Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent de openstelling van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 (Openstellingsbesluit Natuur- en Landschapsbeheer 2021)

Geldend van 16-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent de openstelling van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 (Openstellingsbesluit Natuur- en Landschapsbeheer 2021)

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zijn in hun vergadering van 6 oktober onder nummer 2672218 het volgende besluit hebben vastgesteld:

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland, hierna SVNL2016

Besluiten:

vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016, onderdeel natuur- en landschapsbeheer

Hoofdstuk 1 Subsidieplafond op basis van de SVNL2016

Artikel 1 Natuur- en landschapsbeheer

Subsidie natuur- en landschapsbeheer kan worden vertrekt aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016 voor het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

  • a.

   beheeractiviteiten op een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N03.01, N04.01, N04.02, N04.04, N05.01, N05.02, N06.04, N06.05, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04 en N17.05 van het Natuurbeheerplan Flevoland 2020;

  • b.

   beheeractiviteiten op een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08 en L01.16 van het Natuurbeheerplan Flevoland 2020;

  • c.

   monitoring van een natuurterrein, indien de subsidieaanvrager is gecertificeerd door Stichting Certificering SNL;

  • d.

   activiteiten om een natuurterrein recreatief toegankelijk te maken en te houden;

  • e.

   het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • 2. Aanvragen voor een subsidie als bedoeld in het vorige lid, onderdeel c, gaan vergezeld van een (aangevuld) monitoringsplan.

Artikel 3 Subsidieplafonds

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 20.000,- per jaar.

Artikel 4 Looptijd

Er wordt gewerkt met vaste subsidieperioden van 6 jaar. Deze perioden zijn 2020-2025, 2026-2031, 2032-2037, enzovoort. Nieuwe beschikkingen resultante uit deze openstelling krijgen een looptijd tot en met beheerjaar 2025.

Artikel 5 verdeelsystematiek onderdelen subsidie

Indien het totaal, op grond van dit hoofdstuk aangevraagde, subsidiebedrag hoger is dan het subsidieplafond genoemd in artikel 3, worden allereerst de aanvragen voor de in artikel 2 lid 1 genoemde onderdelen a, b en c op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Wanneer na deze beoordeling budget resteert, worden de aanvragen voor de in artikel 4 lid 1 genoemde onderdelen d en e, eveneens op volgorde van binnenkomst, beoordeeld.

Hoofdstuk 2 Tarieven

Artikel 6 Tarieven begrotingsjaar 2020

 • 1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 • 4. In afwijking van het derde lid is de jaarvergoeding voor de monitoringtoeslag als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL2016 opgenomen in bijlage 3 behorende bij dit besluit.

 • 5. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,72 %.

 • 6. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SVNL16, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,24%.

Hoofdstuk 3 Aanvraagperiode

Artikel 7 Aanvraagperiode en indienadres

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2020 tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB LELYSTAD, of via het e-formulier te vinden op: https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/natuur-en-landschapsbeheer,-subsidie-6243

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

Artikel 8 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Flevoland 2020.

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Beheersubsidiekaart als subsidiabel is aangemerkt. De Beheersubsidiekaart wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en is te vinden op https://www.flevoland.nl/loket/kaarten/natuurbeheerplan-flevoland.

Artikel 9 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuur- en landschapsbeheer 2021

Ondertekening

Lelystad, 6 oktober 2020,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris, de voorzitter,

Bijlage behorende bij artikel 4 van het Openstellingsbesluit Natuur- en Landschapsbeheer 2021

Natuurtype

Beheertype

 

Subsidietarief

 
 
 
 

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 134,39

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.201,26

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 101,19

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 231,64

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 288,98

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 276,38

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,78

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.794,02

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.629,92

L02

01

Fortterrein

€ 770,20

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs hectare)

€ 35,60

L02

03

Historische tuin

€ 4.673,60

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 872,17

N01

01

Zee en wad

€ 0,39

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 62,50

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 104,53

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 77,28

N02

01

Rivier

€ 3,98

N03

01

Beek en bron

€ 79,20

N04

01

Kranswierwater

€ 45,65

N04

02

Zoete plas

€ 45,98

N04

03

Brak water

€ 57,41

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,39

N05

01

Moeras [OUD]

€ 401,47

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 519,20

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

€ 511,48

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW]

€ 366,37

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.056,77

N06

02

Trilveen

€ 2.082,26

N06

03

Hoogveen

€ 157,07

N06

04

Vochtige heide

€ 241,75

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 58,38

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 76,81

N07

01

Droge heide

€ 161,32

N07

02

Zandverstuiving

€ 98,15

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,75

N08

02

Open duin

€ 239,70

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.095,10

N08

04

Duinheide

€ 187,85

N09

01

Schor of kwelder

€ 116,31

N10

01

Nat schraalland

€ 1.782,70

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.034,18

N11

01

Droog schraalland

€ 642,02

N12

01

Bloemdijk

€ 1.767,83

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 191,72

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 389,16

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 465,08

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 639,65

N12

06

Ruigteveld

€ 89,42

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 578,67

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,06

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 35,20

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,64

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 54,14

N15

01

Duinbos

€ 60,21

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 95,16

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 27,26

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 48,33

N17

02

Droog hakhout

€ 425,06

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 266,16

N17

04

Eendenkooi

€ 2.298,73

N17

05

Wilgengriend

€ 3.440,60

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 599,36

 
 
 
 

Toeslagen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 38,99

 
 

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 17,93

 
 
 
 

Monitoring

 
 
 
 
 
 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,44

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,57

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,50

N05

01

Moeras [OUD]

 

N05

02

Gemaaid rietland

€ 13,15

N05

03

Veenmoeras [NIEUW]

€ 24,69

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW]

€ 24,69

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 27,49

N06

02

Trilveen

€ 23,59

N06

03

Hoogveen

€ 31,88

N06

04

Vochtige heide

€ 16,41

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 102,19

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 102,09

N07

01

Droge heide

€ 15,11

N07

02

Zandverstuiving

€ 15,11

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,31

N08

02

Open duin

€ 21,87

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,98

N08

04

Duinheide

€ 15,11

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,51

N10

01

Nat schraalland

€ 31,77

N10

02

Vochtig hooiland

€ 23,06

N11

01

Droog schraalland

€ 18,89

N12

01

Bloemdijk

€ 16,83

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,31

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,48

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,51

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,48

N12

06

Ruigteveld

€ 5,35

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,55

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 20,17

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,79

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 18,21

N15

01

Duinbos

€ 7,88

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,88

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,28

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,28

N17

02

Droog hakhout

€ 3,21

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,21

N17

05

Wilgengriend

€ 14,90

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,90

Toelichting

Jaarlijks besluiten Gedeputeerde Staten of subsidie kan worden aangevraagd voor het beheer van natuur en landschap. Gedeputeerde Staten kunnen daarbij onderscheid maken tussen verschillende vormen van beheer en gebieden. De subsidies worden verstrekt op basis van de subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 voor een periode van zes jaar. Subsidies van voor 2017 zijn verleend op grond van de subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010.

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op standaardkostprijzen. Deze zijn dit jaar herzien, met het oog op de openstelling voor 2021.