Regeling vervallen per 29-12-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent verlening van subsidie voor kunst en cultuur (Uitvoeringsregels Kunst en Cultuur gemeente Hoeksche Waard 2021)

Geldend van 21-10-2020 t/m 28-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent verlening van subsidie voor kunst en cultuur (Uitvoeringsregels Kunst en Cultuur gemeente Hoeksche Waard 2021)

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege de publicatie van de verkeerde uitvoeringsregel met bijlagen. De oorspronkelijke publicatie is op 22 september 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 243047.]

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard;

gelezen het voorstel van het college d.d. 1 september 2020;

overwegende dat de Cultuurnota, inclusief uitvoeringsagenda 2021-2024, het kader biedt voor de uitvoeringsregels Kunst & Cultuur;

gelet op artikel 28 van de wet Wet Algemene Regels Herindeling;

gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020;

b e s l u i t

De Uitvoeringsregels Kunst en Cultuur vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk;

 • b.

  Amateurkunst: niet-professionele beoefening van kunst waarbij beoefenaars in hun vrije tijd met kunst bezig zijn en eventuele inkomsten die daaruit voortvloeien uitsluitend aanwenden voor het uitvoeren van genoemde activiteiten. Amateurkunstenaars houden zich bezig met het produceren van kunst maar niet met als primair doel inkomen te verwerven;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard;

 • e.

  Incidentele subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd subsidie wil verstrekken;

 • f.

  HaFaBra: Harmonie, Fanfare en Brassband;

 • g.

  Harmonieorkest: een orkest dat bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten;

 • h.

  Jeugdleden: leden tot en met 17 jaar worden aangemerkt als jeugdleden;

 • i.

  Kunst en Cultuurorganisaties: organisaties die op enige wijze het artistiek-creatief vermogen faciliteren en stimuleren;

 • j.

  Leden: leden vanaf 18 jaar;

 • k.

  Meerjarige subsidie: subsidie die per (kalender)jaar aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • l.

  Muziekvereniging (amateur): een samenwerkend geheel dat mensen laat samenkomen om in hun vrije tijd muzikaal actief te zijn;

 • m.

  Reserve: verschillende afgezonderde vermogensbestanddelen, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd;

 • n.

  Structurele subsidie: subsidie die per (kalender)jaar wordt verstrekt voor terugkerende reguliere activiteiten;

 • o.

  Zangvereniging: een vereniging opgericht om samen te zingen.

Artikel 2 Reikwijdte uitvoeringsregels

Deze uitvoeringsregels horen bij de ASV 2020. Daar waar de uitvoeringsregel afwijkt van de ASV 2020, gaat de bepaling uit de uitvoeringsregel voor op de bepaling uit de ASV 2020.

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies.

 • 2. Het college kan voorwaarden en verplichtingen verbinden aan de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 4 Cultuurplanperiode / Subsidieduur

De Uitvoeringsregels voor Kunst en Cultuur zijn van toepassing op de cultuurplanperiode 2021 -2024.

Artikel 5 Doelstellingen Kunst en Cultuur in de Hoeksche Waard

Met deze uitvoeringsregels worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats, heeft iedereen toegang tot kunst- en cultuurinitiatieven ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling.

 • 2.

  Creatieve en kunstzinnige talenten krijgen kansen en mogelijkheden om zich artistiek te ontplooien. Cultuureducatie en jongerencultuur heeft in dit licht extra aandacht.

 • 3.

  Er is een breed aanbod van cultuur, waarin het verleden wordt ‘doorverteld’, het bestaande wordt gekoesterd en versterkt en het nieuwe wordt omarmd; in ieder dorp is (een) plek voor cultuur.

 • 4.

  Culturele netwerken zijn een instrument voor participatie, preventie en persoonlijke ontwikkeling. Door samen te werken groeien culturele netwerken. Door de samenwerking te zoeken, ontstaan deze. De netwerken kennen zowel een fysieke (via bijvoorbeeld een sociaal-culturele marktplaats) als een ‘sociale’ uitingsvorm (via bijvoorbeeld jeugd- en wijkteams).

 • 5.

  Dialoog, kennisverrijking en nieuwe verbindingen als gevolg van culturele en artistieke uitingen, dragen bij aan het ontdekken van een gemeenschappelijk Hoeksche Waards gevoel. Ook culturele festivals kunnen hier aan bijdragen.

Artikel 6 Subsidiedoelgroep en subsidiesoorten

Voor Kunst en Cultuur zijn er 3 soorten subsidies:

 • 1.

  Structurele subsidie (categorie A, B en D): een subsidie die per (kalender)jaar wordt verstrekt voor terugkerende activiteiten;

 • 2.

  Incidentele subsidie (categorie A, B, C en D): subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd subsidie wil verstrekken;

 • 3.

  Meerjarige subsidie: structurele subsidie tot €10.000,00 die per (kalender)jaar aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • 4.

  De volgende categorieën (vrijwilligers)organisaties komen in aanmerking voor een subsidie:

Categorie A

HaFaBra- en overige muziekgezelschappen

 • 1.

  Ieder jaar krijgt een muziekvereniging de kans om een compositie te maken die uitgevoerd kan worden door het eigen orkest. Deze kans wordt eenmalig aan een muziekvereniging voorafgaand aan of binnen de cultuurplanperiode geboden. De volgende voorwaarden gelden voor de compositie:

  • a.

   De muziekvereniging die als eerst een beroep hierop doet, krijgt de compositieopdracht mits er overeenstemming wordt bereikt zoals benoemd in lid c.

  • b.

   De compositie bijdraagt aan een thema dat Hoeksche Waard gerelateerd is;

  • c.

   De muziekvereniging de invulling van de compositieopdracht overlegt met de gemeente om de compositie op een goede manier mogelijk te maken;

  • d.

   De compositiekosten binnen het opgenomen bedrag van de gemeentebegroting past.

  • e.

   Van de compositie kan rechtenvrij gebruikt worden door alle muziekverenigingen van de Hoeksche Waard.

Categorie B

Zangverenigingen

 • 1.

  Ieder jaar wordt het vijf korenconcert georganiseerd. De organisatie van dit concert rouleert per zangvereniging. De organiserende zangvereniging kan hier eenmalig een impulssubsidie voor aanvragen binnen de cultuurplanperiode.

 • 2.

  Hieraan worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • a.

   De organiserende zangvereniging kan hier een impulssubsidie voor aanvragen, mits er overeenstemming wordt bereikt zoals benoemd in lid c.

  • b.

   Het vijf korenconcert draagt bij aan een thema dat Hoeksche Waard gerelateerd is;

  • c.

   De zangvereniging de invulling van het vijf korenconcert overlegt met de gemeente om het op een goede manier mogelijk te maken;

  • d.

   De organisatiekosten van het vijf korenconcert binnen het daartoe in de gemeentebegroting opgenomen bedrag past.

  • e.

   Muziek van het vijf korenconcert kan rechtenvrij gebruikt worden door alle zangverenigingen van de Hoeksche Waard.

Categorie C

Alle kunst en cultuurorganisaties (ook bijvoorbeeld dans, toneel, kunstenaars en amateurbeoefenaars)

kunnen een incidentele subsidie aanvragen.

Categorie D (regionaal)

Met de organisaties die onder categorieën A, B of C vallen én/of actief zijn op de Hoeksche Waardse schaal kunnen prestatieafspraken zijn overeengekomen of is een uitvoeringsovereenkomst ondertekend.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders door middel van een aanvraagformulier.

 • 2. Bij een subsidieaanvraag overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   een beschrijving op welke wijze de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • c.

   het bedrag dat aangevraagd wordt, een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat ook een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   indien van toepassing bij een structurele subsidie, de stand van de reserves op het moment van de aanvraag.

 • 3. Indien een aanvrager voor de eerste maal een structurele subsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een kopie van een bankafschrift ten behoeve van het rekeningnummer als bijlagen toe aan het aanvraagformulier. En indien aanwezig het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar

 • 4. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens op te vragen als die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, zijn.

 • 5. De subsidieontvangers overleggen de gegevens zoals beschreven in artikel 8 lid 2 voor de subsidieaanvragen voor het jaar 2021.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

 • a. Een aanvraag voor een structurele subsidie wordt uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend, met uitzondering van de aanvraag voor een structurele subsidie voor het jaar 2021 welke uiterlijk op 1 oktober 2020 ingediend moet worden.

 • b. Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend.

 • c. Wanneer een subsidieaanvraag na de daarvoor gestelde termijn wordt ingediend, wordt zij niet in behandeling genomen.

 • d. Aanvragen om uitstel voor indiening van de subsidieaanvraag worden vóór 15 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft met opgaaf van reden ingediend bij het college. Zij beslist hierover binnen 4 weken.

 • e. Het college kan bij de uitvoeringsregelingen andere aanvraagtermijnen bepalen.

Artikel 9 Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1. De aanvraag voor een subsidie wordt naast het in artikel 4:25, lid 2 Awb genoemde geval geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd:

  • a.

   als de in de aanvraag vermelde activiteiten niet aantoonbaar een belang van de Hoeksche Waardse bevolking dienen;

  • b.

   als de aanvraag niet voldoet aan de in deze Verordening vermelde voorwaarden;

  • c.

   als de aanvraag niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • d.

   als de aanvraag niet past binnen de activiteiten die gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • e.

   als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;

  • f.

   als er een beroep wordt gedaan op een afzonderlijke rijks-, provinciale of andere gemeentelijke uitvoeringsregeling op de beleidsterreinen;

  • g.

   indien de aanvrager ook zonder subsidieverlening over voldoende gelden of vermogen, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

  • h.

   indien door de subsidieverlening het terzake vastgestelde subsidieplafond wordt overschreden;

  • i.

   als de gelden naar redelijke verwachting niet of in onvoldoende mate worden besteed aan de doelstellingen waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

  • j.

   als de subsidieverstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift;

  • k.

   als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;

  • l.

   als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt;

  • m.

   als het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • n.

   als de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak het doel hebben het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard;

  • o.

   als de organisatorische en/ of financiële continuïteit van de aanvrager en/of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd onvoldoende is gewaarborgd.

  • p.

   in de bij de betrokken uitvoeringsregeling bepaalde gevallen.

 • 2. Onverminderd het vorige lid weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval als de subsidieverstrekking in strijd is met een Europees steunkader omdat de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.

Artikel 10 Verlening subsidie

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie, als bedoeld in artikel 8 ASV, eerste en derde lid, voor 31 december van het betreffende kalenderjaar.

 • 2. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 3. Bij aanvragen om een subsidie die overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag worden aangemeld bij de Europese Commissie, wordt de termijn verdaagd totdat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen.

Artikel 11 Betaling

 • 1. In de beschikking tot subsidieverlening staat hoe de subsidie uitbetaald wordt:

  • a.

   De structurele subsidie wordt in 1 keer uitbetaald.

  • b.

   De structurele subsidie wordt in termijnen uitbetaald. In de beschikking tot subsidieverlening leest u terug in hoeveel termijnen u de subsidie ontvangt en de hoogte van de termijnbedragen.

  • c.

   De incidentele subsidies worden in 1 keer uitbetaald, tenzij andere afspraken met de organisatie overeengekomen is.

Artikel 12 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de structurele subsidies kan bepaald worden door een basisbedrag, ledenaantal en het aantal jeugdleden. Het budget van de structurele subsidies valt onder het jaarlijks vastgesteld subsidieplafond volgens artikel 6 ASV. Graag verwijzen wij u naar bijlage 1 voor de toekenningscriteria en subsidievoorwaarden van een structurele subsidie. In bijlage 2 leest u de toekenningscriteria en subsidievoorwaarden van een incidentele subsidie.

Artikel 13 verplichtingen

Conform artikel 13 ASV 2020 kunnen er bijzondere verplichtingen aan de subsidieontvanger worden opgelegd. Dit geldt voor de jaarlijkse en meerjarige structurele subsidies voor:

 • 1.

  De HaFaBra en overige muziekgezelschappen:

  • a.

   Deze muziekverenigingen verzorgen een aantal optredens per jaar tijdens een hoogtijdag of evenement.

  • b.

   Deze muziekverenigingen verzorgen muziekopleiding voor jeugdleden.

  • c.

   Deze muziekverenigingen gebruiken een deel van de subsidie aantoonbaar voor het creëren van een reserve, zodat de vereniging zelf zorgt voor de aanschaf c.q. vervanging van instrumenten en uniformen.

 • 2.

  De zangverenigingen:

  • a.

   Deze zangverenigingen verzorgen een aantal optredens per jaar tijdens een hoogtijdag of evenement.

  • b.

   Deze zangverenigingen verzorgen opleiding voor jeugdleden.

Artikel 14 Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1. Het college stelt de structurele subsidie vast binnen 13 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip of de termijn, bedoeld in de artikelen 17 en 18 eerste lid van de ASV 2020, is ingediend, kan het college deze termijn voor ten hoogste 13 weken verlengen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn ingediend dan wordt overgaan tot ambtshalve vaststelling en/of (gedeeltelijke) terugvordering.

 • 3. Het college kan, indien noodzakelijk, vragen naar aanvullende informatie ten aanzien van de aan de subsidie gestelde voorwaarden, voordat de subsidie wordt vastgesteld.

 • 4. Voordat de subsidie wordt vastgesteld kan een steekproef worden uitgevoerd om na te gaan of de ingevulde gegevens op het verantwoordingsformulier correct zijn.

 • 5. Indien de subsidie lager wordt vastgesteld dan het verleende subsidiebedrag, zal op basis van het verleende subsidiebedrag met de subsidieontvanger worden afgerekend en vindt indien van toepassing na vaststelling een terugvordering plaats of vooraf aan vaststelling een verrekening plaats.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, en 3 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1. Deze uitvoeringsregels treden in werking op 1 oktober 2020.

 • 2. Op aanvragen die voor de datum als genoemd in lid 1 zijn ingediend en van toepassing zijn op de uitvoering vanaf 1 oktober 2020 wordt beslist overeenkomstig deze uitvoeringsregels.

Artikel 17 Schone Kunsten Overgangsregeling

 • 1. Bij negatieve verschillen in de subsidietoekenning groter dan 10% geldt een overgangsperiode van 4 jaar waarbij het volgende wordt gehanteerd:

  • a.

   1e jaar: 100% nieuwe subsidiebedrag verhoogd met het verschil tussen het nieuwe- en oude subsidiebedrag voor 100%;

  • b.

   2e jaar: 100% nieuwe subsidiebedrag verhoogd met het verschil tussen het nieuwe- en oude subsidiebedrag voor 50%;

  • c.

   3e jaar: 100% nieuwe subsidiebedrag verhoogd met het verschil tussen het nieuwe- en oude subsidiebedrag voor 25%;

  • d.

   4e jaar wordt het nieuwe subsidiebedrag verleend.

 • 2. Bij verschillen kleiner dan 10% geldt geen overgangsperiode en wordt het nieuwe subsidiebedrag toegekend.

Naast de meerjarige structurele subsidies zijn incidentele subsidies beschikbaar als regulier instrument.

Artikel 18 Citeertitel

De uitvoeringsregels worden aangehaald als Uitvoeringsregels Kunst en Cultuur gemeente Hoeksche Waard 2021

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 1 september 2020.

B. W. Silvis-de Heer

secretaris

A.P.J. van Hemmen

Burgemeester

Bijlage 1 Structurele Subsidies

 

Categorie A

HaFaBra en Muziekverenigingen

Categorie B

Zangverenigingen

Categorie D

Regionale organisaties***

Bijdrage aan de doelstellingen (artikel 5)

A, B en D

A, B en D

A, B en D

Aanvraagtermijn

Uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of jaren waarop het betrekking heeft

Uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of jaren waarop het betrekking heeft

Uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of jaren waarop het betrekking heeft tenzij anders overeengekomen is

Beslistermijn

Voor 31 december van het betreffende jaar

Voor 31 december van het betreffende jaar

Voor 31 december van het betreffende jaar

Toekenningscriteria

 • 1.

  Een basisbedrag per categorie (zie pagina 2)*

 • 2.

  Ledenaantal

 • 3.

  Jeugdleden

 • 1.

  Een basisbedrag van€100,00**

 • 2.

  Ledenaantal

 • 3.

  Jeugdleden

Conform prestatieafspraken of uitvoeringsovereenkomst

Voorwaarden

 • 1.

  muziekverenigingenverzorgen een aantal optredens per jaar tijdens een hoogtijdag of evenement.

 • 2.

  muziekverenigingenverzorgen muziekopleiding voor jeugdleden.

 • 3.

  muziekverenigingengebruiken een deel van de subsidie aantoonbaar voor het creëren van een reserve, zodat de vereniging zelf zorgt voor de aanschaf c.q. vervanging van instrumenten en uniformen.

 • 1.

  zangverenigingen verzorgen een aantal optredens per jaar tijdens een hoogtijdag of evenement.

 • 2.

  zangverenigingen verzorgen opleiding voor jeugdleden.

Conform prestatieafspraken of uitvoeringsovereenkomst

Vaststelling

13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot vaststelling

Voorstel: 1 april

13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot vaststelling

Voorstel: 1 april

13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot vaststelling

Voorstel: 1 april

* Het basisbedrag is bedoeld voor de continuïteit van de verenigingen.

** Het basisbedrag van €100,00 is bedoeld voor de continuïteit van de organisatie.

*** Categorie D: Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheken voormalig Korendijk, Cultuureducatie met Kwaliteit, Meer Muziek in de Klas, Museum Hoeksche Waard, Musea Tiengemeten, Adviescommissie Beeldende Kunst, Dok-C en Stichting Molens Hoeksche Waard.

**** Categorie C betreft de incidentele subsidies. Zie bijlage 2 voor de incidentele subsidies

Verdeelregels bijdrage muziekverenigingen

Basisbedrag

Categorie

 

Show, drum en slagwerk

€ 800

Kleine en middelgrote orkesten

€ 1.050

Grote orkesten

€ 4.000

Ledenbijdrage

 

0

1

€ -

Klein

2

19

€ 750

Middelgroot

20

55

€ 1.000

Groot

56

199

€ 2.000

Jeugdleden

absoluut ->

relatief

van

0

10

25

50

van

tot en met

tot en met

9

24

49

en meer

0%

9%

€ -

€ 1.000

€ 1.750

€ 2.500

10%

35%

€ 500

€ 1.250

€ 2.000

€ 2.750

36%

100%

€ 750

€ 1.500

€ 2.250

€ 3.000

Verdeelregels bijdrage zangverenigingen

Basisbedrag

€ 100

Ledenbijdrage

0

24

€ 50

25

50

€ 150

50

100

€ 350

Bij het bepalen van de bijdrage voor jeugdleden kijken we zowel naar het percentage jeugdleden als naar het absolute aantal jeugdleden.

Een voorbeeld:

Een vereniging heeft op een bepaald moment 15 jeugdleden op een totaal ledenbestand van 75. Het percentage jeugdleden is dus 20%. Dit percentage valt in de categorie 10 tot en met 35%. Het absolute aantal jeugdleden is 15, dit valt in de categorie 10 tot en met 24 jeugdleden. De bijdrage voor de jeugdleden van de betreffende vereniging bedraagt daarmee € 1.250.

Bijlage 2 Incidentele subsidies Kunst en Cultuur

(Artikel 6 lid 5 Categorie C)

 

Compositie

Cultuurdeelname

Cultuureducatie

Impulssubsidie

Opleidingssubsidie

Schone kunsten

Overgangsregeling

Bijdrage aan doelstelling (artikel 5)

A,B,C, D en E

A

B

B, C, D en E

B

A, B en D

Doelgroep (artikel 6)

Categorie A

A, B, C en D

A, B, C en D

A, B, C en D

A, B, C en D,

A, B en D

Aanvraagtermijn

12 weken voorafgaand aan de activiteit

8 weken voorafgaand aan de activiteit

8 weken voorafgaand aan de activiteit

8 weken voorafgaand aan de activiteit

8 weken voorafgaand aan de activiteit

8 weken voorafgaand aan de activiteit

Beslistermijn

Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend

Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend

Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend

Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend

Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend

Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend

Voorwaarden

 • 1.

  Eenmalig per muziekvereniging voorafgaand aan- of binnen de cultuurplanperiode;

 • 2.

  De muziekvereniging die als eerst een beroep hierop doet, krijgt de compositieopdracht mits er overeenstemming wordt bereikt;

 • 3.

  De compositie bijdraagt aan een thema dat Hoeksche Waard gerelateerd is;

 • 4.

  De muziekvereniging plant de compositie in overleg met de gemeente;

 • 5.

  De compositie binnen de begroting past.

 • 6.

  De compositie kan rechtenvrij gebruikt worden door alle muziekverenigingen van de Hoeksche Waard.

 • 1.

  cultuuractiviteiten gericht op ontmoeting door culturele vereniging;

 • 2.

  cultuurdeelname voor de doelgroep kinderen/jongeren;

 • 3.

  activiteiten/projecten op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie gericht op de doelgroep;

 • 4.

  Het aantal deelnemers moet in relatie staan tot het budget.

 • 1.

  Activiteiten/projecten moeten bijdragen aan het versterken van de weerbaarheid van (kwetsbare) kinderen en/of jongeren en ontmoeting stimuleren. Er wordt niet bijgedragen aan individuele lessen;

 • 2.

  De financiële positie van de ouders mag geen beperking zijn voor kinderen/jongeren om deel te nemen aan activiteiten;

 • 3.

  Het aanbod moet voor zoveel als mogelijk is aansluiten op de schoolse activiteiten zoalsdie in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit worden aangeboden c.q. de mogelijkheid bieden hierop in te haken;

 • 4.

  Een aanbod dient als dat kan een samenwerking te zijn tussen verschillende aanbieders, JFSC en/of een cross- over van disciplines te zijn.

 • 1.

  De subsidie is bestemd voor een nieuwe activiteit naast het bestaande aanbod van de aanvragende organisatie of voor een activiteit voor alle zangverenigingen binnen de gemeente (zie art. 6 categorie B);

 • 2.

  De activiteit mag geen commercieel karakter hebben;

 • 3.

  Het aantal deelnemers moet in relatie staan tot het budget.

 • 1.

  De vereniging/organisatie moet aan kunnen tonen dat zij zelf niet over voldoende budget beschikt;

 • 2.

  De cursus of opleiding duurt maximaal een jaar;

 • 3.

  Het aantal deelnemers moet in relatie staan tot het budget.

Als de subsidieaanvrager minder structurele subsidie ontvangt op basis van de nieuwe uitvoeringsregels.

De subsidie-aanvrager ontvangt dan een aanvullende subsidie op basis van artikel 17 van de Uitvoeringsregels Kunst en Cultuur.

Subsidie- hoogte

In overleg met de gemeente

Max €5.000

€1.000

€3.000

€1.500

€1.000

Conform artikel 17 Uitvoeringsregels Kunst en Cultuur

Vastelling

Toekenning = vaststelling

Foto’s en verslag

Toekenning = vaststelling Verslag

Toekenning = vaststelling Verslag

Toekenning = vaststelling

Verslag

Toekenning = vaststelling Verslag

Toekenning = vaststelling Verslag