Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent de havens in de kernen Tholen, Stavenisse, Sint Annaland en Sint Philipsland (Havenreglement gemeente Tholen)

Geldend van 13-10-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent de havens in de kernen Tholen, Stavenisse, Sint Annaland en Sint Philipsland (Havenreglement gemeente Tholen)

De raad van de gemeente Tholen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen het 'Havenreglement gemeente Tholen'.

Artikel 1 – Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Schipper:

  hij die op het vaartuig het gezag voert of feitelijk met de uitoefening daarvan is belast.

 • b.

  Vaartuig:

  een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen.

 • c.

  Woonschip:

  een vaartuig dat aan de romp en opbouw herkenbaar is als schip en dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor of is bestemd tot woon- en nachtverblijf.

 • d.

  landvasten:

  touwen waarmee vaartuigen worden vastgemaakt.

 • e.

  Havenmeester:

  de door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur aangewezen persoon, belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de gemeentelijke havens.

 • f.

  Gemeentelijke havens:

  de havens in de kernen Tholen, Stavenisse, Sint Annaland en Sint Philipsland.

 • g.

  Gemeentelijke steigers:

  de aanwezige steigers en loopbruggen bij Gorishoek en Anna Jacobapolder.

Artikel 2 – Verbod

 • 1. Het is verboden om zonder vergunning van het college een ligplaats in te nemen in de gemeentelijke havens, tenzij de Verordening Pleziervaartuigen van toepassing is op passanten.

 • 2. Het is verboden om zonder ontheffing van het college aan te meren aan de gemeentelijke steigers, tenzij de Verordening Pleziervaartuigen van toepassing is op passanten.

Artikel 3 - Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen vier weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 3. Afdeling 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is op artikel 3.1. niet van toepassing.

Artikel 4 - Voorschriften en beperkingen

Het college kan aan een vergunning en ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 5 - Geldigheidsduur

 • 1. Tenzij bij of krachtens deze verordening of de Verordening Scheepvaartrechten of de Verordening Pleziervaartrechten anders is bepaald, wordt een vergunning verleend voor de duur van één jaar.

 • 2. Voor vaste ligplaatsen is een huur- of erfpachtcontract mogelijk.

Artikel 6 - Weigerings-, wijzigings- en intrekkingsgronden

Het college kan een vergunning of ontheffing in ieder geval weigeren, wijzigen of intrekken als:

 • 1.

  dit in het belang van de orde, de veiligheid en het milieu in of in de omgeving van de haven, of de kwaliteit van de dienstverlening in de haven noodzakelijk is,

 • 2.

  de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nagekomen,

 • 3.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na de verlening daarvan, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan deze is vereist,

 • 4.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt,

 • 5.

  hiervan geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • 6.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7 – Aanwijzing havenmeester

Het college wijst de havenmeester(s) aan.

Artikel 8 - Binnenkomst

 • 1. De schipper van een vaartuig is verplicht bij het binnenkomen in de haven de zeilen te strijken, de boegsprieten op of in te halen, de ankers binnen boord te halen of zodanig op de boeg te leggen, dat de armen daarvan niet buiten boord steken en zoveel mogelijk stuurboord uit te wijken bij het passeren van andere vaartuigen.

 • 2. In de gemeentelijke havens geldt een maximum vaarsnelheid van 5 km/u.

Artikel 9 – Binnenkomst grote vaartuigen

 • 1. Het is verboden de haven en havengeul binnen te komen of uit te varen met een vaartuig waarvan de diepgang groter is dan de waterstand in de haven toelaat om schade aan de waterbodem en andere objecten onder water te voorkomen.

 • 2. Vaartuigen groter dan 300 m2 die de gemeentelijke havens binnen willen komen, dienen vooraf eerst contact op te nemen met de havenmeester om toestemming te krijgen.

Artikel 10 - Ligplaats en aanmeren

 • 1. Iemand die in de haven met een vaartuig een ligplaats inneemt waarvoor liggeld verschuldigd is, is verplicht zich voorafgaand bij aankomst en bij definitief vertrek bij de havenmeester te melden.

 • 2. Op vertoon van de vergunning voor een ligplaats op basis van de Verordening Scheepvaartrechten wordt door de havenmeester een ligplaats toegewezen voor een bepaald tijdvak. Ook tijdelijke ligplaatsen worden door de havenmeester toegewezen. De havenmeester is bevoegd om gedurende de looptijd van de vergunning waarvoor liggeld verschuldigd is, een andere ligplaats aan te wijzen.

 • 3. De schipper is verplicht zorg te dragen, dat zijn vaartuig tot genoegen van de havenmeester is aangemeerd.

 • 4. De schipper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de landvasten van zijn vaartuig zodanig zijn aangebracht, dat een ander vaartuig geen schade of hinder wordt toegebracht.

 • 5. De schipper van een vaartuig moet gedogen dat een ander vaartuig terzijde van het zijne komt en daarover gemeenschap met de wal heeft en waarbij vaartuigen met landvasten eventueel aan elkaar vast worden gemaakt. De schippers van naast elkaar liggende vaartuigen mogen bij het aan- en van boord gaan, laden en lossen conform Artikel 20 of aanmeren elkaar niet bemoeilijken.

 • 6. Het is verboden een vaartuig in de gemeentelijke havens af te meren, anders dan aan de daarvoor bestemde in de haven gelegen (drijvende) steigers of aanwezige kaden.

Artikel 11 – Ligplaats(en) voor woonschepen

Het is verboden om zonder vergunning van het college een ligplaats voor een woonschip in te nemen in de gemeentelijke havens.

Artikel 12 – Gebruik ligplaats en havenfaciliteiten

 • 1. Voor het innemen van een ligplaats en/of gebruik van havenfaciliteiten kan een vergoeding worden gevraagd. Dit is opgenomen in de Verordening scheepvaartrechten en/of Verordening pleziervaartuigen.

 • 2. In sommige gevallen is een watertoeristenbelasting verschuldigd. Dit is opgenomen in de Verordening watertoeristenbelasting.

Artikel 13 – Gebruik trailerhelling

 • 1. Het gebruik van een trailerhelling is volledig op eigen risico van de gebruiker.

 • 2. Bij het gebruik van een trailerhelling is het verplicht om voorrang te verlenen aan hulpdiensten indien nodig. De toegang van een trailerhelling mag niet worden geblokkeerd.

 • 3. Het is verplicht om een auto en/of trailer in de daarvoor aangewezen parkeervakken/-stroken te parkeren of op een zodanige manier te parkeren dat dit geen hinder oplevert voor anderen.

Artikel 14 – Afval

 • 1. Havengebruikers zijn verplicht hun afval(stoffen) af te voeren naar de daarvoor aangewezen plaatsen. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van de HOI van de aanwezige watersportvereniging.

 • 2. Bedrijven in en rondom de haven dienen zelf te zorgen voor een adequate en milieutechnisch verantwoorde bedrijfsafvalinzameling.

 • 3. Het is verboden om afvalstoffen te lozen op het oppervlaktewater.

Artikel 15 - Opleggen vaartuigen

Het is verboden een vaartuig op te leggen op de taluds en/of vooroevers van de haven, de taluds van de rond de haven gelegen zeeweringen, het havenplateau of de havendammen en de taluds daarvan, of op enig ander terrein, gelegen tussen de kruin van de rond de haven gelegen zeeweringen, havendammen en de haven zelf.

Artikel 16 - Uitzetten ankers

 • 1. Het is verboden ankers of dreggen uit te zetten op een glooiing, dam, wal, kade, zeedijk, vooroever of binnen de haven.

 • 2. Bij stormachtig weer kan de havenmeester toestaan dat de schipper één of meer ankers binnen de haven uitzet, mits behoorlijk voorzien van boeien, welke bij hoog water blijven drijven en aan de ankers zijn verbonden met een boeireep.

 • 3. Het gebruik van spudpalen is verboden. Het college kan hiervoor ontheffing verlenen.

Artikel 17 - Droogzetten vaartuigen

Het is verboden een vaartuig ten behoeve van herstelling, schoonmaak of anderszins in de haven droog te zetten.

Artikel 18 – Vernieling en belemmering

 • 1. Het is verboden om met haken of andere scheepswerktuigen in beschoeiingen, muurwerken of meerpalen te stoten of te steken of achter de dekstenen van de haven te slaan.

 • 2. De doorvaart in de haven mag op welke wijze dan ook niet worden belemmerd.

 • 3. Het is alleen toegestaan om de binnen- en buitenzijde van de havendijk alleen via de aanwezige trappen te betreden.

 • 4. Wanneer een vaar- of voertuig schade heeft veroorzaakt aan enig werk in de haven of op de kade, meldt de schipper van dit vaartuig of de bestuurder van dit voertuig dit onverwijld aan de havenmeester.

 • 5. Iedere schipper of bestuurder van een vaar- of voertuig is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht.

 • 6. Het is verboden zonder toestemming van de schipper of eigenaar dan wel zonder toestemming en anders dan volgens de aanwijzingen van de havenmeester een in de haven gemeerd vaartuig los te maken, te verhalen of zich op het vaartuig te bevinden.

 • 7. Het is verboden om vernielingen te plegen aan de bij de gemeente in het beheer zijnde objecten, voorzieningen en eigendommen.

Artikel 19 - Ontzegging toegang gevaarlijke vaartuigen

De havenmeester is te allen tijde bevoegd een vaartuig dat gevaar oplevert voor de havenwerken en/of de zich in de haven bevindende vaartuigen, of wiens lading gevaar oplevert voor de openbare gezondheid, of het normale verkeer in de haven ernstig zal belemmeren of belemmert, de toegang tot de haven te ontzeggen. Dit geldt dus ook als er een vergunning is verleend door het college en als er in overeenstemming met artikel 10, lid 1 van dit reglement een ligplaats is ingenomen.

Artikel 20 – Laden en lossen

Het is verboden om zonder toestemming van de havenmeester goederen anders dan bestemd voor persoonlijk gebruik en verbruik aan boord te laden en/of te lossen.

Artikel 21 - Gezonken vaartuigen

 • 1. De eigenaar of ontdekker van een gezonken vaartuig is verplicht onmiddellijk na het zinken daarvan dit te melden aan de havenmeester. De eigenaar is verplicht om onmiddellijk na ontdekking zowel bij dag als bij nacht zodanige bakens op of boven het gezonken vaartuig te plaatsen als de havenmeester nodig zal oordelen.

 • 2. De eigenaar van het vaartuig is verplicht het gezonken vaartuig binnen de door de havenmeester te bepalen tijd te (laten) bergen en daarbij de verdere aanwijzingen van de havenmeester te volgen.

 • 3. De havenmeester is bevoegd om een gezonken vaartuig te (laten) bergen en in bewaring te nemen in geval van acuut gevaar of in geval de eigenaar niet of niet tijdig voldoet aan het bevel zoals bedoeld in lid 2. Eventueel gemaakte kosten voor het verwijderen zijn voor rekening van de eigenaar.

Artikel 22 - Gevonden objecten

 • 1. De havenmeester is bevoegd onbeheerde of losdrijvende objecten, welke in de haven worden aangetroffen, op een passende wijze in bewaring te nemen voor rekening en risico van belanghebbenden.

 • 2. De havenmeester is bevoegd om objecten die een gevaar of belemmering kunnen vormen voor de doorvaart in de haven te (laten) verwijderen.

 • 3. Het bepaalde in lid 22.1. is niet van toepassing in die gevallen waarin de Wrakkenwet of de Wet op de Strandvonderij van toepassing is.

Artikel 23 - Aanbrengen voorzieningen

Het is verboden in de haven palen te slaan, balken, planken, masten, bomen, trappen of andere dergelijke voorzieningen aan te brengen of te plaatsen, tenzij men hiervoor vergunning heeft gekregen.

Artikel 24 – Evenementen

Het is verplicht om voor evenementen in de haven of op het havenplateau een evenementenvergunning aan te vragen en in bezit te hebben.

Artikel 25 – Parkeren havenplateau

 • 1. Het is toegestaan om te parkeren op het havenplateau in de daarvoor aangewezen parkeergelegenheden.

 • 2. Bedrijven die een perceel water huren of pachten kunnen voor bedrijfsvoertuigen parkeerruimte op het havenplateau reserveren ten behoeve van het laden en lossen van goederen. Reserveren kan via de algemene contactgegevens van gemeente Tholen.

Artikel 26 - Zwemverbod

Het is verboden in de haven te zwemmen of te baden, tenzij hiervoor een evenementenvergunning is gekregen.

Artikel 27 – Bevoegdheid havenmeester

Een ieder is gehouden elk mondeling of schriftelijk bevel/aanwijzing van de havenmeester tot handhaving van de openbare orde en veiligheid op te volgen.

Artikel 28 - Strafbepaling

Overtreding van de artikelen van deze verordening en de krachtens deze artikelen gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien gestraft worden met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 29 - Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de ambtenaren van politie en de daartoe door het college aangewezen personen.

Artikel 30 - Overige Havenreglementen

Delen van gemeentelijke havens zijn in huur of erfpacht uitgegeven aan andere partijen die zelf aanvullende regels kunnen stellen die kunnen gelden voor gebruik door derden.

Artikel 31 - Titel der verordening

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Havenreglement gemeente Tholen'.

Artikel 32 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 8 oktober 2020

Artikel 33 - Vervallen reglement

Met ingang van de onder artikel 32 genoemde datum vervalt de Verordening regelende het gebruik van de gemeentelijke havens, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Tholen van 27 augustus 2001.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 1 oktober 2020.

w.g. G.J. van de Velde-de Wilde, voorzitter

w.g. L. Vermeij, griffier