Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 oktober 2020, houdende regels omtrent de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant

Geldend van 17-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 oktober 2020, houdende regels omtrent de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Besluiten:

Artikel 1

De Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden vastgesteld en vervangen de bij besluit van 1 november 2006 door de algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant vastgestelde Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 6 oktober 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage bij het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 oktober 2020, houdende vaststelling van de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant

Bijlage bij het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 oktober 2020, houdende vaststelling van de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving Noord-Brabant