Regeling vervallen per 07-12-2022

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee

Geldend van 14-10-2020 t/m 06-12-2022

Intitulé

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat de gemeenteraad in de Beleidsnota permante bewoning recreatieparken, vastgesteld op 4 juli 2019, heeft uitgesproken het wenselijk te achten dat tijdelijke bewoning van een recreatiewoning onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan;

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de volgende Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • omstandigheden in de privésfeer: omstandigheden in de persoonlijke of relationele sfeer als gevolg waarvan men niet langer in de huidige reguliere woning kan blijven wonen;

 • overbruggingshuisvesting: het als gevolg van een overbruggingssituatie tijdelijk gebruiken van een recreatiewoning voor reguliere bewoning;

 • overbruggingssituatie: de behoefte aan tijdelijke woonruimte als gevolg van verhuizing of omstandigheden in de privésfeer;

 • recreatiewoning: een gebouw dat op basis van het ter plaatse geldende bestemmingsplan bestemd is voor recreatief nachtverblijf;

 • reguliere bewoning: het huisvesten van maximaal één huishouden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De volgende personen kunnen in aanmerking komen voor overbruggingshuisvesting:

 • a.

  inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee die minimaal zes maanden in het BRP als bewoner staan ingeschreven op een adres in Goeree-Overflakkee, waar reguliere bewoning is toegestaan;

 • b.

  degenen die blijkens het kadaster minimaal twaalf maanden voorafgaande aan de aanvraag eigenaar zijn van een recreatiewoning in de gemeente Goeree Overflakkee;

 • c.

  zij die nog geen inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn, maar aantoonbaar binnen korte termijn in een reguliere woning in de gemeente Goeree-Overflakkee komen wonen.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijk wonen in geval van een overbruggingssituatie

Wanneer sprake is van een overbruggingssituatie kan men toestemming krijgen voor overbruggingshuisvesting wanneer:

 • a.

  men aantoonbaar een reguliere woning gekocht of in aanbouw heeft in de gemeente Goeree-Overflakkee; of

 • b.

  men zich als woningzoekende heeft ingeschreven bij woningbouwvereniging Oost West Wonen.

Artikel 4 Termijn overbruggingshuisvesting

 • 1. Een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor overbruggingshuisvesting wordt verleend voor een periode van maximaal twaalf maanden, gerekend vanaf het moment van verlenen van de omgevingsvergunning.

 • 2. Blijkt de aanvrager op basis van het BRP of andere gegevens reeds woonachtig in de recreatiewoning voordat de omgevingsvergunning is verleend, dan wordt de termijn dat deze bewoning heeft geduurd in mindering gebracht op de in het eerste lid genoemde maximale termijn.

Artikel 5 Gegevens en bescheiden bij de aanvraag

Bij de aanvraag om een recreatiewoning voor overbruggingshuisvesting te mogen gebruiken worden de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

 • a.

  het adres van de recreatiewoning waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden;

 • b.

  een beschrijving van de overbruggingssituatie waar men mee te maken heeft;

 • c.

  een kopie van de:

  • 1°.

   koopakte van de toekomstige woning;

  • 2°.

   aannemingsovereenkomst van de in aanbouw zijnde woning; of

  • 3°.

   inschrijving bij woningbouwvereniging Oost West Wonen.

 • d.

  een schriftelijke melding van de voorgenomen overbruggingshuisvesting bij het bestuur van de Vereniging Van Eigenaren of ander vertegenwoordiger van het recreatiepark waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 6 oktober 2020 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman