelmiddel. Op het moment dat de situatie die geleid heeft tot de vrijstelling, wijzigt, dient degene aan wie de vrijstelling is verleend, of zijn of haar belangbehartiger, terstond de gewijzigde situatie mede te delen.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels vastgesteld voor het gebruik van inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de afdeling Stadsbeheer van Gemeente Middelburg;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om een minicontainer te voorzien van een chip en/of sticker (waarop bijvoorbeeld staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor deze is bestemd, het volume ervan, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer). Een minicontainer die hierin niet voorziet wordt niet geledigd door de inzameldienst;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot Gemeente Middelburg te wenden bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel en indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als waren deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. Plaatsing van de minicontainers dient te geschieden:

   • in de wijken/straten waar de inzameling plaatsvindt door voertuigen met zijbelading: met de dekselopening gericht naar de rijweg en op een onderlinge afstand van 30 cm tussen de wielen;

   • in de wijken/straten waar de inzameling plaatsvindt door voertuigen met achterbelading: met de handgreep gericht naar de rijweg;

  • i.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en er mag geen huishoudelijk afval uitsteken;

  • j.

   afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en die na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven dienen onverwijld door de aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd;

  • k.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 70 kilogram;

  • l.

   het is verboden afvalstoffen naast een container te plaatsen;

  • m.

   in een inzamelmiddel mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor het inzamelmiddel is bestemd;

  • n.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) wordt op de met de inzameldienst afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning tegen betaling opgehaald;

  • o.

   grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dient in handzame bundels of pakketten van maximaal 25 kilogram aangeboden te worden.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van de verordening van de verordening worden de volgende regels vastgesteld voor het gebruik van een inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel:

  • a.

   in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

  • b.

   de van gemeentewege verstrekte sleutelhanger dient om inzamelvoorziening(en) nabij een perceel te openen zoals een ondergrondse of bovengrondse container voor restafval;

  • c.

   het college kan de toegang tot ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers per container dan wel per gebruiker beperken;

  • d.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen sleutelhanger, als ware deze zijn eigendom. De sleutelhanger hoort bij het perceel waarvoor deze is verstrekt en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel of kamer bij kamerverhuur achterblijven;

  • e.

   het is een gebruiker niet toegestaan de verstrekte sleutelhangers voor gebruik door anderen uit te lenen of ter beschikking te stellen;

  • f.

   in geval van kamerverhuur door de gebruiker van een perceel wordt een sleutelhanger uitsluitend aan de gebruiker - verhuurder ter beschikking gesteld. De verhuurder ontvangt zo veel sleutelhangers als nodig is voor het aantal kamers dat apart verhuurd wordt aan een individuele gebruiker;

  • g.

   de in het voorgaande onderdeel bedoelde verhuurder ontvangt als hoofdgebruiker van het perceel de gebruikelijke afvalnota’s; de verhuurder is verantwoordelijk voor een goed beheer van de sleutelhangers, alsook voor het verrekenen van de afvalnota’s met de individuele huurders;

  • h.

   de gebruiker van een perceel, aan wie mede voor zijn perceel een inzamelvoorziening is aangewezen, draagt er zorg voor, dat na het inbrengen van het afval, de inwerpopening van de verzamelcontainer wordt gesloten;

  • i.

   de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

  • j.

   het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsten;

  • k.

   bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 3.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels vastgesteld voor het gebruik van een inzamelvoorziening op wijkniveau:

  • a.

   in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorziening is bestemd;

  • b.

   glas dient in de daarvoor bestemde glascontainers op blank en bont gescheiden te worden gedeponeerd;

  • c.

   de door de gemeente verstrekte sleutelhanger dient om de inzamelvoorziening(en) voor PMD en textiel te openen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen sleutelhanger, als ware deze zijn eigendom. De sleutelhanger hoort bij het perceel waarvoor deze is verstrekt en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel achterblijven. Het is een gebruiker niet toegestaan de verstrekte sleutelhangers voor gebruik door anderen uit te lenen of ter beschikking te stellen;

  • d.

   textiel dient in een gesloten plastic zak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde textielcontainers;

  • e.

   indien voor de inzameling van plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD) plastic zakken worden gebruikt dan dienen deze doorzichtig te zijn;

  • f.

   de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

  • g.

   het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsten;

  • h.

   bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 4.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels vastgesteld voor het gebruik van het brengdepot:

  • a.

   voor de inzameling van klein gevaarlijk afval zoals vermeld op de KGA-lijst moet gebruik worden gemaakt van de milieustraat;

  • b.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn acceptatievoorwaarden van toepassing;

  • c.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraat kunnen legitimeren.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening, door de afdeling Stadsbeheer, voor de duur van de problematiek inzamelplaatsen tijdelijk worden aangepast, die aan de gebruikers tijdig bekend worden gemaakt.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • 1.

  Op grond van artikel 11 van de verordening worden de volgende bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aangewezen die worden ingezameld door de inzameldienst, in gevallen waarin de voor deze inzameling krachtens verordening gemeentelijke reinigingsheffingen Middelburg verschuldigde heffing is voldaan:

  • a.

   restafval van bedrijven.

 • 2.

  Bedrijven die krachtens artikel 13 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit besluit gestelde regels.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening worden de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  bedrijfsafvalstoffen dienen apart van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden te worden aan een door de aanbieder geselecteerde inzamelaar;

 • b.

  het is verboden bedrijfsafvalstoffen los, zijnde anders dan in inzamelmiddelen, op de openbare weg ter inzameling aan te bieden;

 • c.

  de inzamelmiddelen mogen alleen op de inzameldag aan de openbare weg geplaatst worden direct voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • d.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

 • e.

  bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zondag;

 • f.

  de veiligheidseisen van de hulpdiensten moeten in acht worden genomen;

 • g.

  de in artikel 9 van dit besluit genoemde bedrijfsafvalstoffen mogen uitsluitend aan de inzameldienst en aan een ander dan de inzameldienst worden aangeboden als het bedrijf een contract heeft afgesloten;

 • h.

  op verzoek dient bij controle het afgesloten contract voor de inzameling van het bedrijfsafval overlegd te worden.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 onder gelijktijdige intrekking van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2019.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg

in hun vergadering van 8 oktober 2020.

de secretaris,                                   de burgemeester,

mr. A. van den Brink                       mr. H.M. Bergmann