Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent de controle op de financiële organisatie (Controleverordening 2020 van de gemeente Krimpen aan den IJssel)

Geldend van 14-10-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent de controle op de financiële organisatie (Controleverordening 2020 van de gemeente Krimpen aan den IJssel)

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado);

b e s l u i t :

de Controleverordening 2020 van de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen en tegelijkertijd de Controleverordening 2015 in te trekken..

Controleverordening 2020 van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Artikel 1 - Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Accountant

 • Een door de raad benoemde:

  • -

   registeraccountant of

  • -

   accountant-administratieconsulent of

  • -

   organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • b.

  Accountantscontrole

 • De controle van:

  • -

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • -

   het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

  • -

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie, gericht op de vraag of deze een getrouwe verantwoording mogelijk maken:

   waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • c.

  Deelverantwoording

 • Een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening.

Artikel 2 - Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1. De accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De duur van de benoeming wordt bepaald in het benoemingsbesluit.

 • 2. De auditcommissie bereidt in overleg met de raad de benoeming van de accountant voor.

 • 3. De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties (en eventuele afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  • b.

   de eventueel apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering;

  • en voor ieder afzonderlijk te controleren verslagjaar:

  • f.

   de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

  • g.

   de gemeentelijke producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden.

 • 4. In afwijking van het gestelde in lid 3, letters f en g kan de raad in het programma van eisen opnemen, dat hij jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de gemeentelijke functies en de gemeentelijke organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht moet besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

 • 5. In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad voor de selectie van de accountant de gunningscriteria vast en per criterium de bijbehorende weging.

Artikel 3 – Informatieverstrekking door college

 • 1. Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2. Het college draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3. Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4. Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountants-verklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk 1 juni aan de raad.

 • 5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountant gemeld.

Artikel 4 – Inrichting accountantscontrole

 • 1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de auditcommissie, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de controller.

Artikel 5 – Toegang tot informatie

 • 1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig acht. Het college draagt er zorg voor, dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de gemeente.

 • 2. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen, die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3. Het college draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de gemeente zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de getrouwheid.

Artikel 6 – Overige controles en opdrachten

 • 1. Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2. Het college draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het college is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

 • 3. Het college draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale Verzekerings Bank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

Artikel 7 – Rapportering

 • 1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel-)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd en aan de controller, dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de raad door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

 • 4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de auditcommissie.

Artikel 8 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020, onder gelijktijdige intrekking van de “Controleverordening gemeente Krimpen aan den IJssel”, vastgesteld op 11 juni 2015, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2021 en later.

Artikel 9 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening 2020 van de gemeente Krimpen aan den IJssel”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 17 september 2020.

De griffier,

De voorzitter,