REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE STAND MIDDELBURG 2020.

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE STAND MIDDELBURG 2020.

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

Gelet op het bepaalde in artikelen 1:16, 1:16a en 1:16c Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden;

Besluit vast te stellen het Reglement burgerlijke stand Middelburg 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder

 • a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

 • b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Bbs);

 • c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Middelburg of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16 lid 2 Burgerlijk Wetboek);

 • d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Middelburg of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (art. 1:16, leden 2 en 3 Burgerlijk Wetboek);

 • e. gemeentehuis: het huis waarin het gemeentebestuur is gevestigd, alsmede alle huizen welke voor permanent gebruik bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen en de locaties die voor eenmalig gebruik door burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 • f. rechtsfeit: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

Artikel 2. Aanwijzing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen.

 • 3. Raadsleden kunnen maximaal voor de periode dat zij raadslid zijn van de gemeente Middelburg tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie als burgemeester of wethouder van de gemeente Middelburg vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 • 5. Voor de totstandkoming van één enkel rechtsfeit, uitgezonderd een spoed-, bijzonder huis- of kosteloos rechtsfeit, kunnen worden aangewezen:

 • a. (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn aangewezen;

 • b. personen die geen ambtenaar van de burgerlijke stand in gemeentelijke dienst zijn en die korter dan twee jaar geleden zijn beëdigd;

 • c. personen die geen ambtenaar van de burgerlijke stand in gemeentelijke dienst zijn en die niet of langer dan twee jaar geleden zijn beëdigd;

 • Het verzoek tot aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van dit lid wordt schriftelijk of digitaal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ingediend.

 • I. Voor de onder a. bedoelde personen moet het verzoek uiterlijk zes weken vóór de datum van het rechtsfeit worden ingediend. Aanwijzing is slechts mogelijk na overlegging van een verklaring omtrent gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden. Daarnaast moet een afschrift van een nog actuele benoeming en beëdiging worden meegestuurd.

 • II. Voor de onder b. en c. bedoelde personen moet het verzoek minimaal vier maanden vóór het rechtsfeit worden ingediend. Aanwijzing is slechts mogelijk na overlegging van een verklaring omtrent gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden.

  De onder b. bedoelde personen sturen een afschrift van de beëdiging en de laatste benoeming mee.

  Voor de onder c. bedoelde personen moet na de aanwijzing op basis van artikel 1:16 lid 4 BW, beëdiging plaatsvinden bij de rechtbank (Zeeland-West-Brabant).

 • 6. Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW.

Artikel 3. Locatie

Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis (artikel 1 Bbs).

Zij kunnen hun wettelijke taken ook verrichten op andere locaties binnen de gemeente die door burgemeester en wethouders voor eenmalig gebruik worden aangewezen als gemeentehuis.

Artikel 4. Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie voor eenmalig gebruik

 • 1.

  Het verzoek tot aanwijzing van een locatie als gemeentehuis voor eenmalig gebruik wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, uiterlijk zes weken vóór de datum van het rechtsfeit.

 • 2.

  De termijn van zes weken zoals genoemd in lid 1 kan, indien daar gewichtige redenen voor zijn, met inachtneming van de wet, worden verkort. De beslissing daarover ligt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Aanwijzing is mogelijk voor gebouwen of aan wal aangemeerde vaartuigen, waarvan de ligging is gerelateerd aan een formeel adres en waarvan het geheel geen strijd oplevert met de openbare orde of de goede zeden.

 • 4.

  De locatie is tot de aanvang van de plechtigheid op eenvoudige wijze en openbaar toegankelijk.

 • 5.

  De direct betrokkenen sluiten een overeenkomst over het gebruik van de gekozen locatie.

 • 6.

  De beheerder/eigenaar stelt de locatie voor de duur van de voltrekking van het rechtsfeit kosteloos ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis.

 • 7.

  De locatie moet zodanig ingericht zijn dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar wettelijke taak ongehinderd kan uitoefenen.

 • 8.

  Als de partners niet voldoen aan enige bepaling uit de overeenkomst kan de gemeente besluiten het rechtsfeit niet op de overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden.

 • 9.

  De partners/beheerder vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik door de partners van de locatie.

 • 10.

  Deze overeenkomst wordt niet eerder van kracht dan nadat het college van burgemeester en wethouders van Middelburg de locatie hebben aangewezen als gemeentehuis.

Artikel 5. Leiding van de dienst

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

De burgerlijke stand is voor het publiek geopend op maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden van de loketten van de afdeling Publiekszaken.

Voor een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap en omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk gelden de volgende tijdstippen:

in het stadhuis aan de Markt:

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 14.30 uur;

in het voormalige gemeentehuis van Arnemuiden:

maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur;

op alternatieve locaties:

maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur;

zondag van 10.00 tot 16.00 uur (alleen door een aangewezen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet in gemeentelijke dienst is);

kosteloos in het stadskantoor:

maandag om 10.00 en 10.15 uur.

De burgerlijke stand is gesloten als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

De burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren en voor de door hen te bepalen werkzaamheden.

De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Middelburg 2020.

 • 2.

  Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 01-01-2020.

 • 3.

  Het reglement van 09-07-2018 vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 16 juni 2020.

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink. mr. H.M. Bergmann.